തെങ്ങിന്റെ അടിച്ചാര (കോച്ചാട്ട, കോഞ്ഞാട്ട) കൊണ്ട് കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന ചൂട്ട്. അതു പെട്ടെന്ന് കെട്ടുപോകാത്തതിനാല്‍ രാത്രി സഞ്ചരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം.
Continue Reading