ആത്മരക്ഷാര്‍ത്ഥം പ്രയോഗിക്കുന്ന ആയോധനമുറയാണ് അടവ്. പതിനെട്ട് അഭ്യാസങ്ങളാണ് അടവുകളില്‍ പ്രധാനം. ഓതിര, കടകം, ചടുലം, മണ്ഡലം, വൃത്തചത്രം, സുകങ്കാളം, വിജയം, വിശ്വമോഹനം, തിര്യങ്മണ്ഡലം (അന്യോന്യം ), ഗദയാഖേടഗഹ്വരം, ശത്രുഞ്ജയം, സൗഭദ്രം, പരാജയം, പടലം, കായവൃദ്ധി, ശിലാഖണ്ഡം, ഗദാശാസ്ത്രം, അനുത്തമം എന്നിവയാണ് പതിനെട്ടടവുകള്‍.
Continue Reading