പല ലോകം പല കാലം(യാത്രാവിവരണം) സച്ചിദാനന്ദന്‍ സച്ചിദാനന്ദന്‍ രചിച്ച യാത്രാവിവരണഗ്രന്ഥമാണ് പല ലോകം പല കാലം. മികച്ച യാത്രാവിവരണത്തിനുള്ള 2000ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു.
Continue Reading