(ചെറുകഥ)
ശത്രുഘ്‌നന്‍
എന്‍.ബി.എസ് 1979
ശത്രുഘ്‌നന്റെ കഥകളുടെ സമാഹാരമാണിത്.