Keralaliterature.com

വിപരീത പദങ്ങള്‍

അനൃതം ഋതം
അനാഥ സനാഥ
അധമം ഉത്തമം
അനുഗ്രഹം നിഗ്രഹം
അധികൃതം അനധികൃതം
അബദ്ധം സുബദ്ധം
അവമാനം അഭിമാനം
അപരാധി നിരപരാധി
അഗ്രജന്‍ അവരജന്‍
അണിയം അമരം
ആന്തരികം ബാഹ്യം
അപഗ്രഥനം ഉദ്ഗ്രഥനം
ആദാനം പ്രദാനം
ആന്തരം ബാഹ്യം
ആര്‍ദ്രം ശുഷ്‌കം
ആസ്തികന്‍ നാസ്തികന്‍
ആധുനികം പൗരാണികം
ആവിര്‍ഭാവം തിരോഭാവം
ആര്‍ജവം കൗടില്യം
ആത്മീയം ഭൗതികം
ആപന്നന്‍ സമ്പന്നന്‍
ഇകഴ്ത്തുക പുകഴ്ത്തുക
ഈദൃശം സദൃശം
ഉത്പതിഷ്ണു യാഥാസ്ഥിതികന്‍
ഉത്കര്‍ഷം അപകര്‍ഷം
ഉത്കൃഷ്ടം അപകൃഷ്ടം

ഉല്‍ഗതി അധോഗതി
ഉണ്മ ഇല്ലായ്മ
ഉപകാരം അപകാരം
ഉന്നതം അവനതം
ഉന്മുഖന്‍ വിമുഖന്‍
ഉചിതം അനുചിതം
ഉച്ചം നീചം
ഊഷ്മളം ശീതളം
ഔചിത്യം അനൗചിത്യം
ഐഹികം പാരത്രികം
ഋതം അനൃതം
കര്‍ക്കശം ലളിതം
കഠിനം മൃദുലം
കൃതജ്ഞത കൃതഘ്‌നത
കൃത്യം അകൃത്യം
ഗൗരവം ലാഘവം
ക്ഷയം വൃദ്ധി
ച്യുതം അച്യുതം
ജയം പരാജയം
ജാസ്തി കമ്മി
ജ്യേഷ്ഠന്‍ കനിഷ്ഠന്‍
തവ മമ
താളം അവതാളം
തുടക്കം ഒടുക്കം
ത്യാജ്യം വര്‍ജ്യം
ദീര്‍ഘം ഹ്രസ്വം
ദൃഢം ശിഥിലം
ദുഷ്‌കരം സുകരം
ദുഷ്‌കര്‍മം സത്കര്‍മം
ദയാലു നിര്‍ദയന്‍
ദുര്‍ഗതി സദ്ഗതി
ദുര്‍ലഭം സുലഭം
ദ്വേഷം രാഗം
ദ്രുതം മന്ദം
നശ്വരം അനശ്വരം
നിമ്‌നം ഉന്നതം
നീരസന്‍ സരസന്‍
നാസ്തി അസ്തി
നാകം നരകം

നിരാമയം ആമയം
നിരക്ഷരന്‍ സാക്ഷരന്‍
നിരര്‍ഥകം സാര്‍ഥകം
നിയതം അനിയതം
നിന്ദിതം വന്ദിതം
നിശ്വാസം ഉച്ഛ്വാസം
നിഷ്പന്ദം സ്പന്ദം
ന്യൂനം അന്യൂനം
പണ്ഡിതന്‍ പാമരന്‍
പരിശം അരിശം
പാരുഷ്യം മാര്‍ദവം
പിന്‍ഗാമി മുന്‍ഗാമി
പൊയ് മെയ്
പുരോഗമനം പശ്ചാത്ഗമനം
പൂര്‍വം പശ്ചിമം
പൂര്‍ണം അപൂര്‍ണം
പ്രച്ഛന്നം പ്രകാശം
പ്രത്യക്ഷം പരോക്ഷം
പ്രസാദം വിഷാദം
പ്രാചീനം അര്‍വാചീനം
പ്രായോഗികം അപ്രായോഗികം
ബഹുലം വിരളം
ബഹുമാനം അപമാനം
ഭംഗം അഭംഗം
ഭാഗികം സമഗ്രം
ഭീരു ധീരന്‍
മിഥ്യ തഥ്യ
മുഖ്യം ഗൗണം
മോഘം അമോഘം
മൂകം വാചാലം
മോക്ഷം ബന്ധം
മൗനം വാചാലം
മൃദുലം കഠിനം
മൃതി ജനി
രാത്രി പകല്‍
ലഭ്യം അലഭ്യം
വക്രം ഋജു
വാച്യം വ്യംഗ്യം
വിനീതന്‍ ഉദ്ധതന്‍
വാചാലന്‍ വാഗ്മി
വിരക്തി ആസക്തി
വിഷമം സമം
വിവേകി അവിവേകി
വെറ്റി തോല്‍വി

വൃദ്ധി ക്ഷയം
വ്യഷ്ടി സമഷ്ടി
ശാശ്വതം ക്ഷണികം
ശുഭ്രം ശ്യാമം
ശ്ലാഘ്യം ഗര്‍ഹ്യം
ശ്രാവ്യം ദൃശ്യം
സമീക്ഷ അസമീക്ഷ
സഭ്യം ഗ്രാമ്യം
സമൃദ്ധം ദരിദ്രം
സദ്‌വൃത്തന്‍ ദുര്‍വൃത്തന്‍
സഫലം വിഫലം
സരളം പ്രൗഢം
സാരം നിസ്സാരം
സദാചാരം ദുരാചാരം
സുകൃതം ദുഷ്‌കൃതം
സ്വതന്ത്രം പരതന്ത്രം
സ്മരണീയം വിസ്മരണീയം
സുന്ദരന്‍ വിരൂപന്‍
സ്വാര്‍ഥം നിസ്വാര്‍ഥം
സ്വരൂപം അരൂപം
സുഗ്രാഹ്യം ദുര്‍ഗ്രാഹ്യം
സേവ്യന്‍ സേവകന്‍
സ്വാര്‍ഥം പരാര്‍ഥം
സ്വീകാര്യം വര്‍ജ്യം
സ്മൃതി വിസ്മൃതി
സൃഷ്ടി സംഹാരം
സ്പൃഹണീയം ഗര്‍ഹണീയം
ഹിതം അഹിതം
ഹ്രാസം വികാസം

 

Exit mobile version