ദ്രാവിഡ ഭാഷകളില്‍ 'അര്‍' മുമ്പും പിമ്പും ചേര്‍ന്നുവരുന്ന നിരവധി വാക്കുകളുണ്ട്. ചുട്ടെഴുത്തായ 'അ'യും ബഹുത്വസൂചകമായ 'ര്‍' എന്നിവ ചേരുമ്പോഴാണ് ഇത്. ഉഭയലിംഗ ബഹുവചനപ്രത്യയം ആണിത്. സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും ഇത് ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു. അവന്‍, അവള്‍ എന്നീ രണ്ടിന്റെയും ബഹുവചനമാണ് അവര്‍. പൂജകബഹുവചന പ്രത്യയമായി…
Continue Reading