പി.റ്റി. ചാക്കോ  : 1957_59 ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്  : 1960_64 കെ. കരുണാകരന്‍  : 1967_69 ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്  : 1969_70 ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്  : 1970_77 ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്  : 1977_78 (ഫെബ്രു. 22) കെ. കരുണാകരന്‍  : 1978…
Continue Reading