ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം ലീലാ വാസുദേവൻ വിൽഫ്രഡ്‌ കെ പി പുരാണകഥയുടെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന പുനരാഖ്യാനം. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ വിലാപകാവ്യമായ ഒരു വിലാപത്തിന്റെ കർത്താവ് സി എസ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ പോറ്റിയുടെ മകളാണ് ഗ്രന്ഥകർത്രി
Continue Reading