ശ്രീരാമന്‍.സി.വി ജനനം:1931 ഫെബ്രുവരി 7ന് ചെറുതുരുത്തിയില്‍ മാതാപിതാക്കള്‍:ദേവകിയും വേലപ്പനും പ്രമുഖ ചെറുകഥാകൃത്തും നോവലിസ്റ്റുമാണ് സി.വി. ശ്രീരാമന്‍. സി.വി. ശ്രീരാമന്റെ പല കഥകളും ശ്രീലങ്കയും കൊല്‍ക്കൊത്തയും ആന്തമാനും തമിഴ്‌നാടും പശ്ചാത്തലമായുള്ളതാണ്. കൃതികള്‍ വാസ്തുഹാര (ചെറുകഥ) ക്ഷുരസ്യധാര ദുഃഖിതരുടെ ദുഃഖം പുറം കാഴ്ചകള്‍ ചിദംബരം…
Continue Reading