ഗര്‍ഭബലിസംബന്ധമായ ഒരു അനുഷ്ഠാനകല. പുള്ളുവത്തികളാണ് ഇത് നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്ക് ഒന്‍പതാം മാസത്തില്‍ കനലാടിക്കുന്ന പതുവുണ്ടെന്ന് ചില മന്ത്രവാദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും സൂചനയുണ്ട്. വടക്കന്‍പാട്ടുകളിലും പുലയരുടെ ചില പാട്ടുകളിലും 'കന്നല്‍കളമ്പാട്ട്' 'എന്നൊരു പരാമര്‍ശം കാണുന്നു. കന്നല്‍കളമ്പാട്ട് ഇന്നും ദുര്‍ലഭമായി നടത്താറുണ്ട്.
Continue Reading