പണംകൊടുത്ത് അടിമകളെ വാങ്ങുന്ന സമ്പ്രദായം കേരളത്തിലും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. കാവിലോ ക്ഷേത്രത്തിലോ ഉത്‌സവം നടക്കുമ്പോള്‍ തമ്പുരാക്കന്‍മാരുടെ അടിമകള്‍ വന്നുചേരും. ഇവരെ പണിയെടുക്കാനായി അന്യന് വിട്ടുകൊടുക്കും. വയനാട്ടിലെ വള്ളിയൂര്‍ക്കാവിലും മറ്റും ഈ പതിവുണ്ടായിരുന്നു. പണിയര്‍ തുടങ്ങിയ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവരെ ഇപ്രകാരം കൈമാറ്റം ചെയ്തിരുന്നു. അടിമകളെ കൊള്ളാന്‍…
Continue Reading