സുബ്രഹ്മണ്യപ്രീതിക്കുവേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു അനുഷ്ഠാനം. സുബ്രഹ്മണ്യഭക്തരായ ആണ്ടിപ്പണ്ടാരങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി നടത്തുന്ന ഊട്ട് (സദ്യ) എന്ന നിലയിലായിരിക്കാം തുടക്കം. കാവടിയെടുക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള സദ്യ എന്നം അര്‍ഥം.