(ചെറുകഥ)
ശിവരാമന്‍ ചെറിയനാട്
എന്‍.ബി.എസ് 1980
ശിവരാമന്‍ ചെറിയനാടിന്റെ കഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് നീതിപീഠത്തിലെ കുരുടന്‍.