രാധാമണി ടി.ബി ചൈന നിന്നുടെ ജന്മനാടെങ്കിലും എന്തിനിങ്ങെത്തി നീ, ഇന്നാട്ടില് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളും സംസ്ഥാനമൊക്കെയും പേടിച്ചിരിക്കുന്നു കേരളവും ഒരുവേള മര്‍ത്ത്യന്റെ കൂടപ്പിറപ്പുപോല്‍ എന്തിനു പോന്നു നീ ഇന്നാട്ടില് നാശത്തിനായ് വിഷം ചീറ്റുന്ന സര്‍പ്പത്തെ ആരാണ് നിന്റെ മേല്‍ കുത്തിവെച്ചു എന്തിനുവേണ്ടിയീ, കൂരമ്പുവ്യാധിയെ കാറ്റില്‍…
Continue Reading