ഒളിംപിക്സ് മോഹന്‍ദാസ് അമ്പാട്ട് പുരാതന ഒളിംപിക്‌സിനെയും ആധുനിക ഒളിംപിക്‌സിനെയും ഒളിംപിക് പ്രതിഭകളെയും വിശദമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.
Continue Reading