ജനനം തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ അന്തിക്കാട്ട്. അധ്യാപകന്‍, എറണാകുളം ജില്ലാ സാക്ഷരതാ പ്രോജക്ട് ഓഫിശര്‍, കേരള സമ്പൂര്‍ണ സാക്ഷരതാ പദ്ധതി ഡയറക്ടര്‍, കേന്ദ്ര മാനവശേഷി വികസനമന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള ശ്രമിക് വിദ്യാപീഠം ഡയറക്ടര്‍, ബാലസാഹിത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടര്‍, കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ജനറല്‍സെക്രട്ടറി എന്നീ…
Continue Reading