കണ്യാര്‍കളിയില്‍ 'വട്ടക്കളി' എന്ന രംഗമുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും വട്ടക്കളി ഉണ്ടാകും. കളി സമാപിക്കുന്നതും വട്ടക്കളിയോടുകൂടിയാണ്. പന്തലിന്റെ നടുക്കുള്ള തൂണിനു സമീപം പീഠം. വാള്, നിലവിളക്ക് എന്നിവ വെച്ചിരിക്കും. അതിനു ചുറ്റുമാണ് കളി. അവിടെ വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ നര്‍ത്തനവും പതിവുണ്ട്. വട്ടക്കളിക്ക് ഭഗവതിയെ സ്തുതിക്കുന്ന…
Continue Reading