റഷ്യൻ നാടോടിക്കഥകൾ പുനരാഖ്യാനം : കെ ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍, ഓമന ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ ചിത്രീകരണം : സുവർണ, ബിജോയ് ബി ചന്ദ്രൻ , സുധീർ പി വൈ വിശാല റഷ്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്ത നാടോടി കഥകളുടെ സമാഹാരം.
Continue Reading