(ചെറുകഥ)
പി.സുബ്ബയ്യാപിള്ള
സാ.പ്ര.സ.സംഘം 1978
പി.സുബ്ബയ്യാപിള്ളയുടെ കഥകളുടെ സമാഹാരമാണിത്.