Keralaliterature.com

വൃത്തങ്ങളുടെ പേരുകള്‍

അഘഹരണം
അചലധൃതി
അജഗരഗമനം
അതിരുചിര
അതിരുചിരം
അതിമുദിതം
അതിസമ്മത
അതിസ്തിമിത
അനപായം
അനുഷ്ടുപ്പ്
അനംഗശേഖരം
അന്നനട

അപരവക്ത്രം
അപരാജിത
അപരാന്തിക
അമല
അമലതരം
അമൃതധാര
അലസ
അലോല
അവനി
അര്‍ണ്ണം
അര്‍ണ്ണവം
അര്‍ദ്ധകേക
അശ്വഗതി
അശ്വലളിതം
അസംബാധ
വൃത്തങ്ങളുടെ  പേരുകള്‍ആഖ്യാനകി(ആഖ്യാതകി)
ആനുഷ്ടുഭം
ആപാതളികാ
ആപീഡം
ആര്യ
ആര്യാഗീതി
ഇക്ഷുദണ്ഡിക
ഇന്ദുവദന
ഇന്ദ്രവജ്ര
ഇന്ദ്രവംശ
ഉജ്ജ്വല
ഉജ്ജ്വലം
ഉത്പലമാലിക
ഉദീച്യവൃത്തി
ഉദ്ഗത
ഉദ്ഗീതി
ഉദ്ധര്‍ഷിണി
ഉപഗീതി
ഉപചിത്രം
ഉപജാതി
ഉപമാലിനി
ഉപസര്‍പ്പിണി
ഉപസ്ഥിത
ഉപസ്ഥിതം
ഉപസ്ഥിതപ്രചുപീത
ഉപേന്ദ്രവജ്ര
ഉര്‍വ്വശി
ഊനകാകളി
ഊനതരംഗിണി
ഏല
ഔപച്ഛന്ദസികം
കന്യ
കന്യകാമണി
കബരി
കമനീയം
കമലദിവാകരം
കമലാകരം
കമലാക്ഷം
കരകമലം
കരുണാകരം
കരംഭം
കലിക
കലേന്ദുവദന
കല്യാണി
കളകാഞ്ചി
കളത്രം
കാകളി
കാന്ത
കാമക്രീഡ
കാരീരം
കുമാരി
കുമുദ്വതി
കുലപാലം
കുവലിനി
കുസുമമഞ്ജരി
കുസുമിതലതാവേല്ലിത
കുസുമവിചിത്ര
കൃശമദ്ധ്യ
കേക
കേതുമതി
കേരളി
കോകരതം
ക്രൗഞ്ചപദ
ക്രൗഞ്ചപദം
ക്ഷമ
ഖഗ
ഗംഗ
ഗാഥ
ഗിരിശിഖരം
ഗിരിസാരം
ഗീതി
ഗുണജാലം
ഗുണസദനം
ഗുരു
ഗൗരി
ചഞ്ചരീകാവലി
ചണ്ഡവൃഷ്ടിപ്രയാതം
ചന്ദനസാരം
ചന്ദ്രരേഖ
ചന്ദ്രലേഖ
ചന്ദ്രവര്‍ത്മ
ചന്ദ്രിക
ചപലാവക്ത്രം
ചപലാര്യ
ചമ്പകമാല
ചാരണഗീതം
ചാരുഹാസിനി
ചിത്രപദ
ചിത്രലേഖ
ചിത്രവൃത്ത
ഛാന്ദസി
ജഗതീതിലകം
ജഘനചപല
ജലധരനീലം
ജലധരമാല
ജലോദ്ധതഗതി
ജീമൂതം
ജ്വാല
തടിനി
തനുമദ്ധ്യ
തന്വി
തരംഗിണി
തവിപുല
താമരസം
തോടകം
ത്രിഖണ്ഡിക
ദക്ഷിണാന്തിക
ദളം
ദിശ
ദൂഷണഹരണം
ദോധകം
ദ്രുതകാകളി
ദ്രുതഗതി
ദ്രുതപദം
ദ്രുതമദ്ധ്യ
ദ്രുതവിളംബിതം
ധരണി
ധരാനന്ദിനി
ധീരലളിത
ധൃതകൗതുകം
നതോന്നത
നര്‍ക്കുടകം
നവതാരുണ്യം
നവമാലിക
നവിപുല
നാഗരികം
നാരാചിക
നാരി
നിശ
നൃപതിലലാമം
പഞ്ചചാമരം
പത്ഥ്യ
പത്ഥ്യാര്യ
പത്ഥ്യാവക്ത്രം
പത്രലത
പദചതുരൂര്‍ദ്ധ്വം
പദ്യം
പരാവതി
പരിണാമം
പരിമളം
പര്യസ്തകാഞ്ചി
പല്ലവിനി
പാത്രം
പുടം
പുളകം
പുഷ്പിതാഗ്ര
പൃത്ഥ്വി
പ്രചിതകം
പ്രഥമപദം
പ്രഭ
പ്രഭദ്രകം
പ്രമദ
പ്രമാണിക
പ്രമിതാക്ഷര
പ്രമുദിതവദന
പ്രവൃത്തകം
പ്രഹരണതിലകം
പ്രഹര്‍ഷിണി
പ്രാച്യവൃത്തി
പ്രിയംവദ
ഫലമുഖി
ഭദ്രക
ഭദ്രകം
ഭദ്രവിരാള്‍
ഭദ്രിക
ഭവതരണം
ഭവസാരം
ഭവിപുല
ഭാരതി
ഭുജംഗപ്രയാതം
ഭുജംഗവിജൃംഭിതം
ഭ്രമരവിലസിതം
ഭ്രമരാവലി
മകരന്ദിക
മഞ്ജരി
മഞ്ജുഭാഷിണി
മഞ്ജുള
മണികാഞ്ചി
മണിഘൃണി
മണിദീപം
മണിദീപ്തി
മണിമകുടം
മണിമദ്ധ്യം
മണിമാല
മത്ത
മത്തകാശിനി
മത്തമയൂരം
മത്താക്രീഡ
മത്തേഭം
മത്തേഭവിക്രീഡിതം
മദനാര്‍ത്ത
മദനീയം
മദമന്ഥര
മദലേഖ
മദിര
മധുകരകളഭം
മധുമതി
മധുരതരം
മനോരമ
മന്ദാക്രാന്ത
മയൂരസാരിണി
മരതകനീലം
മല്ലിക
മവിപുല
മഹാമാലിക
മാത്രാസമകം
മാണവകം
മാണവകാക്രീഡിതകം
മാനിനി
മാരകാകളി
മാല
മാലതി
മാലിനി
മിശ്രകാകളി
മുഖചപല
മൃഗി
മേഘവിഷ്ഫൂര്‍ജ്ജിതം
മൗക്തികദാമ
മൗക്തികപങ്ക്തി
മൗക്തികമാല
മംഗളഫലകം
യുഗ്മവിപുല
രത്‌നാവലി
രഥോദ്ധത
രജനി
രമണം
രമണീ
രമണീയം
രവിപുല
രവിരദനം
രസപാത്രം
രസരംഗം
രുക്മവതി
രുചിരതരം
ലക്ഷ്മി
ലലന
ലലാമം
ലവലി
ലളിത
ലളിതം
ലളിതപദം
ലളിതശരീരം
ലീലാകരം
വക്ത്രം
വനമാലം
വര്‍ദ്ധമാനം
വലജം
വസന്തമാലിക
വസന്തതിലക
വസന്തതിലകം
വസുധ
വസുമതി
വാണി
വാണിനി
വാതോര്‍മ്മി
വാനവാസിക
വിതാനം
വിദ്യുത്ത്
വിദ്യുന്മാല
വിപരീതപത്ഥ്യാവക്ത്രം
വിപരീതാഖ്യാനകി
     (വിപരീതാഖ്യാതകി)
വിപുലാര്യ
വിയോഗിനി
വിലാസിനി
വിശേ്‌ളാകം
വൃത്ത
വൃത്തം
വേഗവതി
വേണി
വൈതാളീയം
വൈതിക
വൈശ്വദേവി
വംശപത്രപതിതം
വംശയഷ്ടിക
വംശസ്ഥം
വ്യാളം
ശങ്കരചരിതം
ശശധരബിംബം
ശശികല
ശാര്‍ദ്ദൂലവിക്രീഡിതം
ശാലിനി
ശിഖരിണി
ശിതാഗ്ര
ശിവം
ശിശൂഭുത
ശുദ്ധവിരാള്‍
ശുദ്ധവിരാഡാര്‍ഷഭം
ശുഭഗതി
ശുഭചരിതം
ശുഭജാതം
ശൈലശിഖ
ശംഭുനടനം
ശ്യേനിക
ശ്രവണീയം
ശ്രീ
ശ്രീസദനം
ശേ്‌ളാകം
സകലകലം
സമാനിക
സമാസമം
സമ്മത
സമ്പുടിതം
സരസ
സരോരുഹം
സരോജസമം
സര്‍പ്പിണി
സലിലനിധി
സംസാരം
സാരവതി
സാരസകലിക
സാരസനയന
സിംഹവിക്രാന്തം
സിംഹവിഷ്ഫൂര്‍ജ്ജിതം
സിംഹോദ്ധത
സിംഹോന്നത
സുകൃതം
സുകേസരം
സുഖകരം
സുഖാവഹം
സുദതി
സുഭഗ
സുഭദ്രിക
സുമംഗല
സുമുഖി
സുമുഖി
സുലലാമം
സുവദന
സുശരീരം
സുഷമ
സൗരഭം
സ്തിമിത
സ്രഗ്ദ്ധര
സ്രഗ്വിണി
സ്വാഗത
സ്ത്രീ
ഹരനര്‍ത്തനം
ഹരി
ഹരിണപ്‌ളുത
ഹരിണപ്‌ളുതം
ഹരിണി
ഹംസപ്‌ളുതം
ഹംസമാല
ഹംസരുത
 

Exit mobile version