അടച്ച് ഊറ്റാനുള്ള പലക. അരിവാര്‍ക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
Continue Reading