പൂവില്ലി

ഒരു വനദേവത. പൂവില്ലി, ഇളവില്ലി എന്നീ ദേവതകള്‍ ലവകുശന്മാരുടെ സങ്കല്പത്തിലുള്ളതത്രെ. മുന്നൂറ്റാന്‍, കളനാടി, പെരുമണ്ണാന്‍ എന്നീ സമുദായക്കാര്‍ പൂവില്ലിയുടെ കോലം കെട്ടിയാടാറുണ്ട്.  
Continue Reading

മുണ്ട്യന്‍

കന്നുകാലികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വനദേവത. ഈ ദേവതയുടെ കോപംകൊണ്ട് കൃഷിക്കും കന്നുകാലികള്‍ക്കും നാശമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രാക്തവിശ്വാസം. പാലക്കാടുജില്ലയിലാണ് ഈ ദേവതയെ കൂടുതലായും ആരാധിച്ചു പോരുന്നത്. ആട്, കോഴി, മുതലായവയെ അറുത്ത് ബലിയര്‍പ്പിക്കുകയാണ് മുണ്ടിയനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള കര്‍മം. കൂടാതെ 'മുണ്ടിയന്‍ പാട്ടും' നടത്തും. മുണ്ടിയന്റെ…
Continue Reading

ആയിരവില്ലി

  lc©alY. ‘l¢¿¢oÕi«' F¼¤ dsi¡l¤¼ l¢b·¢v Bi¢jl¢¿¢, Jj¢l¢¿¢, d¥l¢¿¢ F¼¢¹¨c A©cJ« ©alYJq¤Ù®. Y¢j¤lcÉd¤j«, ¨J¡¿« Q¢¿Jq¢¨k lc±d©am¹q¢v lo¢´¤¼ J¡X¢´¡j¤« Bi¢jl¿¢¨i Bj¡b¢´¤¼¤. Cª ©alYi®´® ¨d¡Æ¡ki¢T¤Ji¤« l¢q´¤¨JT¤Y¢cT·¤Ji¤« O¡×¤d¡¶® d¡T¤Ji¤« ¨Oफ.  
Continue Reading