വിഷുക്കണി. മേടമാസം ഒന്നാംതീയതി സൂര്യോദയത്തിനു മുന്‍പ് വിളക്കും മംഗള വസ്തുക്കളും വിഗ്രഹവും മറ്റും കണികാണുന്ന പതിവുണ്ട്. ശകുനം; നിമിത്തം ഉണര്‍ന്നെഴുന്നേല്‍ക്കുമ്പോള്‍ ദീപമോ, മംഗളവസ്തുക്കളോ കണികാണുന്നവരുണ്ട്. യാത്രാരംഭത്തിലും 'കണി'നോക്കും. ശുഭശകുനത്തിന് 'നല്ലകണി' എന്നാണ് പറയുക.
Continue Reading