(ചെറുകഥ)
എം.സുകുമാരന്‍
കോട്ടയം ലിറ്റില്‍പ്രിന്‍സ് 1976
എം.സുകുമാരന്റെ നാലുകഥകള്‍ അടങ്ങിയ സമാഹാരമാണ് ചരിത്രഗാഥ.