അങ്കത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്ന ആള്‍ അങ്കക്കാരന് അങ്കപ്പണം കിഴിയായി നല്‍കണം. ഇത് പ്രത്യേക അവകാശമാണ്. അങ്കം നടത്തണമെങ്കില്‍ നാടുവാഴിക്കും ദേശവാഴിക്കും അങ്കപ്പണം നല്‍കണം. 'അങ്കവും ചുങ്കവും' ഭരണാധികാരികളുടെ വരുമാനമാര്‍ഗ്ഗമാണ്.
Continue Reading