രമണന്‍/കഥാപാത്രങ്ങള്‍ രമണന്‍, മദനന്‍ : ചങ്ങാതിമാരായ രണ്ടാട്ടിടയന്മാര്‍ ചന്ദ്രിക : ഒരു പ്രഭുകുമാരി ഭാനുമതി : ചന്ദ്രികയുടെ സഖി ഗായകസംഘം മറ്റു ചില ഇടയന്മാര്‍ കുന്നുകളും കാടുകളും പൂഞ്ചോലകളും നിറഞ്ഞ മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശം രമണന്‍/സമര്‍പ്പണം ഉന്നതസൗഭാഗ്യത്തിന്‍ ശൃംഗത്തില്‍ കനിവിന്റെ പൊന്നോടക്കുഴലുമായ്…
Continue Reading