കൃഷിപ്പാട്ടായി പാടിവന്ന വീരാപദാനപരമായ കഥാഗാനം.
Continue Reading