(ചെറുകഥ)
സാറാ ജോസഫ്
സാ.പ്ര.സ.സംഘം 1977
സാറാജോസഫിന്റെ 12 കഥകളുടെ സമാഹാരമാണിത്.