വടക്കേ മലബാറില്‍ കെട്ടിയാടുന്ന ഒരു തെയ്യം. നരായുധമ്മാല, തിരുവാര്‍മൊഴി, മരക്കലത്തമ്മ എന്നീ പേരുകളുമുള്ള ഭഗവതിയുടെ തെയ്യമാണ്. പാലപ്പുറത്ത്, കപ്പോത്ത്, എടമന, മുട്ടില്, ചീര്‍ങ്ങോട്ട്, വെളുത്തൂല്, എന്നീ ഏഴു സ്ഥാനങ്ങളില്‍ ശൂലകുഠാരിയമ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. കഥ ഇതാണ്: ശ്രീശൂലയില്ലത്തെ തിരുവടി കനകമലയിലെ കനകക്കന്നിയെ വിവാഹം…
Continue Reading