(ചെറുകഥ)
സാറാ തോമസ്
എന്‍.ബി.എസ് 1978
സാറാ തോമസിന്റെ എട്ടുകഥകളുടെ സമാഹാരമാണിത്.