വസൂരിമാല

ഒരു രോഗദേവത. വസൂരിമാലയെ സംബന്ധിച്ച ചില പുരാവൃത്തങ്ങളുണ്ട്. ഭദ്രകാളിയും ദാരികനും തമ്മില്‍ യുദ്ധം നടക്കവേ, ദാരിക പത്‌നിയായ മനോദി ശിവനെ ഭജിക്കുകയും, ശിവന്‍ തന്റെ ശരീരത്തില്‍ നിന്ന് വിയര്‍പ്പുതുടച്ചെടുത്ത് അവര്‍ക്കു കൊടുക്കുകയും അത് ജനങ്ങളുടെ ശരീരത്തില്‍ തളിച്ചാല്‍ അവര്‍ വേണ്ടതെല്ലാം തരുമെന്ന്…
Continue Reading

അമ്മവിളയാട്ടം

വസൂരിരോഗമുണ്ടാക്കുന്നത് ആ രോഗദേവതയുടെ (അമ്മ) ബാധകൊണ്ടാണെന്നാണ് വിശ്വാസം. അതിനാലാണ് അമ്മവിളയാട്ടം എന്നു പറയുന്നത്.  
Continue Reading