മലപ്പണ്ടാരം. ഇടുക്കി, കോട്ടയം, കൊല്ലം എന്നീ ജില്ലകളിലെ വനപ്രദേശങ്ങളില്‍ വസിക്കുന്ന ആദിമനിവാസിവിഭാഗം. സ്ഥിരമായ ഭവനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാറില്ല. അലഞ്ഞുനടക്കുന്നതിലാണ് ഇവര്‍ക്ക് താല്‍പര്യം. വനവിഭാഗങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കലാണ് ഉപജീവനമാര്‍ഗം. പുനംകൃഷിയിലൊന്നും ഏര്‍പ്പെടാറില്ല. ഋതുവാകുന്നതിനു മുമ്പോ, അതിനുശേഷമോ വിവാഹം കഴിക്കാം. വിവാഹത്തിന് കൂടുതല്‍ ചടങ്ങുകളൊന്നുമില്ല. പെണ്ണിന്റെ പിതാവിന്…
Continue Reading