വയമ്പുകൊടുക്കല്‍

നവജാതശിശുവിന് വയമ്പും സ്വര്‍ണവും തേനില്‍ അരച്ച് കൊടുക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. അതു കൊടുത്ത് തുടങ്ങുന്നത് നല്ല നേരത്തായിരിക്കണം. ബുധനാഴ്ചയും സാരസ്വതയോഗവും നന്ന്. അഷ്ടമരാശിക്കൂറ് അരുത്.
Continue Reading

അമൃതഘടിക

ഓരോനാളിലും ശുഭകാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ ഉത്തമമായ സമയം. ഓരോ നക്ഷത്രത്തിനും വിഷം, ഉഷ്ണം, അമൃതം എന്നിങ്ങനെ സമയഭേദമുണ്ട്. ചോറൂണ്, പേരുവിളി, വയമ്പുകൊടുക്കല്‍ തുടങ്ങിയ മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ അമൃതഘടികസമയത്ത് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. ഓരോ നക്ഷത്രവും ശരാശരി അറുപത് നാഴികയാണ്. ഓരോനക്ഷത്രത്തിലും അഞ്ചുനാഴികയാണ് അമൃതഘടികാ സമയം. ഇത്…
Continue Reading