(സ്മരണകള്‍)
ശ്രീദേവി നിലയങ്ങോട്
കഴിഞ്ഞകാലത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളെയും അനുഭവങ്ങളെയും വര്‍ത്തമാനകാലത്തിന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ കാണുന്ന ദേവകി നിലയങ്ങോടിന്റെ സ്മരണകള്‍. സഫലമായ ഒരു മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ നന്മകളെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്ന കൃതി. നിര്‍മലമായ ജലത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന ഭാഷ.