(കവിത)
ഏല്‍സി യോഹന്നാന്‍
ശങ്കരത്തില്‍ (1944-)
അവ. കെ.ജി. ശങ്കരപ്പിള്ള,
പ്രസാ. ഗ്രന്ഥകര്‍ത്രി,
വിത. കോട്ടയം, എന്‍.ബി.എസ്,

20 കവിതകള്‍.