വെറ്റില,അടയ്ക്ക,ചുണ്ണാമ്പ്,പുകയില എന്നീ സാധനങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്ത് മുറുക്കുന്ന പതിവുണ്ട്.ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാല്‍ താംബൂലചര്‍വണം പതിവാണ്. ചര്‍വണം ചെയ്യുവാനുള്ള വെറ്റിലയും മറ്റും ഭര്‍ത്താവിന് ഭാര്യയാണ് ചുരുട്ടികൊടുക്കേണ്ടത്. സ്ത്രീകളുമായി അവിഹിതബന്ധം പുലര്‍ത്തുവാന്‍ തുനിയുന്നവര്‍ അവളുടെ മനോഗതി അറിയുവാന്‍ അവളോട് മുറുക്കുവാനുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുക. സാമൂഹിക ജീവിതത്തില്‍ താംബൂലചര്‍വണത്തിന്…
Continue Reading