എം.പി.പ്രേമ.   അച്ഛന്റെ മൗനത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്കിറങ്ങിച്ചെന്നത്, അവസാനത്തെ പെഗ്ഗിൽ വീണ ഐസ്ക്യൂബ് ആവാം!   തീൻമേശയിലെ അത്താഴത്തിന്റെ അരുചി വിളിച്ചോതിയത്, അച്ഛന്റെ തൊണ്ടയിൽ തടഞ്ഞ തേങ്ങലുകളാവാം!   കലവറമുറിയിലെ പലവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കണക്കു പറഞ്ഞ അമ്മയെ തൊഴിച്ചത്, കാലിയായ കീശയിൽ തിരഞ്ഞ അച്ഛന്റെ…
Continue Reading