Keralaliterature.com

നാരായണീയം

രചന: മേല്പത്തൂര്‍

 

ദശകങ്ങൾ

 

ദശകം 1. ഭഗവദ്‌രൂപവർണ്ണനം

 

1.1
സാന്ദ്രാനന്ദാവബോധാത്മകമനുപമിതം കാലദേശാവധിഭ്യാം
നിർമ്മുക്തം നിത്യമുക്തം നിഗമശതസഹസ്രേണ നിർഭാസ്യമാനം
അസ്പഷ്ടം ദൃഷ്ടമാത്രേ പുനരുരുപുരുഷാർഥാത്മകം ബ്രഹ്മതത്വം
തത്താവത് ഭാതി സാക്ഷാൽ ഗുരുപവനപുരേ, ഹന്ത! ഭാഗ്യം ജനാനാം!

1.2
ഏവം ദുർലഭ്യവസ്തുന്യപി സുലഭതയാ ഹസ്തലബ്‌ധേ യദന്യത്
തന്വാ വാചാ ധിയാ വാ ഭജതി ബത! ജനഃ ക്ഷുദ്രതൈവ സ്ഫുടേയം
ഏതേ താവദ്വയന്തു സ്ഥിരതരമനസാ വിശ്വപീഡാപഹത്യൈ
നിഃശേഷാത്മനമേനം ഗുരുപവനപുരാധീശമേവാശ്രയാമഃ

1.3
സത്വം യത്തദ് പരാഭ്യാമപരികലനതോ നിർമ്മലം തേന താവദ്-
ഭൂതൈർഭൂതേന്ദ്രിയൈസ്‌തേ വപുരിതി ബഹുശഃ ശ്രൂയതേ വ്യാസവാക്യം
തത്സ്വച്ഛത്വാദ്യദച്ഛാദിതപരസുഖചിദ്ഗർഭനിർഭാസരൂപം
തസ്മിൻ ധന്യാ രമന്തേ, ശ്രുതിമതിമധുരേ, സുഗ്രഹേ വിഗ്രഹേ തേ

1.4
നിഷ്കമ്പേ നിത്യപൂർ‌ണ്ണേ നിരവധിപരമാനന്ദപീയുഷരൂപേ
നിർല്ലീനാനേകമുക്താവലി സുഭഗതമേ നിർ‌മ്മലബ്രഹ്മസിന്ധൗ
കല്ലോലോല്ലാസതുല്യം ഖലു വിമലതരം സത്ത്വമാഹുഃസ്തദാത്മാ
കസ്മാന്നോ നിഷ്കളസ്ത്വം സകള ഇതി വചസ്ത്വത്കലാസ്വേവ ഭൂമൻ!

1.5
നിർവ്യാപാരോപി നിഷ്കാരണമജ, ഭജസേ യത് ക്രിയാമീക്ഷ്ണാഖ്യാം
തേനൈവോദേതി ലീനാ പ്രകൃതിരസതികല്പാപി കല്പാദികാലേ
തസ്യാഃ സംശുദ്ധമംശം കമപി തമതിരോധായകം സത്ത്വരൂപം
സ ത്വം ധൃത്വാ ദധാസി സ്വമഹിമവിഭവാകുണ്ഠ, വൈകുണ്ഠരൂപം.

1.6
തത്തേ പ്രത്യഗ്രധാരാധരലളിതകളായാവലീകേളികാരം
ലാവണ്യസ്യൈകസാരം സുകൃതിജനദൃശാം പൂർ‌ണ്ണപുണ്യാവതാരം
ലക്ഷ്മീനിഃശങ്കലീലാനിലയനമമൃതസ്യന്ദസന്ദേഹമന്തഃ
സിഞ്ചത് സഞ്ചിന്തകാനാം വപുരനുകുലയേ മാരുതാഗാരനാഥഃ.

1.7
കഷ്ടാ ‍തേ സൃഷ്ടിചേഷ്ടാ ബഹുതരഭവഖേദാവഹാ ജീവരാജാ-
മിത്യേവം പൂർ‌വ്വമലോചിതമജിത, മയാനൈവമദ്യാഭിജാനേ
നോ ചേജ്ജീവാഃ കഥം വാ മധുരതരമിദം ത്വദ്വപുശ്ചിദ്രസാർ‌ദ്രം
നേത്രൈഃ ശ്രോത്രൈശ്ച പീത്വാ പരമരസസുധാംബോധിപുരേ രമേരൻ

1.8
നമ്രാണാം സന്നിധത്സേ സതതമപി പുരസ്തൈരനഭ്യർത്ഥിതാന-
പ്യർ‌ത്ഥാൻ കാമാനജസ്രം വിതരസി പരമാനന്ദസാന്ദ്രാം ഗതിം ച
ഇത്ഥം നിഃശേഷലഭ്യോ നിരവധികഫലഃ പാരിജാതോ ഹരേ ത്വം
ക്ഷുദ്രം തം ശക്രവാടീദ്രുമമഭിലഷതി വ്യർത്ഥമർത്ഥിവ്രജോ∫യം

1.9
കാരുണ്യാത് കാമമന്യം ദദതി ഖലു ചരേ സ്വാത്മദസ്ത്വം വിശേഷാ –
ദൈശ്വര്യാദീശതേ∫ന്യേ ജഗതി പരജനേ സ്വാത്മനോ∫പീശ്വരസ്ത്വം
ത്വയ്യുച്ചൈരാരമന്തി പ്രതിപദമധുരേ ചേതനാഃസ്ഫീതഭാഗ്യാ –
സ്ത്വം ചാത്മാരാമ ഏവേത്യതുലഗുണഗണാധാര, ശൗരേ, നമസ്തേ.

1.10
ഐശ്വര്യം ശങ്കരാദീശ്വരവിനിമയനം വിശ്വതേജോഹരാണാം
തേജഃസംഹാരി വീര്യം വിമലമപി യശോ നിഃസ്പൃഹൈശ്ചോപഗീതം
അങ്ഗാസങ്ഗാ സദാ ശ്രീരഖിലവിദസി ന ക്വാപി തേ സങ്ഗവാർത്താ
തദ്വാതാഗാരവാസിൻ മുരഹര ഭഗവച്ഛബ്ദമുഖ്യാശ്രയോ∫സി.

ദശകം രണ്ട്

2.1

സൂര്യസ്പർദ്ധികിരീടമൂർദ്ധ്വതിലകപ്രോദ്‌ഭാസിഫാലാന്തരം
കാരുണ്യാകുലനേത്രമാർദ്രഹസിതോല്ലാസം സുനാസാപുടം
ഗണ്ഡോദ്യന്മകരാഭകുണ്ഡലയുഗം കണ്ഠോജ്ജ്വലത്കൗസ്തുഭം
ത്വദ്രൂ‍പം വനമാല്യഹാരപടല ശ്രീവത്സദീപ്രം ഭജേ.

2.2

കേയൂരാങ്ഗദ-കങ്കണോത്തമ മഹാരത്നാങ്ഗുലീയാങ്കിത-
ശ്രീമത്ബാഹുചതുഷ്കസങ്ഗതഗദാ ശംഖാരിപംകേരുഹാം
കാഞ്ചിത് കാഞ്ചന കാഞ്ചിലാഞ്‌ഛിതലസത് പീതാംബരാലംബനീ-
മാലംബേ വിമലാംബുജദ്യുതിപദാം മൂർത്തിം തവാർത്തിച്ഛിദം.

2.3

യത്‌ത്രൈലോക്യമഹീയസോ∫പി മഹിതം സമ്മോഹനം മോഹനാത്‌
കാന്തം കാന്തിനിധാനതോ∫പി മധുരം മാധുര്യധുര്യാദപി
സൗന്ദര്യോത്തരതോ∫പി സുന്ദരതരം ത്വദ്രൂപമാശ്ചര്യതോ∫-
പ്യാശ്ചര്യം ഭുവനേ ന കസ്യ കുതുകം പുഷ്ണാതി വിഷ്ണോ വിഭോ.

2.4

തത്താദൃങ്ങ് മധുരാത്മകം തവ വപുസ്സംപ്രാപ്യ സംപന്മയീ
സാ ദേവീ പരമോത്സുകാ ചിരതരം നാസ്തേ സ്വഭക്തേഷ്വപി
തേനാസ്യാ ബത! കഷ്ടമച്യുത, വിഭോ, ത്വദ് രൂപമാനോജ്ഞക-
പ്രേമസ്ഥൈര്യമയാദചാപല ബലാച്ചാപല്യവാർത്തോദഭൂത്.

2.5

ലക്ഷ്മീസ്താവകരാമണീയകഹൃതൈവേയം പരേഷ്വസ്ഥിരേ-
ത്യസ്മിന്നന്യദപി പ്രമാണമധുനാ വക്ഷ്യാമി ലക്ഷ്മീപതേ
യേ ത്വദ്ധ്യാനഗുണാനുകീർതനരസാസക്താ ഹി ഭക്താ ജനാ-
സ്തേഷ്വേഷാ വസതി സ്ഥിരൈവ ദയിതപ്രസ്താവദത്താദരാ.

2.6

ഏവംഭൂതമനോജ്ഞതാനവസുധാനിഷ്യന്ദസന്ദോഹനം
ത്വദ്രൂപം പരചിദ്രസായനമയം ചേതോഹരം ശൃണ്വതാം
സദ്യഃ പ്രേരയതേ മതിം മദയതേ രോമാഞ്ചയത്യംഗകം
വ്യാസിഞ്ചത്യപി ശീതബാഷ്പവിസരൈരാനന്ദമൂർച്ഛോദ്ഭവൈഃ.

2.7

ഏവംഭൂതതയാ ഹി ഭക്ത്യഭിഹിതോ യോഗഃ സ യോഗദ്വയത്‌
കർമജ്ഞാനമയാദ്‌ ഭൃശോത്തമതരോ യോഗീശ്വരൈർഗീയതേ
സൗന്ദര്യൈകരസാത്മകേ ത്വയി ഖലു പ്രേമപ്രകർഷാത്മികാ
ഭക്തിർനിശ്രമമേവ വിശ്വപുരുഷൈർലഭ്യാ രമാവല്ലഭ.

2.8

നിഷ്കാമം നിയതസ്വധർമചരണം യത്കർമയോഗാഭിധം
തദ്ദൂരേത്യഫലം യദൗപനിഷദജ്ഞാനോപലഭ്യം പുനഃ
തത്ത്വവ്യക്തതയാ സുദുർഗമതരം ചിത്തസ്യ തസ്മാദ്വിഭോ
ത്വത്പ്രേമാത്മകഭക്തിരേവ സതതം സ്വദീയസീ ശ്രേയസീ.

2.9

അത്യായാസകരാണി കർമപടലാന്യാചര്യ നിര്യന്മലാഃ
ബോധേ ഭക്തിപഥേƒഥവാപ്യുചിതതാമായാന്തി കിം താവതാ
ക്ലിഷ്ട്വാ തർകപഥേ പരം തവ വപുർബ്രഹ്മാഖ്യമന്യേ പുന-
ശ്ചിത്താർദ്രത്വമൃതേ വിചിന്ത്യ ബഹുഭിഃ സിധ്യന്തി ജന്മാന്തരൈഃ.

2.10

ത്വദ്ഭക്തിസ്തു കഥാരസാമൃത രീനിർമജ്ജനേന സ്വയം
സിദ്ധ്യന്തീ വിമലപ്രഷോധപദവീമക്ലേശതസ്തന്വതീ
സദ്യഃ സിദ്ധികരീ ജയത്യയി വിഭോ സൈവാസ്തു മേ ത്വത്പദ-
പ്രേമപ്രൗഢിരസാർദ്രതാ ദ്രുതതരം വാതാലയാധീശ്വര!!!

 

ദശകം മൂന്ന്

 

3.1
പഠന്തോ നാമാനി പ്രമദഭരസിന്ധൗ നിപതിതാഃ
സ്മരന്തോ രൂപം തേ വരദ കഥയന്തോ ഗുണകഥാഃ
ചരന്തോ യേ ഭക്താസ്ത്വയി ഖലു രാമന്തേ പരമമൂ-
നഹം ധന്യാന്മന്യേ സമധിഗതസർവാഭിലഷിതാൻ

3.2
ഗദക്ലിഷ്ടം കഷ്ടം തവ ചരണസേവാരസഭരേƒ-
പ്യനാസക്തം ചിത്തം ഭവതി ബത വിഷ്ണോ കുരു ദയാം
ഭവത്പാദാംഭോജസ്മരണരസികോ നാമനിവഹാ-
നഹം ഗായംഗായം കുഹചന വിവത്സ്യാമി വിജനേ

3.3
കൃപാ തേ ജാതാ ചേത്കിമിവ ന ഹി ലഭ്യം തനുഭൃതാം
മദീയക്ലേശൗഘപ്രശമനദശാ നാമ കിയതീ
ന കേ കേ ലോകേƒസ്മിന്നനിശമയി ശോകാഭിരഹിതാ
ഭവദ്ഭക്താ മുക്താഃ സുഖഗതിമസക്താ വിദധതേ

3.4
മുനിപ്രൗഢാ രൂഢാ ജഗതി ഖലു ഗൂഢാത്മഗതയോ
ഭവത്പാദാംഭോജസ്മരണവിരുജോ നാരദമുഖാഃ
ചരന്തീശ സ്വൈരം സതതപരിനിർഭാതപരചിത്‌-
സദാനന്ദാദ്വൈതപ്രസരപരിമഗ്നാഃ കിമപരം

3.5
ഭവദ്ഭക്തിഃ സ്ഫീതാ ഭവതു മമ സൈവ പ്രശമയേ-
ദശേഷക്ലേശൗഘം ന ഖലു ഹൃദി സന്ദേഹകണികാ
ന ചേദ്‌ വ്യാസസ്യോക്തിസ്തവ ച വചനം നൈഗമവചോ
ഭവേന്മിഥ്യാ രഥ്യാപുരുഷവചനപ്രായമഖിലം

3.6
ഭവദ്ഭക്തിസ്താവത്പ്രമുഖമധുരാ ത്വാദ്ഗുണരസാത്‌
കിമപ്യാരൂഢാ ചേദഖിലപരിതാപപ്രശമനീ
പുനശ്ചാന്തേ സ്വാന്തേ വിമലപരി ബോധോദയമിളൻ
മഹാനന്ദാദ്വൈതം ദിശതി കിമതഃ പ്രാർത്ഥ്യമപരം

3.7
വിധൂയ ക്ലേശാന്മേ കുരു ചരണയുഗ്മം ധൃതരസം
ഭവത്ക്ഷേത്രപ്രാപ്തൗ കരമപി ച തേ പൂജനവിധൗ
ഭവന്മൂർത്ത്യാലോകേ നയനമഥ തേ പാദതുലസീ-
പരിഘ്രാണേ ഘ്രാണം ശ്രവണമപി തേ ചാരുചരിതേ

3.8വം
പ്രഭൂതാധിവ്യാധിപ്രസഭചലിതേ മാമകഹൃദി
ത്വദീയം തദ്രൂപം പരമസുഖചിദ്രൂപമുദിയാത്‌
ഉദഞ്ചദ്രോമാഞ്ചോ ഗലിതബഹുഹർഷാശ്രുനിവഹോ
യഥാ വിസ്മര്യാസം ദുരുപശമപീഡാപരിഭവാൻ

3.9
മരുദ്ഗേഹാധീശ ത്വയി ഖലു പരാഞ്ചോƒപി സുഖിനോ
ഭവത്സ്നേഹീ സോƒഹം സുബഹു പരിതപ്യേ ച കിമിദം
അകീർതിസ്തേ മാ ഭൂദ്വരദ ഗദഭാരം പ്രശമയൻ
ഭവത്ഭക്തോത്തംസം ഝടിതി കുരു മാം കംസദമന

3.10
കിമുക്തൈർഭൂയോഭിസ്തവ ഹി കരുണാ യാവദുദിയാ
ദഹം താവദ്ദേവ പ്രഹിതവിവിധാർതപ്രലപിതഃ
പുരഃ ക്ലൃപ്തേ പാദേ വരദ തവ നേഷ്യാമി ദിവസാൻ
യഥാശക്തി വ്യക്തം നതിനുതിനിഷേവാ വിരചയൻ

ദശകം നാല്‌

4.1
കല്യതാം മമ കുരുഷ്വ താവതീം കല്യതേ ഭവദുപാസനം യയാ
സ്പഷ്ടമഷ്ടവിധയോഗചര്യയാ പുഷ്ടയാ//ƒശു തവ തുഷ്ടിമാപ്നുയാം

4.2
ബ്രഹ്മചര്യദൃഢതാദിഭിര്യമൈരാപ്ലവാദിനിയമൈശ്ച പാവിതാഃ
കുർമഹേ ദൃഢമമീ സുഖാസനം പങ്കജാദ്യമപി വാ ഭവത്പരാഃ

4.3
താരമന്തരനുചിന്ത്യ സന്തതം പ്രാണവായുമഭിയമ്യ നിർമലാഃ
ഇന്ദ്രിയാണി വിഷയാദഥാപഹൃത്യാ//ƒസ്മഹേ ഭവദുപാസനോന്മുഖാഃ

4.4
അസ്ഫുടേ വപുഷി തേ പ്രയത്നതോ ധാരയേമ ധിഷണാം മുഹുർമുഹുഃ
തേനഭക്തിരസമന്തരാർദ്രതാമുദ്വഹേമ ഭവദങ്ഘ്രിചിന്തകാഃ

4.5
വിസ്പുടാവയവഭേദസുന്ദരം ത്വദ്വപുസ്സുചിരശീലനാവശാത്‌
അശ്രമം മനസി ചിന്തയാമഹേ ധ്യാനയോഗനിരതാസ്ത്വദാശ്രയാഃ

4.6
ധ്യായതാം സകളമൂർത്തിമീദൃശീമുന്മിഷന്മധുരതാഹൃതാത്മനാം
സാന്ദ്രമോദരസരൂപമാന്തരം ബ്രഹ്മരൂപമയി തേƒവഭാസതേ

4.7
തത്സമാസ്വദനരൂപിണീം സ്ഥിതിം ത്വത്സമാധിമയി വിശ്വനായക
ആശ്രിതാഃ പുനരതഃ പരിച്യുതാവാരഭേമഹി ച ധാരണാധികം

4.8
ഇത്ഥമഭ്യസനനിർഭരോല്ലസത്വത്പരാത്മസുഖകൽപിതോത്സവാഃ
മുക്തഭക്തകുലമൗലിതാം ഗതാഃ സഞ്ചരേമ ശുകനാരദാദിവത്‌

4.9
ത്വത്സമാധിവിജയേ തു യഃ പുനർമങ്ക്ഷു മോക്ഷരസികഃ ക്രമേണ വാ
യോഗവശ്യമനിലം ഷഡാശ്രയൈരുന്നയത്യജ സുഷുമ്നയാ ശനൈഃ

4.10
ലിംഗദേഹമപി സംത്യജന്നഥോ ലീയതേ ത്വയി പരേ നിരാഗ്രഹഃ
ഊർദ്ധ്വലോകകുതുകീ തു മൂർദ്ധതസ്സാർദ്ധമേവ കരണൈർനിരീയതേ

4.11
അഗ്നിവാസരവളർക്ഷപക്ഷഗൈരുത്തരായണജുഷാ ച ദൈവതൈഃ
പ്രാപിതോ രവിപദം ഭവത്പരോ മോദവാൻ ധ്രുവപദാന്തമീയതേ

4.12
ആസ്ഥിതോƒഥ മഹരാലയേ യദാ ശേഷവക്ത്രദഹനോഷ്മണാ//ƒഋദ്യതേ
ഈയതേ ഭവദുപാശ്രയസ്തദാ വേധസഃ പദമതഃ പുരൈവ വാ

4.13
തത്ര വാ തവ പദേƒഥവാ വസൻ പ്രാകൃതപ്രളയ ഏതി മുക്തതാം
സ്വേച്ഛയാ ഖലു പുരാƒപി മുച്യതേ സംവിഭിദ്യ ജഗദണ്ഡമോജസാ

4.14
തസ്യ ച ക്ഷിതിപയോമഹോനിലദ്യോമഹത്പ്രകൃതിസപ്തകാവൃതീഃ
തത്തദാത്മകതയാ വിശൻ സുഖീ യാതി തേ പദമനാവൃതം വിഭോ

4.15
അർചിരാദിഗതിമീദൃശീം വ്രജൻ വിച്യുതിം ന ഭജതേ ജഗത്പതേ
സച്ചിദാത്മക ഭവദ്ഗുണോദയാനുച്ചരന്തമനിലേശ പാഹി മാം

 

ദശകം അഞ്ച്

 

5.1
വ്യക്താവ്യക്തമിദം ന കിഞ്ചിദഭവത്പ്രാക്പ്രാകൃതപ്രക്ഷയേ
മായായാം ഗുണസാമ്യരുദ്ധവികൃുതൗ ത്വയ്യാഗതായാം ലയം
നോ മൃത്യുശ്ച തദാമൃതം ച സമഭൂന്നാഹ്നോ ന രാത്രേഃ സ്ഥിതി-
സ്തത്രൈകസ്ത്വമശിഷ്യഥാഃ കില പരാനന്ദപ്രകാശാത്മനാ

5.2
കാലഃ കർമഗുണാശ്ച ജീവനിവഹാ വിശ്വം ച കാര്യം വിഭോഃ
ചില്ലീലാരതിമേയുഷി ത്വയി തദാ നിർലീനതാമായയുഃ
തേഷാം നൈവ വദന്ത്യസത്വമയി ഭോ ശക്ത്യാത്മനാ തിഷ്ടതാം
നോ ചേത്‌ കിം ഗഗനപ്രസൂനസദൃുശാം ഭൂയോ ഭവേത്സംഭവഃ

5.3
ഏവം ച ദ്വിപരാർദ്ധകാലവിഗതാവീക്ഷാം സിസൃക്ഷാത്മികാം
വിഭ്രാണേ ത്വയി ചുക്ഷുഭേ ത്രിഭുവനീഭാവായ മായാ സ്വയം
മായാതഃ ഖലു കാലശക്തിരഖിലാദൃഷ്ടാം സ്വഭാവോƒപി ച
പ്രാദുർഭൂയ ഗുണാന്വികാസ്യ വിദധുസ്തസ്യാസ്യാസ്സഹായക്രിയാം

5.4
മായാസന്നിഹിതോƒപ്രവിഷ്ടവപുഷാ സാക്ഷീതി ഗീതോ ഭവാൻ
ഭേദൈസ്താം പ്രതിബിംബതോ വിവിശിവാൻ ജീവോƒപി നൈവാപരഃ
കാലാദിപ്രതിബോധിതാƒഥ ഭവതാ സംചോദിതാ ച സ്വയം
മായാ സ ഖലു ബുദ്ധിതത്വമസൃജദ്യോƒസൗ മഹാനുച്യതേ

5.5
തത്രാസൗ ത്രിഗുണാത്മകോƒപി ച മഹാൻ സത്വപ്രധാനഃ സ്വയം
ജീവേƒസ്മിൻ ഖലു നിർവികൽപമഹമിത്യുദ്ബോധനിഷ്പാദകഃ
ചക്രേƒസ്മിൻ സവികൽപബോധകമഹന്തത്വം മഹാൻ ഖല്വസൗ
സമ്പുഷ്ടം ത്രിഗുണൈസ്തമോƒതിബഹുലം വിഷ്ണോ ഭവത്പ്രേരണാത്‌

5.6
സോƒഹം ച ത്രിഗുണക്രമാത്‌ ത്രിവിധതാമാസാദ്യ വൈകാരികോ
ഭൂയസ്തൈജസതാമസാവിതി ഭവന്നാദ്യേന സത്വാത്മനാ
ദേവാനിന്ദ്രിയമാനിനോƒകൃത ദിശാവാതാർകപാശ്യശ്വിനോ
വഹ്നീന്ദ്രാച്യുതമിത്രകാൻ വിധുവിധിശ്രീരുദ്രശാരീരകാൻ

5.7
ഭൂമന്മാനസഭുദ്ധ്യഹംകൃതിമിളച്ചിത്താഖ്യവൃത്യന്വിതം
തച്ചാന്തഃകരണം വിഭോ തവ ബലാത്‌ സത്വാംശ ഏവാസൃജത്‌
ജാതസ്തൈജസതോ ദശേന്ദ്രിയഗണസ്തത്താമസാംശാത്പുന-
സ്തന്മാത്രം നഭസോ മരുത്പുരപതേ ശബ്ദോƒജനി ത്വദ്ബലാത്‌

5.8
ശബ്ദാദ്‌ വ്യോമ തതഃ സസർജിഥ വിഭോ സ്പർശം തതോ മാരുതം
തസ്മാദ്രൂപമതോ മഹോƒഥ ച രസം തോയം ച ഗന്ധം മഹീം
ഏവം മാധവ പൂർവപൂർവകലനാദാദ്യാദ്യധർമാന്വിതം
ഭൂതഗ്രാമമിമം ത്വമേവ ഭഗവൻ പ്രാകാശയസ്താമസാത്‌

5.9
ഏതേ ഭൂതഗണാസ്തഥേന്ദ്രിയഗണാ ദേവാശ്ച ജാതാ പൃഥങ്ങ്‌-
നോ ശേകുർഭുവനാണ്ഡനിർമിതിവിധൗ ദേവൈരമീഭിസ്തദാ
ത്വം നാനാവിധസൂക്തിഭിർനുതഗുണസ്തത്വാന്യമൂന്യാവിശം-
ശ്ചേഷ്ടാശക്തിമുദീര്യ താനി ഘടയൻ ഹൈരണ്യമണ്ഡം വ്യധാഃ

5.10
അണ്ഡം തത്ഖലു പൂർവസൃഷ്ടസലിലേƒതിഷ്ഠത്‌ സഹസ്രം സമാഃ
നിർഭിന്ദന്നകൃഥാശ്ചതുർദശജഗദ്രൂപം വിരാഡാഹ്വയം
സാഹസ്രൈഃ കരപാദമൂർദ്ധനിവഹൈർനിശ്ശേഷജീവാത്മകോ
നിർഭാതോƒസി മരുത്പുരാധിപ സ മാം ത്രായസ്വ സർവാമയാത്‌

 

ദശകം ആറ്

 

6.1 ഏവം ചതുർദശജഗന്മയതാം ഗതസ്യ പാതാലമീശ തവ പാദതലം വദന്തി പാദോർദ്ധ്വദേശമപി ദേവ രസാതലം തേ ഗുൽഫദ്വയം ഖലു മഹാതലമദ്ഭുതാത്മൻ

6.2 ജംഘേ തലാതലമഥോ സുതലം ച ജാനൂ കിഞ്ചോരുഭാഗയുഗളം വിതലാതലേ ദ്വേ ക്ഷോണീതലം ജഘനമംബരമംഗ നാഭി- ഋവക്ഷശ്ച ശക്രനിലയസ്തവ ചക്രപാണേ

6.3 ഗ്രീവാ മഹസ്തവ മുഖം ച ജനസ്തപസ്തു ഫാലം ശിരസ്തവ സമസ്തമയസ്യ സത്യം ഏവം ജഗന്മയതനോ ജഗദാശ്ചിതൈര- പ്യന്യൈർനിബദ്ധവപുഷേ ഭഗവന്നമസ്തേ

6.4 ത്വദ്‌ ബ്രഹ്മരന്ധ്രപദമീശ്വര വിശ്വകന്ദ ഛന്ദാംസി കേശവ ഘനാസ്തവ കേശപാശാഃ ഉല്ലാസിചില്ലിയുഗളം ദൃഹിണസ്യ ഗേഹം പക്ഷ്മാണി രാത്രിദിവസൗ സവിതാ ച നേത്രേ

6.5 നിശ്ശേഷവിശ്വരചനാ ച കടാക്ഷമോക്ഷഃ കർണൗ ദിശോƒശ്വിയുഗളം തവ നാസികേ ദ്വേ ലോഭത്രപേ ച ഭഗവന്നധരോത്തരോഷ്ഠൗ താരാഗണശ്ച ദശനാഃ ശമനശ്ച ദംഷ്ട്രാ

6.6 മായാ വിലാസഹസിതം ശ്വസിതം സമീരോ ജിഹ്വാ ജലം വചനമീശ ശകുന്തപങ്ക്തിഃ സിദ്ധാദയസ്സ്വരഗണാ മുഖരന്ധ്രമഗ്നി- ഋദേവാ ഭുജാഃ സ്തനയുഗം തവ ധർമദേവഃ

6.7 പൃഷ്ഠം ത്വധർമ ഇഹ ദേവ മനസ്സുധാംശു- രയക്തമേവ ഹൃദയാംബുജമംബുജാക്ഷ കുക്ഷിസ്സമുദ്രനിവഹാ വസനം തു സന്ധ്യേ ശേഫഃ പ്രജാപതിരസൗ വൃഷണൗ ച മിത്രഃ

6.8 ശ്രോണിസ്ഥലം മൃഗഗണാഃ പദയോർനഖാസ്തേ ഹസ്ത്യുഷ്ട്രസൈന്ധവമുഖാ ഗമനം തു കാലഃ വിപ്രാദിവർണഭവനം വദനാബ്ജബാഹു- ചാരൂരുയുഗ്മചരണം കരുണാംബുധേ തേ

6.9 സംസാരചക്രമയി ചക്രധര ക്രിയാസ്തേ വീര്യം മഹാസുരഗണോƒസ്ഥികുലാനി ശൈലാഃ നാഡ്യസ്സരിത്സമുദയസ്തരവശ്ച രോമ ജീയാദിദം വപുരനിർവചനീയമീശ

6.10 ഈദൃഗ്ജഗന്മയവപുസ്തവ കർമഭാജാം കർമാവസാനസമയേ സ്മരണീയമാഹുഃ തസ്യാന്തരാത്മവപുഷേ വിമലാത്മനേ തേ വാതാലയാധിപ നമോƒസ്തു നിരുന്ധി രോഗാൻ

ദശകം ഏഴ്

7.1 ഏവം ദേവ ചതുർദശാത്മകജഗദ്രൂപേണ ജാതഃ പുന- സ്തസ്യോർദ്ധ്വം ഖലു സത്യലോകനിലയേ ജാതോƒസി ധാതാ സ്വയം യം ശംസന്തി ഹിരണ്യഗർഭമഖിലത്രൈലോക്യജീവാത്മകം യോƒഭൂത്‌ സ്ഫീതരജോവികാരവികസന്നാനാസിസൃക്ഷാരസഃ

7.2 സോƒയം വിശ്വിസർഗദത്തഹൃദയസ്സമ്പശ്യമാനസ്സ്വയം ബോധം ഖല്വനവാഷ്യ വിശ്വവിഷയം ചിന്താകുലസ്തസ്ഥിവാൻ താവത്‌ ത്വം ജഗതാംപതേ തപതപേത്യേവം ഹി വൈഹായസീം വാണീമേനമശിശ്രവഃ ശ്രുതിസുഖാം കുർവംസ്തപഃപ്രേരണാം

7.3 കോƒസൗ മാമവദത്പുമാനിതി ജലാപൂർണേ ജഗന്മണ്ഡലേ ദിക്ഷൂദ്വീക്ഷ്യ കിമപ്യനീക്ഷിതവതാ വാക്യാർത്ഥമുത്പശ്യതാ ദിവ്യം വർഷസഹസ്രമാത്തപസാ തേന ത്വമാരാധിത- സ്തസ്മൈ ദർശിതവാനസി സ്വനിലയം വൈകുണ്ഠമേകാദ്ഭുതം

7.4 മായാ യത്ര കദാപി നോ വികുരുതേ ഭാതേ ജഗദ്ഭ്യോ ബഹി- ശ്ശോകക്രോധവിമോഹസാധ്വസമുഖാ ഭാവാസ്തു ദൂരം ഗതാഃ സാന്ദ്രാനന്ദഝരീ ച യത്ര പരമജ്യോതിഃപ്രകാശാത്മകേ തത്‌ തേ ധാമ വിഭാവിതം വിജയതേ വൈകുണ്ഠരൂപം വിഭോ

7.5 യസ്മിന്നാമ ചതുർഭുജാ ഹരിമണിശ്യാമാവദാതത്വിഷോ നാനാഭൂഷണരത്നദീപിതദിശോ രാജദ്വിമാനാലയാഃ ഭക്തിപ്രാപ്തതഥാവിധോന്നതപദാ ദീവ്യന്തി ദിവ്യാ ജനാ- സ്തത്തേ ധാമ നിരസ്തസർവശമലം വൈകുണ്ഠരൂപം ജയേത്‌

7.6 നാനാദിവ്യവധൂജനൈരഭിവൃതാ വിദ്യുല്ലതാതുല്യയാ വിശ്വോന്മാദനഹൃദ്യഗാത്രലതയാ വിദ്യോതിതാശാന്തരാ ത്വത്പാദാംബുജസൗരഭൈകകുതുകാല്ലക്ഷ്മീഃ സ്വയം ലക്ഷ്യതേ യസ്മിൻ വിസ്മയനീയദിവ്യവിഭവം തത്തേ പദം ദേഹി മേ

7.7 തത്രൈവം പ്രതിദർശിതേ നിജപദേ രത്നാസനാധ്യാസിതം ഭാസ്വത്കോടിലസത്കിരീടകടകാദ്യാകൽപദീപാകൃതി ശ്രീവത്സാങ്കിതമാത്തകൗസ്തുഭമണിച്ഛായാരുണം കാരണം വിശ്വേഷാം തവ രൂപമൈക്ഷത വിധിസ്തത്തേ വിഭോ ഭാതു മേ

7.8 കാളാംഭോദകളായകോമളരുചീചക്രേണ ചക്രം ദിശാ- മാവൃണ്വാനമുദാരമന്ദഹസിതസ്യന്ദപ്രസന്നാനനം രാജത്കംബുഗദാരിപങ്കജധരശ്രീമദ്ഭുജാമണ്ഡലം സ്രഷ്ടുസ്തുഷ്ടികരം വപുസ്തവ വിഭോ മദ്രോഗമുദ്വാസയേത്‌

7.9 ദൃഷ്ട്വാ സംഭൃതസംഭ്രമഃ കമലഭൂസ്ത്വത്പാദപാഥോരുഹേ ഹർഷാവേശവശംവദോ നിപതിതഃ പ്രീത്യാ കൃതാർത്ഥീഭവൻ ജാനാസ്യേവ മനീഷിതം മമ വിഭോ ജ്ഞാനം തദാപാദയ ദ്വൈതാദ്വൈതഭവത്സ്വരൂപപരമിത്യാചഷ്ട തം ത്വാം ഭജേ

7.10 ആതാമ്രേ ചരണേ വിനമ്രമഥ തം ഹസ്തേന ഹസ്തേ സ്പൃശൻ ബോധസ്തേ ഭവിതാ ന സർഗവിധിബിർബന്ധോƒപി സഞ്ജായതേ ഇത്യാഭാഷ്യ ഗിരം പ്രതോഷ്യനിതരാം തച്ചിത്തഗൂഢഃ സ്വയം സൃഷ്ടൗ തം സമുദൈരയസ്സ ഭഗവന്നുല്ലാസയോല്ലാഘതാം

 

ദശകം എട്ട്

 

8.1 ഏവം താവത്പ്രാകൃതപ്രക്ഷയാന്തേ ബ്രാഹ്മേ കൽപേ ഹ്യാദിമേ ലബ്ധജന്മാ ബ്രഹ്മാ ഭൂയസ്ത്വത്ത ഏവാപ്യ വേദാൻ സൃഷ്ടിം ചക്രേ പൂർവകൽപോപമാനാം

8.2 സോƒയം ചതുര്യുഗസഹസ്രമിതാന്യഹാനി താവന്മിതാശ്ച രജനീർബഹുശോ നിനായ നിദ്രാത്യസൗ ത്വയി നിലീയ സമം സ്വസൃഷ്ടൈർ നൈമിത്തികപ്രളയമാഹുരതോƒസ്യ രാത്രിം

8.3 അസ്മാദൃശാം പുനരഹർമുഖകൃത്യതുല്യാം സൃഷ്ടിം കരോത്യനുദിനം സ ഭവത്പ്രസാദാത്‌ പ്രാഗ്ബ്രഹ്മകൽപജനുഷാം ച പരായുഷാം തു സുപ്തപ്രബോധനസമാƒസ്തി തദാƒപി സൃഷ്ടിഃ

8.4 പഞ്ചാശദബ്ദമധുനാ സ്വവയോƒഋദ്ധരൂപം ഏകം പരാർദ്ധമതിവൃത്യ ഹി വർതതേƒസൗ തത്രാന്ത്യരാത്രിജനിതാങ്കഥയാമി ഭൂമൻ പശ്ചാദ്ദിനാവതരണേ ച ഭവദ്വിലാസാൻ

8.5 ദിനാവസാനേƒഥ സരോജയോനിഃ സുഷുപ്തികാമസ്ത്വയി സന്നിലില്യേ ജഗന്തി ച ത്വജ്ജഠരം സമീയു- സ്തദേദമേകാർണവമാസ വിശ്വം

8.6 തവൈവ വേഷേ ഫണിരാജ ശേഷേ ജലൈകശേഷേ ഭുവനേ സ്മ ശേഷേ ആനന്ദസാന്ദ്രാനുഭവസ്വരൂപഃ സ്വയോഗനിദ്രാപരിമുദ്രിതാത്മാ

8.7 കാലാഖ്യശക്തിം പ്രലയാവസാനേ പ്രബോധയേത്യാദിശതാ കിലാദൗ ത്വയാ പ്രസുപ്തം പരിസുപ്തശക്തി- വ്രജേന തത്രാഖിലജീവധാംനാ

8.8 ചതുര്യുഗാണാം ച സഹസ്രമേവം ത്വയി പ്രസുപ്തേ പുനരദ്വിതീയേ കാലാഖ്യശക്തിഃ പ്രഥമപ്രബുദ്ധാ പ്രാബോധയത്ത്വാം കില വിശ്വനാഥ

8.9 വിബുധ്യ ച ത്വം ജലഗർഭശായിൻ വിലോക്യ ലോകാനഖിലാൻപ്രലീനാൻ തേഷ്വേവ സൂക്ഷ്മാത്മതയാ നിജാന്തഃ സ്ഥിതേഷു വിശ്വേഷു ദദാഥ ദൃഷ്ടിം

8.10 തതസ്ത്വദീയാദയി നാഭിരന്ധ്രാ- ദുദഞ്ചിതം കിഞ്ചന ദിവ്യപദ്മം നിലീനനിശ്ശേഷപദാർത്ഥമാലാ സങ്ക്ഷേപരൂപം മുകുലായമാനം

8.11 തദേതദംഭോരുഹകുഡ്മളം തേ കളേബരാത്തോയപഥേ പ്രരൂഢം ബഹിർനിരീതം പരിതഃ സ്ഫുരദ്ഭിഃ സ്വധാമഭിർദ്ധ്വാന്തമലം ന്യകൃന്തത്‌

8.12 സംഫുല്ലപത്രേ നിതരാം വിചിത്രേ തസ്മിൻഭവദ്വീര്യധൃതേ സരോജേ സ പദ്മജന്മാ വിധിരാവിരാസീത്‌ സ്വയംപ്രബുദ്ധാഖിലവേദരാശിഃ

8.13 അസ്മിൻപരാത്മൻ നനു പദ്മകൽപേ ത്വമിത്ഥമുത്ഥാപിതപദ്മയോനിഃ അനന്തഭൂമാ മമ രോഗരാശിം നിരുന്ധി വാതാലയവാസ വിഷ്ണോ

 

ദശകം ഒൻപത്

 

9.1 സ്ഥിതഃ സ കമലോദ്ഭവസ്തവ ഹി നാഭിപങ്കേരുഹേ കുതഃ സ്വിദിദമംബുധാവുദിതമിത്യനാലോകായൻ തദീക്ഷണകുതൂഹലാത്പ്രതിദിശം വിവൃത്താനന- ശ്ചതുർവദനതാമഗാദ്വികസദഷ്ടദൃഷ്ട്യംബുജാം

9.2 മഹാർണവവിഘൂർണിതം കമലമേവ തത്കേവലം വിലോക്യ തദുപാശ്രയം തവ തനും തു നാലോകയൻ ക ഏഷ കമലോദരേ മഹതി നിസ്സഹായോ ഹ്യഹം കുതഃ സ്വിദിദമംബുജം സമജനീതി ചിന്താമഗാത്‌

9.3 അമുഷ്യ ഹി സരോരുഹഃ കിമപി കാരണം സംഭവേ- ദിതിസ്മ കൃതനിശ്ചയഃ സ ഖലു നാളരന്ധ്രാധ്വനാ സ്വയോഗബലവിദ്യയാ സമവരൂഢവാൻപ്രൗഢധീഃ ത്വദീയമതിമോഹനം ന തു കളേബരം ദൃഷ്ടവാൻ

9.4 തതസ്സകലനാളികാവിവരമാർഗഗോ മാർഗയൻ പ്രയസ്യ ശതവത്സരം കിമപി നൈവ സംദൃഷ്ടവാൻ നിവൃത്യ കമലോദരേ സുഖനിഷണ്ണ ഏകാഗ്രധീഃ സമാധിബലമാദധേ ഭവദനുഗ്രഹൈകാഗ്രഹീ

9.5 ശതേന പരിവത്സരൈർദൃഢസമാധിബന്ധോല്ലസത്‌- പ്രബോധവിശദീകൃതഃ സ ഖലു പദ്മിനീസംഭവഃ അദൃഷ്ടചരമദ്ഭുതം തവ ഹി രൂപമന്തർദൃശാ വ്യചഷ്ട പരിതുഷ്ടധീർഭുജഗഭോഗഭാഗാശ്രയം

9.6 കിരീടമുകുടോല്ലസത്കടകഹാരകേയൂരയുഞ്ഞ്‌ മണിസ്ഫുരിതമേഖലം സുപരിവീതപീതാംബരം കലായകുസുമപ്രഭം ഗലതലോല്ലസത്കൗസ്തുഭം വപുസ്തദയി ഭാവയേ കമലജന്മനേ ദർശിതം

9.7 ശ്രുതിപ്രകരദർശിതപ്രചുരവൈഭവ ശ്രീപതേ ഹരേ ജയ ജയ പ്രഭോ പദമുപൈഷി ദിഷ്ട്യാ ദൃശോഃ കുരുഷ്വ ധിയമാശു മേ ഭുവനനിർമിതൗ കർമഠാ മിതി ദ്രുഹിണവർണിതസ്വഗുണബംഹിമാ പാഹി മാം

9.8 ലഭസ്വ ഭുവനത്രയീരചനദക്ഷതാമക്ഷതാം ഗൃഹാണ മദനുഗ്രഹം കുരു തപശ്ച ഭൂയോ വിധേ ഭവത്വഖിലസാധനീ മയി ച ഭക്തിരത്യുത്കടേ- ത്യുദീര്യ ഗിരമാദധാ മുദിതചേതസം വേധസം

9.9 ശതം കൃതതപാസ്തതഃ സ ഖലു ദിവ്യസംവത്സരാ- നവാപ്യ ച തപോബലം മതിബലം ച പൂർവാധികം ഉദീക്ഷ്യ കില കമ്പിതം പയസി പങ്കജം വായുനാ ഭവദ്ബലവിജൃംഭിതഃ പവനപാഥസീ പീതവാൻ

9.10 തവൈവ കൃപയാ പുനഃ സരസിജേന തേനൈവ സഃ പ്രകൽപ്യ ഭുവനത്രയീം പ്രവവൃതേ പ്രജാനിർമിതൗ തഥാവിധകൃപാഭരോ ഗുരുമരുത്പുരാധീശ്വര ത്വമാശു പരിപാഹി മാം ഗുരുദയോക്ഷിതൈരീക്ഷിതൈഃ

ദശകം പത്ത്

 

10.1 വൈകുണ്ഠ വർദ്ധിതബലോƒഥ ഭവത്പ്രസാദാ- ദംഭോജയോനിരസൃജത്കില ജീവദേഹാൻ സ്ഥാസ്‌നൂനി ഭൂരുഹമയാനി തഥാ തിരശ്ചാം ജാതിം മനുഷ്യനിവഹാനപി ദേവഭേദാൻ

10.2 മിഥ്യാഗ്രഹാസ്മിമതിരാഗവികോപഭീതി- രജ്ഞാനവൃത്തിമിതി പഞ്ചവിധാം സ സൃഷ്ട്വാ ഉദ്ദാമതാമസപദാർത്ഥവിധാനദൂന സ്തേനേ ത്വദീയചരണസ്മരണം വിശുദ്ധ്യൈ

10.3 താവത്സസർജ മനസാ സനകം സനന്ദം ഭൂയം സനാതനമുനിം ച സനത്കുമാരം തേ സൃഷ്ടികർമണി തു തേന നിയുജ്യമാനാ സ്ത്വത്പാദഭക്തിരസികാ ജഗൃഹുർന വാണീം

10.4 താവത്പ്രകോപമുദിതം പ്രതിരുന്ധതോƒസ്യ ഭ്രൂമദ്ധ്യതോƒജനി മൃഡോ ഭവദേകദേശഃ നാമാനി മേ കുരു പദാനി ച ഹാ വിരിഞ്ചേ ത്യാദൗ രുരോദ കില തേന സ രുദ്രനാമാ

10.5 ഏകാദശാഹ്വയതയാ ച വിഭിന്നരൂപം രുദ്രം വിധായ ദയിതാ വനിതാശ്ച ദത്ത്വാ താവന്ത്യദത്ത ച പദാനി ഭവത്പ്രണുന്നഃ പ്രാഹ പ്രജാവിരചനായ ച സാദരം തം

10.6 രുദ്രാഭിസൃഷ്ടഭയദാകൃതിരുദ്രസംഘ- സംപൂര്യമാണാഭുവനത്രയഭീതചേതാഃ മാ മാ പ്രജാഃ സൃജ തപശ്ചര മംഗലായേ ത്യാചഷ്ട തം കമലഭൂർഭവദീരിതാത്മാ

10.7 തസ്യാഥ സർഗരസികസ്യ മരീചിരത്രി സ്തത്രാംഗിരാഃ ക്രതുമിനിഃ പുലഹഃ പുലസ്ത്യഃ അംഗാദജായത ഭൃഗുശ്ച വസിഷ്ഠദക്ഷൗ ശ്രീനാരദശ്ച ഭഗവൻ ഭവദംഘൃദാസഃ

10.8 ധർമാദികാനഭ്സൃജന്നഥ കർദമം ച വാണീം വിധായ വിധിരംഗജസങ്കുലോƒഭൂത്‌ ത്വദ്ബോധിതൈഃ സനകദക്ഷമുഖൈസ്തനൂജൈ രുദ്ബോധിതശ്ച വിരരാമ തമോ വിമുഞ്ചൻ

10.9 വേദാൻപുരാണനിവഹാനപി സർവവിദ്യാഃ കുർവന്നിജാനനഗണാച്ചതുരാനനോƒസൗ പുത്രേഷു തേഷു വിനിധായ സ സർഗവൃദ്ധി മപ്രാപ്നുവംസ്തവ പദാംബുജമാശ്രിതോƒഭൂത്‌

10.10 ജാനന്നുപായമഥ ദേഹമജോ വിഭജ്യ സ്ത്രീപുംസഭാവമഭജന്മനുതദ്വധൂഭ്യാം താഭ്യാം ച മാനുഷകുലാനി വിവർദ്ധയംസ്ത്വം ഗോവിന്ദ മാരുതപുരേശ നിരുന്ധി രോഗാൻ

 

ദശകം പതിനൊന്ന്

 

11.1 ക്രമേണ സർഗേ പരിവർദ്ധമാനേ കദാപി ദിവ്യാഃ സനകാദയസ്തേ ഭവദ്വിലോകായ വികുണ്ഠലോകം പ്രപേദിരേ മാരുതമന്ദിരേശ

11.2 മനോജ്ഞനൗശ്രേയസകാനനാദ്യൈരനേകവാപമിണിമന്ദിരൈശ്ച അനോപമം തം ഭവതോ നികേതം മുനീശ്വരാഃ പ്രാപുരതീതകക്ഷ്യാഃ

11.3 ഭവദ്ദിദൃക്ഷൂൻഭവനം വിവിക്ഷൂന്ദ്വാഃസ്ഥൗ ജയസ്ഥാൻ വിജയോƒപ്യരുന്ധാം തേഷാം ച ചിത്തേ പദമാപ കോപഃ സർവം ഭവത്പ്രേരണയൈവ ഭൂമൻ

11.4 വൈകുണ്ഠലോകാനുചിതപ്രചേഷ്ഠൗ കഷ്ടൗ യുവാം ദൈത്യഗതിം ഭജേതം ഇതി പ്രശപ്തൗ ഭവദാശ്രയൗ തൗ ഹരിസ്മൃതിർനോƒസ്ത്വിതി നേമതുസ്താൻ

11.5 തേദേതദാജ്ഞായ ഭവാനവാപ്തഃ സഹൈവ ലക്ഷ്മ്യാ ബഹിരംബുജാക്ഷ ഖഗേശ്വരാംസാർപിതചാരുബാഹുരാനന്ദയംസ്താനഭിരാമമൂർത്ത്യാ

11.6 പ്രസാദ്യ ഗീർഭിഃ സ്തുവതോ മുനീന്ദ്രാനനന്യനാഥാവഥ പാർഷദൗ തൗ സംരംഭയോഗേന ഭവൈസ്ത്രിഭിർമാമുപേതമിത്യാത്തകൃപാം ന്യഗാദീഃ

11.7 ത്വദീയഭൃത്യാവഥ കാശ്യപാത്തൗ സുരാരിവീരാവുദിതൗ ദിതൗ ദ്വൗ സന്ധ്യാസമുത്പാദനകഷ്ടചേഷ്ടൗ യമൗ ച ലോകസ്യ യമാവിവാന്യൗ

11.8 ഹിരണ്യപൂർവഃ കശിപുഃ കിലൈകഃ പുരോ ഹിരണ്യാക്ഷ ഇതി പ്രതീതഃ ഉഭൗ ഭവന്നാഥമശേഷലോകം രുഷാ ന്യരുന്ധാം നിജവാസനാന്ധൗ

11.9 തയോൃിരണ്യാക്ഷമഹാസുരേന്ദ്രോ രണായ ധാവന്നനവാപ്തവൈരീ ഭവത്പ്രിയാം ക്ഷ്മാം സലിലേ നിമജ്യ ചചാര ഗർവാദ്വിനദൻ ഗദാവാൻ

11.10 തതോ ജലേശാത്സദൃശം ഭവന്തം നിശമ്യ ബഭ്രാമ ഗവേഷയംസ്ത്വാം ഭക്തൈകദൃശ്യഃ സ കൃപാനിധേ ത്വം നിരുന്ധി രോഗാൻ മരുദാലയേശ

ദശകം പന്ത്രണ്ട്

12.1 സ്വായംഭുവോ മനുരഥോ ജനസർഗശീലോ ദൃഷ്ട്വാ മഹീമസമയേ സലിലേ നിമഗ്നാം സ്രഷ്ടാരമാപ ശരണം ഭവദംഘൃസേവാ- തുഷ്ടാശയം മുനിജനൈഃ സഹ സത്യലോകേ

12.2 കഷ്ടം പ്രജാഃ സൃജതി മയ്യവന്ര്നിമഗ്നാ സ്ഥാനം സരോജഭവ കൽപയ തത്പ്രജാനാം ഇത്യേവമേഷ കഥിതോ മനുനാ സ്വയംഭൂ- രംഭോരുഹാക്ഷ തവ പാദയുഗം വ്യചിന്തീത്‌

12.3 ഹാ ഹാ വിഭോ ജലമഹം ന്യപിബം പുരസ്താദ്‌ അദ്യാപി മജ്ജതി മഹീ കിമഹം കരോമി ഇത്ഥം ത്വദംഘൃയുഗളം ശരണം യതോƒസ്യ നാസാപുടാത്സമഭവഃ ശിശുകോലരൂപീ

12.4 അംഗുഷ്ഠമാത്രവപുരുത്പതിതഃ പുരസ്താത്‌ ഭൂയോƒഥ കുംഭിസദൃശഃ സമജൃംഭഥാസ്ത്വം അഭ്രേ തഥാവിധമുദീക്ഷ്യ ഭവന്തമുച്ചൈർ വിസ്മേരതാം വിധിരഗാത്സഹ സൂനുഭിഃ സ്വൈഃ

12.5 കോƒസാവചിന്ത്യമഹിമാ കിടിരുത്ഥിതോ മേ നാസാപുടാത്കിമു ഭവേദജിതസ്യ മായാ ഇത്ഥം വിചിന്തയതി ധാതരിശൈലമാത്രഃ സദ്യോ ഭവങ്കില ജഗർജ്ജിഥ ഘോരഘോരം

12.6 തം തേ നിനാദമുപകർണ്യ ജനസ്തപഃസ്ഥാഃ സത്യസ്ഥിതാശ്ച മുനയോ നുനുവുർഭവന്തം തത്സ്തോത്രഹർഷുലമനാഃ പരിണദ്യ ഭൂയ- സ്തോയാശയം വിപുലമൂർത്തിരവാതരസ്ത്വം

12.7 ഊർദ്ധ്വപ്രസാരിപരിധൂമ്രാവിധൂതരോമാ പ്രോത്ക്ഷിപ്തവാലധിരവാങ്മുഖഘോരഘോണഃ തൂർണപ്രദീർണജലദഃ പരിഘൂർണദക്ഷ്ണാ സ്തോതൃന്മുനീൻ ശിശിരയന്നവതേരിഥ ത്വം

12.8 അന്തർജലം തദനു സങ്കുലനക്രചക്രം ഭ്രാമ്യത്തിമിംഗിലകുലം കലുഷോർമിമാലം ആവിശ്യ ഭീഷണരവേണ രസാതലസ്ഥാ- നാകമ്പയന്വസുമതീമഗവേഷയസ്ത്വം

12.9 ദൃഷ്ട്വാƒഥ ദൈത്യഹതകേന രസാതലാന്തേ സംവേശിതാം ഝടിതി കൂടകിടിർവിഭോ ത്വം ആപാതുകാനവിഗണയ്യ സുരാരിഖേടാൻ ദംഷ്ട്രാങ്കുരേണ വസുധാമദധാഃ സലീലം

12.10 അഭ്യുദ്ധരന്നഥ ധരാം ദശനാഗ്രലഗ്ന- മുസ്താങ്കുരാങ്കിത ഇവാധികപീവരാത്മാ ഉദ്ധാതഘോരസലിലാജ്ജലധേരുദഞ്ചൻ ക്തീഡാവരാഹവപുരീശ്വര പാഹി രോഗാത്‌

 

ദശകം പതിമൂന്ന്

 

13.1 ഹിരണ്യാക്ഷം താവദ്വരദ ഭവദന്വേഷണപരം ചരന്തം സാംവർതേ പയസി നിജജംഘാപരിമിതേ ഭവദ്ഭക്തോ ഗത്വാ കപടപടുധീർനാരദമുനിഃ ശനൈരൂചേ നന്ദൻ ദനുജമപി നിന്ദംസ്തവ ബലം

13.2 സ മായാവീ വിഷ്ണുർഹരതി ഭവദീയം വസുമതീം പ്രഭോ കഷ്ടം കഷ്ടം കിമിദമിതി തേനാഭിഗദിതഃ നദൻ ക്വാസൗ ക്വാസാവിതി സ മുനിനാ ദർശിതപഥോ ഭവന്തം സംപ്രാപദ്ധരണിധരമുദ്യന്തമുദകാത്‌

13.3 അഹോ ആരണ്യോƒയം മൃഗ ഇതി ഹസന്തം ബഹുതരൈ- ഋദുരുക്തൈർവിധ്യന്തം ദിതിസുതമവജ്ഞായ ഭഗവൻ മഹീം ദൃഷ്ട്വാ ദംഷ്ട്രാശിരസി ചകിതാം സ്വേന മഹസാ പയോധാവാധായ പ്രസഭമുദയുങ്ങ്ഥാ മൃധവിധൗ

13.4 ഗദാപാണൗ ദൈത്യേ ത്വമപി ഹി ഗൃഹീതോന്നതഗദോ നിയുദ്ധേന ക്രീഡങ്ൻഘടഘടരവോദ്‌ഘുഷ്ടവിയതാ രണാലോകൈത്സുക്യാന്മിലതി സുരസംഘേ ദ്രുതമമും നിരുന്ധ്യാഃ സന്ധ്യാതഃ പ്രഥമമിതി ധാത്രാ ജഗദിഷേ

13.5 ഗദോന്മർദേ തസ്മിംസ്തവ ഖലു ഗദായാം ദിതിഭുവോ ഗദാഘാതാദ്ഭൂമൗ ഝടിതി പതിതായാമഹഹ! ഭോഃ ! മൃദുസ്മേരാസ്യസ്ത്വം ദനുജകുലനിർമൂലനചണം മഹാചക്രം സ്മൃത്വാ കരഭുവി ദധാനോ രുരുചിഷേ

13.6 തതഃ ശൂലം കാലപ്രതിമരുഷി ദൈത്യേ വിസൃജതി ത്വയി ഛിന്ദത്യേനത്‌ കരകലിതചക്രപ്രഹരണാത്‌ സമാരുഷ്ടോ മുഷ്ട്യാ സ ഖലു വിതുദംസ്ത്വാം സമതനോത്‌ ഗളന്മായേ മായാസ്ത്വയി കില ജഗന്മോഹനകരീഃ

13.7 ഭവച്ചക്രജ്യോതിഷ്കണലവനിപാതേന വിധുതേ തതോ മായാചക്രേ വിതതഘനരോഷാന്ധമനസം ഗരിഷ്ഠാഭിർമുഷ്ടിപ്രഹൃതിഭിരഭിഘ്നന്തമസുരം സ്വപാദാംഗുഷ്ഠേന ശ്രവണപദമൂലേ നിരവധീഃ

13.8 മഹാകായഃസ്സോƒയം തവ കരസരോജപ്രമഥിതോ ഗളദ്രക്തോ വക്ത്രാദപതദൃഷിഭിഃ ശ്ലാഘിതഹതിഃ തദാ ത്വാമുദ്ദാമപ്രമദഭരവിദ്യോതിഹൃദയാ മുനീന്ദ്രാസ്സാന്ദ്രാഭിഃ സ്തുതിഭിരനുവന്നധ്വരതനും

13.9 ത്വചി ച്ഛന്ദോ രോമസ്വപി കുശഗണശ്ചക്ഷുഷി ഘൃതം ചതുർഹോതാരോƒംഘ്രൗ സ്രുഗപി വദനേ ചോദര ഇഡാ ഗ്രഹാ ജിഹ്വായാം തേ പരപുരുഷ കർണേ ച ചമസാ വിഭോ സോമോ വീര്യം വരദ ഗളദേശേƒപ്യുപസദഃ

13.10 മുനീന്ദ്രൈരിത്യാദിസ്തവനമുഖരൈർമോദിതമനാ മഹീയസ്യാ മൂർത്ത്യാ വിമലതരകീർത്യാ ച വിലസൻ സ്വധിഷ്ണ്യം സംപ്രാപ്തഃ സുഖരസവിഹാരീ മധുരിപോ നിരുന്ധ്യാ രോഗം മേ സകലമപി വാതാലയപതേ

 

ദശകം പതിനാല്‌

 

14.1 സമനുസ്മൃതതാവകാംഘൃയുഗ്മഃ സ മനുഃ പങ്കജസംഭവാംഗജന്മാ നിജമന്തരമന്തരായഹീനം ചരിതം തേ കഥയൻസുഖം നിനായ

14.2 സമയേ ഖലു തത്ര കർദമാഖ്യോ ദ്രുഹിണച്ഛായഭവസ്തദീയവാചാ ധൃതസർഗരസോ നിസർഗരമ്യം ഭഗവംസ്ത്വാമയുതം സമാഃ സിഷേവേ

14.3 ഗരുഡോപരി കാളമേഘകമ്രം വിലസത്കേലിസരോജപാണിപദ്മം ഹസിതോല്ലസിതാനനം വിഭോ ത്വം വപുരാവിഷ്കുരുഷേ സ്മ കർദമായ

14.4 സ്തുവതേ പുലകാവൃതായ തസ്മൈ മനുപുത്രീം ദയിതാം നവാപി പുത്രീഃ കപിലം ച സുതം സ്വമേവ പശ്ചാത്‌ സ്വഗതിം ചാപ്യനുഗൃഹ്യ നിർഗതോƒഭൂഃ

14.5 സ മനുശ്ശതരൂപയാ മഹിഷ്യാ ഗുണവത്യാ സുതയാ ച ദേവഹൂത്യാ ഭവദീരിതനാരദോപദിഷ്ടസ്സമഗാത്കർദമമാഗതിപ്രതീക്ഷം

14.6 മനുനോപഹൃതാം ച ദേവഹൂതിം തരുണീരത്നമവാപ്യ കർദമോƒസൗ ഭവദർചനനിർവൃതോƒപി തസ്യാം ദൃഢശുശ്രൂഷണയാ ദധൗ പ്രസാദം

14.7 സപുനസ്ത്വദുപാസനപ്രഭാവാദ്ദയിതാകാമകൃതേ കൃതേ വിമാനേ വനിതാകുലസങ്കുലോ നവാത്മാ വ്യഹരദ്ദേവപഥേഷു ദേവഹൂത്യാ

14.8 ശതവർഷമഥ വ്യതീത്യ സോƒയം നവ കന്യാഃ സമവാപ്യ ധന്യരൂപാഃ വനയാനസമുദ്യതോƒപി കാന്താഹിതകൃത്ത്വജ്ജനനോത്സുകോ ന്യവാത്സീത്‌

14.9 നിജഭർതൃഗിരാ ഭവന്നിഷേവാ നിരതായാമഥ ദേവ ദേവഹൂത്യാം കപിലസ്ത്വമജായഥാ ജനാനാം പ്രഥയിഷ്യൻപരമാത്മതത്ത്വവിദ്യാം

14.10 വനമേയുഷി കർദമേ പ്രസന്നേ മതസർവസ്വമുപാദിശഞ്ജനന്യൈ കപിലാത്മക വായുമദിരേശത്വരിതം ത്വം പരിപാഹി മാം ഗദൗഘാത്‌

 

ദശകം പതിനഞ്ച്

 

15.1 മതിരിഹ ഗുണസക്താ ബന്ധകൃത്തേഷ്വസക്താ ത്വമൃതകൃദുപരുന്ധേ ഭക്തിയോഗസ്തു സക്തിം മഹദനുഗമലഭ്യാ ഭക്തിരേവാത്ര സാധ്യാ കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദീഃ

15.2 പ്രകൃതിമഹദഹങ്കാരാശ്ച മാത്രാശ്ച ഭൂതാ- ന്യപിഹൃദപി ദശാക്ഷീ പൂരുഷഃ പഞ്ചവിംശഃ ഇതി വിദിതവിഭാഗോ മുച്യതേƒസൗ പ്രകൃത്യാ കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദീഃ

15.3 പ്രകൃതിഗതഗുണൗഘൈർനാജ്യതേ പൂരുഷോƒയം യദി തു സജതി തസ്യാം തദ്ഗുണാസ്തം ഭജേരൻ മദനുഭജനതത്ത്വാലോചനൈഃ സാപ്യപേയാത്‌ കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദീഃ

15.4 വിമലമതിരുപാത്തൈരാസനാദ്യൈർമദംഗം ഗരുഡസമധിരൂഢം ദിവ്യഭൂഷായുധാങ്കം രുചിതുലിതതമാലം ശീലയേതാനുവേലം കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദീഃ

15.5 മമ ഗുണഗുണലീലാകർണനൈഃ കീർതിനാദ്യൈഃ മയി സുരസരിദോഘപ്രഖ്യചിത്താനുവൃത്തിഃ ഭവതി പരമഭക്തിഃ സാ ഹി മൃത്യോർവിജേത്രീ കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദീഃ

15.6 അഹ ഹ ബഹുലഹിംസാസഞ്ചിതാർത്ഥൈഃ കുടുംബം പ്രതിദിനമനുപുഷ്ണൻ സ്ത്രീജിതോ ബാലലാളീ വിശതി ഹി ഗൃഹസക്തോ യാതനാം മയ്യഭക്തഃ കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദീഃ

15.7 യുവതിജഠരഖിന്നോ ജാതബോധോƒപ്യകാണ്ഡേ പ്രസവഗലിതബോധഃ പീഡയോല്ലംംഘ്യ ബാല്യം പുനരപി ബത മുഹ്യത്യേവ താരുണ്യകാലേ കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദീഃ

15.8 പിതൃസുരഗണയാജീ ധാർമികോ യോ ഗൃഹസ്ഥഃ സ ച നിപതതി കാലേ ദക്ഷിണാധ്വോപഗാമീ മയി നിഹിതമകാമം കർമ തൂദക്പഥാർത്ഥേ കപിലതനുരിതി ത്വം ദേവഹൂത്യൈ ന്യഗാദീഃ

15.9 ഇതി സുവിദിതവേദ്യാം ദേവ ഹേ ദേവഹൂതിം കൃതനുതിമനുഗൃഹ്യ ത്വം ഗതോ യോഗിസംഘൈഃ വിമലമതിരഥാƒസൗ ഭക്തിയോഗേന മുക്താ ത്വമപി ജനഹിതീർത്ഥം വർതസേ പ്രാഗുദീച്യാം

15.10 പരമ കിമു ബഹൂക്ത്യാ ത്വത്പദാംഭോജഭക്തിം സകലഭയവിനേത്രീം സർവകാമോപനേത്രീം വദസി ഖലു ദൃഢം ത്വം ത്വദ്വിധൂയാമയാന്മേ ഗുരുപവനപുരേശ ത്വയ്യുപാധത്സ്വ ഭക്തിം

ദശകം പതിനാറ്

 

16.1 ദക്ഷോ വിരിഞ്ചതനയോƒഥ മനോസ്തനൂജാം ലബ്ധ്വാ പ്രസൂതിമിഹ ഷോഡശ ചാപ കന്യാഃ ധർമേ ത്രയോദശ ദദൗ പിതൃഷു സ്വധാം ച സ്വാഹാം ഹവിർഭുജി സതീം ഗിരിശേ ത്വദംശേ

16.2 മൂർത്തിർഹി ധർമഗൃഹിണീ സുഷുവേ ഭവന്തം നാരായണം നരസഖം മഹിതാനുഭാവം യജ്ജന്മനി പ്രമുദിതാഃ കൃതതുര്യഘോഷാഃ പുഷ്പോത്കരാൻപ്രവവൃഷുർനുനുവുഃ സുരൗഘാഃ

16.3 ദൈത്യം സഹസ്രകവചം കവചൈഃ പരീതം സാഹസ്രവത്സരതപസ്സമരാഭിലവ്യൈഃ പര്യായനീർമിതതപസ്സമരൗ ഭവന്തൗ ശിഷ്ടൈകകങ്കടമമും ന്യഹതാം സലലിം

16.4 അന്വാചരന്നുപദിശന്നപി മോക്ഷധർമം ത്വം ഭ്രാതൃമാൻ ബദരികാശ്രമമദ്ധ്യവാത്സീഃ ശക്രോƒഥ തേ ശമതപോബലനിസ്സഹാത്മാ ദിവ്യാംഗനാപരിവൃതം പ്രജിഘായ മാരം

16.5 കാമോ വസന്തമലയാനിലബന്ധുശാലീ കാന്താകടാക്ഷവിശിഖൈർവികസദ്വിലാസൈഃ വിധ്യന്മുഹുർമുഹുരകമ്പമുദീക്ഷ്യ ച ത്വാം ഭീതസ്ത്വായാഥ ജഗദേ മൃദുഹാസഭാജാ

16.6 ഭീത്യാലമംഗജവസന്തസുരാംഗനാ വോ മന്മാനസന്ത്വിഹ ജുഷുധ്വമിതി ബ്രുവാണഃ ത്വം വിസ്മയേന പരിതഃ സ്തുവതാമഥൈഷാം പ്രാദർശയഃ സ്വപരിചാരകകാതരാക്ഷീഃ

16.7 സമ്മോഹനായ മിലിതാ മദനാദയസ്തേ ത്വദ്ദാസികാപരിമളൈഃ കില മോഹമാപുഃ ദത്താം ത്വയാ ച ജഗൃഹുസ്ത്രപയൈവ സർവ- സ്വർവാസിഗർവശമനീം പുനരുർവശീം താം

16.8 ദൃഷ്ട്വോർവശീം ത്വം കഥാം ച നിശമ്യ ശക്രഃ പര്യാകുലോƒജനി ഭവന്മഹിമാവമർശാത്‌ ഏവം പ്രശാന്തരമണീയതരോƒവതാരസ്‌ ത്വത്തോƒധികോ വരദ കൃഷ്ണതനുസ്ത്വമേവ

16.9 ദക്ഷസ്തു ധാതുരതിലാളനയാ രജോന്ധോ നാത്യാദൃതസ്ത്വയി ച കഷ്ടമശാന്തിരാസീത്‌ യേന വ്യരുന്ധ സ ഭവത്തനുമേവ ശർവം യജ്ഞോ ച വൈരപിശുനേ സ്വസുതാം വ്യമാനീത്‌

16.10 കൃദ്ധേശമർദിതമഖഃ സ തു കൃത്തശീർഷോ ദേവപ്രസാദിതഹരാദഥ ലബ്ധജീവഃ ത്വത്പൂരിതക്രതുവരഃ പുനരാപ ശാന്തിം സ ത്വം പ്രശാന്തികര പാഹി മരുത്പുരേശ

 

ദശകം പതിനേഴ്

17.1 ഉത്താനപാദനൃപതേർമനുനന്ദനസ്യ ജായാ ബഭൂവ സുരുചിർനിതരാമഭീഷ്ടാ അന്യാ സുനീതിരിതി ഭർതുരനാദൃതാ സാ ത്വാമേവ നിത്യമഗതിഃ ശരണം ഗതാƒഭൂത്‌

17.2 അങ്കേ പിതുഃ സുരുചിപുത്രകമുത്തമം തം ദൃഷ്ട്വാ ധ്രുവഃ കില സുനീതിസുതോƒധിരോക്ഷ്യൻ ആചിക്ഷിപേ കില ശിശുഃ സുതരാം സുരുച്യാ ദുസ്സന്ത്യജാ ഖലു ഭവദ്വിമുഖൈരസൂയാ

17.3 ത്വന്മോഹിതേ പിതരി പശ്യതി ദാരവശ്യേ ദൂരം ദുരുക്തിനിഹതഃ സ ഗതോ നിജാംബാം സാƒപി സ്വകർമഗതിസന്തരണായ പുംസാം ത്വത്പാദമേവ ശരണം ശിശവേ ശശംസ

17.4 ആകർണ്യ സോƒപി ഭവദർചനിശ്ചിതാത്മാ മാനീ നിരേത്യ നഗരാത്കില പഞ്ചവർഷഃ സന്ദൃഷ്ടനാരദനിവേദിതമന്ത്രമാർഗസ്‌ ത്വാമാരരാധ തപസാ മധുകാനനാന്തേ

17.5 താതേ വിഷണ്ണഹൃദയേ നഗരീം ഗതേന ശ്രീനാരദേന പരിസാന്ത്വിതചിത്തവൃത്തൗ ബാലസ്ത്വദർപിതമനാഃ ക്രമവർദ്ധിതേന നിന്യേ കഠോരതപസാ കില പഞ്ച മാസാൻ

17.6 താവത്തപോബലനിരുച്ഛ്വസിതേ ദിഗന്തേ ദേവാർത്ഥിതസ്ത്വമുദയത്കരുണാർദ്രചേതാഃ ത്വദ്രൂപചിദ്രസനിലീനമതേഃ പുരസ്താ- ദാവിർബഭൂവിഥ വിഭോ ഗരുഡാധിരൂഢഃ

17.7 ത്വദ്ദർശനപ്രമദഭാരതരംഗിതം തം ദൃഗ്ഭ്യാം നിമഗ്നമിവ രൂപരസായനേ തേ തുഷ്ടൂഷമാണമവഗമ്യ കപോലദേശേ സംസ്പൃഷ്ടവാനസി ദരേണ തഥാ//ƒദരേണ

17.8 താവദ്വിബോധവിമലം പ്രണുവന്തമേന- മാഭാഷഥാസ്ത്വമവഗമ്യ തദീയഭാവം രാജ്യം ചിരം സമനുഭൂയ ഭജസ്വ ഭൂയഃ സർവോത്തരം ധ്രുവ പദം വിനിവൃത്തിഹീനം

17.9 ഇത്യൂചിഷി ത്വയി ഗതേ നൃപനന്ദനോƒസൗ- ആനന്ദിതാഖിലജനോ നഗരീമുപേതഃ രേമേ ചിരം ഭവദനുഗ്രഹപൂർണകാമസ്‌ താതേ ഗതേ ച വനമാദൃതരാജ്യഭാരഃ

17.10 യക്ഷേണ ദേവ നിഹതേ പുനരുത്തമേƒസ്മിൻ യക്ഷൈഃ സ യുദ്ധനിരതോ വിരതോ മനൂക്ത്യാ ശാന്ത്യാ പ്രസന്നഹൃദയാദ്ധനദാദുപേതാത്‌ ത്വദ്ഭക്തിമേവ സുദൃഢാമവൃണോന്മഹാത്മാ

17.11 അന്തേ ഭവത്പുരുഷനീതവിമാനയാതോ മാത്രാ സമം ധ്രുവപദേ മുദിതോƒയമാസ്തേ ഏവം സ്വഭൃത്യജനപാലനലോലധീസ്ത്വം വാതാലയാധിപ നിരുന്ധി മമാമയൗഘാൻ

ദശകം പതിനെട്ട്

18.1 ജാതസ്യ ധ്രുവകുല ഏവ തുംഗകീർതേ- രംഗസ്യ വ്യജനി സുതഃ സ വേനനാമാ തദ്ദോഷവ്യഥിതമതിഃ സ രാജവര്യ- സ്ത്വത്പാദേ വിഹിതമനാ വനം ഗതോƒഭൂത്‌

18.2 പാപോƒപി ക്ഷിതിതലപാലനായ വേനഃ പൗരാദ്യൈരുപനിഹിതഃ കഠോരവീര്യഃ സർവേഭ്യോ നിജബലമേവ സംപ്രശംസൻ ഭൂചക്രേ തവ യജനാന്യയം ന്യരൗത്സീത്‌

18.3 സമ്പ്രാപ്തേ ഹിതകഥനായ താപസൗധേ മത്തോƒന്യോ ഭവനപതിർന കശ്ചനേതി ത്വന്നിന്ദാവചനപരോ മുനീശ്വരൈസ്തൈഃ ശാപാഗ്നൗ ശലഭദശാമനായി വേനഃ

18.4 തന്നാശാത്ഖലജനഭീരുകൈർമുനീന്ദ്രൈ- സ്തന്മാത്രാ ചിരപരിരക്ഷിതേ തദംഗേ ത്യക്താഘേ പരിമഥിതാദഥോരുദണ്ഡാത്‌ ദോർദണ്ഡേ പരിമഥിതേ ത്വമാവിരാസീഃ

18.5 വിഖ്യാതഃ പൃഥുരിതി താപസോപദിഷ്ടൈഃ സൂതാദ്യൈഃ പരിണുതഭാവിഭൂരിവീര്യഃ വേനാർത്യാ കബലിതസമ്പദം ധരിത്രീം- ആക്രാന്താം നിജധനുഷാ സമാമകാർഷീഃ

18.6 ഭൂയസ്താം നിജകുലമുഖ്യവത്സയുക്തൈർ ദേവാദ്യൈഃ സമുചിതചാരുഭാജനേഷു അന്നാദീന്യഭിലഷിതാനി യാനി താനി സ്വച്ഛന്ദം സുരഭിതനൂമദൂദുഹസ്ത്വം

18.7 ആത്മാനം യഹതി മഖൈസ്ത്വയി ത്രിധാമ- ന്നാരബ്ധേ ശതതമവാജിമേധയാഗേ സ്പർദ്ധാലുഃ ശതമഖ ഏത്യ നീചവേഷോ ഹൃത്വാƒശ്വം തവ തനയാത്‌ പരാജിതോƒഭൂത്‌

18.8 ദേവേന്ദ്രം മുഹുരിതി വാജിനം ഹരന്തം വഹ്നൗ തം മുനവരമണ്ഡലേ ജുഹൂഷൗ രുന്ധാനേ കമലഭവേ ക്രതോഃ സമാപ്തൗ സാക്ഷാത്ത്വം മധുരിപുമൈക്ഷഥാഃ സ്വയം സ്വം

18.9 തദ്ദത്തം വരമുപലഭ്യ ഭക്തിമേകാം ഗംഗാന്തേ വിഹിതപദഃ കദാപി ദേവ സത്രസ്ഥം മുനിനിവഹം ഹിതാനി ശംസ- ന്നൈക്ഷിഷ്ഠാഃ സനകമുഖാൻ മുനീൻ പുരസ്താത്‌

18.10 വിജ്ഞാനം സനകമുഖോദിതം ദധാനഃ സ്വാത്മാനം സ്വയമഗമോ വനാന്തസേവീ തത്താദൃക്പൃഥുവപുരീശ സത്വരം മേ രോഗൗഘം പ്രശമയ വാതഗേഹവാസിൻ

ദശകം പത്തൊൻപത്

19.1 പൃഥോസ്തു നപ്താ പൃഥുധർമകർമഠഃ പ്രാചീനബർഹിര്യുവതൗ ശതദൃതൗ പ്രചേതസോ നാമ സുചേതസഃ സുതാനജീജനത്ത്വത്കരുണാങ്കുരാനിവ

19.2 പിതുഃ സിസൃക്ഷാനിരതസ്യ ശാസനാദ്ഭവത്തപസ്യാഭിരതാ ദശാപി തേ പയോനിധിം പശ്ചിമമേത്യ തത്തടേ സരോവരം സന്ദദൃശുർമനോഹരം

19.3 തദാ ഭവത്തീർത്ഥമിദം സമാഗതോ ഭവോ ഭവത്സേവകദർശനാദൃതഃ പ്രകാശമാസാദ്യ പുരഃ പ്രചേതസാമുപാദിശദ്ഭക്തതമസ്തവസ്തവം

19.4 സ്തവം ജപന്തസ്തമമീ ജലാന്തരേ ഭവന്തമാസേവിഷതായുതം സമാഃ ഭവത്സുഖാസ്വാദരസാദമീഷ്വിയാൻബഭൂവ കലോ ധ്രുവവന്ന ശീഘ്രതാ

19.5 തപോഭിരേഷാമതിമാത്രവർദ്ധിഭിഃ സ യജ്ഞഹിംസാനിരതോƒപി പാവിതഃ പിതാƒപി തേഷാം ഗൃഹയാതനാരദപ്രദർശിതാത്മാ ഭവദാത്മതാം യയൗ

19.6 കൃപാബലേനൈവ പുരഃ പ്രചേതസാം പ്രകാശമാഗാഃ പതഗേന്ദ്രവാഹനഃ വിരാജി ചക്രാദിവരായുധാംശുഭിഃ ഭുജാഭിരഷ്ടാഭിരുദഞ്ചിതദ്യുതിഃ

19.7 പ്രചേതസാം താവദയാചതാമപിഃ ത്വമേവ കാരുണ്യഭരാദ്വാരാനദാഃ ഭവദ്വിചിന്താƒപി ശിവായദേഹിനാം ഭവത്വസൗ രുദ്രനുതിശ്ച കാമദാ

19.8 അവാപ്യ കാന്താം തനയാം മഹീരുഹാം തയാ രമധ്വം ദശലക്ഷവത്സരീം സുതോƒസ്തു ദക്ഷോ നനു തത്ക്ഷണാച്ച മാം പ്രയാസ്യഥേതി ന്യഗദോ മുദൈവ താൻ

19.9 തതശ്ച തേ ഭൂതലരോധിനസ്തരൂങ്കൃധാ ദഹന്തോ ദ്രുഹിണേന വാരിതാഃ ദ്രുമൈശ്ച ദത്താം തനയാമവാപ്യ താം ത്വദുക്തകാലം സുഖിനോƒഭിരേമിരേ

19.10 അവാപ്യ ദക്ഷം ച സുതം കൃതാധ്വരാഃ പ്രചേതസോ നാരദലബ്ധയാധിയാ അവാപുരാനന്ദപദം തഥാവിധസ്ത്വമീശ വാതാലയനാഥ പാഹിമാം

ദശകം ഇരുപത്

20.1 പ്രിയവ്രതസ്യ പ്രിയപുത്രഭൂതാദാഗ്നീധ്രരാജാദുദിതോ ഹി നാഭിഃ ത്വാം ദൃഷ്ടവാനിഷ്ടദമിഷ്ടമദ്ധ്യേ തവൈവ തുഷ്ട്യൈ കൃതയജ്ഞകർമാ

20.2 അഭിഷ്ടുതസ്തത്ര മുനീശ്വരൈസ്ത്വം രാജ്ഞാ സ്വതുല്യം സുതമർത്ഥ്യമാനഃ സ്വയം ജനിഷ്യേƒഹമിതി ബ്രുവാണസ്തിരോദധാ ബർഹിഷി വിശ്വമൂർത്തേ

20.3 നാഭിപ്രിയായാമഥ മേരുദേവ്യാം ത്വമംശതോƒഭൂരൃഷഭാഭിധാനഃ അലോകസാമാന്യഗുണപ്രഭാവപ്രഭാവിതാശേഷജനപ്രമോദഃ

20.4 ത്വയി ത്രിലോകീഭൃതി രാജ്യ്ഭാരം നിധായ നാഭിഃ സഹ മേരുദേവ്യാ തപോവനം പ്രാപ്യ ഭവന്നിഷേവീ ഗതഃ കിലാനന്ദപദം പദം തേ

20.5 ഇന്ദ്രസ്ത്വദുത്കർഷകൃതാദമർഷാദ്വവർഷ നാസ്മിന്നജനാഭവർഷേ യദാ തദാ ത്വം നിജയോഗശക്ത്യാ സ്വവർഷമേനദ്‌വ്യദധാഃ സുവർഷം

20.6 ജിതേന്ദ്രദത്താം കമനീം ജയന്തീമഥോദ്വഹന്നാത്മരതാശയോƒപി അജീജനത്തത്ര ശതം തനൂജാന്യേഷാം ക്ഷിതീശോ ഭരതോƒഗ്രജന്മാ

20.7 നവാഭവന്യോഗിവരാ നവാന്യേ ത്വപാലയൻഭാരതവർഷഖണ്ഡാൻ സൈകാ ത്വശീതിസ്തവ ശേഷപുത്രാസ്തപോബലാദ്ഭൂസുരഭൂയമീയുഃ

20.8 ഉക്ത്വാ സുതേഭ്യോƒഥ മുനീന്ദ്രമദ്ധ്യേ വിരക്തിഭക്ത്യന്വിതമുക്തിമാർഗം സ്വയം ഗതഃ പാരമഹംസ്യവൃത്തിമധാ ജഡോന്മത്തപിശാചചര്യാം

20.9 പരാത്മഭൂതോƒപി പരോപദേശം കുർവൻഭവൻസർവനിരസ്യമാനഃ വികാരഹീനോ വിചചാര കൃത്സ്നാം മഹീമഹീനാത്മരസാഭിലീനഃ

20.10 ശയുവ്രതം ഗോമൃഗകാകചര്യാം ചിരം ചരന്നാപ്യ പരം സ്വരൂപം ദവാഹൃതാംഗഃ കുടകാചലേ ത്വം താപാന്മമാപാകുരു വാതനാഥ

 

ദശകം ഇരുപത്തിയൊന്ന്

21.1 മദ്ധ്യോദ്ഭവോ ഭുവ ഇളാവൃതനാംനി വർഷേ ഗൗരീപ്രധാനവനിതാജനമാത്രഭാജി ശർവേണ മന്ത്രനുതിഭിഃ സുമുപാസ്യമാനം സങ്കർഷണാത്മകമധീശ്വര സംശ്രയേ ത്വാം

21.2 ഭദ്രാശ്വനാമക ഇളാവൃതപൂർവവർഷേ ഭദ്രശ്രവോഭിരൃഷിഭിഃ പരിണൂയമാനം കൽപാന്തഗൂഢനിഗമോദ്ധരണപ്രവീണം ധ്യായാമി ദേവ ഹയശീർഷതനും ഭവന്തം

21.3 ധ്യായാമി ദക്ഷിണഗതേ ഹരിവർഷവർഷേ പ്രാഹ്ലാദമുഖ്യപുരുഷൈഃ പരിഷേവ്യമാണം ഉത്തുംഗശാന്തധവലാകൃതിമേകശുദ്ധ- ജ്ഞാനപ്രദം നരഹരിം ഭഗവൻ ഭവന്തം

21.4 വർഷേ പ്രതീചി ലലിതാത്മനി കേതുമാലേ ലീലാവിശേഷലലിതസ്മിതശോഭനാംഗം ലക്ഷ്മ്യാ പ്രജാപതിസുതൈശ്ച നിഷേവ്യമാണം തസ്യാഃ പ്രിയായ ധൃതകാമതനും ഭജേ ത്വാം

21.5 രമ്യേഹ്യുദീചി ഖലു രമ്യകനാംനി വർഷേ തദ്വർഷനാഥമനുവര്യസപര്യമാണം ഭക്തൈകവത്സലമമത്സരഹൃത്സു ഭാന്തം മത്സ്യാകൃതിം ഭുവനനാഥ ഭജേ ഭവന്തം

21.6 വർഷം ഹിരണ്മയസമാഹ്വയമൗത്തരാഹ- മാസീനമദ്രിധൃതികർമഠകാമഠാംഗം സംസേവതേ പിതൃഗണപ്രവരോƒഋയമായം തം ത്വാം ഭജാമി ഭഗവൻ പരചിന്മയാത്മൻ

21.7 കിം ചോത്തരേഷു കുരുഷു പ്രിയയാ ധരണ്യാ സംസേവിതോ മഹിതമന്ത്രനുതിപ്രഭേദൈഃ ദംഷ്ട്രാഗ്രഘൃഷ്ടഘനപൃഷ്ഠഗരിഷ്ഠവർഷ്മാ ത്വം പാഹി വിജ്ഞനുതയജ്ഞവരാഹമൂർത്തേ

21.8 യാമ്യാം ദിശം ഭജതി കിംപുരുഷാഖ്യവർഷേ സംസേവിതോ ഹനുമതാ ദൃഢഭക്തിഭാജാ സീതാഭിരാമപരമാദ്ഭുതരൂപശാലീ രാമാത്മകഃ പരിലസൻപരിപാഹി വിഷ്ണോ

21.9 ശ്രീനാരദേന സഹ ഭാരതഖണ്ഡമുഖ്യൈസ്‌ ത്വം സാംഖ്യയോഗനുതിഭിഃ സമുപാസ്യമാനഃ ആകൽപകാലമിഹ സാധുജനാഭിരക്ഷീ നാരായണോ നരസഖഃ പരിപാഹി ഭൂമൻ

21.10 പ്ലാക്ഷേƒഋകരൂപമയി ശാൽമല ഇന്ദുരൂപം ദ്വീയേ ഭജന്തി കുശനാമനി വഹ്നിരൂപം ക്രൗഞ്ചേƒംബുരൂപമഥ വായുമയം ച ശാകേ ത്വാം ബ്രഹ്മരൂപമയി പുഷ്കരനാംനി ലോകാഃ

21.11 സർവൈർദ്ധ്രുവീദിഭിരുഡുപ്രകരൈർഗ്രഹൈശ്ച പുച്ഛാദികേഷ്വവയവേഷ്വഭികൽപ്യമാനൈഃ ത്വം ശിംശുമാരവപുഷാ മഹതാമുപാസ്യഃ സന്ധ്യാസു രുന്ധി നരകം മമ സിന്ധുശായൈൻ

21.12 പാതാളമൂലഭുവി ശേഷതനും ഭവന്തം ലോകൈകകുണ്ഡലവിരാജിസഹസ്രശീർഷം നീലാംബരം ധൃതഹലം ഭുജഗാംഗനാഭിർ- ജുഷ്ടം ഭജേ ഹര ഗദാങ്ങുരുഗേഹനാഥ

ദശകം ഇരുപത്തിരണ്ട്

22.1 അജാമിളോ നാമ മഹീസുരഃ പുരാ ചരന്വിഭോ ധർമ പഥാൻ ഗൃഹാശ്രമീ ഗുരോർഗിരാ കാനനമേത്യ ദൃഷ്ടവാൻസുഘൃഷ്ടശീലാം കുലടാം മദാകുലാം

22.2 സ്വതഃ പ്രശാന്തോƒപി തദാഹൃതാശയഃ സ്വധർമമുത്സൃജ്യ തയാ സമാരമൻ അധർമകാരീ ദശമീ ഭവൻപുനർദധൗ ഭവന്നാമയുതേ സുതേ രതിം

22.3 സ മൃത്യുകാലേ യമരാജകിങ്കരാൻ ഭയങ്കരാംസ്ത്രീനഭിലക്ഷയൻഭിയാ പുരാ മനാക്‌ത്വത്സ്മൃതിവാസനാബലാജ്ജുഹാവ നാരായണനാമകം സുതം

22.4 ദുരാശയസ്യാപി തദാത്വനിർഗതത്വദീയനാമാക്ഷരമാത്രവൈഭവാത്‌ പുരോƒഭിപേതുർഭവദീയപാർഷദാശ്ചതുർഭുജാഃ പീതപടാ മനോരമാഃ

22.5 അമും ച സംപാശ്യ വികർഷതോ ഭതാൻ വിമുഞ്ചതേത്യാരുരുധുർബലാദമീ നിവാരിതാസ്തേ ച ഭവജ്ജനൈസ്തദാ തദീയപാപം നിഖിലം ന്യവേദയൻ

22.6 ഭവന്തു പാപാനി കഥം തു നിഷ്കൃതേ കൃതേƒപി ഭോ ദണ്ഡനമസ്തി പണ്ടിതാഃ ന നിഷ്കൃതിഃ കിീം വിദിതാ ഭവാദൃശാമിതി പ്രഭോ ത്വത്പുരുഷാ ബഭാഷിരേ

22.7 ശ്രുതിസ്മൃതിഭ്യാം വിഹിതാ വ്രതാദയഃ പുനന്തി പാപം ന ലുനന്തി വാസനാം അനന്തസേവാ തു നികൃന്തതി ദ്വയീമിതി പ്രഭോ ത്വത്പുരുഷാ ബഭാഷിരേ

22.8 അനേന ഭോ ജന്മസഹസ്രകോടിഭിഃ കൃതേഷു പാപേഷ്വപി നിഷ്കൃതിഃ കൃതാ തദഗ്രഹീന്നാമ ഭയാകുലോ ഹരേരിതി പ്രഭോ ത്വത്പുരുഷാ ബഭാഷിരേ

22.9 നൃണാമബുദ്ധ്യാപി മുകുന്ദകീർതനം ദഹത്യഘൗഘാന്മഹിമാസ്യ താദൃശഃ യഥാഗ്നിരേധാംസി യഥൗഷധം ഗദാനിതി പ്രഭോ ത്വത്പുരുഷാ ബഭാഷിരേ

22.10 ഇതീരിതൈര്യാമ്യഭടൈരപാസൃതേ ഭവദ്ഭടാനാം ച ഗണേ തിരോഹിതേ ഭവത്സ്മൃതിം കഞ്ചന കാലമാചരൻഭവത്പദം പ്രാപി ഭവദ്ഭടൈരസൗ

22.11 സ്വകിംഗരാവേദനശങ്കിതോ യമസ്ത്വദംഘൃഭക്തേഷു ന ഗമ്യതാമിതി സ്വകീയഭൃത്യാനശിശിക്ഷദുച്ചകൈഃ സ ദേവ വാതാലയ പാഹി മാം

ദശകം ഇരുപത്തിമൂന്ന്

23.1 പ്രാചേതസ്തു ഭഗവന്നപരോƒപി ദക്ഷസ്‌- ത്വത്സേവനം വ്യധിത സർഗവിവൃദ്ധികാമഃ ആവിർബഭൂവിഥ തദാ ലസദഷ്ടബാഹുസ്‌- തസ്മൈ വരം ദദിഥ താം ച വധൂമസിക്നീം

23.2 തസ്യാത്മജാസ്ത്വയുതമീശ പുനഃ സഹസ്രം ശ്രീനാരദസ്യ വചസാ തവ മാർഗമാപുഃ നൈകത്രവാസമൃഷയേ സ മുമോച ശാപം ഭക്തോത്തമസ്ത്വൃഷിരനുഗ്നഹമേവ മേനേ

23.3 ഷഷ്ട്യാ തതോ ദുഹിതൃഭിഃ സൃജതഃ കുലൗഘാൻ ദൗഹിത്രസൂനുരഥ തസ്യ സ വിശ്വരൂപഃ ത്വത്സ്തോത്രവർമിതമജാപയദിന്ദ്രമാജൗ ദേവ ത്വദീയമഹിമാ ഖലു സർവജൈത്രഃ

23.4 പ്രാക്‌ശൂരസേനവിഷയേ കില ചിത്രകേതുഃ പുത്രാഗ്രഹീ നൃപതിരംഗിരസഃ പ്രഭാവാത്‌ ലബ്ധ്വൈകപുത്രമഥ തത്ര ഹതേ സപത്നീ- സംഘൈരമുഹ്യദവശസ്തവ മായയാസൗ

23.5 തം നാരദസ്തു സമമംഗിരസാ ദയാലുഃ സമ്പ്രാപ്യ താവദുപദർശ്യ സുതസ്യ ജീവം കസ്യാസ്മി പുത്ര ഇതി തസ്യ ഗിരാ വിമോഹം ത്യക്‌ത്വാ ത്വദർചനവിധൗ നൃപതിം ന്യയുങ്ക്ത

23.6 സ്തോത്രം ച മന്ത്രമപി നാരദതോƒഥ ലബ്ധ്വാ തോഷായ ശേഷവപുഷോ നനു തേ തപസ്യൻ വിദ്യാധരാധിപതിതാം സ ഹി സപ്തരാത്രേ ലബ്ധ്വാപ്യകുൺത്തമതിരന്വഭജദ്ഭവന്തം

23.7 തസ്മൈ മൃണാളധവളേന സഹസ്രശീർഷ്ണാ രൂപേണ ബദ്ധനുതിസിദ്ധഗണാവൃതേന പ്രാദുർഭവന്നചിരതോ നുതിഭിഃ പ്രസന്നോ ദത്ത്വാത്മതത്വമനുഗൃഹ്യ തിരോദധാഥ

23.8 ത്വദ്ഭക്തമൗലിരഥ സോƒപി ച ലക്ഷലക്ഷം വർഷാണി ഹർഷുലമനാ ഭുവനേഷു കാമം സംഗാപയങ്ങുണഗണം തവ സുന്ദരീഭിഃ സംഗാതിരേകരഹിതോ ലലിതം ചചാര

23.9 അത്യന്തസംഗവിലയായ ഭവത്പ്രണുന്നോ നൂനം സ രൂപ്യഗിരിമാപ്യ മഹത്സമാജേ നിശ്ശങ്കമങ്കകൃതവല്ലഭമംഗജാരിം തം ശങ്കരം പരിഹസന്നുമയാഭിശേപേ

23.10 നിസ്സംഭ്രമസ്ത്വയമയാചിതശാപമോക്ഷോ വൃത്രാസുരത്വമുപഗമ്യ സുരേന്ദ്രയോധീ ഭക്ത്യാത്മതത്ത്വകഥനൈസ്സമരേ വിചിത്രം ശത്രോരപി ഭ്രമമപാസ്യ ഗതഃ പദം തേ

23.11 ത്വത്സേവനേന ദിതിരിന്ദ്രവധോദ്യതാƒപി താൻപ്രത്യുതേന്ദ്രസുഹൃദോ മരുതോƒഭിലേഭേ ദുഷ്ടാശയേƒപി ശുഭദൈവ ഭവന്നിഷേവാ തത്താദൃശസ്ത്വമവ മാം പവനാലയേശ

ദശകം ഇരുപത്തിനാല്‌

 

24.1 ഹിരണ്യാക്ഷേ പോത്രീപ്രവരവപുഷാ ദേവ ഭവതാ ഹതേ ശോകക്രോധഗ്ലപിതഘൃതിരേതസ്യ സഹജഃ ഹിരണ്യപ്രാരംഭഃ കശിപുരമരരാതിസദസി പ്രതിജ്ഞാമാതേനേ തവ കില വധാർത്ഥം മുരരിപോ

24.2 വിധാതാരം ഘോരം സ ഖലു തപസിത്വാ നചിരതഃ പുരഃ സാക്ഷാത്കുർവൻസുരനരമൃഗാദ്യൈരനിധനം വരം ലബ്ധ്വാ ദൃപ്തോ ജഗദിഹ ഭവന്നായകമിദം പരിക്ഷുണ്ടന്നിന്ദ്രാദഹരത ദിവം ത്വാമഗണയൻ

24.3 നിഹന്തും ത്വാം ഭൂയസ്തവ പദമവാപ്തസ്യ ച രിപോർ- ബഹിർദൃഷ്ടേരന്തർദധിഥ ഹൃദയേ സൂക്ഷ്മവപുഷാ നദന്നുച്ചൈസ്തത്രാപ്യഖിലഭുവനാന്തേ ച മൃഗയൻ ഭിയാ യാതം മത്വാ സ ഖലു ജിതകാശീ നിവവൃതേ

24.4 തതോƒസ്യ പ്രഹ്ലാദഃ സമജനി സുതോ ഗർഭവസതൗ മുനേർവീണാപാണേരധിഗതഭബദ്ഭക്തിമഹിമാ സ വൈ ജാത്യാ ദൈത്യഃ ശിശുരപി സമേത്യ ത്വയി രതിം ഗതസ്ത്വദ്ഭക്താനാം വരദ പരമോദാഹരണതാം

24.5 സുരാരീണാം ഹാസ്യം തവ ചരണദാസ്യം നിജസുതേ സ ദൃഷ്ട്വാ ദുഷ്ടാത്മാ ഗുരുഭിരശിശിക്ഷച്ചിരമമും ഗുരുപ്രോക്തം ചാസാവിദമിദമഭദ്രായ ദൃഢമി- ത്യപാകുർവൻ സർവം തവ ചരണഭക്ത്യൈവ വവൃധേ

24.6 അധീതേഷു ശ്രേഷ്ഠം കിമിതി പരിപൃഷ്ടേƒഥ തനയേ ഭവദ്ഭക്തിം വര്യാമഭിഗദതി പര്യാകുലധൃതിഃ ഗുരുഭ്യോ രോഷിത്വാ സഹജമതിരസ്യോത്യഭിവിദൻ വധിപായാനസ്മിൻ വ്യതത്നുത ഭവത്പാദശരണേ

24.7 സ ശൂലൈരാവിദ്ധഃ സുബഹു മഥിതോ ദിഗ്ഗജഗണൈർ- മഹാസർപൈർദഷ്ടോƒപ്യനശനഗരാഹാരവിധുതഃ ഗിരീന്ദ്രാവക്ഷിപ്തോƒപ്യഹഹ പരമാത്മന്നയി വിഭോ ത്വയി ന്യസ്താത്മത്വാത്‌ കിമപി ന നിപീഡാമഭജത

24.8 തതഃ ശങ്കാവിഷ്ടഃ സ പുനരതിദുഷ്ടോƒസ്യ ജനകോ ഗുരൂക്ത്യാ തദ്ഗേഹ കില വരുണപാശൈസ്തമരുണത്‌ ഗുരോശ്ചാസാന്നിധ്യേ സ പുനരനുഗാന്ദൈത്യതനയാൻ ഭവദ്ഭക്തേസ്തത്ത്വം പരമപി വിജ്ഞാനമശിഷത്‌

24.9 പിതാ ഷൃണ്വൻബാലപ്രകരമഖിലം ത്വത്സ്തുതിപരം രുഷാന്ധഃ പ്രാഹൈനം കുലഹതക കസ്തേ ബലമിതി ബലം മേ വൈകുണ്ഠസ്തവ ച ജഗതാം ചാപി സ ബലം സ ഏവ ത്രൈലോക്യം സകലമിതി ധീരോƒയമഗദീത്‌

24.10 അരേ ക്വാസൗ ക്വാസൗ സകലജഗദാത്മാ ഹരിരിതി പ്രഭിന്തേ സ്മ സ്തംഭം ചലിതകരവാളോ ദിതിസുതഃ അതഃ പശ്ചാദ്വിഷ്ണോ ന ഹി വദിതുമീശോƒസ്മി സഹസാ കൃപാത്മൻ വിശ്വാത്മൻ പവനപുരവാസിൻ മൃഡയ മാം

ദശകം ഇരുപത്തിയഞ്ച്

25.1 സ്തംഭേ ഘട്ടയതോ ഹിരണ്യകശിപോഃ കർണൗ സമാചൂർണയ- ന്നാധൂർണജ്ജഗദണ്ടകുണ്ഡകുഹരോ ഘോരസ്തവാഭൂദ്രവഃ ശ്രുത്വാ യം കില ദൈത്യരാജഹൃദയേ പൂർവം കദാപ്യശ്രുതം കമ്പഃ കശ്ചന സമ്പപാത്ചലിതോƒപ്യംഭോജഭൂർവിഷ്ടരാത്‌

25.2 ദൈത്യേ ദിക്ഷു വിസൃഷ്ടചക്ഷുഷി മഹാസംരാംഭിണീ സ്തംഭതഃ സംഭൂതം ന മൃഗാത്മകം ന മനുജാകാരം വപുസ്തേ വിഭോ കിം കിം ഭീഷണമേതദദ്ഭുതമിതി വ്യുദ്ഭ്രാന്തചിത്തേƒസുരേ വിസ്ഫൂർജദ്ധവലോഗ്രരോമവികസദ്വർഷ്മാ സമാജൃംഭഥാഃ

25.3 തപ്തസ്വർണസവർണഘൂർണദതിരൂക്ഷാക്ഷം സടാകേസര- പ്രോത്കമ്പപ്രനികുംബിതാംബരമഹോ ജീയാത്തവേദം വപുഃ വ്യാത്തവ്യാപ്തമഹാദരീസഖമുഖം ഖംഗോഗ്രവദ്ഗന്മഹാ- ജിഹ്വാനിർഗമദൃശ്യമാനസുമഹാദംഷ്ട്രായുഗോഡ്ഡാമരം

25.4 ഉത്സർപദ്വലിഭംഗഭീഷുണഹനും ഹ്രസ്വസ്ഥവീയസ്തര- ഗ്രീവം പീവരദോശ്ശതോദ്ഗതനഖകൃരാംശുദൂരോദ്ബണം വ്യോമോല്ലംഘിഘനാഘനോപമഘനപ്രധ്വാനനിർദ്ധാവിത- സ്പർദ്ധാലുപ്രകരം നമാമി ഭവതസ്തന്നാരസിംഹം വപുഃ

25.5 നൂനം വിഷ്ണുരയം നിഹന്മ്യമുമിതി ഭ്രാമ്യദ്ഗദാഭീഷണം ദൈത്യേന്ദ്രം സമുപാദ്രവന്തമധൃഥാ ദോർഭ്യാം പൃഥുഭ്യാമമും വീരോ നിർഗളിതോƒഥ ഖഡ്ഗഫലകൗ ഗൃഹ്ണന്വിചിത്രശ്രമാൻ വ്യാവൃണ്വൻപുനരാപപാത ഭുവനഗ്രാസോദ്യതം ത്വാമഹോ

25.6 ഭ്രാമ്യന്തം ദിതിഹാധമം പുനരപി പ്രോദ്ഗൃഹ്യ ദോർഭ്യാം ജവാദ്‌ ദ്വാരേƒഥോരുയുഗേ നിപാത്യ നഖരാന്വ്യുത്ങ്ഖായ വക്ഷോഭുവി നിർഭിന്ദന്നധിഗർഭനിർഭരഗളദ്രക്താംബു ബദ്ധോത്സവം പായം പായമുദൈരയോ ബഹുജഗത്സംഹാരിസിംഹാരവാൻ

25.7 ത്യക്ത്വാ തം ഹതമാശു രക്തലഹരീസിക്തോന്നമദ്വർഷ്മണി പ്രത്യുത്പത്യ സമസ്തദൈത്യപടലീം ചാഖാദ്യമാനേ ത്വയി ഭ്രാമ്യദ്ഭൂമി വികമ്പിതാംബുധികുലം വ്യാലോലശൈലോത്കരം പ്രോത്സർപത്ഖചരം ചരാചരമഹോ ദുഃസ്ഥാമവസ്ഥാം ദധൗ

25.8 താവന്മാംസവപാകരാളവപുഷം ഘോരാന്ത്രമാലാധരം ത്വാം മദ്ധ്യേസഭമിദ്ധരോഷമുഷിതം ദുർവാരഗുർവാരവം അഭ്യേതും ന ശശക കോƒപി ഭുവനേ ദൂരേ സ്ഥിതാ ഭീരവഃ സർവേ ശർവവിരിഞ്ചവാസവമുഖാഃ പ്രത്യേകമസ്തോഷത

25.9 ഭൂയോƒപ്യക്ഷതരോഷധാംനി ഭവതി ബ്രഹ്മാജ്ഞയാ ബാലകേ പ്രഹ്ലാദേ പദയോർനമത്യപഭയേ കാരുണ്യഭാരാകുലഃ ശാന്തസ്ത്വം കരമസ്യ മൂർദ്ധ്നി സമധാഃ സ്തോത്രൈരഥോദ്നായത- സ്തസ്യാകാമധിയോƒപി തേനിഥ വരം ലോകായ ചാനുഗ്രഹം

25.10 ഏവം നാടിതരൗദ്രചേഷ്ടിത വിഭോ ശ്രീതാപനീയാഭിധ- ശ്രുത്യന്തസ്ഫുടഗീതസർവമഹിമന്നത്യന്തശുദ്ധാകൃതേ തത്താദൃങ്നിഖിലോത്തരം പുനരഹോ കസ്ത്വാം പരോ ലംഘയേത്‌ പ്രഹ്ലാദപ്രിയ ഹേ മരുത്പുരപതേ സർവാമയാത്പാഹി മാം

ദശകം ഇരുപത്തിയാറ്

26.1 ഇന്ദ്രദ്യുമ്നഃ പാണ്ഡ്യഖണ്ഡാധിരാജസ്ത്വദ്ഭക്താത്മാ ചന്ദനാദ്രൗ കദാചിത്‌ ത്വത്സേവായാം മഗ്നധീരാലുലോകേ നൈവാഗസ്ത്യം പ്രാപ്തമാതിഥ്യകാമം

26.2 കുംഭോദ്ഭൂതിസ്സംഭൃതക്രോധഭാരഃ സ്തബ്ധാത്മാ ത്വം ഹസ്തിഭൂയം ഭജേതി ശപ്ത്വാഥൈനം പ്രത്യഗാത്സോƒപി ലേഭേ ഹസ്തീന്ദ്രത്വം ത്വത്സ്മൃതിവ്യക്തിധന്യം

26.3 ദുഗ്ധാംഭോധേർമദ്ധ്യഭാജി ത്രികൂടേ ക്രോഡഞ്ഛൈലേ യൂഥപോƒയം വശാഭിഃ സർവാഞ്ഞന്തൂനത്യവർതിഷ്ട ശക്ത്യാ ത്വദ്ഭക്താനാം കുത്ര നോത്കർഷലാഭഃ

26.4 സ്വേന സ്ഥേമ്നാ ദിവ്യദേഹത്വശക്ത്യാ സോƒയം ഖേദാനപ്രജാനൻ കദാചിത്‌ ശൈലപ്രാന്തേ ഘർമതാന്തഃ സരസ്യാം യൂഥൈഃ സാർദ്ധം ത്വത്പ്രണുന്നോƒഭിരേമേ

26.5 ഹൂഹൂസ്താവദ്ദേവലസ്യാപി ശാപത്‌ ഗ്രാഹീഭൂതസ്തജ്ജലേ വർതമാനഃ ജഗ്രാഹൈനം ഹസ്തിനം പാദദേശേ ശാന്ത്യർത്ഥം ഹി ശ്രാന്തിദോƒസി സ്വകാനാം

26.6 ത്വത്സേവായാ വൈഭവാദ്ദുർനിരോധം യുധ്യന്തം തം വത്സരാണാം സഹസ്രം പ്രാപ്തേ കാലേ ത്വത്പദൈകാഗ്ര്യസിദ്ധ്യൈ നക്രാക്രാന്തം ഹസ്തിവീരം വ്യധാസ്ത്വം

26.7 ആർതിവ്യക്തപ്രാക്തനജ്ഞാനഭക്തിഃ ശുണ്ഡോത്ക്ഷിപ്തൈഃ പുണ്ഡരീകൈസ്സമർചൻ പൂർവാഭ്യസ്തം നിർവിശേഷാത്മനിഷ്ഠം സ്തോത്രശ്രേഷ്ഠം സോƒന്ദഗാദീത്പരാത്മൻ

26.8 ശ്രുത്വാ സ്തോത്രം നിർഗുണസ്ഥം സമസ്തം ബ്രഹ്മേശാദ്യൈർനാഹമിത്യപ്രയാതേ സർവാത്മാ ത്വം ഭൂരികാരുണ്യവേഗാത്‌ താർക്ഷ്യാരൂഢഃ പ്രേക്ഷിതോƒഭൂഃ പുരസ്താത്‌

26.9 ഹസ്തീന്ദ്രം തം ഹസ്തപദ്മേന ധൃത്വാ ചക്രേണ ത്വം നക്രവര്യം വ്യദാരീഃ ഗന്ധർവേƒസ്മിന്മുക്തശാപേ സ ഹസ്തീ ത്വത്സാരൂപ്യം പ്രാപ്യ ദേദീപ്യതേ സ്മ

26.10 ഏതദ്വൃത്തം ത്വാം ച മാം ച പ്രഗേ യോ ഗായേത്സോƒയം ഭൂയസേ ശ്രേയസേ സ്യാത്‌ ഇത്യുക്ത്വൈനം തേന സാർദ്ധം ഗതസ്ത്വം ധിഷ്ണ്യം വിഷ്ണോ പാഹി വാതാലയേശ

 

ദശകം ഇരുപത്തിയേഴ്

 

27.1 ദുർവാസാസ്സുരവനിതാപ്തദിവ്യമാല്യം ശക്രായ സ്വയമുപദായ തത്ര ഭൂയഃ നാഗേന്ദ്രപ്രതിമൃദിതേ ശശായ ശക്രം കാ ക്ഷാന്തിസ്ത്വദിതരദേവതാംശജാനാം

27.2 ശാപേന പ്രഥിതജരേƒഥ നിർജരേന്ദ്രേ ദേവേഷ്വപ്യസുരജിതേഷു നിഷ്പ്രഭേഷു ശർവാദ്യാഃ കമലജമേത്യ സർവദേവാ നിർവാണപ്രഭവ സമം ഭവന്തമാപുഃ

27.3 ബ്രഹ്മാദ്യൈഃ സ്തുതമഹിമാ ചിരം തദാനീം പ്രാദുഷ്ഷന്വരദ പുരഃ പരേണ ധാംനാ ഹേ ദേവാ ദിതിജകുലൈർവിധായ സന്ധിം പീയൂഷം പരിമഥതേതി പര്യശാസ്ത്വം

27.4 സന്ധാനം കൃതവതി ദാനവൈഃ സുരൗധേ മന്ഥാനം നയതി മദേന മന്ദരാദ്രിം ഭ്രഷ്ടേƒസ്മിൻബദരമിവോദ്വഹങ്ഖഗേന്ദ്രേ സദ്യസ്ത്വം വിനിഹിതവാൻ പയഃപയോധൗ

27.5 ആധായ ദ്രുതമഥ വാസുകിം വരത്രാം പാഥോധൗ വിനിഹിതസർവബീജജാലേ പ്രാരബ്ധേ മഥനവിധൗ സുരാസുരൈസ്തൈർവ്യാജാത്ത്വം ഭുജഗമുഖേƒകരോഃ സുരാരീൻ

27.6 ക്ഷുബ്ധാദ്രൗ ക്ഷുഭിതജലോദരേ തദാനീം ദുഗ്ധാബ്ധൗ ഗുരുതരഭാരതോ നിമഗ്നേ ദേവേഷു വ്യഥിതതമേഷു തത്പ്രിയൈഷീ പ്രാണൈഷീഃ കമഠതനും കഠോരപൃഷ്ഠാം

27.7 വജ്രാതിസ്ഥിരതരകർപരേണ വിഷ്ണോ വിസ്താരാത്പരിഗതലക്ഷയോജനേന അംഭോധേഃ കുഹരഗതേന വർഷ്മണാ ത്വം നിർമഗ്നം ക്ഷിതിധരനാഥമുന്നിനേഥ

27.8 ഉന്മഗ്നേ ഝടിതി തദാ ധരാധരേന്ദ്രേ നിർമേഥുർദൃഢമിഹ സമ്മദേന സർവേ ആവിശ്യ ദ്വിതയഗണേƒപി സർപരാജേ വൈവശ്യം പരിശമയന്നവീവൃധസ്താൻ

27.9 ഉദ്ദാമഭ്രമണജവോന്നമദ്ഗിരീന്ദ്രന്യസ്തൈകസ്ഥിരതരഹസ്തപങ്കജം ത്വാം അഭ്രാന്തേ വിധിഗിരിശാദയഃ പ്രമോദാദുദ്ഭ്രാന്താ നുനുവുരുപാത്തപുഷ്പവർഷാഃ

27.10 ദൈത്യൗധേ ഭുജഗമുഖാനിലേന തപ്തേ തേനൈവ ത്രിദശകുലേƒപി കിഞ്ചിദാർതേ കാരുണ്യാത്തവ കില ദേവ വാരിവാഹാഃ പ്രാവർഷന്നമരഗണാന്ന ദൈത്യസംഘാൻ

27.11 ഉദ്ഭ്രാമ്യദ്ബഹുതിമിനക്രചക്രവാളേ തത്രാബ്ധൗ ചിരമഥിതേƒപി നിർവികാരേ ഏകസ്ത്വം കരയുഗകൃഷ്ടസർപരാജഃ സംരാജൻ പവനപുരേശ പാഹി രോഗാത്‌

 

ദശകം ഇരുപത്തിയെട്ട്

 

28.1 ഗരളം തരളാനലം പുരസ്താജ്ജലധേരുദ്വിജഗാള കാളകൂടം അമരസ്തുതിവാദമോദനിഘ്നോ ഗിരിശസ്തന്നിപപൗ ഭവത്പ്രിയാർത്ഥം

28.2 വിമഥത്സു സുരാസുരേഷു ജാതാ സുരഭിസ്താമൃഷിഷു ന്യധാസ്ത്രിധാമൻ ഹയരത്നമഭൂദഥേഭരത്നം ദ്യൂതരുശ്ചാപ്സരസഃ സുരേഷു താനി

28.3 ജഗദീശ ഭവത്പരാ തദാനീം കമനീയാ കമലാ ബഭൂവ ദേവീ അമലാമവലോക്യ യാം വിലോകഃ സകലോƒപി സ്പൃഹയാംബഭൂവ ലോകഃ

28.4 ത്വയി ദത്തഹൃദ്ദേ തദൈവ ദേവ്യൈ ത്രിദശേന്ദ്രോ മണിപീഠികാം വ്യതാരീത്‌ സകലോപഹൃതാഭിഷേചനീയൈരൃഷയസ്താം ശ്രുതിഗീർഭിരഭ്യഷിഞ്ചൻ

28.5 അഭിഷേകജലാനുപാതിമുഗ്ധത്വദപാംഗൈരവഭൂഷിതാംഗവല്ലീം മണികുണ്ഡലപീതചേലഹാരപ്രമുഖൈസ്താമമരാദയോƒന്ദഭൂഷൻ

28.6 വരണസ്രജമാത്തഭൃംഗനാദാം ദധതീ സാ കുചകുംഭമന്ദയാനാ പദശിഞ്ജിതമഞ്ജുനൂപുരാ ത്വാം കലിതവ്രീളവിലാസമാസസാദ

28.7 ഗിരിശ ദ്രുഹിണാദിസർവദേവാൻ ഗുണഭാജോƒപ്യവിമുക്തദോഷലേശാൻ അവമൃശ്യ സദൈവ സർവരമ്യേ നിഹിതാ ത്വയ്യനയാപി ദിവ്യമാലാ

28.8 ഉരസാ തരസാ മമാനിഥൈനാം ഭുവനാനാം ജനനീമനന്യഭാവാം ത്വദുരോവിലസത്തദീക്ഷണശ്രീ പരിവൃഷ്ട്യാ പരിപുഷ്ടമാസ വിശ്വം

28.9 അതിമോഹനവിഭ്രമാ തദാനീം മദയന്തീ ഖലു വാരുണീ നിരാഗാത്‌ തമസഃ പദവീമദാസ്ത്വമേനാമതിസമ്മാനനയാ മഹാസുരേഭ്യഃ

28.10 തരുണാംബുദസുന്ദരസ്തദാ ത്വം നനു ധന്വന്തരിരുത്ഥിതോƒംബുരാശേഃ അമൃതം കലശേ വഹങ്കരാഭ്യാമഖിലാർതിം ഹര മാരുതാലയേശ

 

ദശകം ഇരുപത്തിയൊൻപത്

 

29.1 ഉദ്ഗച്ഛതസ്തവ കരാദമൃതം ഹരത്സു ദൈത്യേഷു താനശരണാനനുനീയ ദേവാൻ സധസ്തിരോദധിഥ ദേവ ഭവത്പ്രഭാവാദ്‌ ഉദ്യത്സയൂഥ്യകലഹാ ദിതിജാ ബഭൂവുഃ

29.2 ശ്യാമാം രുചാപി വയസാപി തനും തദാനീം പ്രാപ്തോƒസി തുംഗകുചമണ്ഡലംഭംഗുരാം ത്വം പീയുഷകുംഭകലഹം പരിമുച്യ സർവേ തൃഷ്ണാകുലാഃ പ്രതിയയുസ്ത്വദുരോജകുംഭേ

29.3 കാ ത്വം മൃഗാക്ഷി വിഭജസ്വ സുധാമിമാമി- ത്യാരൂഢരാഗവിവശാനഭിയാചതോƒമൂൻ വിശ്വസ്യതേ മയി കഥം കുലടാസ്മി ദൈത്യാ ഇത്യാലപന്നപി സുവിശ്വസിതാനതാനീഃ

29.4 മോദാത്സുധാകലശമേഷു ദദത്സു സാ ത്വം ദുശ്ചേഷ്ടിതം മമ സഹധ്വമിതി ബ്രുവാണാ പങ്ക്തിപ്രഭേദവിനിവേശിതദേവദൈത്യാ ലീലാവിലാസഗതിഭിഃ സമദാഃ സുധാം താം

29.5 അസ്മാസ്വിയം പ്രണയിനീത്യുസുരേഷു തേഷു ജോഷം സ്ഥിതേഷ്വഥ സമാപ്യ സുധാം സുരേഷു ത്വം ഭക്തലോകവശഗോ നിജരൂപമേത്യ സ്വർഭാനുമർദ്ധപരിപീതസുധം വ്യലാവീഃ

29.6 ത്വത്തഃ സുധാഹരണയോഗ്യഫലം പരേഷു ദത്ത്വാ ഗതേ ത്വയി സുരൈഃ ഖലു തേ വ്യഗൃഹ്ണൻ ഘോരേƒഥ മൂർഛതി രണേ ബലിദൈത്യമായാ- വ്യാമോഹിതേ സുരഗണേ ത്വമിഹാവിരാസീഃ

29.7 ത്വം കാലനേമിമഥ മാലിസുഖാഞ്ജഘന്ഥ ശക്രോ ജഘാന ബലിജംഭവലാൻ സപാകാൻ ശുഷ്കാർദ്രദുഷ്കരവധേ നമുചൗ ച ലൂനേ ഫേനേന നാരദഗിരാ ന്യരുണോ രണം ത്വം

29.8 യോഷാവപുർദനുജമോഹനമാഹിതം തേ ശ്രുത്വം വിലോകനകുതൂഹലവാന്മഹേശഃ ഭൂതൈസ്സമം ഗിരിജയാ ച ഗതഃ പദം തേ സ്തുത്വാബ്രവീദഭിമതം ത്വമഥോ തിരോധാഃ

29.9 ആരാമസീമനി ച കന്ദുകഘാതലീലാ- ലോലായമാനനയനാം കമനീം മനോജ്ഞാം ത്വാമേഷ വീക്ഷ്യ വിഗളദ്വസനാം മനോഭൂ- വേഗാദനംഗരിപുരംഗ സമാലിലിംഗ

29.10 ഭൂയോƒപി വിദ്രുതവതീമുപധാവ്യ ദേവോ വീര്യപ്രമോക്ഷവികസത്പരമാർത്ഥബോധഃ ത്വന്മാനിതസ്തവ മഹത്വമുവാച ദേവ്യൈ തത്താദൃശസ്ത്വമവ വാതനികേതനാഥ

 

ദശകം മുപ്പത്

 

30.1 ശക്രേണ സംയതി ഹതോƒപി ബലിർമഹാത്മാ ശുക്രേണ ജീവിതതനുഃ ക്രതുവർദ്ധിതോഷ്മാ വിക്രാന്തിമാൻ ഭയനിലീനസുരാം ത്രിലോകീം ചക്രേ വശേ സ തവ ചക്രമുഖാദഭീതഃ

30.2 പുത്രാർതിദർശനവശാദദിതിർവിഷണ്ണാ തം കാശ്യപം നിജപതിം ശരണം പ്രപന്നാ ത്വത്പൂജനം തദുദിതം ഹി പയോവ്രതാഖ്യം സാ ദ്വാദശാഹമചരത്ത്വയി ഭക്തിപൂർണാ

30.3 തസ്യാവധൗ ത്വയി നിലീനമതേരമുഷ്യാഃ ശ്യാമശ്ചതുർഭുജവപുഃ സ്വയമാവിരാസീഃ നമ്രാം ച താമിഹ ഭവത്തനയോ ഭവേയം ഗോപ്യം മദീക്ഷണമിതി പ്രലപന്നയാസീഃ

30.4 ത്വം കാശ്യപേ തപസി സന്നിദധത്തദാനീം പ്രാപ്തോƒസി ഗർഭമദിതേഃ പ്രണുതോ വിധാത്രാ പ്രാസൂത ച പ്രകടവൈഷ്ണവദിവ്യരൂപം സാ ദ്വാദശീശ്രവണപുണ്യദിനേ ഭവന്തം

30.5 പുണ്യാശ്രമം തമഭിവർഷതി പുഷ്പവർഷൈ- ഋർഷാകുലേ സുരകുലേ കൃതതൂര്യഘോഷേ ബധ്വാഞ്ജലിം ജയ ജയേതി തനുഃ പിതൃഭ്യാം ത്വം തത്ക്ഷണേ പടുതമം വടുരൂപമാധാഃ

30.6 താവത്പ്രജാപതിമുഖൈരുപനീയ മൗഞ്ജീ- ദണ്ഡാജിനാക്ഷവലയാദിഭിരർച്യമാനഃ ദേദീപ്യമാനവപുരീശ കൃതാഗ്നികാര്യ സ്ത്വം പ്രാസ്ഥിഥാ ബലിഗൃഹം പ്രകൃതാശ്വമേധം

30.7 ഗാത്രേണ ഭാവിമഹിമോചിതഗൗരവം പ്രാഗ്‌ വ്യാവൃണ്വതേവ ധരണീം ചലയന്നയാസീഃ ഛത്രം പരോഷ്മതിരണാർത്ഥമിവാദധാനോ ദണ്ഡം ച ദാനവജനേഷ്വിവം സന്നിധാതും

30.8 താം നർമദിത്തരതടേ ഹയമേധശാലാ- മാസേദുഷി ത്വയി രുചാ തവ രുദ്ധനേത്രൈഃ ഭാസ്വാങ്കിമേഷ ദഹനോ നു സനത്കുമാരോ യോഗീ നു കോƒയമിതി ശുക്രമുഖൈഃ ശശങ്കേ

30.9 ആനീതമാശു ഭൃഗുഭിർമഹസാഭിഭൂതൈ സ്ത്വാം രമ്യരൂപമസുരഃ പുളകാവൃതാംഗഃ ഭക്ത്യാ സമേത്യ സുകൃതീ പരിഷിച്യ പാദൗ തത്തോയമന്വധൃത മൂർദ്ധതി തീർത്ഥതീർത്ഥം

30.10 പ്രഹ്ലാദവംശജതയാ ക്രതുഭിർദ്വിജേഷു വിശ്വാസതോ നു തദിദം ദിതിജോƒപി ലേഭേ യത്തേ പദാംബു ഗിരിശസ്യ ശിരോഭിലാല്യം സ ത്വം വിഭോ ഗുരുപുരാലയ പാലയേഥാഃ

ദശകം മുപ്പത്തിയൊന്ന്

31.1 പ്രീത്യാ ദൈത്യസ്തവ തനുമഹഃപ്രേക്ഷണീത്സർവഥാƒപി ത്വാമാരാധ്യന്നജിത രചയന്നഞ്ജലിം സഞ്ജഗാദ മത്തഃ കിം തേ സമഭിലഷിതം വിപ്രസൂനോ വദ ത്വം വിത്തം ഭക്തം ഭവനമവനീം വാപി സർവം പ്രദാസ്യേ

31.2 താമക്ഷീണാം ബലിഗിരമുപാകർണ്യ കാരുണ്യപൂർണോƒ- പ്യസ്യോത്സേകം ശമയിതുമനാ ദൈത്യവംശം പ്രശംസൻ ഭൂമിം പാദത്രയപരിമിതാം പ്രാർത്ഥയാമാസിഥ ത്വം സർവം ദേഹീതി തു നിഗദിതേ കസ്യ ഹാസ്യം ന വാ സ്യാത്‌

31.3 വിശ്വേശം മാം ത്രിപദമിഹ കിം യാചസേ ബാലിശസ്ത്വം സർവാം ഭൂമിം വൃണു കിമമുനേത്യാലപത്ത്വാം സ ദൃപ്യൻ യസ്മാദ്ദർപാത്ത്രിപദപരിപൂർത്ത്യക്ഷമഃ ക്ഷേപവാദാൻ ബന്ധം ചാസാവഗമദതദർഹോƒപി ഗാഢോപശാന്ത്യൈ

31.4 പാദത്രയ്യാ യദി ന മുദിതോ വിഷ്ടപൈർനാപി തുഷ്യേ- ദിത്യുക്തേƒസ്മിന്വരദ ഭവതേ ദാതുകാമേƒഥ തോയം ദൈത്യാചാര്യസ്തവ ഖലു പരീക്ഷാർത്ഥിനഃ പ്രേരണാത്തം മാ മാ ദേയം ഹരിരയമിതി വ്യക്തമേവാബഭാഷേ

31.5 യാചത്യേവം യദി സ ഭഗവാൻപൂർണകാമോƒസ്മി സോƒഹം ദാസ്യാമ്യേവ സ്ഥിരമിതി വദൻ കാവ്യശപ്തോƒപി ദൈത്യഃ വിന്ധ്യാവല്യാ നിജദയിതയാ ദത്തപാദ്യായ തുഭ്യം ചിത്രം ചിത്രം സകലമപി സ പ്രാർപയത്തോയപൂർവം

31.6 നിസ്സന്ദേഹം ദിതികുലപതൗ ത്വയ്യശേഷാർപണം തദ്‌ വ്യാതന്വാനേ മുമുചുരൃഷയഃ സാമരാഃ പുഷ്പവർഷം ദിവ്യം രൂപം തവ ച തദിദം പശ്യതാം വിശ്വഭാജാ- മുച്ചൈരുച്ചൈരവൃധദവധീകൃത്യ വിശ്വാണ്ഡഭാണ്ഡം

31.7 ത്വത്പാദാഗ്രം നിജപദഗതം പുണ്ഡരീകോദ്ഭവോƒസൗ കുണ്ഡീതോയൈരസിചദപുനാദ്യജ്ജലം വിശ്വലോകാൻ ഹർഷോത്കർഷാത്‌ സുബഹു ഖേചരൈരുത്സവേƒസ്മിൻ ഭേരീം നിഘ്നൻ-ഭുവനമചരജ്ജാംബവാൻ ഭക്തിശാലീ

31.8 താവദ്ദൈത്യാസ്ത്വനുമതിമൃതേ ഭർതുരാരബ്ധയുദ്ധാ ദേവോപേതൈർഭവദനുചരൈഃ സംഗതാ ഭംഗമാപൻ കാലാത്മായം വസതി പുരതോ യദ്വശാത്പ്രാഗ്ജിതാഃ സ്മഃ കിം വോ യുദ്ധൈരിതി ബലിഗിരാ തേƒഥ പാതാലമാപുഃ

31.9 പാശൈർബദ്ധം പതഗപതിനാ ദൈത്യമുച്ചൈരവാദീ- സ്താർത്തീയീകം ദിശ മമ പദം കിം ന വിശ്വേശ്വരോƒസി പാദം മൂർദ്ധ്നി പ്രണയ ഭഗവന്നിത്യകമ്പം വദന്തം പ്രഹ്ലാദസ്തം സ്വയമുപഗതോ മാനയന്നസ്തവീത്ത്വാം

31.10 ദർപോച്ഛിത്ത്യൈ വിഹിതമഖിലം ദൈത്യ സിദ്ധോƒസി പുണ്യൈ- ഋലോകസ്തേƒസ്തു ത്രിദിവവിജയീ വാസവത്വം ച പശ്ചാത്‌ മത്സായുജ്യം ഭജ ച പുനരിത്യന്വഗൃഹ്ണാ ബലിം തം വിപ്രൈസ്സന്താനിതമഖവരഃ പാഹി വാതാലയേശ

ദശകം മുപ്പത്തിരണ്ട്

32.1 പുരാ ഹയഗ്രീവമഹാസുരേണ ഷഷ്ഠാന്തരാന്തോദ്യദകാണ്ഡകൽപേ നിദ്രോന്മുഖബ്രഹ്മമുഖാത്‌ ദൃതേഷു വേദേഷ്വധിത്സഃ കില മത്സ്യരൂപം

32.2 സത്യവ്രതസ്യ ദ്രമിഡാധിഭർതുർനദീജലേ തർപയതസ്തദാനീം കരാഞ്ജലൗ സഞ്ജ്വലിതാകൃതിസ്ത്വമദൃശ്യഥാഃ കശ്ചന ബാലമീനഃ

32.3 ക്ഷിപ്തം ജലേ ത്വാം ചകിതം വിലോക്യ നിന്യേƒൻബുപാത്രേണ മുനിഃ സ്വഗേഹം സ്വൽപൈരഹോഭിഃ കലശീം ച കൂപം വാപീം സരശ്ചാനശിഷേ വിഭോ ത്വം

32.4 യോഗപ്രഭാവാദ്ഭവദാജ്ഞയൈവ നീതസ്തതസ്ത്വം മുനിനാ പയോധിം പൃഷ്ടോƒമുനാ കൽപദിദൃക്ഷുമേനം സപ്താഹമാസ്വേതി വദന്നയാസീഃ

32.5 പ്രാപ്തേ ത്വദുക്തേƒഹനി വാരിധാരാപരിപ്ലുതേ ഭൂമിതലേ മുനീന്ദ്രഃ സപ്തർഷിഭിഃ സാർദ്ധമപാരവാരിണ്യുദ്ഘൂർണമാനഃ ശരണം യയൗ ത്വാം

32.6 ധരാം ത്വദാദേശകരീമവാപ്താം നൗരൂപിണീമാരുരുഹുസ്തദാ തേ തത്കമ്പകമ്പ്രേഷു ച തേഷു ഭൂയസ്ത്വമംബുധേരാവിരഭൂർമഹീയാൻ

32.7 ഝഷാകൃതിം യോജനലക്ഷദീർഘാം ദധാനമുച്ചൈസ്തരതേജസം ത്വാം നിരീക്ഷ്യ തുഷ്ടാ മുനയസ്ത്വദുക്ത്യാ ത്വത്തുംഗഷൃംഗേ തരണിം ബബന്ധുഃ

32.8 ആകൃഷ്ടനൗകോ മുനിമണ്ഡലായ പ്രദർശയന്വിശ്വജഗദ്വിഭാഗാൻ സംസ്തൂയമാനോ നൃവരേണ തേന ജ്ഞാനം പരം ചോപദിശന്നചാരീഃ

32.9 കൽപാവധൗ സപ്ത മുനീൻപുരോവത്പ്രസ്താപ്യ സത്യവ്രതഭൂമിപം തം വൈവസ്വതാഖ്യം മനുമാദധാനഃ ക്രോധാദ്ധയഗ്രീവമഭിദ്രുതോƒഭൂഃ

32.10 സ്വതുംഗഷൃംഗക്ഷതവക്ഷസം തം നിപാത്യ ദൈത്യം നിഗമാങ്ങൃഹീത്വാ വിരിഞ്ചയേ പ്രീതഹൃദേ ദദാനഃ പ്രഭഞ്ജനാഗാരപതേ പ്രപായാഃ

ദശകം മുപ്പത്തിമൂന്ന്

33.1 വൈവസ്വതാഖ്യമനുപുത്രനഭാഗജാത- നാഭാഗനാമകനരേന്ദ്രസുതോƒംബരീഷുഃ സപ്താർണവാവൃതമഹീദയിതോƒപി രേമേ ത്വത്സംഗിഷു ത്വയി ച മഗ്നമനാസ്സദൈവ

33.2 ത്വത്പ്രീതയേസകലമേവ വിതന്വതോƒസ്യ ഭക്ത്യൈവ ദേവ നചിരാദഭൃഥാഃ പ്രസാദം യേനാസ്യ യാചനമൃതേƒപ്യഭിരക്ഷണാർത്ഥം ചക്രം ഭവാൻപ്രവിതതാര സഹസ്രധാരം

33.3 സ ദ്വാദശീവ്രതമഥോ ഭവദർചനാർത്ഥം വർഷം ദധൗ മധുവനേ യമുനോപകണ്ഠേ പത്ന്യാ സമം സുമനസാ മഹതീം വിതന്വൻ പൂജാം ദ്വിജേഷു വിസൃജൻപശുഷഷ്ടികോടിം

33.4 തത്രാഥ പാരണദിനേ ഭവദർചനാന്തേ ദുർവാസസാƒസ്യ മുനിനാ ഭവനം പ്രപേദേ ഭോക്തും വൃതശ്ച സ നൃപേണ പരാർതിശീലോ മന്ദം ജഗാമ യമുനാം നിയമാന്വിധാസ്യൻ

33.5 രാജ്ഞാഥ പാരണമുഹ്ങ്ങ്ര്തസമാപ്തിഖേദാ- ദ്വാരൈവ പാരണമകാരി ഭവത്പരേണ പ്രാപ്തോ മുനിസ്തദഥ ദിവ്യദൃശാ വിജാനൻ ക്ഷിപ്യൻ കൃധോദ്ധൃതജടോ വിതതാന കൃത്യാം

33.6 കൃത്യാം ച താമസിധരാം ഭുവനം ദഹന്തീ- മഗ്രേƒഭിവീക്ഷ്യ നൃപതിർന പദാച്ചകമ്പേ ത്വദ്ഭക്തബാധമഭിവീക്ഷ്യ സുദർശനം തേ കൃത്യാനലം ശലഭയന്മുനിമന്വധാവീത്‌

33.7 ധാവന്നശേഷഭുവനേഷു ഭിയാ സ പശ്യൻ വിശ്വത്ര ചക്രമപി തേ ഗതവാന്വിരിഞ്ചം കഃ കാലചക്രമതിലംഘയതീത്യപാസ്തഃ ശർവം യയൗ സ ച ഭവന്തമവന്ദതൈവ

33.8 ഭൂയോ ഭവന്നിലയമേത്യ മുനിം നമന്തം പ്രോചേ ഭവാനഹമൃഷേ നനു ഭക്തദാസഃ ജ്ഞാനം തപശ്ച വിനയാന്വിതമേവ മാന്യം യാഹ്യംബരീഷപദമേവ ഭജേതി ഭൂമൻ

33.9 താവത്സമേത്യ മുനിനാ സ ഗൃഹീതപാദോ രാജാƒപസൃത്യ ഭവദസ്ത്രമസാവനൗഷീത്‌ ചക്രേ ഗതേ മുനിരദാദഖിലാശിഷോƒസ്മൈ ത്വദ്ഭക്തിമാഗസി കൃതേƒപി കൃപാം ച ശംസൻ

33.10 രാജാ പ്രതീക്ഷ്യ മുനിമേകസമാമനാശ്വാൻ സംഭോജ്യ സാധു തമൃഷിം വിസൃജൻപ്രസന്നം ഭുക്ത്വാ സ്വയം ത്വയി തതോƒപി ദൃഢം രതോƒഭൂത്‌ സായുജ്യമാപ ച സ മാം പവനേശ പായാഃ

ദശകം മുപ്പത്തിനാല്‌

34.1 ഗീർവാണൈരർത്ഥ്യമാനോ ദശമുഖനിധനം കോസലേƒഷ്വൃശ്യഷൃംഗേ പുത്രീയാമിഷ്ടിമിഷ്ട്വാ ദദുഷി ദശരഥക്ഷ്മാഭൃതേ പായസാഗ്ര്യം തദ്ഭുക്ത്യാ തത്പുരന്ധ്രീഷ്വപി തിസൃഷു സമം ജാതഗർഭാസു ജാതോ രാമസ്ത്വം ലക്ഷ്മണേന സ്വയമഥ ഭരതേനാപി ശത്രുഘ്നനാംനാ

34.2 കോദണ്ഡീ കൗശികസ്യ ക്രതുവരമവിതും ലക്ഷ്മണേനാനുയാതോ യാതോƒഭൂസ്താതവാചാ മുനികഥിതമനുദ്വന്ദ്വശാന്താധ്വഖേദഃ നൃണാം ത്രാണായ ബാണൈർമുനിവചനബലാത്താടകാം പാടയിത്വാ ലബ്ധ്വാസ്മാദസ്ത്രജാലം മുനിവനമഗമോ ദേവ സിദ്ധാശ്രമാഖ്യം

34.3 മാരീചം ദ്രാവയിത്വാ മഖശിരസി ശരൈരന്യരക്ഷാംസി നിഘ്നൻ കല്യാം കുർവന്നഹല്യാം പഥി പദരജസാ പ്രാപ്യ വൈദേഹഗേഹം ഭിന്ദാനശ്ചാന്ദ്രചൂഡം ധനുരവനിസുതാമിന്ദിരാമേവ ലബ്ധ്വാ രാജ്യം പ്രാതിഷ്ഠഥാസ്ത്വം ത്രിഭിരപി ച സമം ഭ്രാതൃവീരൈഃ സദാരൈഃ

34.4 ആരുന്ധാനേ രുഷാന്ധേ ഭൃഗുകുലതിലകേ സംക്രമയ്യ സ്വതേജോ യാതേ യാതോƒസ്യയോധ്യാം സുഖമിഹ നിവസങ്കാന്തയാ കാന്തമൂർത്തേ ശത്രുഘ്നേനൈകദാഥോ ഗതവതി ഭരതേ മാതുലസ്യാധിവാസം താതാരബ്ധോƒഭിഷേകസ്തവ കില വിഹതഃ കേകയാധീശപുത്ര്യാ

34.5 താതോക്ത്യാ യാതുകാമോ വനമനുജവധൂസംയുതശ്ചാപധാരഃ പൗരാനാരൂധ്യ മാർഗേ ഗുഹനിലയഗതസ്ത്വം ജടാചീരധാരീ നാവാ സന്തീര്യ ഗംഗാമധിപദവി പുനസ്തം ഭരദ്വാജമാരാ- ന്നത്വാ തദ്വാക്യഹേതോരതിസുഖമവസശ്ചിത്രകൂടേ ഗിരീന്ദ്രേ

34.6 ശ്രുത്വാ പുത്രാർതിഖിന്നം ഖലു ഭരതമുഖാത്‌ സ്വർഗയാതം സ്വതാതം തപ്തോ ദത്ത്വാംബു തസ്മൈ നിദധിഥ ഭരതേ പാദുകാം മേദിനീം ച അത്രിം നത്വാഥ ഗത്വാ വനമതിവിപുലാം ദണ്ഡകാം ചണ്ഡകായം ഹത്വാ ദൈത്യം വിരാധം സുഗതിമകലയശ്ചാരു ഭോഃ ശാരഭംഗീം

34.7 നത്വാƒഗസ്ത്യം സമസ്താശരനികരസപത്രാകൃതിം താപസേഭ്യഃ പ്രത്യശ്രൗഷീഃ പ്രിയൈഷീ തദനു ച മുനിനാ വൈഷ്ണവേ ദിവ്യചാപേ ബ്രഹ്മാസ്ത്രേ ചാപി ദത്തേ പഥി പിതൃസുഹൃദം ദീക്ഷ്യ ജടായും മോദാദ്ഗോദാതടാന്തേ പരിരമസി പുരാ പഞ്ചവട്യാം വധൂട്യാ

34.8 പ്രാപ്തായാഃ ശൂർപണഖ്യാ മദനചലധൃതേരർത്ഥനൈർനിസ്സഹാത്മാ താം സൗമിത്രൗ വിസൃജ്യ പ്രബലതമരുഷാ തേന നിർലുനനാസാം ദൃഷ്ട്വൈനാം രുഷ്ടചിത്തം ഖരമഭിപതിതം ദുഷണം ച ത്രിമൂർദ്ധം വ്യാഹിംസീരാശരാനപ്യയുതസമധികാംസ്തത്ക്ഷണാദക്ഷതോഷ്മാ

34.9 സോദര്യാപ്രോക്തവാർതാവിവശദശമുഖാദിഷ്ടമാരീചമായാ- സാരംഗം സാരസാക്ഷ്യാ സ്പൃഹിതമനുഗതഃ പ്രാവധീർബാണഘാതം തന്മായാക്രന്ദനിര്യാപിതഭവദനുജാം രാവണസ്താമഹാർഷീത്‌ തേനാർതോƒപി ത്വമന്തഃ കിമപി മുദമധാസ്തദ്വധോപായായലാഭാത്‌

34.10 ഭൂയസ്തന്വീം വിചിന്വന്നഹൃത ദശമുഖസ്ത്വദ്വധൂം മദ്വധേനേ- ത്യുക്ത്വാ യാതേ ജടായൗ ദിവമഥ സുഹൃദഃ പ്രാതനോഃ പ്രേതകാര്യം ഗൃഹ്ണാനം തം കബന്ധം ജഘനിഥ ശബരീം പ്രേക്ഷ്യ പമ്പാതടേ ത്വം സമ്പ്രാപ്തോ വാതസൂനും ഭൃശമുദിതമനാഃ പാഹി വാതാലയേശ

ദശകം മുപ്പത്തിയഞ്ച്

35.1 നീതസ്സുഗ്രീവമൈത്രീം തദനു ദുന്ദുഭേഃ കായമുച്ചൈഃ ക്ഷിപ്ത്വാംഗുഷ്ഠേന ഭൂയോ ലുലവിഥ യുഗപത്പത്രിണാ സപ്ത സാലാൻ ഹത്വാ സുഗ്രീവഘാതോദ്യതമതുലബലം വാലിനം വ്യാജവൃത്ത്യാ വർഷാവേലാമനൈഷീർവിരഹതരളിതസ്ത്വം മതംഗാശ്രമാന്തേ

35.2 സുഗ്രീവേണാനുജോക്ത്യാ സഭയമഭിയതാ വ്യൂഹിതാം വാഹിനീം താ- മൃക്ഷാണാം വീക്ഷ്യ ദിക്ഷു ദ്രുതമഥ ദയിതാമാർഗണായാവനമ്രാം സന്ദേശം ചാങ്ങുലീയം പവനസുതകരേ പ്രാദിശോ മോദശാലീ മാർഗേ മാർഗേ മമാർഗേ കപിഭിരപി തദീ ത്വത്പ്രിയാ സപ്രയാസൈഃ

35.3 ത്വദ്വാർതാകർണനോദ്യദ്ഗരുദുരുജവസമ്പാതിസമ്പാതിവാക്യ- പ്രോത്തീർണാർണോധിരന്തർനഗരി ജനകജാം വീക്ഷ്യ ദത്ത്വാƒംഗുലീയം പ്രക്ഷുദ്യോദ്യാനമക്ഷക്ഷപണചണരണഃ സോഢബന്ധോ ദശാസ്യം ദൃഷ്ട്വാ പ്ലുഷ്ട്വാ ച ലങ്കാം ഝടിതി സ ഹനുമാന്മൗലിരത്നം ദദൗ തേ

35.4 ത്വം സുഗ്രീവാംഗദാദിപ്രബലകപിചമൂചക്രവിക്രാന്തഭൂമീ- ചക്രോƒഭിക്രമ്യ പാരേജലധി നിശിചരേന്ദ്രാനുജാശ്രീയമാണഃ തത്പ്രോക്താം ശത്രുവാർതാം രഹസി നിശമയൻപ്രാർത്ഥനാപാർത്ഥ്യരോഷ- പ്രാസ്താഗ്നേയാസ്ത്രതേജസ്ത്രസദുദധിഗിരാ ലബ്ധവാന്മദ്ധ്യമാർഗം

35.5 കീശൈരാശാന്തരോപാഹൃതഗിരിനികരൈഃ സേതുമാധാപ്യ യാതോ യാതൂന്യാമർദ്യ ദംഷ്ട്രാനഖശിഖരിശിലാസാലശസ്ത്രൈഃ സ്വസൈന്യൈഃ വ്യാകുർവൻസാനുജസ്ത്വം സമരഭുവി പരം വിക്രമം ശക്രജേത്രാ വേഗാന്നാഗാസ്ത്രബദ്ധഃ പതഗപതിഗരുന്മാരുതൈർമോചിതോƒഭൂഃ

34.6 സൗമിത്രിസ്ത്വത്ര ശക്തിപ്രഹൃതിഗളദസുർവാതജാനീതശൈല- ഘ്രാണാത്പ്രണാനുപേതോ വ്യകൃണുത കുസൃതിശ്ലാഘിനം മേഘനാദം മായാക്ഷോഭേഷു വൈഭീഷണവചനഹൃതസ്തംഭനഃ കുംഭകർണം സമ്പ്രാപ്തം കമ്പിതോർവീതലമഖിലചമൂഭക്ഷിണം വ്യക്ഷിണോസ്ത്വം

35.7 ഗൃഹ്ണൻ ജംഭാരിസമ്പ്രേഷിതരഥകവചൗ രാവണേനാഭിയുധ്യൻ ബ്രഹ്മാസ്ത്രേണാസ്യ ഭിന്ദൻ ഗളതതിമബലാമഗ്നിശുദ്ധാം പ്രഗൃഹ്ണൻ ദേവ ശ്രേണീവരോജ്ജീവിതസമരമൃതൈരക്ഷതൈരൃക്ഷസംഘൈർ- ലങ്കാഭർത്രാ ച സാകം നിജനഗരമഗാഃ സപ്രിയഃ പുഷ്പകേണ

35.8 പ്രീതോ ദിവ്യാഭിഷേകൈരയുതസമധികാന്വത്സരാൻപര്യരംസീ- ഋമൈഥില്യാം പാപവാചാ ശിവ ശിവ കില താം ഗർഭിണീമഭ്യഹാസീഃ ശത്രുഘ്നേനാർദയിത്വാ ലവണനിശിചരം പ്രാർദയഃ ശൂദ്രപാശം താവദ്വാൽമീകിഗേഹേ കൃതവസതിരുപാസൂത സീതാ സുതൗ തേ

35.9 വാൽമീകേസ്ത്വത്സുതോദ്ഗാപിതമധുരകൃതേരാജ്ഞയാ യജ്ഞവാടേ സീതാം ത്വയ്യാപ്തുകാമേ ക്ഷിതിമവിശദസൗ ത്വം ച കാലാർത്ഥിതോƒഭൂഃ ഹേതോഃ സൗമിത്രിഘാതീ സ്വയമഥ സരയൂമഗ്നനിശ്ശേഷഭൃത്യൈഃ സാകം നാകം പ്രയാതോ നിജപദമഗമോ ദേവ വൈകുണ്ഠമാദ്യം

35.10 സോƒയം മർത്യാവതാരസ്തവ ഖലു നിയതം മർത്യശിക്ഷാർത്ഥമേവം വിശ്ലേഷാർതിർനിരാഗസ്ത്യജനമപി ഭവേത്കാമധർമാതിസക്ത്യാ നോ ചേത്സ്വാത്മാനുഭൂതേഃ ക്വനു തവ മനസോ വിക്രിയാ ചക്രപാണേ സ ത്വം സത്ത്വൈകമൂർത്തേ പവനപുരപതേ വ്യാധുനു വ്യാധിതാപാൻ

ദശകം മുപ്പത്തിയാറ്

36.1 അത്രേഃ പുത്രതയാ പുരാ ത്വമനസൂയായാം ഹി ദത്താഭിധോ ജാതഃ ശിഷ്യാനിഷന്ധതന്ദ്രിതമനാഃ സ്വസ്ഥശ്ചരങ്കാന്തയാ ദൃഷ്ടോ ഭക്തതമേന ഹേഹയമഹീപാലേന തസ്മൈ വരാ- നഷ്ടൈശ്വര്യമുഖാൻപ്രദായ ദദിഥ സ്വേനൈവ ചാന്തേ വധം

36.2 സത്യം കർതുമഥാർജുനസ്യ ച വരം തച്ഛക്തിമാത്രാനതം ബ്രഹ്മദ്വേഷി തദാഖിലം നൃപകുലം ഹന്തും ച ഭൂമേർഭരം സഞ്ജാതോ ജമദഗ്നിതോ ഭൃഗുകുലേ ത്വം രേണുകായാം ഹരേ രാമോ നാമ തദാത്മജേഷ്വവരജഃ പിത്രോരധാഃ സമ്മദം

36.3 ലബ്ധാംനായഗണശ്ചതുർദശവയാഃ ഗന്ധർവരാജേ മനാ- ഗാസക്താം കില മാതരം പ്രതി പിതുഃ ക്രോധാകുലസ്യാജ്ഞയാ താതാജ്ഞാതിഗസോദരൈഃ സമമിമാം ഛിത്വാഥ ശാന്താത്പിതു- സ്തേഷാം ജീവനയോഗമാപിഥ വരം മാതാ ച തേƒദാദ്വരൻ

36.4 പിത്രാ മാതൃമുടേ സ്തവാഹൃതവിയദ്ധേനോർനിജാദാശ്രമാത്‌ പ്രസ്ഥായാഥ ഭൃഗോർഗിരാ ഹിമഗിരാവാരാധ്യ ഗൗരീപതിം ലബ്ധ്വാ തത്പരശും തദുക്തദനുജച്ഛേദീ മഹാസ്ത്രാദികം പ്രാപ്തോ മിത്രമഥാകൃതവൃണമുനിം പ്രാപ്യാഗമഃ സ്വാശ്രമം

36.5 ആഖേടേപഗതോƒഋജുനഃ സുരഗവീസമ്പ്രാപ്തസമ്പദ്ഗണൈ- സ്ത്വത്പിത്രാ പരിപൂജിതഃ പുരഗതോ ദുർമന്ത്രിവാചാ പുനഃ ഗാം ക്രേതും സചിവം ന്യയുങ്ക്ത കുധിയാ തേനാപി രുന്ധന്മുനി- പ്രാണക്ഷേപസരോഷഗോഹതചമൂചക്രേണ വത്സോ ഹൃതഃ

36.6 ശുക്രോജ്ജീവിതതാതവാക്യചലിതക്രോധോƒഥ സഖ്യാ സമം ബിധ്രുദ്ധ്യാതമഹോദരോപനിഹിതം ചാപം കുഠാരം ശരൻ ആരൂഢഃ സഹവാഹയന്തൃകരഥം മാഹിഷ്മതീമാവിശൻ വാഗ്ഭിർവത്സമദാശുഷി ക്ഷിതിപതൗ സമ്പ്രാസ്തുഥാഃ സംഗരം

36.7 പുത്രാണാമയുതേനസപ്തദശഭിശ്ചാക്ഷൗഹിണീഭിർമഹാ- സേനാനീഭിരനേകമിത്രനിവഹിർവ്യാജൃംഭിതീയോധനഃ സദ്യസ്ത്വത്കകുഠാരബാണവിദലന്നിശ്ശേഷസൈന്യോത്കരോ ഭീതിപ്രദ്രുതനഷ്ടശിഷ്ടനയസ്ത്വാമാപതദ്ധേഹയഃ

36.8 ലീലാവാരിതനർമദാജലവലല്ലങ്കേശഗർവാപഹ- ശ്രീമദ്ബാഹുസഹസ്രമുക്തബഹുശസ്ത്രാസ്ത്രം നിരുന്ധന്നമും ചക്രേ ത്വയ്യഥ വൈഷ്ണവേƒപി വികലേ ബുധ്വാ ഹരിം ത്വാം മുദാ ധ്യായന്തം ഛിതസ്ര്വദോഷമവധീഃ സോƒഗാത്പരം തേ പദം

36.9 ഭൂയോƒമർഷിതഹേഹയാത്മജഗണൈസ്താതേ ഹതേ രേണുകാ- മാഘ്നാനാം ഹൃദയം നിരീക്ഷ്യ ബഹുശോ ഘോരാം പ്രതിജ്ഞാം വഹൻ ധ്യാനാനീതരഥായുധസ്ത്വമകൃഥാ വിപ്രദ്രുഹഃ ക്ഷത്രിയാൻ ദിക്ചക്രേഷു കുഠാരയന്വിശിഖയൻ നിഃക്ഷാത്രിയാം മേദിനീം

36.10 താതോജ്ജീവനകൃന്നൃപാലകകുലം ത്രിഃസപ്തകൃത്വോ ജയൻ സന്തർപ്യാഥ സമന്തപഞ്ചകമഹാരക്തഹൃദൗധേ പിതൃൻ യജ്ഞേ ക്ഷ്മാമപി കാശ്യപാദിഷു ദിശൻ സാല്വേന യുധ്യൻ പുനഃ കൃഷ്ണോƒമും നിഹനിഷ്യതീതി ശമിതോ യുദ്ധാത്‌ കുമാരൈർഭവാൻ

36.11 ന്യസ്യാസ്ത്രാണി മഹേന്ദ്രഭൂഭൃതി തപസ്തന്വൻപുനർമജ്ജിതാം ഗോകർണാവധി സാഗരേണ ധരണീം ദൃഷ്ട്വാർത്ഥിതസ്താപസൈഃ ധ്യാതേഷ്വാസഘൃതാനലാസ്ത്രചകിതം സിന്ധും സൃവക്ഷേപണാ- ദുത്സാര്യോദ്ധൃതകേരളോ ഭൃഗുപതേ വാതേശ സംരക്ഷ മാം

ദശകം മുപ്പത്തിയേഴ്

37.1 സാന്ദ്രാനനന്ദതനോ ഹരേ നനു പുരാ ദൈവാസുരേ സംഗരേ ത്വത്കൃത്താ അപി കർമശേഷവശതോ യേ തേ ന യാതാ ഗതിം തേഷാം ഭൂതലജന്മനാം ദിതിഭുവാം ഭാരേണ ദുരാർദിതാ ഭൂമിഃ പ്രാപ വിരിഞ്ചമാശ്രിതപദം ദേവൈഃ പുരൈവാഗതൈഃ

37.2 ഹാ ഹാ ദുർജനഭൂരിഭാരമഥിതാം പാഥോനിധൗ പാതുകാം- ഏതാം പാലയ ഹന്ത മേ വിവശതാം സംപൃച്ഛ ദേവാനിമാൻ ഇത്യാദിപ്രചുരപ്രലാപവിവശാമാലോക്യ ധാതാ മഹീം ദേവാനാം വദനാനി വീക്ഷ്യ പരിതോ ദധ്യൗ ഭവന്തം ഹരേ

37.3 ഊചേ ചാംബുജഭൂരമൂനയി സുരാഃ സത്യം ധരിത്ര്യാ വചോ നന്വസ്യാ ഭവതാം ച രക്ഷണവിധൗ ദക്ഷോ ഹി ലക്ഷ്മീപതിഃ സർവേ ശർവപുരസ്സരാ വയമിതോ ഗത്വാ പയോവാരിധിം നത്വാ തം സ്തുമഹേ ജവാദിതി യുയഃ സാകം തവാ,അകേതനം

37.4 തേ മുഗ്ധാനിലശാലിദുഗ്ധജലധേസ്തീരം ഗതാഃ സംഗതാ യാവത്ത്വത്പദചിന്തനൈകമനസസ്താവത്സ പാഥോജഭൂഃ ത്വദ്വാചം ഹൃദയേ നിശമ്യ സകലാനാനന്ദയന്നചിവാ- നാഖ്യാതഃ പരമാത്മനാ സ്വയമഹം വാക്യം തദാകർണ്യതാം

37.5 ജാനേ ദീനദശാമഹം ദിവിഷദാം ഭൂമേശ്ച ഭീമൈർനൃപൈ- സ്തത്ക്ഷേപായ ഭവാമി യാദവകുലേ സോƒഹം സമഗ്രാത്മനാ ദേവാ വൃഷ്ണികുലേ ഭവന്തു കലയാ ദേവാംഗനാശ്ചാവനൗ മത്സേവാർത്ഥമിതി ത്വദീയവചനം പാഥോജഭൂരൂചിവാൻ

37.6 ശ്രുത്വാ കർണരസായനം തവ വചഃ സർവേഷു നിർവാപിത- സ്വാന്തേഷ്വീശ ഗതേഷുി താവകകൃപാപീയൂഷതൃപ്താത്മസു വിഖ്യാതേ മഥുരാപുരേ കില ഭവത്സാന്നിധ്യപുണ്യോത്തരേ ധന്യാം ദേവകനന്ദിനീമുദവഹദ്രാജാ സ ശൂരാത്മജഃ

37.7 ഉദ്വാഹാവസിതൗ തദീയസഹജഃ കംസോƒഥ സമ്മാനയ- ന്നേതൗ സൂതതയാ ഗതഃ പഥി രഥേ വ്യോമോത്ഥയാ ത്വദ്ഗിരാ അസ്യാസ്ത്വാമതിദുഷ്ടമഷ്ടമസുതോ ഹന്തേതി ഹന്തേരിതഃ സത്ത്രാസാത്സ തു ഹന്തുമന്തികഗതാം തന്വീം കൃപാണീമധാത്‌

37.8 ഗൃഹ്ണാനശ്ചികുരേഷു താം ഖലമതിഃ ശൗരേശ്ചിരം സാന്ത്വനൈ- ഋനോ മുഞ്ചൻപുനരാത്മജാർപണഗിരാ പ്രീതോƒഥ യാതോ ഗൃഹാൻ ആദ്യം ത്വത്സഹജം തഥാർപിതമപി സ്നേഹേന നാഹന്നസൗ ദുഷ്ടാനാമപി ദേവ പുഷ്ടകരുണാ ദൃഷ്ടാ ഹി ധീരേകദാ

37.9 താവത്ത്വന്മനസൈവ നാരദമുനിഃ പ്രോചേ സ ഭോജേശ്വരം യൂയം നന്വസുരാഃ സുരാശ്ച യദവോ ജാനാസി കിം ന പ്രഭോ മായാവീ സ ഹരിർഭവദ്വധകൃതേ ഭാവീ സുരപ്രാർത്ഥനാ- ദിത്യാകർണ്യ യദൂനദൂധുനദസൗ ശൗരേശ്ച സൂനൂനഹൻ

37.10 പ്രാപ്തേ സപ്തമഗർഭതാമഹിപതൗ ത്വത്പ്രേരണാന്മായയാ നീതേ മാധവ രോഹിണീം ത്വമപി ഭോഃ സച്ചിത്സുഖൈകാത്മകഃ ദേവക്യാ ജഠരം വിവേശിഥ വിഭോ സംസ്തൂയമാനസ്സുരൈഃ സ ത്വം കൃഷ്ണ വിധൂയ രോഗപടലീം ഭക്തിം പരാം ദേഹി മേ

ദശകം മുപ്പത്തിയെട്ട്

38.1 ആനന്ദരൂപ ഭഗവന്നയി തേƒവതാരേ പ്രാപ്തേ പ്രദീപ്തഭവദംഗ നിരീയമാണൈഃ കാന്തിവ്രജൈരിവ ഘനാഘനമണ്ഡലൈർദ്യാ- മാവൃണ്വതീ വിരുരുചേ കില വർഷവേലാ

38.2 ആശാസു ശീതലതരാസു പയോദതോയൈ- രാശാസിതാപ്തിവിവശേഷു ച സജ്ജനേഷു നൈശാകരോദയവിധൗ നിശി മദ്ധ്യമായാം ക്ലേശാപഹസ്ത്രിജഗതാം ത്വമിഹാƒവിരാസീഃ

38.3 ബാല്യസൃശാപി വപുഷാ ദധുഷാ വിഭൂതീ- രുദ്യത്കിരീടകടകാംഗദഹാരഭാസാ ശങ്ഖാരിവാരിജഗദാപരിഭാസിതേന മേഘാസിതേന പരിലേസിഥ സൂതിഗേഹേ

38.4 വക്ഷഃസ്ഥലീസുഖനിലാനവിലാസിലക്ഷ്മീ- മന്ദാക്ഷലക്ഷിതകടാക്ഷവിമോക്ഷഭേദൈഃ തന്മന്ദിരസ്യ ഖലകംസകൃതാമലക്ഷ്മീ- മുന്മാർജയന്നിവ വിരേജിഥ വാസുദേവ

38.5 ശൗരിസ്തു ധീരമുനിമണ്ഡലചേതസോƒപി ദൂരസ്ഥിതം വപുരുദീക്ഷ്യ നിജേക്ഷണാഭ്യാം ആനന്ദബഷ്പപുളകോദ്ഗമഗദ്ഗദാർദ്ര- സ്തുഷ്ടാവ ദൃഷ്ടിമകരന്ദരസം ഭവന്തം

38.6 ദേവ പ്രസീദ പരപൂരുഷ താപവല്ലീ- നിർലൂനദാത്ര സമനേത്ര കലാവിലാസിൻ ഖേദാനപാകുരു കൃപാഗുരുഭിഃ കടാക്ഷൈർ- ഇത്യാദി തേന മുദിതേന ചിരം നുതോƒഭൂഃ

38.7 മാത്രാ ച നേത്രസലിലാസ്തൃതഗാത്രവല്ല്യാ സ്തോത്രൈരഭിഷ്ടുതഗുണഃ കരുണാലയസ്ത്വം പ്രാചീനജന്മയുഗളം പ്രതിബോധ്യ താഭ്യാം മാതുർഗിരാ ദധിഥ മാനുഷബാലവേഷം

38.8 ത്വത്പ്രേരിസ്തതദനു നന്ദതനൂജയാ തേ വ്യത്യാസമാരചയിതും സ ഹി ശൂരസൂനുഃ ത്വാം ഹസ്തയോരധൃത ചിത്താവിധാര്യമാര്യൈ- രംഭോരുഹസ്ഥകളഹംസകിശോരരമ്യം

38.9 ജാതാ തദാ പുശുപസദ്മനി യോഗനിദ്രാ നിദ്രാവിമുദ്രിതമഥാകൃത പൗരലോകം ത്വത്പ്രേരണാത്കിമിഹ ചിത്രമചേതനൈര്യദ്‌ ദ്വാരൈഃ സ്വയം വ്യഘടി സംഗടിതൈസ്സുഗാഢം

38.10 ശേഷേണ ഭൂരിഫണവാരിതവാരിണാƒഥ സ്വൈരം പ്രദർശിതപഥോ മണിദീപിതേന ത്വാം ധാരയൻ സ ഖലു ധന്യതമഃ പ്രതസ്ഥേ സോƒയം ത്വമീശ മമ നാശയ രോഗവേഗാൻ

ദശകം മുപ്പത്തിയൊൻപത്

39.1 ഭവന്തമയമുദ്വഹൻ യദുകുലോദ്വഹോ നിസ്സരൻ ദദർശ ഗഗനോച്ചലജ്ജലഭരാം കലിന്ദാത്മജാം അഹി സലിലസഞ്ചയഃ സ പുനരൈന്ദ്രജാലോദിതോ ജലൗഘ ഇവ തത്ക്ഷണാത്പ്രപദമേയതാമായയൗ

39.2 പ്രസുപ്തപശുപാലികാം നിഭൃതമാരുദദ്ബാലികാ- മപാവൃതകവാടികാം പശുപവാടികാമാവിശൻ ഭവന്തമയമർപയൻ പ്രസവതൽപകേ തത്പദാ- ദ്വഹൻ കപടകന്യകാം സ്വപുരമാഗതോ വേഗതഃ

39.3 തതസ്ത്വദനുജാരവക്ഷപിതനിദ്രവേഗദ്രവ- ദ്ഭടോത്കരനിവേദിതപ്രസവവാർതയൈവാർതിമാൻ വിമുക്തചികുരോത്കരസ്ത്വരിതമാപതൻ ഭോജരാ- ഡതുഷ്ട ഇവ ദൃഷ്ടവാൻ ഭഗിനികാകരേ കന്യകാം

39.4 ധ്രുവം കപടശാലിനോ മധുഹരസ്യ മായാ ഭവേ- ദസാവിതി കിശോരികാം ഭഗിനികാകരാലിംഗിതാം ദ്വിപോ നളിനികാന്തരാദിവ മൃണാളികാമാക്ഷിപ- ന്നയം ത്വദനുജാമജാമുപലപട്ടകേ പിഷ്ടവാൻ

39.5 തതോ ഭവദുപാസകോ ഝടിതി മൃത്യുപാശാദിവ പ്രമുച്യ തരസൈവ സാ സമധിരൂഢരൂപാന്തരാ അധസ്തലമജഗ്മുഷീ വികസദഷ്ടബാഹുസ്ഫുരൻ- മഹായുധമഹോ ഗതാ കില വിഹായസാ ദിദ്യുതേ

39.6 നൃശംസതര കംസ തേ കിമു മയാ വിനിഷ്പിഷ്ടയാ ബഭൂവ ഭവദന്തകഃ ക്വചന ചിന്ത്യതാം തേ ഹിതം ഇതി ത്വദനുജാ വിഭോ ഖലമുദീര്യ തം ജഗ്മുഷീ മരുദ്ഗണപണായിതാ ഭുവി ച മന്ദിരാണ്യേയുഷീ

39.7 പ്രഗേ പുനരഗാത്മജാവചനമീരിതാ ഭൂഭുജാ പ്രലംബബകപൂതനാപ്രമുഖദാനവാ മാനിനഃ ഭവന്നിധനകാമ്യയാ ജഗതി ബഭ്രമുർനിർഭയാഃ കുമാരകവിമാരകാഃ കിമിവ ദുഷ്കരം നിഷ്കൃപൈഃ

39.8 തതഃ പശുപമന്ദിരേ ത്വയി മുകുന്ദ നന്ദപ്രിയാ- പ്രസൂതിശയനേശയേ രുദതി കിഞ്ചിദഞ്ചത്പദേ വിബുധ്യ വനിതാജനൈസ്തനയസംഭവേ ഘോഷിതേ മുദാ കിമു വദാമ്യഹോ സകലമാകുലം ഗോകുലം

39.9 അഹോ ഖലു യശോദയാ നവകളായചേതോഹരം ഭവന്തമലമന്തികേ പ്രഥമമപിബന്ത്യാ ദൃശാ പുനഃ സ്തനഭരം നിജം സപദി പായയന്ത്യാ മുദാ മനോഹരതനുസ്പൃശാ ജഗതി പുണ്യവന്തോ ജിതാഃ

39.10 ഭവത്കുശലകാമ്യയാ സ ഖലു നന്ദഗോപസ്തദാ പ്രമോദഭരസങ്കുലേ ദ്വിജകുലായ കിം നാദദാത്‌ തഥൈവ പശുപാലകാഃ കിമു ന മംഗലം തേനിരേ ജഗത്രിതയമംഗല ത്വമിഹ പാഹി മാമാമയാത്‌

ദശകം നാൽപ്പത്

40.1 തദനു നന്ദമമന്ദശുഭാസ്പദം നൃപപുരീം കരദാനകൃതേ ഗതം സമവലോക്യ ജഗാദ്ഭവത്പിതാ വിദിതകംസസഹായജനോദ്യമഃ

40.2 അയി സഖേ തവ ബാലകജന്മ മാം സുഖയതേƒദ്യ നിജാത്മജജന്മവത്‌ ഇതി ഭവത്പിതൃതാം വ്രജനായകേ സമധിരോപ്യ ശശംസ തമാദരാത്‌

40.3 ഇഹ ച സന്ത്യനിമിത്തശതാനി തേ കടകസീമ്നേ തതോ ലഘു ഗമ്യതാം ഇതി ച തദ്വചസാ വ്രജനായകോ ഭവദപായഭിയാ ദ്രുതമായയൗ

40.4 അവസരേ ഖലു തത്ര ച കാചന വ്രജപദേ മധുരാകൃതിരംഗനാ തരളഷട്പദലാലിതകുന്തലാ കപടപോതക തേ നികടം ഗതാ

40.5 സപദി സാ ഹൃതബാലകചേതനാ നിശിചരാന്വയജാ കില പൂതനാ വ്രജവധൂഷ്വിഹ കേയമിതി ക്ഷണം വിമൃശതീഷു ഭവന്തമുപാദദേ

40.6 ലലിതഭാവവിലാസഹൃതാത്മഭിര്യുവതിഭിഃ പ്രതിരോദ്ധുമപാരിതാ സ്തനമസൗ ഭവനാന്തനിഷേദുഷീ പ്രദദുഷീ ഭവതേ കപടാത്മനേ

40.7 സമധിരുഹ്യ തദങ്കമശങ്കിതസ്ത്വമഥ ബാലകലോപനരോഷിതഃ മഹദിവാമ്രഫലം കുചമണ്ഡലം പ്രതിചുചൂഷിഥ ദുർവിഷദൂഷിതം

40.8 അസുഭിരേവ സമം ധയതി ത്വയി സ്തനമസൗ സ്തനിതോപമനിസ്വനാ നിരപതദ്ഭയദായി നിജം വപുഃ പ്രതിഗതാ പ്രവിസാര്യ ഭുജാവുഭൗ

40.9 ഭയദഘോഷണഭീഷണവിഗ്രഹശ്രവണദർശനമോഹിതവല്ലവേ വ്രജപദേ തദുരഃസ്ഥലഖേലനം നനു ഭവന്തമഗൃഹ്ണത ഗോപികാഃ

40.10 ഭുവനമങ്കലനാമഭിരേവ തേ യുവതിഭിർബഹുധാ കൃതരക്ഷണഃ ത്വമയി വാതനികേതനനാഥ മാമഗദയൻ കുരു താവകസേവകം

 

ദശകം നാൽപ്പത്തിയൊന്ന്

41.1 വ്രജേശ്വരഃ ശൗരിവചോ നിശമ്യ സമാവ്രജന്നധ്വനി ഭീതചേതാഃ നിഷ്പിഷ്ടനിശ്ശേഷതരും നിരീക്ഷ്യ കഞ്ചിത്പദാർത്ഥം ശരണം ഗതസ്ത്വാം

41.2 നിശമ്യ ഗോപീവചനാദുദന്തം സർവേƒപി ഗോപാ ഭയവിസ്മയാന്ധാഃ ത്വത്പാതിതം ഘോരപിശാചദേഹം ദേഹുർവിദൂരേƒഥ കുഠാരകൃത്തം

41.3 ത്വത്പീതപൂതസ്തനതച്ഛരീരാത്സമുച്ചലന്നുച്ചതരോ ഹി ധൂമഃ ശങ്കാമധാദാഗരവഃ കിമേഷു കിം ചാന്ദനോ ഗൗൽഗുലവോƒഥവേതി

41.4 മദംഗസംഗസ്യ ഫലം ന ദൂരേ ക്ഷണേന താവദ്ഭവതാമപി സ്യാത്‌ ഇത്യുല്ലപന്വല്ലവതല്ലജേഭ്യസ്ത്വം പൂതനാമാതനുഥാസ്സുഗന്ധിം

41.5 ചിത്രം പിശാച്യാ ന ഹതഃ കുമാരശ്ചിത്രം പുരൈവാകഥി ശൗരിണേദം ഇതി പ്രശംസങ്കില ഗോപലോകോ ഭവന്മുഖാലോകരസേ ന്യമാങ്ക്ഷീത്‌

41.6 ദിനേ ദിനേƒഥ പ്രതിവൃദ്ധലക്ഷ്മീരക്ഷീണമംഗല്യശതോ വ്രജോƒയം ഭവന്നിവാസാദയി വാസുദേവ പ്രമോദസാന്ദ്രഃ പരിതോ വിരേജേ

41.7 ഗൃഹേഷു തേ കോമലരൂപഹാസമിഥഃ കഥാസങ്കുലിതാഃ കമന്യഃ വൃത്തേഷു കൃത്യേഷു ഭവന്നിരീക്ഷാസമാഗതാഃ പ്രത്യഹമത്യനന്ദൻ

41.8 അഹോ കുമാരോ മയി ദത്തദൃഷ്ടിഃ സ്മിതഃ കൃതം മാം പ്രതി വത്സകേന ഏഹ്യേഹി മാമിത്യുപസാര്യ പാണിം ത്വയീശ കിം കിം ന കൃതം വധൂഭിഃ

41.9 ഭവദ്വപുഃസ്പർശനകൗതുകേന കരാത്കരം ഗോപവധൂജനേന നീതസ്ത്വമാതാമ്രസരോജമാലാവ്യാലംബിലോലംബതുലാമലാസീഃ

41.10 നിപായയന്തീ സ്തനമങ്കഗം ത്വാം വിലോകയന്തീ വദനം ഹസന്തീ ദശാം യശോദാ കതമാന്ന്ന ഭേജേ സ താദൃശഃ പാഹി ഹരേ ഗദാന്മാം

ദശകം നാൽപ്പത്തിരണ്ട്

42.1 കദാപി ജന്മർക്ഷദിനേ തവ പ്രഭോ നിമന്ത്രിതജ്ഞാതിവധൂമഹീസുരാ മഹാനസസ്ത്വാം സവിധേ നിധായ സാ മഹാനസാദൗ വവൃതേ വ്രജേശ്വരീ

42.2 തതോ ഭവത്ത്രാണനിയുക്തബാലകപ്രഭീതിസങ്ക്രന്ദനസങ്കുലാരവൈഃ വിമിശ്രമശ്രാവി ഭവത്സമീപതഃ പരിസ്ഫുടദ്ദാരുചടച്ചടാരവഃ

42.3 തതസ്തദാകർണനസംഭ്രമശ്രമപ്രകമ്പിവക്ഷോജഭരാ വ്രജാംഗനാഃ ഭവന്തമന്തർദദൃശുഃ സമന്തതോ വിനിഷ്പതദ്ദാരുണദാരുമദ്ധ്യഗം

42.4 ശിശോരഹോ കിം കിമഭൂദിതി ദ്രുതം പ്രധാവ്യ നന്ദഃ പശുപാശ്ച ഭൂസുരാഃ ഭവന്തമാലോക്യ യശോദയാ ധൃതം സമാശ്വസന്നശ്രുജലാർദ്രലോചനാഃ

42.5 കസ്കോ നു കൗതസ്കുത ഏഷ വിസ്മയോ വിശങ്കടം യച്ഛകടം വിപാടിതം ന കാരണം കിഞ്ചിദിഹേതി തേ സ്ഥിതാഃ സ്വനാസികാദത്തകരാസ്ത്വദീക്ഷകാഃ

42.6 കുമാരകസ്യാസ്യ പയോധരാർത്ഥിനഃ പ്രരോദനേ ലോലപദാംബുജാഹതം മയാ മയാ ദൃഷ്ടമനോ വിപര്യഗാദിതീശ തേ പാലകബാലകാ ജഗുഃ

42.7 ഭിയാ തദാ കിഞ്ചിദജാനതാമിദം കുമാരകാണാമതിദുർഘടം വചഃ ഭവത്പ്രഭാവാവിദുരൈരിതീരിതം മനാഗിവാശങ്ക്യത ദൃഷ്ടപൂതനൈഃ

42.8 പ്രവാളതാമ്രം കിമിദം പദം ക്ഷതം സരോജരമ്യൗ നു കരൗ വിരോജിതൗ ഇതി പ്രസർപത്കരുണാതരംഗിതാസ്ത്വദംഗമാപസ്പൃശുരംഗനാജനാഃ

42.9 അയേ സുതം ദേഹി ജഗത്പതേഃ കൃപാതരംഗപാതാത്പരിപാതമദ്യ മേ ഇതി സ്മ സംഗൃഹ്യ പിതാ ത്വദംഗുകം മുഹുർമുഹുഃ ശ്ലിഷ്യതി ജീതകണ്ടകഃ

42.10 അനോനിലീനഃ കില ഹന്തുമാഗതഃ സുരാരിരേവം ഭവതാ വിഹിംസിതഃ രജോƒപി നോദൃഷ്ടമമുഷ്യ തത്കഥം സ ശുദ്ധസത്ത്വേ ത്വയി ലീനവാന്ധൃവം

42.11 പ്രപൂജിതൈസ്തത്ര തതോ ദ്വിജാതിഭിർവിശേഷതോ ലംഭിതമംഗലാശിഷഃ വ്രജം നിജൈർബാല്യരസൈർവിമോഹയന്മരുത്പുരാധീശ രുജാം ജഹീഹി മേ

ദശകം നാൽപ്പത്തിമൂന്ന്

43.1 ത്വമേകദാ ഗുരുമരുത്പുരനാഥ വോഢും ഗാഢാധിരൂഢഗരിമാണമപാരയന്തീ മാതാ നോധായ ശയനേ കിമിദം ബതേതി ധ്യായന്ത്യചേഷ്ടത ഗൃഹേഷു നിവിഷ്ടശങ്കാ

43.2 താവദ്വിദൂരമുപകർണിതഘോരഘോഷ- വ്യാജൃംഭിപാംസുപടലീപരിപൂരിതാശഃ വാത്യാവപുഃ സ കില ദൈത്യവരസ്തൃണാവ- ഋതാഖ്യോ ജഹാര ജനമാനസഹാരിണം ത്വാം

43.3 ഉദ്ദാമപാംസുതിമിരാഹതദൃഷ്ടിപാതേ ദ്രഷ്ടും കിമപ്യകുശലേ പശുപാലലോകേ ഹാ ബാലക്സ്യ കിമിതി ത്വദുപാന്തമാപ്താ മാതാ ഭവന്തമവിലോക്യ ഭൃശം രുരോദ

43.4 താവത്സ ദാനവവരോƒപി ച ദീനമൂർത്തി- ഋഭാവത്കഭാരപരിധാരണലൂനവേഗഃ സങ്കോചമാപ തദനു ക്ഷതപാംസുഘോഷേ ഘോഷേ വ്യതായത ഭവജ്ജനനീനിനാദഃ

43.5 രോദോപകർണനവശാദുപഗമ്യ ഗേഹം ക്രന്ദത്സു നന്ദമുഖഗോപകുലേഷു ദീനഃ ത്വാം ദാനവസ്ത്വഖിലമുക്തികരം മുമുക്ഷു- സ്ത്വയ്യപ്രമുഞ്ചതി പപാത വിയത്പ്രദേശാത്‌

43.6 രോദാകുലാസ്തദനു ഗോപഗണാ ബഹിഷ്ഠ- പാഷാണപൃഷ്ഠഭുവി ദേഹമതിസ്ഥവിഷ്ഠം പ്രൈക്ഷന്ത ഹന്ത നിപന്തമമുഷ്യ വക്ഷ- സ്യക്ഷീണമേവ ച ഭവന്തമലം ഹസന്തം

43.7 ഗ്രാവപ്രപാതപരിപിഷ്ടഗരിഷ്ഠദേഹ- ഭ്രഷ്ടാസുദുഷ്ടദനുജോപരി ധൃഷ്ടഹാസം ആഘ്നാനമംബുജകരേണ ഭവന്തമേത്യ ഗോപാ ദധുർഗിരിവരാദിവ നീലരത്നം

43.8 ഏകൈകമാശു പരിഗൃഹ്യ നികാമനന്ദ- ന്നന്ദാദിഗോപപരിരബ്ധവിചുംബതാംഗം ആദാതുകാമപരിശങ്കിതഗോപനാരീ- ഹസ്താംബുജപ്രപതിതം പ്രണുമോ ഭവന്തം

43.9 ഭൂയോƒപി കിന്നു കൃണുമഃ പ്രണതാർതിഹാരീ ഗോവിന്ദ ഏവ പരിപാലയതാത്സുതം നഃ ഇത്യാദി മാതരപിതൃപ്രമുഖൈസ്തദാനീം സമ്പ്രാർത്ഥിതസ്ത്വദവനായ വിഭോ ത്വമേവ

43.10 വാതാത്മകം ദനുജമേവമയി പ്രധൂന്വൻ വാതോദ്ഭവാന്മമ ഗദാങ്കിമു നോ ധുനോഷി കിം വാ കരോമി പുരനപ്യനിലാലയേശ നിശ്ശേഷരോഗശമനം മുഹുരർത്ഥയേ ത്വാം

 

ദശകം നാൽപ്പത്തിനാല്‌

44.1 ഗൂഢം വസുദേവഗിരാ കർതും തേ നിഷ്ക്രിയസ്യ സംസ്കാരാൻ ഹൃദ്ഗതഹോരാതത്വോ ഗർഗമുനിസ്ത്വദ്ഗൃഹം വിഭോ ഗതവാൻ

44.2 നന്ദോƒഥ നന്ദിതാത്മാ വൃന്ദിഷ്ടം മാനയന്നമും യമിനാം മന്ദസ്മിതാർദ്രമൂചേ ത്വത്സംസ്കാരാൻ വിധാതുമുത്സുകധീഃ

44.3 യദുവംശാചാര്യത്വാത്‌ സുനിഭൃതമിദമാര്യ കാര്യമിതി കഥയൻ ഗർഗോ നിർഗതപുളകശ്ചക്രേ തവ സാഗ്രജസ്യ നാമാനി

44.4 കഥമസ്യ നാമ കുർവേ സഹസ്രനാംനോ ഹ്യനന്തനാംനോ വാ ഇതി നൂനം ഗർഗമുനിശ്ചക്രേ തവ നാമ നാമ രഹസി വിഭോ

44.5 കൃഷിധാതുണകാരാഭ്യാം സത്താനന്ദാത്മതാം കിലാഭിലപത്‌ ജഗദഘകർഷിത്വം വാ കഥയദൃഷിഃ കൃഷ്ണനാമ തേ വ്യതനോത്‌

44.6 അന്യാംശ്ച നാമഭേദാൻ വ്യാകുർവന്നഗ്രജേ ച രാമാദീൻ അതിമാനുഷാനുഭാവം ന്യഗദത്ത്വാമപ്രകാശയൻപിത്രേ

44.7 സ്നിഹ്യതി യത്സവ പുത്രേ മുഹ്യതി സ ന മായികൈഃ പുനശ്ശോകൈഃ ദൃഹ്യതി യസ്സ തു നശ്യേദിത്യവദത്തേ മഹത്ത്വമൃഷിവര്യഃ

44.8 ജേഷ്യതി ബഹുതരദൈത്യാൻ നേഷ്യതി നിജബന്ധുലോകമമലപദം ശ്രോഷ്യതി സുവിമലകീർതീരസ്യേതി ഭവദ്വിഭൂതിമൃഷിരൂചേ

44.9 അമുനൈവ സർവദുർഗം തരിതാസ്ഥ കൃതാസ്ഥമത്ര തിഷ്ഠധ്വം ഹരിരേവേത്യനഭിലപന്നിത്യാദി ത്വാമവർണയത്‌ സ മുനിഃ

44.10 ഗർഗേƒഥ നിർഗതേƒസ്മിൻ നന്ദിതനന്ദാദിനന്ദ്യമാനസ്ത്വം മദ്ഗദമുദ്ഗതകരുണോ നിർഗമയ ശ്രീമരുത്പുരാധീശ

ദശകം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച്

45.1 അയി സബല മുരാരേ പാണിജാനുപ്രചാരൈഃ കിമപി ഭവനഭാഗാൻ ഭൂഷയന്തൗ ഭവന്തൗ ചലിതചരണകഞ്ജൗ മഞ്ജുമഞ്ജീരശിഞ്ജാ- ശ്രവണകുതുകഭാജൗ ചേരതുശ്ചാരു വേഗാത്‌

45.2 മൃദു മൃദു വിഹസന്താവുന്മിഷദ്ദന്തവന്തൗ വദനപതിതകേശൗ ദൃശ്യപാദാബ്ജദേശൗ ഭുജഗലിതകരാന്തവ്യാലഗത്കങ്കണാങ്കൗ മതിമഹരതമുച്ചൈഃ പശ്യതാം വിശ്വനൃണാം

45.3 അനുസരതി ജനൗഘേ കൗതുകവ്യാകുലാക്ഷേ കിമപി കൃതനിനാദം വ്യാഹസന്തൗ ദ്രവന്തൗ ബലിതവദനപദ്മം പൃഷ്ഠതോ ദത്തദൃഷ്ടീ കിമിവ ന വിദധാഥേ കൗതുകം വാസുദേവ

45.4 ദൃതഗതിഷു പതന്താവുത്ഥിതൗ ലിപ്തപങ്കൗ ദിവി മുനിഭിരപങ്കൈഃ സസ്മിതം വന്ദ്യമാനൗ ദ്രുതമഥ ജനനീഭ്യാം സാനുകമ്പം ഗൃഹീതൗ മുഹുരപി പരിരബ്ധൗ ദ്രാഗ്യുവാം ചുംബിതൗ ച

45.5 സ്നുതകുചഭരമങ്കേ ധാരയന്തീ ഭവന്തം തരളമതി യശോദാ സ്തന്യദാ ധന്യധന്യാ കപടപശുപ മദ്ധ്യേ മുഗ്ധഹാസാങ്കുരം തേ ദശനമുകുളഹൃദ്യം വീക്ഷ്യം വക്ത്രം ജഹർഷ

45.6 തദനു ചരണചാരീ ദാരകൈഃ സാകമാരാ- ന്നിലയതതിഷു ഖേലൻ ബാലചാപല്യശാലീ ഭവനശുകബിഡാലാൻ വത്സകാംശ്ചാനുധാവൻ കഥമപി കൃതഹാസൈർഗോപകൈർവാരിതോƒഭൂഃ

45.7 ഹലധരസഹിതസ്ത്വം യത്ര യത്രോപയാതോ വിവശപതിതനേത്രാസ്തത്ര തത്രൈവ ഗോപ്യഃ വിഗളിതഗൃഹകൃത്യാ വിസ്മൃതാപത്യഭൃത്യാ മുരഹര മുഹുരത്യന്താകുലാ നിത്യമാസൻ

45.8 പ്രതിനവനവനീതം ഗോപികാദത്തമിച്ഛൻ കലപദമുപഗായൻ കോമലം ക്വാപി നൃത്യൻ സദയയുവതിലോകൈരർപിതം സർപിരശ്നൻ ക്വചന നവവിപക്വം ദുഗ്ധമത്യാപിബസ്ത്വം

45.9 മമ ഖലു ബലിഗേഹേ യാചനം ജാതമാസ്താ- മിഹ പുനരബലാനാമഗ്രതോ നൈവ കുർവേ ഇതി വിഹിതമതിഃ കിം ദേവ സന്ത്യജ്യ യാച്ഞ്ഞാം ദധിഘൃതമഹരസ്ത്വം ചാരുണാ ചോരണേന

45.10 തവ ദധിഘൃതമോഷേ ഘോഷയോഷാജനാനാ- മഭജത ഹൃദി രോഷോ നാവകാശം ന ശോകഃ ഹൃദയമപി മുഷിത്വാ ഹർഷസിന്ധൗ ന്യധാസ്ത്വം സ മമ ശമയ രോഗാന്വാതഗേഹാധിനാഥ

ദശകം നാൽപ്പത്തിയാറ്

46.1 അയി ദേവ പുരാ കില ത്വയി സ്വയമുത്താനശയേ സ്തനന്ധയേ പരിജൃംഭണതോ വ്യപാവൃതേ വദനേ വിശ്വമചഷ്ട വല്ലവീ

46.2 പുനരപ്യഥ ബാലകൈഃ സമം ത്വയി ലീലാനിരതേ ജഗത്പതേ ഫലസഞ്ചയവഞ്ചനകൃധാ തവ മൃദ്ഭോജനമൂചുരർഭകാഃ

46.3 അയി തേ പ്രളയാവധൗ വിഭോ ക്ഷിതിതോയാദിസമസ്തഭക്ഷിണഃ മൃദുപാശനതോ രുജാ ഭവേദിതി ഭീതാ ജനനീ ചുകോപ സാ

46.4 അയി ദുർവിനയാത്മക ത്വയാ കിമു മൃത്സാ ബത വത്സ ഭക്ഷിതാ ഇതി മാതൃഗിരം ചിരം വിഭോ വിതഥാം ത്വം പ്രതിജജ്ഞിഷേ ഹസൻ

46.5 അയി തേ സകലൈർവിനിശ്ചിതേ വിമതിശ്ചേദ്വദനം വിദാര്യതാം ഇതി മാതൃവിഭർത്സിതോ മുഖം വികസത്പദ്മനിഭം വ്യദാരയഃ

46.6 അപി മൃല്ലവദർശനോത്സുകാം ജനനീം താം ബഹു തർപയന്നിവ പൃഥിവീം നിഖിലാം ന കേവലം ഭുവനാന്യപ്യഖിലാന്യദീദൃശഃ

46.7 കുഹചിദ്വനമംബുധിഃ ക്വചിത്‌ ക്വചിദഭ്രം കുഹചിദ്രസാതലം മനുജാ ദനുജാഃ ക്വചിത്സുരാ ദദൃശേ കിം ന തദാ ത്വദാനനേ

46.8 കലശാംബുധിശായിനം പുനഃ പരവൈകുണ്ഠപദാധിവാസിനം സ്വപുരശ്ച നിജാർഭകാത്മകം കതിധാ ത്വാം ന ദദർശ സാ മുഖേ

46.9 വികസദ്ഭുവനേ മുഖോദരേ നനു ഭൂയോƒപി തഥാവിധാനനഃ അനയാ സ്ഫുടമീക്ഷിതോ ഭവാനനവസ്ഥാം ജഗതാം ബതാതനോത്‌

46.10 ധൃതതത്ത്വധിയം തദാ ക്ഷണം ജനനീം താം പ്രണയേന മോഹയൻ സ്തനമംബ ദിശേത്യുപാസജൻ ഭഗവന്നദ്ഭുതബാല പാഹി മാം

ദശകം നാൽപ്പത്തിയേഴ്

47.1 ഏകദാ ദധിവിമാഥകാരിണീം മാതരം സമുപസേദിവാൻ ഭവാൻ സ്തന്യലോലുപതയാ നിവാരയന്നങ്കമേത്യ പപിവാൻപയോധരൗ

47.2 അർദ്ധപീതകുചകുഡ്മളേ ത്വയി സ്നിഗ്ധഹാസമധുരാനനാംബുജേ ദുഗ്ധമീശ ദഹനേ പരിസ്നുതം ധർതുമാശു ജനനീ ജഗാമ തേ

47.3 സാമിപീതരസഭംഗസംഗതക്രോധഭാരപരിഭൂതചേതസാ മന്ഥദണ്ഡമുപഗൃഹ്യ പാടിതം ഹന്ത ദേവ ദധിഭാജനം ത്വയാ

46.4 ഉച്ചല ധ്വനിതമുച്ചകൈസ്തദാ സന്നിശമ്യ ജനനീ സമാദൃതാ ത്വദ്യശോവിസരവദ്ദദർശ സാ സദ്യ ഏവ ദധി വിസ്തൃതം ക്ഷിതൗ

46.5 വേദമാർഗപരിമാർഗിതം രുഷാ ത്വാമവീക്ഷ്യ പരിമാർഗയന്ത്യസൗ സന്ദദർശ സുകൃതിന്യുലൂഖലേ ദീയമാനനവനീതമോതവേ

47.6 ത്വാം പ്രഗൃഹ്യ ബത ഭീതിഭാവനാഭാസുരാനനസരോജമാശു സാ രോഷരൂഷിതമുഖീ സഖീപുരോ ബന്ധനായ രശനാമുപാദദേ

47.7 ബന്ധുമിച്ഛതി യമേവ സജ്ജനസ്തം ഭവന്തമയി ബന്ധുമിച്ഛതി സാ നിയുജ്യ രശനാഗുണാൻബഹൂൻ ദ്വയംഗുലോനമഖിലം കിലൈക്ഷത

47.8 വിസ്മിതോത്സ്മിതസഖീജനേക്ഷിതാം സ്വിന്നസന്നവപുഷം നിരീക്ഷ്യ താം നിത്യമുക്തവപുരപ്യഹോ ഹരേ ബന്ധമേവ കൃപയാന്വമന്യഥാഃ

47.9 സ്ഥീയതാം ചിരമുലൂഖലേ ഖലേത്യാഗതാ ഭവനമേവ സാ യദാ പ്രാഗുലൂഖലബിലാന്തരേ തദാ സർപിരർപിതമദന്നവാസ്ഥിതാഃ

47.10 യദ്യപാശസുഗമോ ഭവാന്വിഭോ സംയതഃ കിമു സപാശയാനയാ ഏവമാദി ദിവിജൈരഭിഷ്ടുതോ വാതനാഥ പരിപാഹി മാം ഗദാത്‌

ദശകം നാൽപ്പത്തിയെട്ട്

48.1 മുദാ സുരൗധൈസ്ത്വമുദാരസമ്മദൈരുദീര്യ ദാമോദര ഇത്യഭിഷ്ടുതഃ മൃദൂദരഃ സ്വൈരമുലൂഖലേ ലഗന്നദൂരതോ ദ്വൗ കകുഭാവുദൈക്ഷഥാഃ

48.2 കുബേരസൂനുർനളകൂബരാഭിധഃ പരോ മണിഗ്രീവ ഇതി പ്രഥാം ഗതഃ മഹേശസേവാധിഗതശ്രിയോന്മദൗ ചിരം കില ത്വദ്വിമുഖാവഖേലതാം

48.3 സുരാപഗായാം കില തൗ മദോത്കടൗ സുരാപഗായദ്ബഹുയൗവതാവൃതൗ വിവാസസൗ കേളിപരൗ സ നാരദോ ഭവത്പദൈകപ്രവണോ നിരൈക്ഷത

48.4 ഭിയാ പ്രിയാലോകമുപാത്തവാസസം പുരോ നിരീക്ഷ്യാപി മദാന്ധചേതസൗ ഇമൗ ഭവദ്ഭക്ത്യുപശാന്തിസിദ്ധയേ മുനിർജഗൗ ശാന്തിമൃതേ കുതസ്സുഖം

48.5 യുവാമവാപ്തൗ കകുഭാത്മതാം ചിരം ഹരിം നിരീക്ഷ്യാഥ പദം സ്വമാപ്നുതം ഇതീരിതൗ തൗ ഭവദീക്ഷണസ്പൃഹാം ഗതൗ വ്രജാന്തേ കകുഭൗ ബഭൂവതുഃ

48.6 അതന്ദ്രമിന്ദ്രദൃയുഗം തഥാവിധം സമേയുഷാ മന്ഥരഗാമിനാ ത്വയാ തിരായിതോലൂഖലരോധനിർദ്ധുതൗ ചിരായ ജീർണൗ പരിപാതിതൗ തരൂ

48.7 അഭാജി ശാഖിദ്വിതയം യദാ ത്വയാ തദൈവ തദ്ഗർഭതലാന്നിരേയുഷാ മഹാത്വിഷാ യക്ഷയുഗേന തത്ക്ഷണാദഭാജി ഗോവിന്ദ ഭവാനപി സ്തവൈഃ

48.8 ഇഹാന്യഭക്തോƒപി സമേഷ്യതി ക്രമാദ്ഭവന്തമേതൗ ഖലു രുദ്രസേവകൗ മുനിപ്രസാദാദ്ഭവദങ്ഘ്രിമാഗതൗ ഗതൗ വൃണാനൗ ഖലു ഭക്തിമുത്തമാം

48.9 തതസ്തരൂദ്ദാരണദാരുണാരവപ്രകമ്പിസമ്പാതിനി ഗോപമണ്ഡലേ വിലജ്ജിതത്വജ്ജനനീമുഖേക്ഷിണാ വ്യമോക്ഷി നന്ദനേ ഭവാന്വിമോക്ഷദഃ

48.10 മഹീരുഹോർമദ്ധ്യഗതോ ബതാർഭകോ ഹരേഃ പ്രഭാവാദപരിക്ഷതോƒധുനാ ഇതി ബ്രവാണൈർഗമിതോ ഗൃഹം ഭവാന്മരുത്പുരാധീശ്വര പാഹി മാം ഗദാത്‌

ദശകം നാൽപ്പത്തിയൊൻപത്

49.1 ഭവത്പ്രഭാവാവിദുരാ ഹി ഗോപാസ്തരുപ്രപാതാദികമത്ര ഗോഷ്ഠേ അഹേതുമുത്പാതഗണം വിശങ്ക്യ പ്രയാതുമന്യത്ര മനോ വിതേനുഃ

49.2 തത്രോപനന്ദാഭിധഗോപവര്യോ ജഗൗ ഭവത്പ്രേരണയൈവ നൂനം ഇതിഃ പ്രതീച്യാം വിപിനം മനോജ്ഞം ബൃന്ദാവനം നാമ വിരാജതീതി

49.3 ബൃഹദ്വനം തത്ഖലു നന്ദമുഖ്യാ വിധായ ഗൗഷ്ഠീനമഥ ക്ഷണേന ത്വദന്വിതത്വജ്ജനനീനിവിഷ്ടഗരിഷ്ഠയാനാനുഗതാ വിചേലുഃ

49.4 അനോമനോജ്ഞധ്വനിധേനുപാളീഖുരപ്രണാദാന്തരതോ വധൂഭിഃ ഭവദ്വിനോദാലപിതീക്ഷരാണി പ്രപീയ നാജ്ഞായത മാർഗദൈർഘ്യം

49.5 നിരീക്ഷ്യ ബൃന്ദാവനമീശ നന്ദത്പ്രസൂനകുന്ദപ്രമുഖദ്രുമൗഘം അമോദഥാശ്ശാദ്വലസാന്ദ്രലക്ഷ്മ്യാ ഹരിന്മണീകുട്ടിമപുഷ്ടശോഭം

49.6 നവാകനിർവ്യുഢനിവാസഭേദേഷ്വശേഷഗോപേഷു സുഖാസിതേഷു വനശ്രിയം ഗോപകിശോരപാലീവിമിശ്രിതഃ പര്യഗലോകഥാസ്ത്വം

49.7 അരാളമാർഗാഗതനിർമലാപാം മരാളകുജാകൃതനർമലാപാം നിരന്തരസ്മേരസരോജവക്ത്രാം കളിന്ദകന്യാം സമലോകയസ്ത്വം

49.8 മയൂരകേകാശതലോഭനീയം മ്യൂഖമീലശബളം മണീനാം വിരിഞ്ചലോകസ്പൃശമുച്ചശൃംഗൈർഗിരിം ച ഗോവർദ്ധനമൈക്ഷഥാസ്ത്വം

49.9 സമം തതോ ഗോപകുമാരകൈസ്ത്വം സമന്തതോ യത്ര വനാന്തമാഗാഃ തതസ്തതസ്താം കൃടിലാമപശ്യഃ കളിന്ദജാം രാഗവതീമിവൈകാം

49.10 തഥാവിധേƒസ്മിന്വിപിനേ പശവ്യേ സമുത്സുകോ വത്സഗണപ്രചാരേ ചരൻസരാമോƒഥ കുമാരകൈസ്ത്വം സമീരഗേഹാധിപ പാഹി രോഗാത്‌

ദശകം അൻപത്

50.1 തരലമധുകൃദ്വൃന്ദേ ബൃന്ദാവനേƒഥ മനോഹരേ പശുപശിശുഭിസ്സാകം വത്സാനുപാലനലോലുപഃ ഹലധരസഖോ ദേവ ശ്രീമൻ വിചേരിഥ ധാരയൻ ഗവലമുരളീവേത്രം നേത്രാഭിരാമതനുദ്യുതിഃ

50.2 വിഹിതജഗതീരക്ഷം ലക്ഷ്മീകരാംബുജലാളിതം ദദതി ചരണദ്വന്ദ്വം ബൃന്ദാവനേ ത്വയി പാവനേ കിമിവ ന ബഭൗ സമ്പത്സമ്പൂരിതം തരുവല്ലരീ- സലിലധരണീഗോത്രക്ഷേത്രാദികം കമലാപതേ

50.3 വിലസദുലപേ കാന്താരാന്തേ സമീരണശീതളേ വിപുലയമുനാതീരേ ഗോവർദ്ധനാചലമൂർദ്ധസു ലളിതമുരളീനാദസ്സഞ്ചാരയങ്ഖലു വാത്സകം ക്വചന ദിവസേ ദൈത്യം വത്സാകൃതിം ത്വമുദൈക്ഷഥാഃ

50.4 രഭസവിലസത്പുച്ഛം വിച്ഛായതോƒസ്യ വിലോകയൻ കിമപി വലിതസ്കന്ധം രന്ധ്രപ്രതീക്ഷമുദീക്ഷിതം തമഥ ചരണേ ബിഭ്രദ്വിഭ്രാമയന്മുഹുരുച്ചകൈഃ കുഹചന മഹാവൃക്ഷേ ചിക്ഷേപിഥ ക്ഷതജീവിതം

50.5 നിപതതി മഹാദൈത്യേ ജാത്യാ ദുരാത്മനി തത്ക്ഷണം നിപതനജവക്ഷുണ്ണക്ഷോണീരുഹക്ഷതകാനനേ ദിവി പരമിളദ്‌വൃന്ദാ ബൃന്ദാരകാഃ കുസുമോത്കരൈഃ ശിരസി ഭവതോ ഹർഷാദ്വർഷന്തി നാമ തദാ ഹരേ

50.6 സുരഭിലതമാ മൂർദ്ധന്യൂർദ്ധ്വം കുതഃ കുസുമാവലീ നിപതതി തവേത്യുക്തോ ബാലൈഃ സഹേലമുദൈരയഃ ഝടിതി ദനുജക്ഷേപേണോർദ്ധ്വം ഗതസ്തരുമണ്ഡലാത്‌ കുസുമനികരസ്സോƒയം നൂനം സമേതി ശനൈരിതി

50.7 ക്വചന ദിവസേ ഭൂയോ ഭൂയസ്തരേപരുഷാതപേ തപനതനയാപാഥഃ പാതും ഗതാ ഭവദാദയഃ ചലിതഗരുതം പ്രേക്ഷാമാസുർബകം ഖലു വിസ്മൃതം ക്ഷിതിധരഗരുച്ഛേദേ കൈലാസശൈലമിവാപരം

50.8 പിബതി സലിലം ഗോപവ്രാതേ ഭവനതമഭിദ്രുതഃ സ കില നിഗിലന്നഗ്നിപ്രഖ്യം പുനർദ്രുതമുദ്വമൻ ദലയിതുമഗാത്ത്രോട്യാഃ കോട്യാ തദാ യു ഭവാന്വിഭോ ഖലജനഭിദാചുഞ്ചുശ്ചഞ്ചൂ പ്രഗൃഹ്യ ദദാര തം

50.9 സപദി സഹജാം സന്ദ്രഷ്ടും വാ മൃതാം ഖലു പൂതനാ- മനുജമഘമപ്യഗ്രേ ഗത്വാ പ്രതീക്ഷിതുമേവ വാ ശമനനിലയം യാതേ തസ്മിൻബകേ സുമനോഗണേ കിരതി സുമനോബൃന്ദം ബൃന്ദാവനാദ്ഗൃഹമൈയഥാഃ

50.10 ലളിതമുരളീനാദം ദൂരാന്നിശമ്യ വധൂജനൈ- സ്ത്വരിതമുപഗമ്യാരാദാരൂഢമോദമുദീക്ഷിതഃ ജനിതജനനീനന്ദാനന്ദസ്സമീരണമന്ദിര- പ്രഥിതവസതേ ശൗരേ ദൂരീകുരുഷ്വ മമാമയാൻ

ദശകം അൻപത്തിയൊന്ന്

51.1 കദാചന വ്രജശിശുഭിഃ സമം ഭവാൻ വനാശനേ വിഹിതമതിഃ പ്രഗേതരാം സമാവൃതോ ബഹുതരവത്സമണ്ഡലൈഃ സതേമനൈർനിരഗമദീശ ജേമനൈഃ

51.2 വിനിര്യതസ്തവ ചരണാംബുജദ്വയാദുദഞ്ചിതം ത്രിഭുവനപാവനം രജഃ മഹർഷയഃ പുലകധരൈഃ കലേബരൈരുദൂഹിരേ ധൃതഭവദീക്ഷണോത്സവാഃ

51.3 പ്രചാരയത്യവിരലശാദ്വലേ തലേ പശൂന്വിഭോ ഭവതി സമം കുമാരകൈഃ അഘാസുരോ ന്യരുണദഘായ വർതനീം ഭയാനകഃ സപദി ശയാനകാകൃതിഃ

51.4 മഹാചലപ്രതിമതനോർഗുഹാനിഭപ്രസാരിതപ്രഥിതമുഖസ്യ കാനനേ മുഖോദരം വിഹരണകൗതുകാദ്ഗതാഃ കുമാരകാഃ കിമപി വിദൂരഗേ ത്വയി

51.5 പ്രമാദതഃ പ്രവിശതി പന്നഗോദരം ക്വഥത്തനൗ പശുപകുലേ സവാത്സകേ വിദന്നിദം ത്വമപി വിവേശിഥ പ്രഭോ സുഹൃജ്ജനം വിശരണമാശു രക്ഷിതും

51.6 ഗളോദരേ വിപുലിതവർഷ്മണാ ത്വയാ മഹോരഗേ ലുഠതി നിരുദ്ധമാരുതേ ദ്രുതം ഭവാന്വിദലിതകണ്ഠമണ്ഡലോ വിമോചയൻപശുപശൂൻ വിനിര്യയൗ

51.7 ക്ഷണം ദിവി ത്വദുപഗമാർത്ഥമാസ്ഥിതം മഹാസുരപ്രഭവമഹോ മഹോ മഹത്‌ വിനിർഗതേ ത്വയി തു നിലീനമഞ്ജസാ നഭഃസ്ഥലേ നനൃതുരഥോ ജഗുസ്സുരാഃ

51.8 സവിസ്മയൈഃ കമലഭവാദിഭിഃ സുരൈരനുദൃതസ്തദനു ഗതഃ കുമാരകൈഃ ദിനേ പുനസ്തരുണദശാമുപേയുഷി സ്വകൈർഭവാനതനുത ഭോജനോത്സവം

51.9 വിഷാണികാമപി മുരളീം നിതംബകേ നിവേശയങ്കബളധരഃ കരാംബുജേ പ്രഹാസയങ്കലവചനൈഃ കുമാരകാൻ ബുഭോജിഥ ത്രിദശഗണൈർമുദാ നുതഃ

51.10 സുഖാശനം ത്വിഹ തവ ഗോപമണ്ഡലേ മഖാശനാത്പ്രിയമിവ ദേവമണ്ഡലേ ഇതി സ്തുതസ്ത്രിദശവരൈർജഗത്പതേ മരുത്പുരീനിലയ ഗദാത്പ്രപാഹി മാം

ദശകം അൻപത്തിരണ്ട്

52.1 അന്യാവതാരനികരേഷ്വനിരീക്ഷിതം തേ ഭൂമാതിരേകമഭിവീക്ഷ്യ തദാഘമോക്ഷേ ബ്രഹ്മാ പരീക്ഷിതുമനാഃ സ പരോക്ഷഭാവം നിന്യേƒഥ വത്സകഗണാൻപ്രവിതത്യ മായാം

52.2 വത്സാനവീക്ഷ്യ വിവശേ പശുപോത്കരേ താ- നാനേതുകാമ ഇവ ധാതൃമതാനുവർതീ ത്വം സാമിഭുക്തകബളോ ഗതവാംസ്തദാനീം ഭുക്താംസ്തിരോധിത സരോജഭവഃ കുമാരാൻ

52.3 വത്സായിതസ്തദനു ഗോപഗണായിതസ്ത്വം ശിക്യാദിഭാണ്ഡമുരളീഗവലാദിരൂപഃ പ്രാഗ്വദ്വിഹൃത്യ വിപിനേഷു ചിരായ സായം ത്വം മായയാഥ ബഹുധാ വ്രജമായയാഥ

52.4 ത്വാമേവ ശിക്യാഗവലാദിമയം ദധാനോ ഭൂയസ്ത്വമേവ പശുവത്സകബാലരൂപഃ ഗോരൂപിണീഭിരപി ഗോപവധൂമയീഭി- രാസാദിതോƒസി ജനനീഭിരതിപ്രഹർഷാത്‌

52.5 ജീവം ഹി കിഞ്ചിദഭിമാനവശാത്സ്വകീയം മത്വാ തനൂജ ഇതി രാഗഭരം വഹന്ത്യഃ ആത്മാനമേവ തു ഭവന്തമവാപ്യ സൂനും പ്രീതിം യയുർന കിയതീം വനിതാശ്ച ഗാവഃ

52.6 ഏവം പ്രതിക്ഷണവിജൃംഭിതഹർഷഭാര- നിശ്ശേഷഗോപഗണലാലിതഭൂരിമൂർത്തിം ത്വാമഗ്രജോƒപി ബുബുധേ കില വത്സരാന്തേ ബ്രഹ്മാത്മനോരപി മഹാന്യുവയോർവിശേഷഃ

52.7 വർഷാവധൗ നവപുരാതനവത്സപാലാൻ ദൃഷ്ട്വാ വിവേകമസൃണേ ദ്രുഹിണേ വിമൂഢേ പ്രാദീദൃശഃ പ്രതിനവാന്മകുടാങ്ങദാദി- ഭൂഷാംശ്ചതുർഭുജയുജഃ സജലാംബുദാഭാൻ

52.8 പ്രത്യേകമേവ കമലാപരിലാലിതാംഗാൻ ഭോഗീന്ദ്രഭോഗശയനാന്നയനാഭിരാമാൻ ലീലാനിമീലിതദൃശഃ സനകാദിയോഗി- വ്യാസേവിതാങ്കമലഭൂർഭവതോ ദദർശ

52.9 നാരായണാകൃതിമസംഖ്യതമാന്നിരീക്ഷ്യ സർവത്ര സേവകമപി സ്വമവേക്ഷ്യ ധാതാ മായാനിമഗ്നഹൃദയോ വിമുമോഹ യാവ- ദേകോ ബഭൂവിഥ തദാ കബളാർദ്ധപാണിഃ

52.10 നശ്യന്മദേ തദനു വിശ്വപതിം മുഹുസ്ത്വാം നത്വാ ച നൂതവതി ധാതരി ധാമ യാതേ പോതൈഃ സമം പ്രമുദിതൈഃ പ്രവിശന്നികേതം വാതാലയാധിപ വിഭോ പരിപാഹി രോഗാത്‌

ദശകം അൻപത്തിമൂന്ന്

53.1 അതീത്യ ബാല്യം ജഗതാം പതേ ത്വം ഉപേത്യ പൗഗണ്ഡവയോ മനോജ്ഞം ഉപേക്ഷ്യ വത്സാവനമുത്സവേന പ്രാവർതഥാ ഗോഗണപാലനായാം

53.2 ഉപക്രമസ്യാനുഗുണൈവ സേയം മരുത്പുരാധീശ തവ പ്രവൃത്തിഃ ഗോത്രാപരിത്രാണകൃതേƒവതീണസ്തദേവ ദേവാ//ƒരഭഥാസ്തദാ യത്‌

53.3 കദാപി രാമേണ സമം വനാന്തേ വനശ്രിയം വീക്ഷ്യ ചരൻസുഖേന ശ്രീദാമനാംനഃ സ്വസഖസ്യ വാചാ മോദാദഗാ ധേനുകകാനനം ത്വം

53.4 ഉത്താലതാലീനിവഹേ ത്വദുക്ത്യാ ബലേന ധൂതേƒഥ ബലേന ദോർഭ്യാം മൃദുഃ ഖരശ്ചാഭ്യപതത്പുരസ്താത്‌ ഫലോത്കരോ ധേനുകദാനവോƒപി

53.5 സമുദ്യതോ ധൈനുകപാലനേƒഹം വധം കഥം ധൈനുകമദ്യ കുർവേ ഇതീവ മത്വാ ധ്രുവമഗ്രജേന സുരൗഘയോദ്ധാരമജീഘതസ്ത്വം

53.6 തദീയഭൃത്യാനപി ജംബുകത്വേനോപാഗതാനഗ്രജസംയുതസ്ത്വം ജംബൂഫലാനീവ തദാ നിരാസ്ഥസ്താലേഷു ഖേലൻഭഗവൻ നിരാസ്ഥഃ

53.7 വിനിഘ്നതി ത്വയ്യഥ ജംബുകൗഘം സനാമകത്വാദ്വരുണസ്തദാനീം ഭയാകുലോ ജംബുകനാമധേയം ശ്രുതിപ്രസിദ്ധം വ്യധിതേതി മന്യേ

53.8 തവാവതാരസ്യ ഫലം മുരാരേ സഞ്ജാതമദ്യേതി സുരൈർനുതസ്ത്വം സത്യം ഫലം ജാതമിഹേതി ഹാസീ ബാലൈഃ സമം താലഫലാന്യഭുങ്ക്ഥാഃ

53.9 മധുദ്രവസ്രുന്തി ബൃഹന്തി താനി ഫലാനി മേദോഭരഭൃന്തി ഭുക്ത്വാ തൃപ്തൈശ്ച ദൃപ്തൈർഭവനം ഫലൗഘം വഹദ്ഭിരാഗാഃ ഖലു ബാലകൈസ്ത്വം

53.10 ഹതോ ഹതോ ധേനുക ഇത്യുപേത്യ ഫലാന്യദദ്ഭിർമധുരാണി ലോകൈഃ ജയേതി ജീവേതി നുതോ വിഭോ ത്വം മരുത്പുരാധീശ്വര പാഹി രോഗാത്‌

ദശകം അൻപത്തിനാല്‌

54.1 ത്വത്സേവോത്കഃ സൗഭാരിർനാമ പൂർവം കാലിന്ദ്യന്തർദ്വാദശാബ്ദം തപസ്യൻ മീനവ്രാതേ സ്നേഹവാൻഭോഗലോലേ താർക്ഷ്യം സാക്ഷാദൈക്ഷതാഗ്രേ കദാചിത്‌

54.2 ത്വദ്വാഹം തം സക്ഷുധം തൃക്ഷസൂനും മീനം കഞ്ചിജ്ജക്ഷതം ലക്ഷയൻ സഃ തപ്തശ്ചിത്തേ ശപ്തവാനത്ര ചേത്ത്വം ജന്തൂൻ ഭോക്താ ജീവിതം ചാപി മോക്താ

54.3 തസ്മിങ്കാലേ കാിയഃ ക്ഷ്വേളദർപാത്സർപാരാതേഃ കൽപിതം ഭാഗമശ്നൻ തേന ക്രോധാത്ത്വത്പദാംഭോജഭാജാ പക്ഷക്ഷിപ്തസ്തദ്ദുരാപം പയോƒഗാത്‌

54.4 ഘോരേ തസ്മിൻസൂരജാനീരവാസേ തീരേ വൃക്ഷാ വിക്ഷതാഃ ക്ഷ്വേളവേഗാത്‌ പക്ഷിവ്രാതാഃ പേതുരഭ്രേ പതന്തഃ കാരുണ്യാർദ്രം ത്വന്മനസ്തേന ജാതം

54.5 കാലേ തസ്മിന്നേകദാ സീരപാണിം മുക്ത്വാ യാതേ യാമുനം കാനനാന്തം ത്വയ്യുദ്ദാമഗ്രീഷ്മഭീഷ്മോഷ്മതപ്താ ഗോഗോപാലാ വ്യാപിബൻ ക്ഷ്വേളതോയം

54.6 നശ്യജ്ജീവാൻ വിച്യുതാൻ ക്ഷ്മാതലേ താൻ വിശ്വാൻ പശ്യന്നച്യുത ത്വം ദയാർദ്രഃ പ്രാപ്യോപാന്തം ജീവയാമാസിഥ ദ്രാക്‌ പീയൂഷാംഭോവർഷിഭിഃ ശ്രീകടാക്ഷൈഃ

54.7 കിം കിം ജാതോ ഹർഷവർഷാതിരേകഃ സർവാംഗേഷ്വിത്യുത്ഥിതാ ഗോപസംഘാഃ ദൃഷ്ട്വാƒഗ്രേ ത്വാം ത്വത്കൃതം തദ്വിദന്തസ്ത്വാമാലിംഗൻ ദൃഷ്ടനാനാപ്രഭാവാഃ

54.8 ഗാവശ്ചൈവം ലബ്ധജീവാഃ ക്ഷണേന സ്ഫീതാനന്ദാസ്ത്വാം ച ദൃഷ്ട്വാ പുരസ്താത്‌ ദ്രാഗാവവൃഃ സർവതോ ഹർഷബാഷ്പം വ്യാമുഞ്ചന്ത്യോ മന്ദമുദ്യന്നിനാദാഃ

54.9 രോമാഞ്ചോƒയം സർവതോ നഃ ശരീരേ ഭൂയസ്യന്തഃ കാചിദാനന്ദമൂർഛാ ആശ്ചര്യോƒയം ക്ഷ്വേളവേഗോ മുകുന്ദേത്യുക്തോ ഗോപൈർനന്ദിതോ വന്ദിതോƒഭൂഃ

54.10 ഏവം ഭക്താന്മുക്തജീവാനപി ത്വം മുഗ്ധാപാങ്കൈരസ്തരോഗാംസ്തനോഷി താദൃഗ്ഭൂതസ്ഫീതകാരുണ്യഭൂമാ രോഗാത്പായാ വായുഗേഹാധിനാഥ

ദശകം അൻപത്തിയഞ്ച്

55.1 അഥ വാരിണി ഘോരതരം ഫണിനം പ്രതിവാരയിതും കൃതധീർഭഗവൻ ദ്രുതമാരിഥ തീരഗനീപതരും വിഷമാരുതശോഷിതപർണചയം

55.2 അധിരുഹ്യ പദാംബുരുഹേണ ച തം നവപല്ലവതുല്യമോജ്ഞരുചാ ഹൃദവാരിണി ദൂരതരം ന്യപതഃ പരിഘൂർണിതഘോരതരംഗഗണേ

55.3 ഭുവനത്രയഭാരഭൃതോ ഭവതോ ഗുരുഭാരവിക്രമ്പിവിജൃംഭിജലാ പരിമജ്ജയതി സ്മ ധനുഃശതകം തടിനീ ഝടിതി സ്ഫുടഘോഷവതീ

55.4 അഥ ദിക്ഷു വിദിക്ഷു പരിക്ഷുഭിതഭ്രമിതോദരവാരിനിനാദഭരൈഃ ഉദകാദുദഗാദുരഗാധിപതിസ്ത്വദുപാന്തമശാന്തരുഷാന്ധമനാഃ

55.5 ഫണശൃംഗസഹസ്രവിനിസ്സൃമരജ്വലദഗ്നികണോഗ്രവിഷാംബുധരം പുരതഃ ഫണിനം സമലോകയഥാ ബഹുശൃംഗിണമഞ്ജനശൈലമിവ

55.6 ജ്വലദക്ഷിപരിക്ഷരദുഗ്രവിഷശ്വസനിഷ്മഭരഃ സ മഹാഭുജഗഃ പരിദശ്യ ഭവന്തമനന്തബലം സമവേഷ്ടയദസ്ഫുടചേഷ്ടമഹോ

55.7 അവിലോക്യ ഭവന്തമഥാകുലിതേ തടഗാമിനി ബാലകധേനുഗണേ വ്രജഗേഹതലേƒപ്യനിമിത്തശതം സമുദീക്ഷ്യ ഗതാ യമുനാം പശുപാഃ

55.8 അഖിലേഷു വിഭോ ഭവദീയദശാമവലോക്യ ജിഹാസുഷു ജീവഭരം ഫണിബന്ധനമാശു വിമുച്യ ജവാദുദഗമ്യത ഹാസജുഷാ ഭവതാ

55.9 അധിരുഹ്യ തതഃ ഫണിരാജഫണാന്നനൃതേ ഭവതാ മൃദുപാദരുചാ കലശിഞ്ചിതനൂപുരമഞ്ചുമിലത്കരകങ്കണസംകുലസംക്വണിതം

55.10 ജഹൃഷുഃ പശുപാസ്തുതുഷുർമുനയോ വവൃഷുഃ കുസുമാനി സുരേന്ദ്രഗണാഃ ത്വയി നൃത്യതി മാരുതഗേഹപതേ പരിപാഹി സ മാം ത്വമദാന്തഗദാത്‌

ദശകം അൻപത്തിയാറ്

56.1 രുചിരകമ്പിതകുണ്ഡലമണ്ഡലഃ സുചിരമീശ നനർതിഥ പന്നഗേ അമരതാഡിതദുന്ദുഭിസുന്ദരം വിയതി ഗായതി ദൈവതയൗവതേ

56.2 നമതി യദ്യദമുഷ്യ ശിരോ ഹരേ പരിവിഹായ തദുന്നതമുന്നതം പരിമഥൻപദപങ്കരുഹാ ചിരം വ്യഹരഥാഃ കരതാളമനോഹരം

56.3 ത്വദവഭഗ്നവിഭുഗ്നഫണാഗണേ ഗലിതശോണിതശോണിതപാഥസി ഫണിപതാവവസീദതി സന്നതാസ്തദബലാസ്തവ മാധവ പാദയോഃ

56.4 അയി പുരൈവ ചിരായ പരിശ്രുതത്വദനുഭാവവിലീനഹൃദോ ഹി താഃ മുനിഭിരപ്യനവാഷ്യപഥൈഃ സ്തവൈർനുനുവുരീശ ഭവന്തമയന്ത്രിതം

56.5 ഫണിവധൂജനഭക്തിവിലോകനപ്രവികസത്കരുണാകുലചേതസാ ഫണിപതിർഭവതാച്യുത ജീവിതസ്ത്വജി സമർപിതമൂർത്തിരവാനമത്‌

56.6 രമണകം വ്രജേ വാരിധിമദ്ധ്യഗം ഫണിരിപുർന കരോതി വിരോധിതാം ഇതി ഭവദ്വചനാന്യതിമാനയൻ ഫണിപതിർനിരഗാദുരഗൈഃ സമം

56.7 ഫണിവധൂജനദത്തമണിവ്രജജ്വലിതഹാരദുകൂലവിഭൂഷിതഃ തടഗതൈഃ പ്രമദാശ്രുവിമിശ്രിതൈഃ സമഗഥാഃ സ്വജനൈർദിവസാവധൗ

56.8 നിശി പുനസ്തമസാ വ്രജമന്ദിരം വ്രജിതുമക്ഷമ ഏവ ജനോത്കരേ സ്വപതി തത്ര ഭവച്ചരണാശ്രയേ ദവകൃശാനുരരുന്ധ സമന്തതഃ

56.9 പ്രബുധിതാനഥ പാലയ പാലയേത്യുദയദാർതരവാൻ പശുപാലകാൻ അവിതുമാശു പപാഥ മഹാനലം കിമിഹ ചിത്രമയം ഖലു തേ മുഖം

56.10 ശിഖിന വർണത ഏവ ഹി പീതതാ പരിലസത്യുധനാ ക്രിയയാƒപ്യസൗ ഇതി നുതഃ പശുപൈർമുദിതൈർവിഭോ ഹര ഹരേ ദുരിതൈഃ സഹ മേ ഗദാൻ

ദശകം അൻപത്തിയേഴ്

57.1 രാമസഖഃ ക്വാപി ദിനേ കാമദ ഭഗവൻ ഗതോ ഭവാന്വിപിനം സൂനുഭിരപി ഗോപാനാം ധേനുഭിരഭിസംവൃതോ ലസദ്വേഷഃ

57.2 സന്ദർശയൻബലായ സ്വൈരം ബൃന്ദാവനശ്രിയം വിമലാം കാണ്ഡീരൈഃ സഹ ബാലൈർഭാണ്ഡീരകമാഗമോ വടം ക്രീഡൻ

57.3 താവത്താവകനിധനസ്പൃഹയാലുർഗോപമൂർത്തിരദയാലുഃ ദൈത്യഃ പ്രലംബനാമാ പ്രലംബബാഹും ഭവന്തമാപേദേ

57.4 ജാനന്നപ്യവിജാനന്നിവ തേന സമം നിബദ്ധസൗഹാർദഃ വടനികടേ പടുപശുപവ്യാബദ്ധം ദ്വന്ദ്വയുദ്ധമാരബ്ധാഃ

57.5 ഗോപാന്വിഭജ്യ തന്വൻസംഘം ബലഭദ്രകം ഭവത്കമപി ത്വദ്ബലഭീരും ദൈത്യം ത്വദ്ബലഗതമന്വമന്യഥാ ഭഗവൻ

57.6 കൽപിതവിജേതൃവഹനേ സമരേ പരയൂഥഗം സ്വദയിതതരം ശ്രീദാമാനമധത്ഥാഃ പരാജിതോ ഭക്തദാസതാം പ്രഥയൻ

57.7 ഏവം ബഹുഷു വിഭൂമൻ ബാലേഷു വഹത്സു വാഹ്യമാനേഷു രാമവിജിതഃ പ്രലംബോ ജഹാര തം ദൂരതോ ഭവദ്ഭീത്യാ

57.8 ത്വദ്ദൂരം ഗമയന്തം തം ദൃഷ്ട്വാ ഹലിനി വിഹിതഗരിമഭരേ ദൈത്യഃ സ്വരൂപമാഗാദ്യദ്രൂപാത്സ ഹി ബലോƒപി ചകിതോƒഭൂത്‌

57.9 ഉച്ചതയാ ദൈത്യതനോസ്ത്വന്മുഖമാലോക്യ ദൂരതോ രാമഃ വിഗതഭയോ ദൃഢമുഷ്ട്യാ ഭൃശദുഷ്ടം സപദി പിഷ്ടവാനേനം

57.10 ഹത്വാ ദാനവവീരം പ്രാപ്തം ബലമാലിലിംഗിഥ പ്രേംണാ താവന്മിളതോര്യുവയോഃ ശിരസി കൃതാ പുഷ്പവൃഷ്ടിരമരഗണൈഃ

57.11 ആലംബോ ഭുവനാനാം പ്രാലംബം നിധനമേവമാരചയൻ കാലം വിഹായ സദ്യോ ലോലംബരുചേ ഹരേ ഹരേഃ ക്ലേശാൻ

ദശകം അൻപത്തിയെട്ട്

58.1 ത്വയി വിഹരണലോലേ ബാലജാലൈഃ പ്രലംബ- പ്രമഥനസവിളംബേ ധേനവഃ സ്വൈരചാരാഃ തൃണകുതുകനിവിഷ്ടാ ദൂരദൂരം ചരന്ത്യഃ കിമപി വിപിനമൈഷീകാഖ്യമീഷാംബഭൂവുഃ

58.2 അനധിഗതനിദാഘക്രൗര്യബൃന്ദാവനാന്താത്‌ ബഹിരിദമുപയാതാഃ കാനനം ധേനവസ്താഃ തവ വിരഹവിഷണ്ണാ ഊഷ്മലഗ്രീഷ്മതാപ- പ്രസരവിസരദംഭസ്യാകുലാഃ സ്തംഭമാപുഃ

58.3 തദനു സഹ സഹായൈർദൂരമന്വിഷ്യ ശൗരേ ഗളിതസരണിമുഞ്ജാരണ്യസഞ്ജാതഖേദം പശുകുലമഭിവീക്ഷ്യ ക്ഷിപ്രമാനേതുമാരാത്‌ ത്വയി ഗതവതി ഹീ ഹീ സർവതോƒഗ്നിർജജൃംഭേ

58.4 സകലഹരിതി ദീപ്തേ ഘോരഭാങ്കാരഭീമേ ശിഖിനി വിഹതമാർഗാ അർദ്ധദഗ്ധാ ഇവാർതാഃ അഹഹ ഭുവനബന്ധോ പാഹി പാഹീതി സർവേ ശരണമുപഗതാസ്ത്വാം താപഹർതാരമേകം

58.5 അലമലമതിഭീത്യ സർവതോ മീലയധ്വം ഭൃശമിതി തവ വാചാ മീലിതാക്ഷേഷു തേഷു ക്വനു ദവദഹനോƒസൗ കുത്ര മുഞ്ജാടവീ സാ സപദി വവൃതിരേ തേ ഹന്ത ഭണ്ഡീരദേശേ

58.6 ജയ ജയ തവ മായാ കേയമീശേതി തേഷാം നുതിഭിരുദിതഹാസോ ബദ്വനാനാവിലാസഃ പുനരപി വിപിനാന്തേ പ്രാചരഃ പാടലാദി- പ്രസവനികരമാത്രഗ്രാഹ്യഘർമാനുഭാവേ

58.7 ത്വയി വിമുഖവിമോച്ചൈസ്താപഭാരം വഹന്തം തവ ഭജനവദന്തഃ പങ്കമുച്ഛോഷയന്തം തവ ഭുജവദുദഞ്ചത്‌ ഭൂരിതേജഃപ്രവാഹം തപസമയമനൈഷീര്യാമുനേഷു സ്ഥലേഷു

58.8 തദനു ജലദജാലൈസ്ത്വദ്വപുസ്തുല്യഭാഭി- ഋവികസദമലവിദ്യൂത്പീതവാസോവിലാസൈഃ സകലഭുവനഭാജാം ഹർഷദാം വർഷവേലാം ക്ഷിതിധരകുഹരേഷു സ്വൈരവാസീ വ്യനൈഷീഃ

58.9 കുഹരതലനിവിഷ്ടം ത്വാം ഗരിഷ്ഠം ഗിരീന്ദ്രഃ ശിഖികുലനവകേകാകാകുഭിഃ സ്തോത്രകാരീ സ്ഫുടകുടജകദംബസ്തോമപുഷ്പാഞ്ജലിം ച പ്രവിദധദനുഭേജേ ദേവ ഗോവർദ്ധനോƒസൗ

58.10 അഥ ശരദമുപേതാം താം ഭവദ്ഭക്തചേതോ- വിമലസലിലപൂരാം മാനയങ്കാനനേഷു തൃണാമമലവനാന്തേ ചാരു സഞ്ചാരയൻ ഗാഃ പവനപുരപതേ ത്വം ദേഹി മേ ദേഹസൗഖ്യം

ദശകം അൻപത്തിയൊൻപത്

59.1 ത്വദ്വപുർനവകലായകോമളം പ്രേമദോഹനമശേഷമോഹനം ബ്രഹ്മാ തത്ത്വപരചിന്മുദാത്മകം വീക്ഷ്യ സമ്മുമുഹുരന്വഹം സ്ത്രിയഃ

59.3 മന്മഥോന്മഥിതമാനസാഃ ക്രമാത്ത്വദ്വിലോകനരതാസ്തതസ്തതഃ ഗോപികാസ്തവ ന സേഹിരേ ഹരേ കാനനോപഗതിമപ്യഹർമുഖേ 59&2 നിർഗതേ ഭവതി ദത്തദൃഷ്ടയസ്ത്വദ്ഗതേന മനസാ മൃഗേക്ഷണാഃ വേണുനാദമുപകർണ്യ ദൂരതസ്ത്വദ്വിലാസകഥയാഭിരേമിരേ

59.4 കാനനാന്തമിതവാൻഭവാനപി സ്നിഗ്ധപാദപതലേ മനോരമേ വ്യത്യയാകലിതപാദമാസ്ഥിതഃ പ്രത്യപൂരയത വേണുനാളികാം

59.5 മാരബാണധുതഖേചരീകുലം നിർവികാരപശുപക്ഷിമണ്ഡലം ദ്രാവണം ച ദൃഷദാമപി പ്രഭോ താവകം വ്യജനി വേണുകൂജിതം

59.6 വേണുരന്ധ്രതരലാംഗുലീദലം താളസഞ്ചലിതപാദപല്ലവം തത്സ്ഥിതം തവ പരോക്ഷമപ്യഹോ സംവിചിന്ത്യ മുമുഹുർവ്രജാംഗനാഃ

59.7 നിർവിശങ്കഭവദംഗദർശിനീഃ ഖേചരീഃ ഖഗമൃഗാൻപശൂനപി ത്വത്പദപ്രണയി കാനനം ച താഃ ധന്യധന്യമിതി നന്വമാനയൻ

59.8 ആപിഷേയമധരാമൃതം കദാ വേണുഭുക്തരസശേഷമേകദാ ദൂരതോ ബത കൃതം ദുരാശയേത്യാകുലാ മുഹുരിമാഃ സമാമുഹൻ

59.9 പ്രത്യഹം ച പുനരിത്ഥമംഗനാശ്ചിത്തയോനിജനിതാദനുഗ്രഹാത്‌ ബദ്ധരാഗവിവശാസ്ത്വയി പ്രഭോ നിത്യമാപുരിഹ കൃത്യമൂഢതാം

59.10 രാഗസ്താവജ്ജായതേ ഹി സ്വഭാവാന്മോക്ഷോപായേ യത്നതഃ സ്യാന്ന വാ സ്യാത്‌ താസാം ത്വേകം തദ്ദ്വയം ലബ്ധമാസീദ്ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം പാഹി മാം മാരുതേശ

ദശകം അറുപത്

60.1 മദനാതുരചേതസോƒന്വഹം ഭവദംഘൃദ്വയദാസ്യകാമ്യയാ യമുനാതടസീമ്നി സൈകതീം തരളാക്ഷ്യോ ഗിരിജാം സമാർചിചൻ

60.2 തവ നാമകഥാരതാഃ സമം സുദൃശഃ പ്രാതരുപാഗതാഃ നദീം ഉപഹാരശതൈരപൂജയൻ ദയിതോ നന്ദസുതോ ഭവേദിതി

60.3 ഇതി മാസമുപാഹിതവ്രതാസ്തരളാക്ഷീരഭിവീക്ഷ്യ താ ഭവാൻ കരുണാമൃദുലോ നദീതടം സമയാസീത്തദനുഗ്രഹേച്ഛയാ

60.4 നിയമാവസിതൗ നിജാംബരം തടസീമന്യവമുച്യ താസ്തദാ യമുനാജലഖേലനാകുലാഃ പുരതസ്ത്വാമവലോക്യ ലജ്ജിതാഃ

60.5 ത്രപയാ നമിതാനനാസ്വഥോ വനിതാസ്വംബരജാലമന്തികേ നിഹിതം പരിഗൃഹ്യ ഭൂരുഹോ വിടപം ത്വം തരസാധിരൂഢവാൻ

60.6 ഇഹ താവദുപേത്യ നീയതാം വസനം വഃ സുദൃശോ യഥായഥം ഇതി നർമമൃദുസ്മിതേ ത്വയി വൃവതി വ്യാമുമുഹേ വധൂജനൈഃ

60.7 അയി ജീവ ചിരം കിശോര നസ്തവ ദാസീരവശീകരോഷി കിം പ്രദിശാംബരമംബുജേക്ഷണേത്യുദിതസ്ത്വം സ്മിതമേവ ദത്തവാൻ

60.8 അധിരുഹ്യ തടം കൃതാഞ്ജലീഃ പരിശുദ്ധാഃ സ്വഗതീർനിരീക്ഷ്യ താഃ വസനാന്യഖിലാന്യനുഗ്രഹം പുനരേവം ഗിരമപ്യദാ മുദാ

60.9 വിദിതം നനു വോ മനീഷിതം വദിതാരസ്ത്വിഹ യോഗ്യമുത്തരം യമുനാപുലിനേ സചന്ദ്രികാഃ ക്ഷണദാ ഇത്യബലാസ്ത്വമൂചിവാൻ

60.10 ഉപകർണ്യ ഭവന്മുഖച്യുതം മധുനിഷ്യന്ദി വചോ മൃഗീദൃശഃ പ്രണയാദയി വീക്ഷ്യ വീക്ഷ്യ തേ വദനാബ്ജം ശനകൈർഗൃഹം ഗതാഃ

60.11 ഇതി നന്വനുഗൃഹ്യ ബല്ലവീർവിപിനാന്തേഷു പുരേവ സഞ്ചരൻ കരുണാശിശിരോ ഹരേ ഹര ത്വരയാ മേ സകലാമയാവലിം

ദശകം അറുപത്തിയൊന്ന്

61.1 തതശ്ച വൃന്ദാവനതോƒതിദൂരതോ വനം ഗതസ്ത്വം ഖലു ഗോപഗോകുലൈഃ ഹൃദന്തരേ ഭക്തതരദ്വിജാംഗനാകദംബകാനുഗ്രഹണാഗ്രഹം വഹൻ

61.2 തതോ നിരീക്ഷ്യാശരണേ വനാന്തരേ കിശോരലോകം ക്ഷുധിതം തൃഷാകുലം അഡൂരതോ യജ്ഞപരാൻ ദ്വിജാൻപ്രതി വ്യസർജയോ ദീദിവിയാചനായ താൻ

61.3 ഗതേഷ്വഥോ തേഷ്വഭിധായ തേƒഭിധാം കുമാരകേഷ്വോദനയാചിഷു പ്രഭോ ശ്രുതിസ്ഥിരാ അപ്യഭിനിന്ദ്യുരശ്രുതിം ന കിഞ്ചിദൂചുശ്ച മഹീസുരോത്തമാഃ

61.4 അനാദരാത്‌ ഖിന്നധിയോ ഹി ബാലകാഃ സമായയുര്യുക്തമിദം ഹി യജ്വസു ചിരാദഭക്താഃ ഖലു തേ മഹീസുരാഃ കഥം ഹി ഭക്തം ത്വയി തൈഃ സമർപ്യതേ

61.5 നിവേദയധ്വം ഗൃഹിണീജനായ മാം ദിശേയുരന്നം കരുണാകുലാ ഇമാഃ ഇതി സ്മിതാർദ്രം ഭവതേരിതാ ഗതാസ്തേ ദാരകാ ദാരജനം യയാചിരേ

61.6 ഗൃഹീതനാംനി ത്വയി സംഭ്രമാകുലാശ്ചതുർവിധം ഭോജ്യരസം പ്രഗൃഹ്യ താഃ ചിരം ധൃതത്വത്പ്രവിലോകനാഗ്രഹാഃ സ്വകൈർനിരുദ്ധാ അപി തൂർണമായയുഃ

61.7 വിലോലപിഞ്ഛം ചികുരേ കപോലയോഃ സമുല്ലസത്കുണ്ഡലമാർദ്രമീക്ഷിതേ നിധായ ബാഹും സുഹൃദംസസീമനി സ്ഥിതം ഭവന്തം സമലോകയന്ത താഃ

61.8 തദാ ച കാചിത്ത്വദുപാഗമോദ്യതാ ഗൃഹീതഹസ്താ ദയിതേന യജ്വനാ തദൈവ സഞ്ചിന്ത്യ ഭവന്തമഞ്ജസാ വിവേശ കൈവല്യമഹോ കൃതിന്യസൗ

61.9 ആദായ ഭോജ്യാന്യനുഗൃഹ്യ താഃ പുനസ്ത്വദംഗസംഗസ്പൃഹയോജ്ഝതീർഗൃഹം വിലോക്യ യജ്ഞായ വിസർജയന്നിമാശ്ചകർത്ഥ ഭർതൃനപി താസ്വഗർഹണാൻ

61.10 നിരൂപ്യ ദോഷം നിജമംഗനാജനേ വിലോക്യ ഭക്തിം ച പുനർവിചാരിഭിഃ പ്രബുദ്ധതത്ത്വൈസ്ത്വമഭിഷ്ടുതോ ദ്വിജൈർമരുത്പുരാധീശ നിരുന്ധി മേ ഗദാൻ

ദശകം അറുപത്തിരണ്ട്

62.1 കദാചിദ്ഗോപാലാൻ വിഹിതമഖസംഭാരവിഭവാൻ നിരീക്ഷ്യ ത്വം ശൗരേ മഘവമദമുധ്വംസിതുമനാഃ വിജാനന്നപ്യേതാൻ വിനയമൃദു നന്ദാദിപശുപാ- നപൃച്ഛഃ കോ വായം ജനക ഭവതാമുദ്യമ ഇതി

62.2 ബഭാഷേ നന്ദസ്ത്വാം സുത നനു വിധേയോ മഘവതോ മഖോ വർഷേ വർഷേ സുഖയതി സ വർഷേണ പൃഥിവീം നൃണാം വർഷായത്തം നിഖിലമുപജീവ്യം മഹിതലേ വിശേഷാദസ്മാകം തൃണസലിലജീവാ ഹി പശവഃ

62.3 ഇതി ശ്രുത്വാ വാചം പിതുരയി ഭവാനാഹ സരസം ധിഗേതന്നോ സത്യം മഘവജനിതാ വൃഷ്ടിരിതി യത്‌ അദൃഷ്ടം ജീവാനാം സൃജതി ഖലു വൃഷ്ടിം സമുചിതാം മഹാരണ്യേ വൃക്ഷാഃ കിമിവ ബലിമിന്ദ്രായ ദദതേ

62.4 ഇദം താവത്സത്യം യദിഹ പശവോ നഃ കുലധനം തദാജീവ്യായാസൗ ബലിരചലഭർത്രേ സമുചിതഃ സുരേഭ്യോƒപ്യുത്കൃഷ്ടാ നനു ധരണിദേവാഃ ക്ഷിതിതലേ തതസ്തേƒപ്യാരാധ്യാ ഇതി ജഗദിഥ ത്വം നിജജനാം

62.5 ഭവദ്വാചം ശ്രുത്വാ ബഹുമതിയുതാസ്തേƒപി പശുപാ ദ്വിജേന്ദ്രാനർചന്തോ ബലിമദദുരുച്ചൈഃ ക്ഷിതിഭൃതേ വ്യധുഃ പ്രാദക്ഷിണ്യം സുഭൃശമനമന്നാദരയുതാ- സ്ത്വമാദഃ ശൈലാത്മാ ബലിമഖിലമാഭീരപുരതഃ

62.6 അവോചശ്ചൈവം താങ്കിമിഹ വിതഥം മേ നിഗദിതം ഗിരീന്ദ്രോ നന്വേഷു സ്വബലിമുപഭൂങ്ങ്ക്തേ സ്വവപുഷാ അയം ഗോത്രോ ഗോത്രദ്വിഷി ച കുപിതേ രക്ഷിതുമലം സമസ്താനിത്യുക്താ ജഹൃഷുരഖിലാ ഗോകുലജുഷഃ

62.7 പരിപ്രീതാഃ യാതാഃ ഖലു ഭവദുപേതാ വ്രജജുഷോ വ്രജം യാവത്താവന്നിജമഖവിഭംഗം നിശമയൻ ഭവന്തം ജാനന്നപ്യധികരജസാക്രാന്തഹൃദയോ ന സേഹേ ദേവേന്ദ്രസ്ത്വദുപരചിതാത്മോന്നതിരപി

62.8 മനുഷ്യത്വം യാതോ മധുഭിദപി ദേവേഷ്വവിനയം വിധത്തേ ചേന്നഷ്ടസ്ത്രിദശസദസാം കോƒപി മഹിമാ തതശ്ച ധ്വംസിഷ്യേ പശുപഹതകസ്യ ശ്രിയമിതി പ്രവൃത്തസ്ത്വാം ജേതും സ കില മഘവാ ദുർമദനിധിഃ

62.9 ത്വദാവാസം ഹന്തും പ്രലയജലദാനംബരഭുവി പ്രഹിണ്വൻ ബിഭ്രാണഃ കുലിശമയമഭ്രേഭഗമനഃ പ്രതസ്ഥേƒന്യൈരന്തർദഹനമരുദാദ്യൈർവിഹസിതോ ഭവന്മായാ നൈവ ത്രിഭുവനപതേ മോഹയതി കം

62.10 സുരേന്ദ്രഃ ക്രുദ്ധശ്ചേത്‌ ദ്വിജകരുണയാ ശൈലകൃപയാ- പ്യനാതങ്കോƒസ്മാകം നിയത ഇതി വിശ്വാസ്യ പശുപാൻ അഹോ കിം നായാതോ ഗിരിഭിദിതി സഞ്ചിന്ത്യ നിവസൻ മരുദ്ഗേഹാധീശ പ്രണുദ മുരവൈരിൻ മമ ഗദാൻ

ദശകം അറുപത്തിമൂന്ന്

63.1 ദദൃശിരേ കില തത്ക്ഷണമക്ഷതസ്തനിതജൃംഭിതകമ്പിതദിക്തടാഃ സുഷമയാ ഭവദംഗതുലാം ഗതാ വ്രജപദോപരി വാരിധരാസ്ത്വയാ

63.2 വിപുലകരകമിശ്രൈസ്തോയധാരാനിപാതൈ- ഋദിശി ദിശി പശുപാനാം മണ്ഡലേ ദണ്ഡ്യമാനേ കുപിതഹരികൃതാന്നഃ പാഹി പാഹീതി തേഷാം വചനമജിത ശ്രുണ്വന്മാ ബിഭീതേത്യഭാണീഃ

63.3 കുല ഇഹ ഖലു ഗോത്രോ ദൈവതം ഗോത്രശത്രോ- ഋവിഹതിമിഹ സ രുന്ധ്യാത്കോ നുഃ വഃ സംശായോƒസ്മിൻ ഇതി സഹസിതവാദീ ദേവ ഗോവർദ്ധനാദ്രിം ത്വരിതമുദമുമൂലോ മൂലതോ ബാല ദോർഭ്യാം

63.4 തദനു ഗിരിവരസ്യ പ്രോദ്ധൃതസ്യാസ്യ താവത്‌ സികതിലമൃദുദേശേ ദൂരതോ വാരിതാപേ പരികരപരിമിശ്രാന്ധേനുഗോപാനധസ്താ- ദുപനിദധദധത്ഥാ ഹസ്തപദ്മേന ശൈലം

63.5 ഭവതി വിധൃതശൈലേ ബാലികാഭിർവയസ്യൈ- രപി വിഹിതവിലാസം കേളിലാപാദിലോലേ സവിധമിലിതധേനൂരേകഹസ്തേന കണ്ടൂ- യതി സതി പശുപാലാസ്തോഷമൈഷന്ത സർവേ

63.6 അതിമഹാൻ ഗിരിരേഷ തു വാമകേ കരസരോരുഹി തം ധരതേ ചിരം കിമിദമദ്ഭുതമദ്രിബലന്വിതി ത്വദവലോകിഭിരാകഥി ഗോപകൈഃ

63.7 അഹഹ ധാർഷ്ട്യമമുഷ്യ വടോർഗിരിം വ്യഥിതബാഹുരസാവവരോപയേത്‌ ഇതി ഹരിസ്ത്വയി ബദ്ധവിഗർഹണോ ദിവസസപ്തകമുഗ്രമവർഷയത്‌

63.8 അചലതി ത്വയി ദേവ പദാത്പദം ഗലിതസർവജലേ ച ഘനോത്കരേ അപഹൃതേ മരുതാ മരുതാം പതിസ്ത്വദഭിശങ്കിതധീഃ സമുപാദ്രവത്‌

63.9 ശമമുപേയുഷി വർഷഭരേ തദാ പശുപധേനുകുലേ ച വിനിർഗതേ ഭുവി വിഭോ സമുപാഹിതഭൂധരഃ പ്രമുദിതൈഃ പശുപൈഃ പരിരേഭിഷേ

63.10 ധരണിമേവ പുരാ ധൃതവാനസി ക്ഷിതിധരോദ്ധരണേ തവ കഃ ശ്രമഃ ഇതി നുതസ്ത്രിദശൈഃ കമലാപതേ ഗുരുപുരാലയ പാലയ മാം ഗദാത്‌

ദശകം അറുപത്തിനാല്‌

64.1 ആലോക്യ ശൈലോദ്ധരണാദിരൂപം പ്രഭാവമുച്ചൈസ്തവ ഗോപലോകാഃ വിശ്വേശ്വരം ത്വാമഭിമത്യ വിശ്വേ നന്ദഃ ഭവജ്ജാതകമന്വപൃച്ഛൻ

64.2 ഗർഗോദിതോ നിർഗദിതോ നിജായ വർഗായ താതേന തവ പ്രഭാവഃ പൂർവാധിക്സ്ത്വയ്യനുരാഗ ഏഷാമൈധിഷ്ട താവദ്ബഹുമാനഭാരഃ

64.3 തതോƒവമാനോദിതതത്ത്വബോധഃ സുരാധിരാജഃ സഹ ദിവ്യഗവ്യാ ഉപേത്യ തുഷ്ടാവ സ നഷ്ടഗർവഃ സ്പൃഷ്ട്വാ പദാബ്ജം മണിമൗലിനാ തേ

64.4 സ്നേഹസ്തുനൈസ്ത്വാം സുരഭിഃ പയോഭിർഗോവിന്ദനാമാങ്കിതമഭ്യഷിഞ്ചത്‌ ഐരാവതോപാഹൃതദിവ്യഗംഗാപാഥോഭിരിന്ദ്രോƒപി ച ജാതഹർഷഃ

64.5 ജഗത്ത്രയേശേ ത്വയി ഗോകുലേശ തഥാƒഭിഷിക്തേ സതി ഗോപവാടഃ നോകേƒപി വൈകുണ്ഠപദേƒപ്യലഭ്യാം ശ്രിയം പ്രപേദേ ഭവതഃ പ്രഭാവാത്‌

64.6 കദാചിദന്തര്യമുനം പ്രഭാതേ സ്നായൻ പിതാ വാരുണപൂരുഷേണ നീതസ്തമാനേതുമഗാഃ പുരീം ത്വം താം വാരുണീം കാരണമർത്യരൂപഃ

64.7 സസംഭ്രമം തേന ജലാധിപേന പ്രപൂജിതസ്ത്വം പ്രതിഗൃഹ്യ താതം ഉപാഗതസ്തത്ക്ഷണമാത്മഗേഹം പിതാƒവദത്തച്ചരിതം നിജേഭ്യഃ

64.8 ഹരിം വിനിശ്ചിത്യ ഭവന്തമേതാൻ ഭവത്പദാലോകനബദ്ധതൃഷ്ണാൻ നിരീക്ഷ്യ വിഷ്ണോ പരമം പദം തദ്ദുരാപമന്യൈസ്ത്വമദീദൃശസ്താൻ

64.9 സ്ഫുരത്പരാനന്ദരസപ്രവാഹപ്രപൂർണകൈവല്യമഹാപയോധൗ ചിരം നിമഗ്നാഃ ഖലു ഗോപസംഘാസ്ത്വയൈവ ഭൂമൻ പുനരുദ്ധൃതാസ്തേ

64.10 കരബദരവദേവം ദേവ കുത്രാവതാരേ നിജപദമനവാപ്യം ദർശിതം ഭക്തിഭാജാം തദിഹ പശുപരൂപീ ത്വം ഹി സാക്ഷാത്പരാത്മാ പവനപുരനിവാസിൻ പാഹി മാമാമയേഭ്യഃ

ദശകം അറുപത്തിയഞ്ച്

65.1 ഗോപീജനായ കഥിതം നിയമാവസാനേ മാരോത്സവം ത്വമഥ സാധയിതും പ്രവൃത്തഃ സാന്ദ്രേണ ചാന്ദ്രമഹസാ ശിശിരീകൃതാശേ പ്രാപൂരയോ മുരലികാം യമുനാവനാന്തേ

65.2 സമ്മൂർഛനാഭിരുദിതസ്വരമണ്ഡലാഭിഃ സമ്മൂർഛയന്തമഖിലം ഭുവനാന്തരാലം ത്വദ്വേണുനാദമുപകർണ്യ വിഭോ തരുണ്യ- സ്തത്താദൃശം കമപി ചിത്തവിമോഹമാപുഃ

65.3 താ ഗേഹകൃത്യനിരതാസ്തനയപ്രസക്താഃ കാന്തോപസേവനപരാശ്ച സരോരുഹാക്ഷ്യഃ സർവം വിസൃജ്യ മുരലീരവമോഹിതാസ്തേ കാന്താരദേശമയി കാന്തതനോ സമേതാഃ

65.4 കാശ്ചിന്നിജാംഗപരിഭൂഷണമാദധാനാ വേണുപ്രണാദമുപകർണ്യ കൃതാർദ്ധഭൂഷാഃ ത്വാമാഗതാ നനു തഥൈവ വിഭൂഷിതാഭ്യ- സ്താ ഏവ സംരുരുചിരേ തവ ലോചനായ

65.5 ഹാരം നിതംബഭൂവി കാചന ധാരയന്തീ കാഞ്ചീം ച കണ്ഠഭുവി ദേവ സമാഗതാ ത്വാം ഹാരിത്വമാത്മജഘനസ്യ മുകുന്ദ തുഭ്യം വ്യക്തം ബഭാഷ ഇവ മുഗ്ധസുഖീ വിശേഷാത്‌

65.6 കാചിത്കുചേ പുനരസജ്ജിതകഞ്ചുലീകാ വ്യാമോഹതഃ പരവധൂഭിരലക്ഷ്യമാണാ ത്വാമായയൗ നിരുപമപ്രണയാതിഭാര- രാജ്യാഭിഷേകവിധയേ കലശീധരേവ

65.7 കാശ്ചിത്‌ ഗൃഹാത്‌ കില നിരേതുമപാരയന്ത്യ- സ്ത്വാമേവ ദേവ ഹൃദയേ സുദൃഢം വിഭാവ്യ ദേഹം വിധൂയ പരചിത്സുഖരൂപമേകം ത്വാമാവിശൻപരമിമാ നനു ധന്യധന്യാഃ

65.8 ജാരാത്മനാ ന പരമാത്മതയാ സ്മരന്ത്യോ നാര്യോ ഗതാഃ പരമഹംസഗതിം ക്ഷണേന തത്ത്വാം പ്രകാശപരമാത്മതനും കഥഞ്ചി- ച്ചിത്തേ വഹന്നമൃതമശ്രമമശ്നുവീയ

65.9 അഭ്യാഗതാഭിരഭിതോ വ്രജസുന്ദരീഭി- ഋമുഗ്ധസ്മിതാർദ്രവദനഃ കരുണാവലോകീ നിസ്സീമകാന്തിജലധിസ്ത്വമവേക്ഷ്യമാണോ വിശ്വൈകഹൃദ്യ ഹര മേ പരമേശ രോഗാൻ

ദശകം അറുപത്തിയാറ്

66.1 ഉപയാതാനാം സുദൃശാം കുസുമായുധബാണപാതവിവശാനാം അഭിവാഞ്ഛിതം വിധാതും കൃതമതിരപി താ ജഗാഥ വാമമിവ

66.2 ഗഗനഗതം മുനിനിവഹം ശ്രാവയിതും ജഗിഥ കുലവധൂധർമം ധർമ്യം ഖലു തേ വചനം കർമ തു നോ നിർമലസ്യ വിശ്വാസ്യം

66.3 ആകർണ്യ തേ പ്രതീപാം വാണീമേണീദൃശഃ പരം ദീനാഃ മാ മാ കരുണാസിന്ധോ പരിത്യജേത്യതിചിരം വിലേപുസ്താഃ

66.4 താസാം രുദിതൈർലപിതൈഃ കരുണാകുലമാനസോ മുരാരേ ത്വം താഭിഃ സമം പ്രവൃത്തോ യമുനാപുളിനേഷു കാമമഭിരന്തും

66.5 ചന്ദ്രകരസ്യന്ദലസത്സുന്ദരയമുനാതടാന്തവീഥീഷു ഗോപീജനോത്തരീയൈരാപാദിതസംസ്തരോ ന്യഷീദസ്ത്വം

66.6 സുമധുരനർമാലപനൈഃ കരസംഗ്രഹണൈശ്ച ചുംബനോല്ലാസൈഃ ഗാഢാലിംഗനസംഗൈസ്ത്വമംഗനാലോകമാകുലീചകൃഷേ

66.7 വാസോഹരണദിനേ യദ്വാസോഹരണം പ്രതിശ്രുതം താസാം തദപി വിഭോ രസവിവശസ്വാന്താനാം കാന്തസുധ്രുവാമദധാഃ

66.8 കന്ദളിതധർമലേശം കുന്ദമൃദുസ്മേരവക്ത്രപാഥോജം നന്ദസുത ത്വാം ത്രിജഗത്സുന്ദരമുപഗൂഹ്യ നന്ദിതാ ബാലാഃ

66.9 വിരഹേഷ്വംഗാരമയഃ ശൃംഗാരമയശ്ച സംഗമേƒപി ത്വം നിതരാമംഗാരമയസ്തത്ര പുനഃ സംഗമേƒപി ചിത്രമിദം

66.10 രാധാതുംഗപയോധരസാധുപരിരംഭലോലുപാത്മാനം ആരാധയേ ഭവന്തം പവനപുരാധീശ ശമയ സകലഗദാൻ

ദശകം അറുപത്തിയേഴ്

67.1 സ്ഫുരത്പരാനന്ദരസാത്മകേന ത്വയാ സമാസാദിതഭോഗലീലാഃ അസീമമാനന്ദഭരം പ്രപന്നാ മഹാന്തമാപുർമദമംബുജാക്ഷ്യഃ

67.2 നിലീയതേƒസൗ മയി മയ്യമായം രമാപതിർവിശ്വമനോഭിരാമഃ ഇതിസ്മ സർവാഃ കലിതാഭിമാനാ നിരീക്ഷ്യ ഗോവിന്ദ തിരോഹിതോƒഭൂഃ

67.3 രാധാഭിധാം താവദജാതഗർവാമതിപ്രിയാം ഗോപവധൂം മുരാരേ ഭവാനുപാദായ ഗതോ വിദൂരം തയാ സഹ സ്വൈരവിഹാരകാരീ

67.4 തിരോഹിതേƒഥ ത്വയി ജാതതാപാഃ സമം സമേതാഃ കമലായതാക്ഷ്യഃ വനേ വനേ ത്വാം പരിമാർഗയന്ത്യോ വിഷാദമാപുർഭഗവന്നപാരം

67.5 ഹാ ചൂത ഹാ ചമ്പക കർണികാര ഹാ മല്ലികേ മാലതി ബാലവല്ല്യഃ കിം വീക്ഷിതോ നോ ഹൃദയൈകചോര ഇത്യാദി താസ്ത്വത്പ്രവണാ വിലേപുഃ

67.6 നിരീക്ഷിതോƒയം സഖി പങ്കജാക്ഷഃ പുരോ മമേത്യാകുലമാലപന്തീ ത്വാം ഭാവനാചക്ഷുഷി വീക്ഷ്യ കാചിത്താപം സഖീനാം ദ്വിഗുണീചകാര

67.7 ത്വദാത്മികാസ്താ യമുനാതടാന്തേ തവാനുചക്രുഃ കില ചേഷ്ടിതാനി വിചിത്യ ഭൂയോƒപി തഥൈവ മാനാത്‌ ത്വയാ വിയുക്താം ദദൃശുശ്ച രാധാം

67.8 തതഃ സമം താ വിപിനേ സമന്താത്തമോവതാരാവധി മാർഗയന്ത്യഃ പുനർവിമിശ്രാ യമുനാതടാന്തേ ഭൃശം വിലേപുശ്ച ജഗുർഗുണാംസ്തേ

67.9 തഥാവ്യഥാസംകുലമാനസാനാം വ്രജാംഗനാനാം കരുണൈകസിന്ധോ ജഗത്ത്രയീമോഹനമോഹനാത്മാ ത്വം പ്രാദുരാസീരയി മന്ദഹാസീ

67.10 സന്ദിഗ്ധസന്ദർശനമാത്മകാന്തം ത്വാം വീക്ഷ്യ തന്വ്യസ്സഹസാ തദാനീം കിം കിം ന ചക്രുഃ പ്രമദാതിഭാരാത്‌ സ ത്വം ഗദാത്പാലയ മാരുതേശ

ദശകം അറുപത്തിയെട്ട്

68.1 തവ വിലോകനാദ്ഗോപികാജനാഃ പ്രമദസംകുലാഃ പങ്കജേക്ഷണ അമൃതധാരയാ സംപ്ലുതാ ഇവ സ്തിമിതതാം ദധുസ്ത്വത്പുരോഗതാഃ

68.2 തദനു കാചന ത്വത്കരാംബുജം സപദി ഗൃഹ്ണതീ നിർവിശങ്കിതം ഘനപയോധരേ സംവിധായ സാ പുളകസംവൃതാ തസ്ഥുഷീ ചിരം

68.3 തവ വിഭോ പുരാ കോമളം ഭുജം നിജഗളാന്തരേ പര്യവേഷ്ടയത്‌ ഗളസമുദ്ഗതം പ്രാണമാരുതം പ്രതിനിരുന്ധതീവാതിഹർഷുലാ

68.4 അപഗതത്രപാ കാപി കാമിനീ തവ മുഖാംബുജാത്പൂഗചർവിതം പ്രതിഗൃഹയ്യ തദ്വക്ത്രപങ്കജേ നിദധതീ ഗതാ പൂർണകാമതാം

68.5 വികരുണോ വനേ സംവിഹായ മാമപഗതോƒസി കാ ത്വാമി സ്പൃശേത്‌ ഇതി സരോഷയാ തവദേകയാ സജലലോചനം വീക്ഷിതോ ഭവാൻ

68.6 ഇതി മുദാകുലൈർവല്ലവീജനൈഃ സമമുപാഗതോ യാമുനേ തടേ മൃദുകുചാംബരൈഃ കൽപിതാസനേ ഘുസൃണഭാസുരേ പര്യശോഭഥാഃ

68.7 കതിവിധാ കൃപാ കേƒപി സർവതോ ധൃതദയോദയാഃ കേചിദാശ്രിതേ കതിചിദീദൃശാ മാദൃശേഷ്വ്പീത്യഭിഹിതോ ഭവാന്വല്ലവീജനൈഃ

68.8 അയി കുമാരികാ നൈവ ശങ്ക്യതാം കഠിനതാ മയി പ്രേമകാതരേ മയി യു ചേതസോ വോƒനുവൃത്തയേ കൃതമിദം മയേത്യൂചിവാൻഭവാൻ

68.9 അയി നിശമ്യതാം ജീവവല്ലഭാഃ പ്രിയതമോ ജനോ നേദൃശോ മമ തദിഹ രമ്യതാം രമ്യയാമിനീഷ്വനുപരോധമിത്യാലപോ വിഭോ

68.10 ഇതി ഗിരാധികം മോദമേദുരൈർവ്രജവധൂജനൈഃ സാകമാരമൻ കലിതകൗതുകോ രാസഖേലനേ ഗുരുപുരീപതേ പാഹി മാം ഗദാത്‌

ദശകം അറുപത്തിയൊൻപത്

69.1 കേശപാശധൃതപിഞ്ഛികാവിതതി സഞ്ചലന്മകരകുണ്ഡലം ഹാരജാലവനമാലികാലലിതമംഗരാഗഘനസൗരഭം പീതചേലധൃതകാഞ്ചികാഞ്ചിതമുദഞ്ചദംശുമണിനൂപുരം രാസകേലിപരിഭൂഷിതം തവ ഹി രൂപമീശ കലയാമഹേ

69.2 താവദേവ കൃതമണ്ഡനേ കലിതകഞ്ചുലീകകുചമണ്ഡലേ ഗണ്ഡലോലമണികുണ്ഡലേ യുവതിമണ്ഡലേƒഥ പരിമണ്ഡലേ അന്തരാ സകലസുന്ദരീയുഗലമിന്ദിരാരമണ സഞ്ചരൻ മഞ്ജുളാം തദനു രാസകേലിമയി കഞ്ജനാഭ സമുപാദധാഃ

69.3 വാസുദേവ തവ ഭാസമാനമിഹ രാസകേളിരസസൗരഭം ദൂരതോƒപി ഖലു നാരദാഗദിതമാകലയ്യ കുതുകാകുലാഃ വേഷഭൂഷണവിലാസപേശലവിലാസിനീശതസമാവൃതാ നാകതോ യുഗപദാഗതാ വിയതി വേഗതോƒഥ സുരമണ്ഡലീ

69.4 വേണുനാദകൃതതാനദാനകലഗാനരാഗഗതിയോജനാ- ലോഭനീയമൃദുപാദപാതകൃതതാലമേലനമനോഹരം പാണിസംക്വണിതകങ്കണം ച മുഹുരം സലംബിതകരാംബുജം ശ്രോണിബിംബചലദംബരം ഭജത രാസകേളിരസഡംബരം

69.5 ശ്രദ്ധയാ വിരചിതാനുഗാനകൃതതാരതാരമധുരസ്വരേ നർതനേƒഥ ലലിതാംഗഹാരലുളിതാംഗഹാരമണിഭൂഷണേ സമ്മദേന കൃതപുഷ്പവർഷമലമുന്മിഷദ്ദിവിഷദാം കുലം ചിന്മയേ ത്വയി നിലീയമാനമിവ സംമുമോഹ സവധൂകുലം

69.6 സ്വിന്നസന്നതനുവല്ലരീ തദനു കാപി നാമ പശുപാംഗനാ കാന്തമംസമവലംബതേ സ്മ തവ താന്തിഭാരമുകുലേക്ഷണാ കാചിദാചലിതകുന്തളാ നവപടീരസാരനവസൗരഭം വഞ്ചനേന തവ സഞ്ചുചുംബ ഭുജമഞ്ചിതോരുപുളകാങ്കുരം

69.7 കാപി ഗണ്ഡഭുവി സന്നിധായ നിജഗണ്ഡമാകുലിതകുണ്ഡലം പുണ്യപൂരനിധിരന്വവാപ തവ പൂഗചർവിതരസാമൃതം ഇന്ദിരാവിഹൃതിമന്ദിരം ഭുവനസുന്ദരം ഹി നടനാന്തരേ ത്വാമവാപ്യ ദധുരംഗനാഃ കിമു ന സമ്മദോന്മദദശാന്തരം

69.8 ഗാനമീശ വിരതം ക്രമേണ കില വാദ്യമേളനമുപാരതം ബ്രഹ്മസമ്മദരസാകുലാഃ സദസി കേവലം നനൃതുരംഗനാഃ നാവിദന്നപി ച നീവികാം കിമപി കുന്തലീമപി ച കഞ്ചുലീം ജ്യോതിഷാമപി കദംബകം ദിവി വിലംബിതം കിമപരം ബ്രുവേ

69.9 മോദസീമ്നി ഭുവനം വിലാപ്യ വിഹൃതിം സമാപ്യ ച തതോ വിഭോ കേലിസമ്മൃദിതനിർമലാംഗനവഘർമലേശസുഭഗാത്മനാം മന്മഥാസഹനചേതസാം പശുപയോഷിതാം സുകൃതചോദിത- സ്താവദാകലിതമൂർത്തിരാദധിഥ മാരവീരപരമോത്സവാൻ

69.10 കേളിഭേദപരിലോലിതാഭിരതിലാലിതാഭിരബലാളിഭിഃ സ്വൈരമീശ നനു സൂരജാപയസി ചാരു നാമ വിഹൃതിം വ്യധാഃ കാനനേƒപി ച വിസാരിശീതലകിശോരമാരുതമനോഹരേ സൂനസൗരഭമയേ വിലേസിഥ വിലാസിനീശതവിമോഹനം

69.11 കാമിനീരിതി ഹി യാമിനീഷു ഖലു കാമനീയകനിധേ ഭവാൻ പൂർണസമ്മദരസാർണവം കമപി യോഗിഗമ്യമനുഭാവയൻ ബ്രഹ്മശങ്കരമുഖാനപീഹ പശുപാംഗനാസു ബഹുമാനയൻ ഭക്തലോകഗമനീയരൂപ കമനീയ കൃഷ്ണ പരിപാഹി മാം

ദശകം എഴുപത്

70.1 ഇതി ത്വയി രസാകുലം രമിതവല്ലഭേ വല്ലവാഃ കദാപി പുനരംബികാകമിതുരംബികാകാനനേ സമേത്യ ഭവതാ സമം നിശി നിഷേവ്യ ദിവ്യോത്സവം സുഖം സുഷുവുരഗ്രസീദ്വ്രജപമുഗ്രനാഗസ്തദാ

70.2 സമുന്മുഖമഥോന്മുകൈരഭിഹതേƒപി തസ്മിൻബലാ- ദമുഞ്ചതി ഭവത്പദേ ന്യപതി പാഹി പാഹീതി തൈഃ തദാ ഖലു പദാ ഭവാൻസമുപഗമ്യ പസ്പർശ തം ബഭൗ സ ച നിജാം തനും സമുപസാദ്യ വൈദ്യാധരീം

70.3 സുദർശനധര പ്രഭോ നനു സുദർശനാഖ്യോƒസ്മ്യഹം മുനീങ്ക്വചിദപാഹസം ത ഇഹ മാം വ്യധുർവാഹസം ഭവത്പദസമർപണാദമലതാം ഗതോƒസ്മീത്യസൗ സ്തുവന്നിജപദം യയൗ വ്രജപദം ച ഗോപാ മുദാ

70.4 കദാപി ഖലു സീരിണാ വിഹരതി ത്വയി സ്ത്രീജനൈ- ഋജഹാർദ്ധനദാനുഗഃ സ കില ശങ്ഖചൂഡോƒബലാഃ അതിദ്രുതമനുദ്രുതസ്തമഥ മുക്തനാരീജനം രുരോജിഥ ശിരോമണിം ഹലഭൃതേ ച തസ്യാദദാഃ

70.5 ദിനേഷു ച സുഹൃജ്ജനൈഃ സഹ വനേഷു ലീലാപരം മനോഭവമനോഹരം രസിതവേണുനാദാമൃതം ഭവന്തമമരീദൃശാമമൃതപാരണാദായിനം വിചിന്ത്യ കിമു നാലപൻ വിരഹതാപിതാ ഗോപികാഃ

70.6 ഭോജരാജഭൃതകസ്ത്വഥ കശ്ചിത്കഷ്ടദുഷ്ടപഥദൃഷ്ടിരരിഷ്ടഃ നിഷ്ഠുരാകൃതിരപഷ്ഠുനിനാദസ്തിഷ്ഠതേ സ്മ ഭവതേ വൃഷരൂപീ

70.7 ശാക്വരോƒഥ ജഗതീധൃതിഹാരീ മൂർത്തിമേഷ ബൃഹതീം പ്രദധാനഃ പങ്ക്തിമാശു പരിഘൂർണ്യ പശൂനാം ഛന്ദസാം നിധിമവാപ ഭവന്തം

70.8 തുംഗശൃംഗമുഖമാശ്വഭിയന്തം സസംഗൃഹയ്യ രഭസാദഭിയം തം ഭദ്രരൂപമപി ദൈത്യമഭദ്രം മർദയന്നമദയഃ സുരലോകം

70.9 ചിത്രമദ്യ ഭഗവൻ വൃഷഘാതാത്സുസ്ഥിരാജനി വൃഷസ്ഥിതിരുർവ്യാം വർദ്ധതേ ച വൃഷചേതസി ഭൂയാന്മോദ ഇത്യഭിനുതോƒസി സുരസ്ത്വം

70.10 ഔക്ഷകാണി പരിധാവത ദൂരം വീക്ഷ്യതാമയമിഹോക്ഷവിഭേദീ ഇത്ഥമാത്തഹസിതൈഃ സഹ ഗോപൈർഗേഹഗസ്ത്വമവ വാതപുരേശ

 

ദശകം എഴുപത്തിയൊന്ന്

71.1 യത്നേഷു സർവേഷ്വപി നാവകേശീ കേശീ സ ഭോജേശിതുരിഷ്ടബന്ധുഃ ത്വം സിന്ധുജാവാപ്യ ഇതീവ മത്വാ സംപ്രാപ്തവാൻസിന്ധുജവാജിരൂപഃ

71.2 ഗന്ധർവതാമേഷ ഗതോƒപി രൂക്ഷൈർനാദൈഃ സമുദ്വേജിതസർവലോകഃ ഭവദ്വിലോകാവധി ഗോപവാടീം പ്രമർദ്യ പാപഃ പുനരാ പതത്ത്വാം

71.3 താർക്ഷ്യാർപിതാംഘ്രേസ്തവ താർക്ഷ്യ ഏഷ ചിക്ഷേപ വക്ഷോഭുവി നാമ പാദം ഭൃഗോഃ പദാഘാതകഥാം നിശമ്യ സ്വേനാപി ശക്യം തദിതീവ മോഹാത്‌

71.4 പ്രവഞ്ചയന്നസ്യ ഖുരാഞ്ചലം ദ്രാഗമും ച വിക്ഷേപിഥ ദൂരദൂരം സംമൂർഛിതോƒപി ഹതിമൂർഛിതേന ക്രോധോഷ്മണാ ഖാദിതുമാദ്രുതസ്ത്വാം

71.5 ത്വം വാഹദണ്ഡേ കൃതധീശ്ച ബാഹാദണ്ഡം ന്യധാസ്തസ്യ മുഖേ തദാനീം തദ്വൃദ്ധിരുദ്ധശ്വസനോ ഗതാസുഃ സപ്തീഭവന്നപ്യയമൈക്യമാഗാത്‌

71.6 ആലംഭമാത്രേണ പശോഃ സുരാണാം പ്രസാദകേ നൂത്ന ഇവാശ്വമേധേ കൃതേ ത്വയാ ഹർഷവശാത്സുരേന്ദ്രാസ്ത്വാം തുഷ്ടുവുഃ കേശവനാമധേയം

71.7 കംസായ തേ ശൗരിസുതത്വമുക്ത്വാ തം തദ്വധോത്കം പ്രതിരുധ്യ വാചാ പ്രാപ്തേന കേശിക്ഷപണാവസാനേ ശ്രീനാരദേന ത്വമഭിഷ്ടുതോƒഭൂഃ

71.8 കദാപി ഗോപൈഃ സഹ കാനനാന്തേ നിലായനക്രീഡനലോലുപം ത്വാം മയാത്മജഃ പ്രാപ ദുരന്തമായോ വ്യോമാഭിധോ വ്യോമചരോപരോധീ

71.9 സ ചോരപാലായിതവല്ലവേഷു ചോരായിതോ ഗോപശിശൂൻപശൂംശ്ച ഗുഹാസു കൃത്വാ പിദധേ ശിലാഭിസ്ത്വയാ ച ബുദ്ധ്വാ പരിമർദിതോƒഭൂത്‌

71.10 ഏവംവിധൈശ്ചാദ്ഭുതകേലിഭേദൈരാനന്ദമൂർഛാമതുലാം വ്രജസ്യ പദേ പദേ നൂതനയന്നസീമാം പരാത്മരൂപിൻ പവനേശപായാഃ

ദശകം എഴുപത്തിരണ്ട്

72.1 കംസോƒഥ നാരദഗിരാ വ്രജവാസിനം ത്വാമാകർണ്യ ദീർണഹൃദയഃ സ ഹി ഗാന്ദിനേയം ആഹൂയ കാർമുകമഖച്ഛലതോ ഭവന്തമാനേതുമേനമഹിനോദഹിനാഥശായിൻ

72.2 അക്രൂര ഏഷ ഭവദംഘൃപരശ്ചിരായ ത്വദ്ദർശനാക്ഷമമനാഃ ക്ഷിതിപാലഭീത്യാ തസ്യാജ്ഞയൈവ പുനരീക്ഷിതുമുദ്യതസ്ത്വാം- ആനന്ദഭാരമതിഭൂരിതരം ബഭാര

72.3 സോƒയം രഥേന സുകൃതീ ഭവതോ നിവാസം ഗച്ഛന്മനോരഥഗണാംസ്ത്വയി ധാര്യമാണാൻ ആസ്വാദയന്മുഹുരപായഭയേന ദൈവം സംപ്രാർത്ഥയൻപഥി ന കിഞ്ചിദപി വ്യജാനാത്‌

72.4 ദ്രക്ഷ്യാമി ദേവശതഗീതഗതിം പുമാംസം സ്പ്രക്ഷ്യാമി കിംസ്വിദപിനാമ പരിഷ്വജേയം കിം വക്ഷ്യതേ സ ഖലു മാം ക്വനു വീക്ഷിതഃ സ്യാ- ദിത്ഥം നിനായ സ ഭവന്മയമേവ മാർഗം

72.5 ഭൂയഃ ക്രമാദഭിവിശൻഭവദംഘൃപൂതം ബൃന്ദാവനം ഹരവിരിഞ്ചസുരാഭിവന്ദ്യം ആനന്ദമഗ്ന ഇവ ലഗ്ന ഇവ പ്രമോഹേ കിം കിം ദശാന്തരമവാപ ന പങ്കജാക്ഷ

72.6 പശ്യന്നവന്ദത ഭവദ്വിഹൃതിസ്ഥലാനി പാംസുഷ്വവേഷ്ടത ഭവച്ചരണാങ്കിതേഷു കിം ബ്രൂമഹേ ബഹുജനാ ഹി തദാപി ജാതാ ഏവം തു ഭക്തിതരലാ വിരളാഃ പരാത്മൻ

72.7 സായം സ ഗോപഭവനാനി ഭവച്ചരിത്ര- ഗീതാമൃതപ്രസൃതകർണരസായനാനി പശ്യൻപ്രമോദസരിദേവ കിലോഹ്യമാനോ ഗച്ഛൻഭവദ്ഭവന സന്നിധിമന്വയാസീത്‌

72.8 താവദ്ദദർശ പശുദോഹവിലോകലോലം ഭക്തോത്തമാഗതിമിവ പ്രതിപാലയന്തം ഭൂമൻ ഭവന്തമയമഗ്രജവന്തമന്ത- ഋബ്രഹ്മാനുഭൂതിരസസിന്ധുമിവോദ്വമന്തം

72.9 സായന്തനാപ്ലവവിശേഷവിവിക്തഗാത്രൗ ദ്വൗ പീതനീലരുചിരാംബരലോഭനീയൗ നാതിപ്രപഞ്ചധൃതഭൂഷണചാരുവേഷൗ മന്ദസ്മിതാർദ്രവദനൗ സ യുവാം ദദർശ

72.10 ദൂരാദ്രഥാത്സമവരുഹ്യ നമന്തമേനമുത്ഥാപ്യ ഭക്തകുലമൗലിമഥോപഗൂഹൻ ഹർഷാന്മിതാക്ഷരഗിരാ കുശലാനുയോഗീ പാണിം പ്രഗൃയ സബലോƒഥ ഗൃഹം നിനേഥ

72.11 നന്ദേന സാകമമിതാദരമർചയിത്വാ തം യാദവം തദുദിതാം നിശമയ്യ വാർതാം ഗോപേഷു ഭൂപതിനിദേശകഥാം നിവേദ്യ നാനാകഥാഭിരിഹ തേന നിശാമനൈഷീഃ

72.12 ചന്ദ്രാഗൃഹേ കിമുത ചന്ദ്രഭഗാഗൃഹേ നു രാധാഗൃഹേ നു ഭവനേ കിമു മൈത്രവിന്ദേ ധൂർത്തോ വിലംബത ഇതി പ്രമദാഭിരുച്ചൈ- രാശങ്കിതോ നിശി മരുത്പുരനാഥ പായാഃ

ദശകം എഴുപത്തിമൂന്ന്

73.1 നിശമയ്യ തവാഥ യാനവാർതാം ഭൃശമാർതാഃ പശുപാലബാലികാസ്താഃ കിമിദം കിമിദം കഥന്ന്വിതീമാഃ സമവേതാഃ പരിദേവിതാന്യകുർവൻ

73.2 കരുണാനിധിരേഷു നന്ദസൂനുഃ കഥമസ്മാന്വിസൃജേദനന്യനാഥാഃ ബത നഃ കിമു ദൈവമേവമാസീദിതി താസ്ത്വദ്ഗതമാനസാ വിലേപുഃ

73.3 ചരമപ്രഹരേ പ്രതിഷ്ഠമാനഃ സഹ പിത്രാ നിജമിത്രമണ്ഡലൈശ്ച പരിതാപഭരം നിതംബിനീനാം ശമയിഷ്യൻ വ്യമുചസ്സഖായമേകം

73.4 അചിരാദുപയാമി സന്നിധിം വോ ഭവിതാ സാധു മയൈവ സംഗമശ്രീഃ അമൃതാംബുനിധൗ നിമജ്ജയിഷ്യേ ദ്രുതമിത്യാശ്വസിതാ വധൂരകാർഷീഃ

73.5 സവിഷാദഭരം സയാഞ്ചമുച്ചൈരതിദൂരം വനിതാഭിരീക്ഷ്യമാണഃ മൃദു തദ്ദിശി പാതയന്നപാംഗാൻ സബലോƒക്രൂരരഥേന നിർഗതോƒഭൂഃ

73.6 അനസാ ബഹുലേന വല്ലവാനാം മനസാ ചനുഗതോƒഥ വല്ലഭാനാം വനമാർതഭൃഗം വിഷണ്ണവൃക്ഷം സമതീതോ യമുനാതടീമയാസീഃ

73.7 നിയമായ നിമജ്യ വാരിണി ത്വമഭിവീക്ഷ്യാഥ രഥേƒപി ഗാന്ദിനേയഃ വിവശോƒജനി കിന്ന്വിദം വിഭോസ്തേ നനു ചിത്രം ത്വവലോകനം സമന്താത്‌

73.8 പുനരേഷ നിമജ്യ പുണ്യശാലീ പുരുഷം ത്വാം പരമം ഭുജംഗഭോഗേ അരികംബുഗദാംബുജൈഃ സ്ഫുരന്തം സുരസിദ്ധൗഘപരീതമാലുലോകേ

73.9 സ തദാ പരമാത്മസൗഖ്യസിന്ധൗ വിനിമഗ്നഃ പ്രണുവൻപ്രകാരഭേദൈഃ അവിലോക്യ പുനശ്ച ഹർഷസിന്ധോരനുവൃത്യാ പുലകാവൃതോ യയൗ ത്വാം

73.10 കിമു ശീതലിമാ മഹാഞ്ഞലേ യത്പുളകോƒസാവിതി ചോദിതേന തേന അതിഹർഷനിരുത്തരേണ സാർദ്ധം രഥവാസീ പവനേശ പാഹി മാം ത്വം

ദശകം എഴുപത്തിനാല്‌

74.1 സമ്പ്രാപ്തോ മഥുരാം ദിനാർദ്ധവിഗമേ തത്രാന്തരസ്മിന്വസ- ന്നാരാമേ വിഹിതാശനഃ സഖിജനൈര്യാതഃ പുരീമീക്ഷിതും പ്രാപോ രാജപഥം ചിരശ്രുതിധൃതവ്യാലോകകൗതൂഹല- സ്ത്രീപുംസോദ്യദഗണ്യപുണ്യനിഗളൈരാകൃഷ്യമാണോ നു കിം

74.2 ത്വത്പാദദ്ദുതിവത്സരാഗസുഭഗാസ്ത്വന്മൂർത്തിവദ്യോഷിതഃ സമ്പ്രാപ്താ വിലസത്പയോധരരുചോ ലോലാ ഭവദ്ദൃഷ്ടിവത്‌ ഹാരിണ്യസ്ത്വദുരസ്സ്ഥലീവദയി തേ മന്ദസ്മിതപ്രൗഢിവ- ന്നൈർമല്യോല്ലസിതാഃ കചൗഘരുചിവദ്രാജത്കലാപാശ്രിതാഃ

74.3 താസാമാകലയന്നപാംഗവലനൈർമോദം പ്രഹർഷാദ്ഭുത- വ്യാലോലേഷു ജനേഷു തത്ര രജകം കഞ്ചിത്പടീം പ്രാർത്ഥയൻ കസ്തേ ദാസ്യതി രാജകീയവസനം യാഹീതി തേനോദിതഃ സദ്യസ്തസ്യ കരേണ ശീർഷമഹൃഥാഃ സോƒപ്യാപ പുണ്യാം ഗതിം

74.4 ഭൂയോ വായകമേകമായതമതിം തോഷേണ വേഷോചിതം ദാശ്വാംസം സ്വപദം നിനേഥ സുകൃതം കോ വേദ ജീവാത്മനാം മാലാഭിഃ സ്തബകൈഃ സ്തവൈരപി പുനർമാലാകൃതാ മാനിതോ ഭക്തിം തേന വൃതാം ദിദേശിഥ പരാം ലക്ഷ്മീം ച ലക്ഷ്മീപതേ

74.5 കുബ്ജാമബ്ജവിലോചനാം പഥി പുനർദൃഷ്ട്വാംഗരാഗേ തയാ ദത്തേ സാധു കിലാംഗരാഗമദദാസ്തസ്യാ മഹാന്തം ഹൃദി ചിത്തസ്ഥാമൃജുതാമഥ പ്രഥയിതും ഗാത്രേƒപി തസ്യാഃ സ്ഫുടം ഗൃഹ്ണന്മഞ്ജു കരേണ താമുദനയസ്താവജ്ജഗത്സുന്ദരീം

74.6 താവന്നിശ്ചിതവൈഭവാസ്തവ വിഭോ നാത്യന്തപാപാ ജനാ യത്കിഞ്ചിദ്ദദതേ സ്മ ശക്ത്യനുഗുണം താംബൂലമാല്യാദികം ഗൃഹ്ണാനഃ കുസുമാദി കിഞ്ചന തദാ മാർഗേ നിബദ്ധാഞ്ജലി- ഋനാതിഷ്ഠം ബത യതോƒദ്യ വിപുലാമാർതിം വ്രജാമി പ്രഭോ

74.7 ഏഷ്യാമിതി വിമുക്തയാപി ഭഗവന്നാലേപദാത്ര്യാ തയാ ദൂരാത്കാതരയാ നിരീക്ഷിതഗതിസ്ത്വം പ്രാവിശോ ഗോപുരം ആഘോഷാനുമിതത്വദാഗമമഹാഹർഷോല്ലലദ്ദേവകീ- വക്ഷോജപ്രഗലത്പയോരസമിഷാത്ത്വത്കീർതിരന്തർഗതാ

74.8 ആവിഷ്ടോ നഗരീം മഹോത്സവവതീം കോദണ്ഡശാലാം വ്രജൻ മാധുര്യേണ നു തേജസാ നു പുരുഷൈർദൂരേണ ദത്താന്തരഃ സ്രഗ്ഭിർഭൂഷിതമർചിതം വരധനുർമാമേതി വാദാത്പുരഃ പ്രാഗൃഹ്ണാഃ സമരോപയഃ കില സമാക്രാങ്ക്ഷീരഭാങ്ക്ഷീരപി

74.9 ശ്വഃ കംസക്ഷപണോത്സവസ്യ പുരതഃ പ്രാരംഭതൂര്യോപമ- ശ്ചാപധ്വംസമഹാധ്വനിസ്തവ വിഭോ ദേവാനരോമാഞ്ചയത്‌ കംസസ്യാപി ച വേപഥുസ്തദുദിതഃ കോദണ്ഡഖണ്ഡദ്വയീ- ചണ്ഡാഭ്യാഹതരക്ഷിപൂരുഷരവൈരുത്കൂലിതോƒഭൂത്ത്വയാ

74.10 ശിഷ്ടൈർദുഷ്ടജനൈശ്ച ദൃഷ്ടമഹിമാ പ്രീത്യാ ച ഭീത്യാ തതഃ സംപശ്യൻപുരസമ്പദം പ്രവിവരൻസായം ഗതോ വാടികാം ശ്രീദാംനാ സഹ രാധികാവിരഹജം ഖേദം വദൻപ്രസ്വപ- ന്നാനന്ദന്നവതാരകാര്യഘടനാദ്വാതേശ സംരക്ഷ മാം

ദശകം എഴുപത്തിയഞ്ച്

75.1 പ്രാതഃ സന്ത്രസ്തഭോജക്ഷിതിപതിവചസാ പ്രസ്തുതേ മല്ലതൂര്യേ സംഘേ രാജ്ഞാം ച മഞ്ചാനഭിയയുഷി ഗതേ നന്ദഗോപേƒപി ഹർമ്യം കംസേ സൗധാധിരൂഢേ ത്വമപി സഹബലഃ സാനുഗശ്ചാരുവേഷോ രംഗദ്വാരം ഗതോƒഭൂഃ കുപിതകുവലയാപീഡനാഗാവലീഢം

75.2 പാപിഷ്ഠാപേഹി മാർഗാദ്‌ ദ്രുതമിതി വചസാ നിഷ്ഠുരക്രുദ്ധബുദ്ധേ- രഗ്ബഷ്ഠസ്യ പ്രണോദാദധികജവജുഷാ ഹസ്തിനാ ഗൃഹ്യമാണഃ കേലീമുക്തോƒഥ ഗോപീകുചകലശചിരസ്പർദ്ധിനം കുംഭമസ്യ വ്യാഹത്യാലീയഥാസ്ത്വം ചരണഭുവി പുനർനിർഗതോ വൽഗുഹാസീ

75.3 ഹസ്തപ്രാപ്യോƒപ്യഗമ്യോ ഝടിതി മുനിജനസ്യേവ ധാവങ്ങജേന്ദ്രം ക്രീഡന്നാപത്യ ഭൂമൗ പുനരഭിപതതസ്തസ്യ ദന്തം സജീവം മൂലാദുന്മൂല്യ തന്മൂലഗമഹിതമഹാമൗക്തികാന്യാത്മമിത്രേ പ്രാദാസ്ത്വം ഹാരമേഭിർലലിതവിരചിതം രാധികായൈ ദിശേതി

75.4 ഗൃഹ്ണാനം ദന്തമംസേ യുതമഥ ഹലിനാ രംഗമംഗാവിശന്തം ത്വാം മംഗല്യാംഗഭംഗീരഭസഹൃതമനോലോചനാ വീക്ഷ്യ ലോകാഃ ഹംഹോ ധന്യോ നു നന്ദോ നഹി നഹി പശുപാലാംഗനാ നോ യശോദാ നോ നോ ധന്യേക്ഷണാഃ സ്മസ്ത്രിജഗതി വയമേവേതി സർവേ ശശംസുഃ

75.5 പൂർണം ബ്രഹ്മൈവ സാക്ഷാന്നിരവധിപരമാനന്ദസാന്ദ്രപ്രകാശം ഗോപേഷു ത്വം വ്യലാസീർന ഖലു ബഹുജനൈസ്താവദാവേദിതോƒഭൂഃ ദൃഷ്ട്വാഥ ത്വാം തദേദംപ്രഥമമുപഗതേ പുണ്യകാലേ ജനൗഘാഃ പൂർണാനന്ദാ വിപാപാഃ സരസമഭിജഗുസ്ത്വത്കൃതാനി സ്മൃതാനി

75.6 ചാണൂരോ മല്ലവീരസ്തദനു നൃപഗിരാ മുഷ്ടികോ മുഷ്ടിശാലീ ത്വാം രാമം ചാഭിപേദേ ഝടഝടിതി മിഥോ മുഷ്ടിപാതാതിരൂക്ഷം ഉത്പാതാപാതനാകർഷണവിവിധരണാന്യാസതാം തത്ര ചിത്രം മൃത്യോഃ പ്രാഗേവ മല്ലപ്രഭുരഗമദയം ഭൂരിശോ ബന്ധമോക്ഷാൻ

75.7 ഹാ ധിക്കഷ്ടം കുമാരൗ സുലലിതവപുഷൗ മല്ലവീരൗ കഠോരൗ ന ദ്രക്ഷ്യാമോ വ്രജാമസ്ത്വരിതമിതി ജനേ ഭാഷമാണേ തദാനീം ചാണൂരം തം കരാദ്ഭ്രാമണവിഗലദസും പോഥയാമാസിഥോർവ്യാം പിഷ്ടോƒഭൂന്മുഷ്ടികോƒപി ദ്രുതമഥ ഹലിനാ നഷ്ടശിഷ്ടൈർദധാവേ

75.8 കംസസ്സംവാര്യം തൂര്യം ഖലമതിരവിദങ്കാര്യമാര്യാൻ പിതൃംസ്താ- നാഹന്തും വ്യാപ്തമൂർത്തേസ്തവ ച സമശിഷദ്ദൂരമുത്സാരണായ രുഷ്ടോ ദുഷ്ടോക്തിഭിസ്ത്വം ഗരുഡ ഇവ ഗിരിം മഞ്ചമഞ്ചന്നുദഞ്ചത്‌ ഖംഗവ്യാവദ്ഗദുസ്സംഗ്രഹമപി ച ഹഠാത്പ്രാഗ്രഹീരൗഗ്രസേനിം

75.9 സദ്യോ നിഷ്പിഷ്ടസന്ധിം ഭുവി നരപതിമാപാത്യ തസ്യോപരിഷ്ടാത്‌ ത്വയ്യാപാത്യേ തദൈവ ത്വദുപരി പതിതാ നാകിനാം പുഷ്പവൃഷ്ടിഃ കിം കിം ബ്രൂമസ്തദാനീം സതതമപി ഭിയാ ത്വദ്ഗതാത്മാ സ ഭേജേ സായുജ്യം ത്വദ്വധോത്ഥാ പരമ പരമിയം വാസനാ കാലനേമേഃ

75.10 തദ്ഭ്രാതൃനഷ്ട പിഷ്ട്വാ ദ്രുതമഥ പിതരൗ സന്നമന്നുഗ്രസേനം കൃത്വാ രാജാനമുച്ചൈര്യദുകുലമഖിലം മോദയങ്കാമദാനൈഃ ഭക്താനാമുത്തമംഞ്ചോദ്ധവമമരഗുരോരാപ്തനീതിം സഖായം ലബ്ധ്വാ തുഷ്ടോ നഗര്യാം പവനപുരപതേ രുന്ധി മേ സർവരോഗാൻ

ദശകം എഴുപത്തിയാറ്

76.1 ഗത്വാ സാന്ദീപനിമഥ ചതുഷ്ഷഷ്ടിമാത്രൈരഹോഭിഃ സർവജ്ഞസ്ത്വം സഹ മുസലിനാ സർവവിദ്യാം ഗൃഹീത്വാ പുത്രം നഷ്ടം യമനിലയനാദാഹൃതം ദക്ഷിണാർത്ഥം ദത്ത്വാ തസ്മൈ നിജപുരമഗാ നാദയൻപാഞ്ചജന്യം

76.2 സ്മൃത്വാ സ്മൃത്വാ പശുപസുദൃശഃ പ്രേമഭാരപ്രണുന്നാഃ കാരുണ്യേന ത്വമപി വിവശഃ പ്രഹിണോരുദ്ധവം തം കിഞ്ചാമുഷ്മൈ പരമസുഹൃദേ ഭക്തവര്യായ താസാം ഭക്ത്യുദ്രേകം സകലഭുവനേ ദുർലഭം ദർശയിഷ്യൻ

76.3 ത്വന്മാഹാത്മ്യപ്രഥിമപിശുനം ഗോകുലം പ്രാപ്യ സായം ത്വദ്വാർതാഭിർബഹു സ രമയാമാസ നന്ദം യശോദാം പ്രാതർദൃഷ്ട്വാ മണിമയരഥം ശങ്കിതാഃ പങ്കജാക്ഷ്യഃ ശ്രുത്വൗ പ്രാപ്തം ഭവദനുചരം ത്യക്തകാര്യാഃ സമീയുഃ

76.4 ദൃഷ്ട്വാ ചൈനം ത്വദുപമലസദ്വേഷഭൂഷാഭിരാമം സ്മൃത്വാ സ്മൃത്വാ തവ വിലസിതാന്യുച്ചകൈസ്താനി താനി രുദ്ധാലാപാഃ കഥമപി പുനർഗദ്ഗദാം വാചമൂചുഃ സൗജന്യാദീന്നിജപരഭിദാമപ്യലം വിസ്മരന്ത്യഃ

76.5 ശ്രീമൻ കിം ത്വം പിതൃജനകൃതേ പ്രേഷിതോ നിർദയേന ക്വാസൗ കാന്തോ നഗരസുദൃശാം ഹാ ഹരേ നാഥ പായാഃ ആശ്ലേഷാണാമമൃതവപുഷോ ഹന്ത തേ ചുംബനാനാ- മുന്മാദാനാം കുഹകവചസാം വിസ്മരേത്കാന്ത കാ വാ

76.6 രാസക്രീഡാലുലിതലലിതം വിശ്ലഥത്കേശപാശം മന്ദോദ്ഭിന്നശ്രമജലകണം ലോഭനീയം ത്വദംഗം കാരുണ്യാബ്ധേ സകൃദപി സമാലിംഗിതും ദർശയേതി പ്രേമോന്മാദാദ്ഭുവനമദന ത്വത്പ്രിയാസ്ത്വാം വിലേപുഃ

76.7 ഏവമ്പ്രായൈർവിവശവചനൈരാകുലാ ഗോപികാസ്താസ്‌- ത്വത്സന്ദേശൈഃ പ്രകൃതിമനയത്സോƒഥ വിജ്ഞാനഗർഭൈഃ ഭൂയസ്താഭിർമുദിതമതിഭിസ്ത്വന്മയീഭിർവധൂഭിസ്‌- തത്തദ്വാർതാസരസമനയത്കാനിചിദ്വാസരാണി

76.8 ത്വത്പ്രോദ്ഗാണൈഃ സഹിതമനിശം സർവതോ ഗേഹകൃത്യം ത്വദ്വാർതൈവ പ്രസരതി മിഥഃ സൈവ ചോത്സ്വാപലാപാഃ ചേഷ്ടാഃ പ്രായസ്ത്വദനുകൃതയസ്ത്വന്മയം സർവമേവം ദൃഷ്ട്വാ തത്ര വ്യമുഹദധികം വിസ്മയാദുദ്ധവോƒയം

76.9 രാധായാ മേ പ്രിയതമമിദം മത്പ്രിയൈവം ബ്രവീതി ത്വം കിം മൗനം കലയസി സഖേ മാനിനീ മത്പ്രിയേവ ഇത്യാദ്യേവ പ്രവദതി സഖി ത്വത്പ്രിയോ നിർജനേ മാ- മിത്ഥംവാദൈരരമയദയം ത്വത്പ്രിയാമുത്പലാക്ഷീം

76.10 ഏഷ്യാമി ദ്രാഗനുപഗമനം കേവലം കാര്യഭാരാദ്‌ വിശ്ലേഷേƒപി സ്മരണദൃഢതാസംഭവാന്മാസ്തു ഖേദഃ ബ്രഹ്മാനന്ദേ മിലതി നചിരാത്സംഗമോ വാ വിയോഗസ്‌- തുല്യോ വഃ സ്യാദിതി തവ ഗിരാ സോƒകരോന്നിർവ്യഥാസ്താഃ

76.11 ഏവം ഭക്തിഃ സകലഭുവനേ നേശിതാ ന ശ്രുതാ വാ കിം ശാസ്ത്രൗഘൈഃ കിമിഹ തപസാ ഗോപികാഭ്യോ നമോƒസ്തു ഇത്യാനന്ദാകുലമുപഗതം ഗോകുലാദുദ്ധവം തം ദൃഷ്ട്വാ ഹൃഷ്ടോ ഗുരുപുരപതേ പാഹി മാമാമയൗഘാത്‌

ദശകം എഴുപത്തിയേഴ്

77.1 സൈരന്ധ്ര്യാസ്തദനു ചിരം സ്മരാതുരായാ യാതോƒഭൂഃ സലലിതമുദ്ധവേന സാർദ്ധം ആവാസം ത്വദുപഗമോത്സവം സദൈവ ധ്യായന്ത്യാഃ പ്രതിദിനവാസസജ്ജികായാഃ

77.2 ഉപഗതേ ത്വയി പൂർണമനോരഥാം പ്രമദസംഭ്രമകമ്പ്രപയോധരാം വിവിധമാനനമാദധതീം മുദാ രഹസി താം രമയഞ്ചകൃഷേ സുഖം

77.3 പൃഷ്ടാ വരം പുനരസാവവൃണോദ്വരാകീ ഭൂയസ്ത്വയാ സുരതമേവ നിശാന്തരേഷു സായുജ്യമസ്ത്വിതി വദേത്‌ ബുധ ഏവ കാമം സാമീപ്യമസ്ത്വനിശമിത്യപി നാബ്രവീത്കിം

77.4 തതോ ഭവാന്ദേവ നിശാസു കാസുചിൻ- മൃഗീദൃശം താം നിഭൃതം വിനോദയൻ അദാദുപശ്ലോക ഇതി ശ്രുതം സുതം സ നാരദാത്സാത്ത്വതതന്ത്രവിദ്ബഭൗ

77.5 അക്രൂരമന്ദിരമിതോƒഥ ബലോദ്ധവാഭ്യാ- മഭ്യർചിതോ ബഹു നുതോ മുദിതേന തേന ഏനം വിസൃജ്യ വിപിനാഗതപാണ്ഡവേയ- വൃത്തം വിവേദിഥ തഥാ ധൃതരാഷ്ട്രചേഷ്ടാം

77.6 വിഘാതാജ്ജാമാതുഃ പരമസുഹൃദോ ഭോജനൃപതേ- ഋജരാസന്ധേ രുന്ധത്യനവധിരുഷാന്ധേƒഥ മഥുരാം രഥാദ്യൈർദ്യോലബ്ധൈഃ കതിപയബലസ്ത്വം ബലയുത- സ്ത്രയോവിംശത്യക്ഷൗഹിണി തദുപനീതം സമഹൃഥാഃ

77.7 ബദ്ധം ബലാദഥ ബലേന ബലോത്തരം ത്വം ഭൂയോ ബലോദ്യമരസേന മുമോചിഥൈനം നിശ്ശേഷദിഗ്ജയസമാഹൃതവിശ്വസൈന്യാത്‌ കോƒന്യസ്തതോ ഹി ബലപൗരുഷവാംസ്തദാനീം

77.8 ഭഗ്നസ്സ ലഗ്നഹൃദയോƒപി നൃപൈഃ പ്രണുന്നോ യുദ്ധം ത്വയാ വ്യധിത ഷോഡശകൃത്വ ഏവം അക്ഷൗഹിണീഃ ശിവ ശിവാസ്യ ജഘന്ഥ വിഷ്ണോ സംഭൂയ സൈകനവതിത്രിശതം തദാനീം

77.9 അഷ്ടാദശേƒസ്യ സമരേ സമുപേയുഷി ത്വം ദൃഷ്ട്വാ പുരോƒഥ യവനം യവനത്രികോട്യാ ത്വഷ്ട്രാ വിധാപ്യ പുരമാശു പയോധിമദ്ധ്യേ തത്രാഥ യോഗബലതഃ സ്വജനാനനൈഷീഃ

77.10 പദ്ഭ്യാം ത്വം പദ്മമാലീ ചകിതിവ പുരാന്നിർഗതോ ധാവമാനോ മ്ലേച്ഛേശേനാനുയാതോ വധസുകൃതവിഹീനേന ശൈലേ ന്യലൈഷീഃ സുപ്തേനാംഘ്ര്യാഹതേന ദ്രുതമഥ മുചുകുന്ദേന ഭസ്മീകൃതേƒസ്മിൻ ഭൂപായാസ്മൈ ഗുഹാന്തേ സുലലിതവപുഷാ തസ്ഥിഷേ ഭക്തിഭാജേ

77.11 ഏക്ഷ്വാകോƒഹം വിരക്തോƒസ്മ്യഖിലനൃപസുഖേ ത്വത്പ്രസാദൈകകാങ്ക്ഷീ ഹാ ദേവേതി സ്തുവന്തം വരവിതതിഷു തം നിസ്പൃഹം വീക്ഷ്യ ഹൃഷ്യൻ മുക്തേസ്തുല്യാം ച ഭക്തിം ധുതസകലമലം മോക്ഷമപ്യാശു ദത്ത്വാ കാര്യം ഹിംസാവിശുദ്ധ്യൈ തപ ഇതി ച തദാ പ്രാസ്ഥ ലോകപ്രതീത്യൈ

77.12 തദനു മഥുരാം ഗത്വാ ഹത്വാ ചമൂം യവനാഹൃതാം മഗധപതിനാ മാർഗേ സൈന്യൈഃ പുരേവ നിവാരിതഃ ചരമവിജയം ദർപായാസ്മൈ പ്രദായ പലായിതോ ജലധിനഗരീം യാതോ വാതാലയേശ്വര പാഹി മാം

ദശകം എഴുപത്തിയെട്ട്

78.1 ത്രിദശവർദ്ധകിവർദ്ധിതകൗശലം ത്രിദശദത്തസമസ്തവിഭൂതിമത്‌ ജലധിമദ്ധ്യഗതം ത്വമഭൂഷയോ നവപുരം വപുരഞ്ചിതരോചിഷാ

78.2 ദദുഷി രേവതഭൂഭൃതി രേവതീം ഹലഭൃതേ തനയാം വിധിശാസനാത്‌ മഹിതമുത്സവഘോഷമപൂപുഷഃ സമുദിതൈർമുദിതൈഃ സഹ യാദവൈഃ

78.3 അഥ വിദർഭസുതാം ഖലു രുക്മിണീം പ്രണയിനീം ത്വയി ദേവ സഹോദരഃ സ്വയമദിത്സത ചേദിമഹീഭുജേ സ്വതമസാ തമസാധുമുപാശ്രയൻ

78.4 ചിരധൃതപ്രണയാ ത്വയി ബാലികാ സപദി കാങ്ക്ഷിതഭംഗസമാകുലാ തവ നിവേദയിതും ദ്വിജമാദിശത്സ്വകദനം കദനംഗവിനിർമിതം

78.5 ദ്വിജസുതോƒപി ച തൂർണമുപായയൗ തവ പുരം ഹി ദുരാശദുരാസദം മുദമവാപ ച സാദരപൂജിതഃ സ ഭവതാ ഭവതാപഹൃതാ സ്വയം

78.6 സ ച ഭവന്തമവോചത കുണ്ഡിനേ നൃപസുതാ ഖലു രാജതി രുക്മിണീ ത്വയി സമുത്സുകയാ നിജധീരതാരഹിതയാ ഹി തയാ പ്രഹിതോƒസ്മ്യഹം

78.7 തവ ഹൃതാസ്മി പുരൈവ ഗുണൈരഹം ഹരതി മാം കില ചേദിനൃപോƒധുനാ അയി കൃപാലയ പാലയ മാമിതി പ്രജഗദേ ജഗദേകപതേ തയാ

78.8 അശരണാം യദി മാം ത്വമുപേക്ഷസേ സപദി ജീവിതമേവ ജഹാമ്യഹം ഇതി ഗിരാ സുതനോരതനോദ്ഭൃശം സുഹൃദയം ഹൃദയം തവ കാതരം

78.9 അകഥയസ്ത്വമഥൈനമയേ സഖേ തദധികാ മമ മന്മഥവേദനാ നൃപസമക്ഷമുപേത്യ ഹരാമ്യഹം തദയി താം ദയിതാമസിതേക്ഷണാം

78.10 പ്രമുദിതേന ച തേന സമം തദാ രഥഗതോ ലഘു കുണ്ഡിനമേയിവാൻ ഗുരുമരുത്പുരനായക മേ ഭവാന്വിതനുതാം തനുതാമഖിലാപദാം

ദശകം എഴുപത്തിയൊൻപത്

79.1 ബലസമേതബലാനുഗതോ ഭവാൻ പുരമഗാഹത ഭീഷ്മകമാനിതഃ ദ്വിജസുതം ത്വദുപാഗമവാദിനം ധൃതരസാ തരസാ പ്രണനാമ സാ

79.2 ഭുവനകാന്തമവേക്ഷ്യ ഭവദ്വപുർനൃപസുതസ്യ നിശമ്യ ച ചേഷ്ടിതം വിപുലഖേദജുഷാം പുരവാസിനാം സരുദിതൈരുദിതൈരഗമന്നിശാ

79.3 തദനു വന്ദിതുമിന്ദുമുഖീ ശിവാം വിഹിതമംഗലഭൂഷണഭാസുരാ നിരഗമദ്ഭവദർപിതജീവിതാ സ്വപുരതഃ പുരതഃ സുഭടാവൃതാ

79.4 കുലവധൂഭിരുപേത്യ കുമാരികാ ഗിരിസുതാം പരിപൂജ്യ ച സാദരം മുഹുരയാചത തത്പദപങ്കജേ നിപതിതാ പതിതാം തവ കേവലം

79.5 സമവലോക കുതുഹലസങ്കുലേ നൃപകുലേ നിഭൃതം ത്വയി ച സ്ഥിതേ നൃപസുതാ നിരഗാത്‌ ഗ്രിജാലയാത്‌ സുരുചിരം രുചിരഞ്ജിതദിങ്മുഖാ

79.6 ഭുവനമോഹനരൂപരുചാ തദാ വിവശിതാഖിലരാജകദംബയാ ത്വമപി ദേവ കടാക്ഷവിമോക്ഷണൈഃ പ്രമദയാ മദയാഞ്ചകൃഷേ മനാക്‌

79.7 ക്വ തു ഗമിഷ്യസി ചന്ദ്രമുഖീതി താം സരസമേത്യ കരേണ ഹരൻ ക്ഷണാത്‌ സമധിരോപ്യ രഥം ത്വമപാഹൃഥാ ഭുവി തതോ വിതതോ നിനദോ ദ്വിഷാം

79.8 ക്വനു ഗതഃ പശുപാല ഇതി ക്രുധാ കൃതരണാ യദുഭിശ്ച ജിതാ നൃപാഃ ന തു ഭവാനുദചാല്യത തൈരഹോ പിശുനകൈഃ ശുനകൈരിവ കേസരീ

79.9 തദനു രുക്മിണമാഗതമാഹവേ വധമുപേക്ഷ്യ നിബധ്യ വിരൂപയൻ ഹൃതമദം പരിമുച്യ ബലോക്തിഭിഃ പുരമയാ രമയാ സഹ കാന്തയാ

79.10 നവസമാഗമലജ്ജിതമാനസാം പ്രണയകൗതുകജൃംഭിതമന്മഥാം അരമയഃ ഖലു നാഥ യഥാസുഖം രഹസി താം ഹസിതാംശുലസന്മുഖീം

79.11 വിവിധനർമഭിരേവമഹർനിശം പ്രമദമാകലയൻപുനരേകദാ ഋജുമതേഃ കില വക്രാഗിരാ ഭവാൻ വരതനോരതനോദതിലോലതാം

79.12 തദധികൈരഥ ലാലനകൗശലൈഃ പ്രണയിനീമധികം രമയന്നിമാം അയി മുകുന്ദ ഭവച്ചരിതാനി നഃ പ്രഗദതാം ഗദതാന്തിമപാകുരു

ദശകം എൺപത്

80.1 സത്രാജിതസ്ത്വമഥ ലുബ്ധവദർകലബ്ധം ദിവ്യം സ്യമന്തകമണിം ഭഗവന്നയാചീഃ തത്കാരണം ബഹുവിധം മമ ഭാതി നൂനം തസ്യാത്മജാം ത്വയി രതാം ഛലതോ വിവോഢും

80.2 അദത്തം തം തുഭ്യം മണിവരമനേനാൽപമനസാ പ്രസേനസ്തദ്‌ ഭ്രാതാ ഗലഭുവി വഹൻപ്രാപ മൃഗയാം അഹന്നേനം സിംഹോ മണിമഹസി മാംസഭ്രമവശാത്‌ കപീന്ദ്രസ്തം ഹത്വാ മണിമപി ച ബാലായ ദദിവാൻ

80.3 ശശംസുഃ സത്രാജിദ്ഗിരമനു ജനാസ്ത്വാം മണിഹരം ജനാനാം പീയൂഷം ഭവതി ഗുണിനാം ദോഷകണികാ തതഃ സർവജ്ഞോƒപി സ്വജനസഹിതോ മാർഗണപരഃ പ്രസേനം തം ദൃഷ്ട്വാ ഹരിമപി ഗതോƒഭൂഃ കപിഗുഹാം

80.4 ഭവന്തമവിതർകയന്നതിവയാഃ സ്വയം ജാംബവാൻ മുകുന്ദശരണം ഹി മാം ക ഇഹ രോദ്ധുമിത്യാലപൻ വിഭോ രഘുപതേ ഹരേ ജയ ജയേത്യലം മുഷ്ടിഭി- ശ്ചിരം തവ സമർചനം വ്യധിത ഭക്തചൂഡാമണിഃ

80.5 ബുദ്ധ്വാഥ തേന ദത്താം നവരമണീം വരമണീം ച പരിഗൃഹ്ണൻ അനുഗൃഹ്ണന്നമുമാഗാഃ സപദി ച സത്രാജിതേ മണിം പ്രാദാഃ

80.6 തദനു സ ഖലു വ്രീഡാലോലോ വിലോലവിലോചനാം ദുഹിതരമഹോ ധീമാൻഭാമാം ഗിരൈവ പരാർപിതാം അദിത മണിനാ തുഭ്യം ലഭ്യം സമേത്യ ഭവാനപി പ്രമുദിതമനാസ്തസ്യൈവാദാന്മണീം ഗഹനാശയഃ

80.7 വ്രീലാകുലാം രമയതി ത്വയി സത്യഭാമാം കൗന്തേയദാഹകഥയാഥ കുരൂൻപ്രയാതേ ഹീ ഗാന്ദിനേയകൃതവർമഗിരാ നിപാത്യ സത്രാജിതം ശതധനുർമണിമാജഹാര

80.8 ശോകാത്കുരൂനുപഗതാമവലോക്യ കാന്താം ഹത്വാ ദ്രുതം ശതധുനം സമഹർഷയസ്താം രത്നേ സശങ്ക ഇവ മൈഥിലഗേഹമേത്യ രാമോ ഗദാം സമശിശിക്ഷത ധാർതരാഷ്ട്രം

80.9 അക്രൂര ഏഷ ഭഗവൻ ഭവദിച്ഛയൈവ സത്രാജിതഃ കുചരിതസ്യ യുയോജ ഹിംസാം അക്രൂരതോ മണിമനാഹൃതവാൻപുനസ്ത്വം തസ്യൈവ ഭൂതിമുപധാതുമിതി ബ്രുവന്തി

80.10 ഭക്തസ്ത്വയി സ്ഥിരതരഃ സ ഹി ഗാന്ദിനേയ- സ്തസ്യൈവ കാപഥമതിഃ കഥമീശ ജാതാ വിജ്ഞാനവാൻപ്രശമവാനഹമിത്യുദീർണം ഗർവം ധ്രുവം ശമയിതും ഭവതാ കൃതൈവ

80.11 യാതം ഭയേന കൃതവർമയുതം പുനസ്ത- മാഹൂയ തദ്വിനിഹിതം ച മണിം പ്രകാശ്യ തത്രൈവ സുവ്രതധരേ വിനിധായ തുഷ്യൻ ഭാമാകുചാന്തരശയഃ പവനേശ പായാഃ

 

ദശകം എൺപത്തിയൊന്ന്

81.1 സ്നിഗ്ധാം മുഗ്ധാം സതതമപി താം ലാലയൻ സത്യഭാമാം യാതോ ഭൂയഃ സഹ ഖലു തയാ യാജ്ഞസേനീവിവാഹം പാർത്ഥപ്രീത്യൈ പുനരപി മനാഗാസ്ഥിതോ ഹസ്തിപുര്യാം ശക്രപ്രസ്ഥം പുരമപി വിഭോ സംവിധായാഗതോƒഭൂഃ

81.2 ഭദ്രാം ഭദ്രാം ഭവദവരജാം കൗരവേണാർത്ഥ്യമാനാം ത്വദ്വാചാ താമഹൃത കുഹനാമസ്കരീ ശക്രസൂനുഃ തത്ര ക്രുദ്ധം ബലമനുനയൻ പ്രത്യഗാസ്തേന സാർദ്ധം ശക്രപ്രസ്ഥം പ്രിയസഖമുടേ സത്യഭാമാസഹായഃ

81.3 തത്ര ക്രീഡന്നപി ച യമുനാകൂലദൃഷ്ടാം ഗൃഹീത്വാ താം കാലിന്ദീം നഗരമഗമഃ ഖാണ്ഡവപ്രീണിതാഗ്നിഃ ഭ്രാതൃത്രസ്താം പ്രണയവിവശാം ദേവ പൈതൃഷ്വസേയീം രാജ്ഞാം മദ്ധ്യേ സപദി ജഹൃിഷേ മിത്രവിന്ദാമവന്തീം

81.4 സത്യാം ഗത്വാ പുനരുദവഹോ നഗ്നജിന്നന്ദനാം താം ബധ്വാ സപ്താപി ച വൃഷവരാൻസപ്തമൂർത്തിർനിമേഷാത്‌ ഭദ്രാം നാമ പ്രദദുരഥ തേ ദേവ സന്തർദനാദ്യാ- സ്തത്സോദര്യാം വരദ ഭവതഃ സാപി പൈതൃഷ്വസേയീ

81.5 പാർത്ഥാദ്യൈരപ്യകൃതലവനം തോയമാത്രാഭിലക്ഷ്യം ലക്ഷം ഛിത്വാ ശഫരമവൃഥാ ലക്ഷണാം മദ്രകന്യാം അഷ്ടാവേവം തവ സമഭവൻ വല്ലഭാസ്തത്ര മദ്ധ്യേ ശുശ്രോഥ ത്വം സുരപതിഗിരാ ഭൗമദുശ്ചേഷ്ടിതാനി

81.6 സ്മൃതായാതം പക്ഷിപ്രവരമധിരൂഢസ്ത്വമഗമോ വഹന്നങ്കേ ഭാമാമുപവനമിവാരാതിഭവനം വിഭിന്ദൻ ദുർഗാണി ത്രുടിതപൃതനാശോനിതരസൈഃ പുരം താവത്‌ പ്രാഗ്ജ്യോതിഷമകുരുഥാശ്ശോണിതപുരം

81.7 മുരസ്ത്വാം പഞ്ചാസ്യോ ജലധിവനമദ്ധ്യാദുദപതത്‌ സ ചക്രേ ചക്രേണ പ്രദലിതശിരാ മങ്ക്ഷു ഭവതാ ചതുദന്തൈർദന്താവലപതിഭിരിന്ധാനസമരം രഥാങ്കേനച്ഛിത്വാ നരകമകരോസ്തീർണരകം

81.8 സ്തുതോ ഭൂമ്യാ രാജ്യം സപദി ഭഗദത്തേƒസ്യ തനയേ ഗജഞ്ചൈകം ദത്ത്വാ പ്രജിഘായിഥ നാഗാന്നിജപുരീം ഖലേനാബദ്ധാനാം സ്വഗതമനസാം ഷോഡശ പുനഃ സഹസ്രാണി സ്ത്രീണാമപി ച ധനരാശിം ച വിപുലം

81.9 ഭൗമാപാഹൃതകുണ്ഡലം തദദിതേർദാതും പ്രയാതോ ദിവം ശക്രാദ്യൈർമഹിതഃ സമം ദയിതയാ ദ്യുസ്ത്രീഷു ദത്തഹൃയാ ഹൃത്വാ കൽപതരും രുഷാഭിപതിതം ജിത്വേന്ദ്രമഭ്യാഗമ- സ്തത്തു ശ്രീമദദോഷ ഈദൃശ ഇതി വ്യാഖ്യാതുമേവാകൃഥാഃ

81.10 കൽപദ്രും സത്യഭാമാഭവനഭുവി സൃജന്ദ്വ്യഷ്ടസാഹസ്രയോഷാഃ സ്വീകൃത്യ പ്രത്യഗാരം വിഹിതബഹുവപുർലാലയങ്കേലിഭേദൈഃ ആശ്ചര്യാന്നാരദാലോകിതവിവിധഗതിസ്തത്ര തത്രാപി ഗേഹേ ഭൂയഃ സർവാസു കുർവൻ ദശ ദശ തനയാൻ പാഹി വാതാലയേശ

 

ദശകം എൺപത്തിരണ്ട്

82.1 പ്രദ്യുമ്നോ രൗക്മിണേയഃ സ ഖലു തവ കലാ ശംബരേണാഹൃതസ്തം ഹത്വാ രത്യാ സഹാപ്തോ നിജപുരമഹരദ്രുക്മികന്യാം ച ധന്യാം തത്പുത്രോƒഥാനിരുദ്ധോ ഗുണനിധിരവഹദ്രോചനാം രുക്മിപൗത്രീം തത്രോദ്വാഹേ ഗതസ്ത്വം ന്യവധി മുസലിനാ രുക്മ്യപി ദ്യൂതവൈരാത്‌

82.2 ബാണസ്യ സാ ബലിസുതസ്യ സഹസ്രബാഹോർമാഹേശ്വരസ്യ മഹിതാ ദുഹിതാ കിലോഷാ ത്വത്പൗത്രമേനമനിരുദ്ധമദൃഷ്ടപൂർവം സ്വപ്നേƒനുഭൂയ ഭഗവൻ വിരഹാതുരാƒഭൂത്‌

82.3 യോഗിന്യതീവ കുശലാ ഖലു ചിത്രലേഖാ തസ്യാഃ സഖീ വിലിഖതീ തരുണാനശേഷാൻ തത്രാനിരുദ്ധമുഷയാ വിദിതം നിശായാ- മാനേഷ്ട യോഗബലതോ ഭവതോ നികേതാത്‌

82.4 കന്യാപുരേ ദയിതയാ സുഖമാരമന്തം ചൈനം കഥഞ്ചന ബബന്ധുഷി ശർവബന്ധൗ ശ്രീനാരദോക്തതദുദന്തദുരന്തരോഷൈസ്ത്വം തസ്യ ശോണിതപുരം യദുഭിർന്യരുന്ധാഃ

82.5 പുരീപാലഃ ശൈലപ്രിയദുഹിതൃനാഥോƒസ്യ ഭഗവാൻ സമം ഭൂതവ്രാതൈര്യദുബലമശങ്കം നിരുരുധേ മഹാപ്രാണോ ബാണോ ജടിതി യുയുധാനേന യുയുധേ ഗുഹഃ പ്രദ്യുമ്നേന ത്വമപി പുരഹന്ത്രാ ജഘടിഷേ

82.6 നിരുദ്ധാശേഷാസ്ത്രേ മുമുഹുഷി തവാസ്ത്രേണ ഗിരിശേ ദ്രുതാ ഭൂതാ ഭീതാഃ പ്രമഥകുലവീരാഃ പ്രമഥിതാഃ പരാസ്കന്ദത്സ്കന്ദഃ കുസുമശരബാണൈശ്ച സചിവഃ സ കുംഭാണ്ഡോ ഭാണ്ഡം നവമിവ ബലേനാശു ബിഭിദേ

82.7 ചാപാനാം പഞ്ചശത്യാ പ്രസഭമുപഗതേ ഛിന്നചാപേƒഥ ബാണേ വ്യർത്ഥേ യാതേ സമേതോ ജ്വരപതിരശനൈരജ്വരി ത്വജ്ജ്വരേണ ജ്ഞാനീ സ്തുത്വാഥ ദത്ത്വാ തവ ചരിതജുഷാം വിജ്വരം സജ്വരോƒഗാത്‌ പ്രായോƒന്തർജ്ഞാനവന്തോƒപി ച ബഹുതമസാ രൗദ്രചേഷ്ടാ ഹി രൗദ്രാഃ

82.8 ബാണം നാനായുധോഗ്രം പുനരഭിപതിതം ദുർപദോഷാദ്വിതന്വൻ നിർലൂനാശേഷദോഷം സപദി ബുബുധുഷാ ശങ്കരേണോപഗീതഃ തദ്വാചാ ശിഷ്ടബാഹുദ്വിതയമുഭയതോ നിർഭയം തത്പ്രിയം തം മുക്ത്വാ തദ്ദത്തമാനോ നിജപുരമഗമഃ സാനിരുദ്ധഃ സഹോഷഃ

82.9 മുഹുസ്താവച്ഛക്രം വരുണമജയോ നന്ദഹരണേ യമം ബാലാനീതൗ ദവദഹനപാനേƒനിലസഖം വിധിം വത്സസ്തേയേ ഗിരിശമിഹ ബാണസ്യ സമരേ വിഭോ വിശ്വോത്കർഷീ തദയമവതാരോ ജയതി തേ

82.10 ദ്വിജരുഷാ കൃകലാസവപുർദ്ധരം നൃഗനൃപം ത്രിദിവാലയമാപയൻ നിജജനേ ദ്വിജഭക്തിമനുത്തമാമുപദിശൻ പവനേശ്വര പാഹി മാം

ദശകം എൺപത്തിമൂന്ന്

83.1 രാമേƒഥഗോകുലഗതേ പ്രമദാപ്രസക്തേ ഹൂതാനുപേതയമുനാദമനേ മദാന്ധേ സ്വൈരം സമാരമതി സേവകവാദമൂഢോ ദൂതം ന്യയുങ്ക്ത തവ പൗണ്ഡ്രകവാസുദേവഃ

83.2 നാരായണോƒഹമവതീർണ ഇഹാസ്മി ഭൂമൗ ധത്സേ കില ത്വമപി മാമകലക്ഷണാനി ഉത്സൃജ്യ താനി ശരണം വ്രജ മാമിതി ത്വാം ദൂതോ ജഗാദ സകലൈർഹസിതഃ സഭായാം

83.3 ദൂതേƒഥ യാതവതി യാദവസൈനികസ്ത്വം യാതോ ദദർശിഥ വപുഃ കില പൗണ്ഡ്രകീയം താപേന വക്ഷസി കൃതാങ്കമനൽപമൂല്യ- ശ്രീകൗസ്തുഭം മകരകുണ്ഡലപീതചേലം

83.4 കാലായസം നിജസുദർശനമസ്യതോƒസ്യ കാലാനലോത്കരകിരേണ സുദർശനേന ശീർഷം ചകർതിഥ മമർദിഥ ചാസ്യ സേനാം തന്മിത്രകാശിപശിരോƒപി ചകർത്ഥ കാശ്യാം

83.5 ജാഡ്യേന ബാലകഗിരാƒപി കിലാഹമേവ ശ്രീവാസുദേവ ഇതി രൂഢമതിശ്ചിരം സഃ സായുജ്യമേവ ഭവദൈക്യധിയാ ഗതോƒഭൂത്‌ കോ നാമ കസ്യ സുകൃതം കഥമിത്യവേയാത്‌

83.6 കാശീശ്വരസ്യ തനയോƒഥ സുദക്ഷിണാഖ്യഃ ശർവം പ്രപൂജ്യ ഭവതേ വിഹിതാഭിചാരഃ കൃത്യാനലം കമപി ബാണരണാതിഭീതൈർഭൂതൈഃ കഥഞ്ചന വൃതൈഃ സമമഭ്യമുഞ്ചത്‌

83.7 താലപ്രമാണചരണാമഖിലം ദഹന്തീം കൃത്യാം വിലോക്യ ചകിതൈഃ കഥിതോƒപി പൗരൈഃ ദ്യൂതോത്സവേ കമപി നോ ചലിതോ വിഭോ ത്വം പാർശ്വസ്ഥമാശു വിസസർജിഥ കാലചക്രം

83.8 അഭ്യാപതത്യമിതധാംനി ഭവന്മഹാസ്ത്രേ ഹാ ഹേതി വിദ്രുതവതീ ഖലു ഘോരകൃത്യാ രോഷാത്സുദക്ഷിണമദക്ഷിണചേഷ്ടിതം തം പുപ്ലോഷ ചക്രമപി കാശിപുരാമധാക്ഷീത്‌

83.9 സ ഖലു വിവിദോ രക്ഷോഘാതേ കൃതോപകൃതിഃ പുരാ തവ തു കലയാ മൃത്യും പ്രാപ്തും തദാ ഖലതാം ഗതഃ നരകസചിവോ ദേശക്ലേശം സൃജൻ നഗരാന്തികേ ഝടിതി ഹലിനാ യുധ്യന്നദ്ധാ പപാത തലാഹതഃ

83.10 സാംബം കൗരവ്യപുത്രീഹരണനിയമിതം സാന്ത്വനാർത്ഥീ കുരൂണാം യാതസ്തദ്വാക്യരോഷോദ്ധൃതകരിനഗരോ മോചയാമാസ രാമഃ തേ ഘാത്യാഃ പാണ്ഡവേയൈരിതി യദുപൃതനാം നാമുചസ്ത്വം തദാനീം തം ത്വാം ദുർബോധലീലം പവനപുരപതേ താപശാന്ത്യൈ നിഷേവേ

ദശകം എൺപത്തിനാല്‌

 

84.1 ക്വചിദഥ തപനോപരാഗകാലേ പുരി നിദധത്കൃതവർമകാമസൂനൂ യദുകുലമഹിളാവൃതഃ സുതീർത്ഥം സമുപഗതോƒസി സമന്തപഞ്ചകാഖ്യം

84.2 ബഹുതരജനതാഹിതായ തത്ര ത്വമപി പുനന്വിനിമജ്ജ്യ തീർത്ഥതോയം ദ്വിജഗണപരിമുക്തവിത്തരാശിഃ സമമിളഥാഃ കുരുപാണ്ഡവാദിമിത്രൈഃ

84.3 തവ ഖലു ദയിതാജനൈഃ സമേതാ ദ്രുപദസുതാ ത്വയി ഗാഢഭക്തിഭാരാ തദുദിതഭവദാഹൃതിപ്രകാരൈരതിമുമുടേ സമമന്യഭാമിനീഭിഃ

84.4 തദനു ച ഭഗവൻ നിരീക്ഷ്യ ഗോപാനതികുതുകാദുപഗമ്യ മാനയിത്വാ ചിരതരവിരഹാതുരാംഗരേഖാഃ പശുപവധൂഃ സരസം ത്വമന്വയാസീഃ

84.5 സപദി ച ഭവദീക്ഷണോത്സവേന പ്രമുഷിതമാനഹൃദാം നിതംബിനീനാം അതിരസപരിമുക്തകഞ്ചുലീകേ പരിചയഹൃദ്യതരേ കുചേ ന്യലൈഷീഃ

84.6 രിപുജനകലഹൈഃ പുനഃ പുനർമേ സമുപഗതൈരിയതീ വിലംബൻƒആഭൂത്‌ ഇതി കൃതപരിരംഭണേ ത്വയി ദ്രാഗതിവിവശാ ഖലു രാധികാ നിലില്യേ

84.7 അപഗതവിരഹവ്യഥാസ്തദാ താ രഹസി വിധായ ദദാഥ തത്ത്വബോധം പരമസുഖചിദാത്മകോƒഹമാത്മേത്യുദയതു വഃ സ്ഫുടമേവ ചേതസീതി

84.8 സുഖരസപരിമിശ്രിതോ വിയോഗഃ കിമപി പുരാഭവദുദ്ധവോപദേശൈഃ സമഭവദമുതഃ പരം തു താസാം പരമസുഖൈക്യമയീ ഭവദ്വിചിന്താ

84.9 മുനിവരനിവഹൈസ്തവാഥ പിത്രാ ദുരിതശമായ ശുഭാനി പൃച്ഛ്യമാനൈഃ ത്വയി സതി കിമിദം ശുഭാന്തരൈരിത്യുരുഹസിതൈരപി യാജിതസ്തദാസൗ

84.10 സുമഹതി യജനേ വിതായമാനേ പ്രമുദിതമിത്രജനേ സഹൈവ ഗോപാഃ യദുജനമഹിതാസ്ത്രിമാസമാത്രം ഭവദനുഷംഗരസം പുരേവ ഭേജുഃ

84.11 വ്യപഗമസമയേ സമേത്യ രാധാം ദൃഢമുപഗൂഹ്യ നിരീക്ഷ്യ വീതഖേദാം പ്രമുദിതഹൃദയഃ പുരം പ്രയാതഃ പവനപുരേശ്വര പാഹി മാം ഗദേഭ്യഃ

ദശകം എൺപത്തിയഞ്ച്

85.1 തതോ മഗധഭൂമൃതാ ചിരനിരോധസംക്ലേശിതം ശതാഷ്ടകയുതായുതദ്വിതയമീശ ഭൂമീഭൃതാം അനാഥശരണായ തേ കമപി പൂരുഷം പ്രാഹിണോ- ദയാചത സ മാഗധക്ഷപണമേവ കിം ഭൂയസാ

85.2 യിയാസുരഭിമാഗധം തദനു നാരദോദീരിതാ- ദ്യുധിഷ്ഠിരമഖോദ്യമാദുഭയകാര്യപര്യാകുലഃ വിരുദ്ധജയിനോƒധ്വരാദുഭയസിദ്ധിരിത്യുദ്ധവേ ശശംസുഷി നിജൈഃ സമം പുരമിയേഥ യൗധിഷ്ഠിരീം

85.3 അശേഷദയിതായുതേ ത്വയി സമാഗതേ ധർമജോ വിജിത്യ സഹജൈർമഹീം ഭവദപാംഗസംവർദ്ധിതൈഃ ശ്രിയം നിരുപമാം വഹന്നഹഹ ഭക്തദാസായിതം ഭവന്തമയി മാഗധേ പ്രഹിതവാൻസഭീമാർജുനം

85.4 ഗിരിവ്രജപുരം ഗതാസ്തദനു ദേവ യൂയം ത്രയോ യയാച സമരോത്സവം ദ്വിജമിഷേണ തം മാഗധം അപൂർണസുകൃതം ത്വമും പവനജേന സംഗ്രാമയൻ നിരീക്ഷ്യ സഹ ജിഷ്ണുനാ ത്വമപി രാജയുധ്വാ സ്ഥിതഃ

85.5 അശാന്തസമരോദ്ധതം വിടപപാടനാസംജ്ഞയാ നിപാത്യ ജരസസ്സുതം പവനജേന നിഷ്പാടിതം വിമുച്യ നൃപതീന്മുദാ സമനുഗൃഹ്യ ഭക്തിം പരാം ദിദേശിഥ ഗതസ്പൃഹാനപി ച ധർമഗുപ്ത്യൈ ഭുവഃ

85.6 പ്രചക്രുഷി യുധിഷ്ഠിരേ തദനു രാജസൂയാധ്വരം പ്രസന്നഭൃതകീഭവത്സകലരാജകവ്യാകുലം ത്വമപ്യയി ജഗത്പതേ ദ്വിജപദാവനേജാദികം ചകർത്ഥ കിമു കഥ്യതേ നൃപവരസ്യ ഭാഗ്യോന്നതിഃ

85.7 തതസ്സവനകർമണി പ്രവരമഗ്ര്യപൂജാവിധിം വിചാര്യ സഹദേവവാഗനുഗതസ്സ ധർമാത്മജഃ വ്യധത്ത ഭവതേ മുദാ സദസി വിശ്വഭൂതാത്മനേ തദാ സസുരമാനുഷം ഭുവനമേവ തൃപ്തിഃ ദധൗ

85.8 തതസ്സപദി ചേദിപോ മുനിനൃപേഷു തിഷ്ഠത്സ്വഹോ സഭാജയതി കോ ജഡഃ പശുപദുർദുരൂടം വടും ഇതി ത്വയി സ ദുർവചോവിതതിമുദ്വമന്നാസനാ- ദുദാപതദുദായുധഃ സമപതന്നമും പാണ്ഡവാഃ

85.9 നിവാര്യ നിജപക്ഷഗാനഭിമുഖസ്യ വിദ്വേഷിണ- സ്ത്വമേവ ജഹൃഷേ ശിരോ ദനുജദാരിണാ സ്വാരിണാ ജനുസ്ത്രിതയലബ്ധയാ സതതചിന്തയാ ശുദ്ധധീ- സ്ത്വയാ സ പരമേകതാമധൃത യോഗിനാം ദുർലഭാം

85.10 തതസ്സുമഹിതോ ത്വയാ ക്രതുവരേ നിരൂഢേ ജനോ യയൗ ജയതി ധർമജോ ജയതി കൃഷ്ണ ഇത്യാലപൻ ഖലഃ സ തു സുയോധനോ ധുതമനാസ്സപത്നശ്രിയാ മയാർപിതസഭാമുഖേ സ്ഥലജലഭ്രമാദഭ്രമീത്‌

85.11 തദാ ഹസിതമുത്ഥിതം ദ്രുപദന്ദനാഭീമയോ- രപാംഗകലയാ വിഭോ കിമപി താവദുജ്ജൃംഭയൻ ധരാഭരനിരാകൃതൗ സപദി നാമ ബീജം വപൻ ജനാർദന മരുത്പുരീനിലയ പാഹി മാമാമയാത്‌

ദശകം എൺപത്തിയാറ്

86.1 സാല്വോ ഭൈഷ്മീവിവാഹേ യദുബലവിജിതശ്ചന്ദ്രചൂഡാദ്വിമാനം വിന്ദൻസൗഭം സ മായീ ത്വയി വസതി കുരൂംസ്ത്വത്പുരീമഭ്യഭാങ്ക്ഷീത്‌ പ്രദ്യുമ്നസ്തം നിരുന്ധന്നഖിലയദുഭടൈർന്യഗ്രഹീദുഗ്രവീര്യം തസ്യാമാത്യം ദ്യുമന്തം വ്യജനി ച സമരസ്സപ്തവിംശത്യഹാന്തഃ

86.2 താവത്ത്വം രാമശാലീ ത്വരിതമുപഗതഃ ഖണ്ഡിതപ്രായസൈന്യം സൗഭേശം തം ന്യരുന്ധാഃ സ ച കില ഗദയാ ശാർംഗമഭ്രംശയത്തേ മായാതാതം വ്യഹിംസീദപി തവ പുരതസ്തത്ത്വയാപി ക്ഷണാർദ്ധം നാജ്ഞായീത്യാഹുരേകേ തദിദമവമതം വ്യാസ ഏവ ന്യഷേധീത്‌

86.3 ക്ഷിപ്ത്വാ സൗഭം ഗദാചൂർണിതമുദകനിധൗ മങ്ക്ഷു സാല്വേƒപി ചക്രേ- ണോത്കൃത്തേ ദന്തവക്ത്രഃ പ്രസഭമഭിപതന്നഭ്യമുഞ്ചദ്ഗദാം തേ കൗമോദക്യാ ഹതോƒസാവപി സുകൃതനിധിശ്ചൈദ്യവത്പ്രാപദൈക്യം സർവേഷാമേഷ പൂർവം ത്വയി ധൃതമനസാം മോക്ഷണാർത്ഥോƒവതാരഃ

86.4 ത്വയ്യായാതേƒഥ ജാതേ കില കുരുസദസി ദ്യൂതകേ സംയതായാഃ ക്രന്ദന്ത്യാ യാജ്ഞസേന്യാഃ സകരുണമകൃഥാശ്ചേലമാലാമനന്താം അന്നാന്തപ്രാപ്തശർവാംശജമുനിചകിതദ്രൗപദീ ചിന്തിതോƒഥ പ്രാപ്തശ്‌ ശാകാന്നമശ്നൻ മുനിഗണമകൃഥാസ്തൃപ്തിമന്തം വനാന്തേ

86.5 യുദ്ധോദ്യോഗേƒഥ മന്ത്രേ മിലതി സതി വൃതഃ ഫൽഗുനേന ത്വമേകഃ കൗരവ്യേ ദത്തസൈന്യഃ കരിപുരമഗമോ ദൂത്യകൃത്പാണ്ഡവാർത്ഥം ഭീഷ്മദ്രോണാദിമാന്യേ തവ ഖലു വചനേ ധിക്കൃതേ കൗരവേണ വ്യാവൃണ്വന്വിശ്വരൂപം മുനിസദസി പുരീം ക്ഷോഭയിത്വാഗതോƒഭൂഃ

86.6 ജിഷ്ണോസ്ത്വം കൃഷ്ണ സൂതഃ ഖലു സമരമുഖേ ബന്ധുഘാതേ ദയാലും ഖിന്നം തം വീക്ഷ്യ വീരം കിമിദമയി സഖേ നിത്യ ഏകോƒയമാത്മാ കോ വധ്യഃ കോƒത്ര ഹന്താ തദിഹ വധഭിയം പ്രോജ്ഝ്യ മയ്യർപിതാത്മാ ധർമ്യം യുദ്ധം ചരേതി പ്രകൃതിമനയഥാ ദർശയന്വിശ്വരൂപം

86.7 ഭക്തോത്തംസേƒഥ ഭീഷ്മേ തവ ധരണിഭരക്ഷേപകൃത്യൈകസക്തേ നിത്യം നിത്യം വിഭിന്ദത്യയുതസമധികം പ്രാപ്തസാദേ ച പാർത്ഥേ നിശ്ശസ്ത്രത്വപ്രതിജ്ഞാം വിജഹദരിവരം ധാരയങ്ക്രോധശാലീ- വാധാവൻപ്രാഞ്ജലിം തം നതശിരസമഥോ വീക്ഷ്യ മോദാദപാഗാഃ

86.8 യുദ്ധേ ദ്രോണസ്യ ഹസ്തിസ്ഥിരരണഭഗദത്തേരിതം വൈഷ്ണവാസ്ത്രം വക്ഷസ്യാധത്ത ചക്രസ്ഥഗിതരവിമഹാഃ പ്രാർദയൻസിന്ധുരാജം നാഗാസ്ത്രേ കർണമുക്തേ ക്ഷിതിമവനമയങ്കേവലം കൃത്തമൗലിം തത്രേ തത്രാപി പാർത്ഥം കിമിവ ന ഹി ഭവാൻ പാണ്ഡവാനാമകാർഷീത്‌

86.9 യുദ്ധാദൗ തീർത്ഥഗാമീ സ ഖലു ഹലധരോ നൈമിശക്ഷേത്രമൃച്ഛ- ന്നപ്രത്യുത്ഥായിസൂതക്ഷയകൃദഥ സുതം തത്പദേ കൽപയിത്വാ യജ്ഞഘ്നം ബല്വലം പർവണി പരിദലയൻ സ്നാതതീർത്ഥോ രണാന്തേ സമ്പ്രാപ്തോ ഭീമദുര്യോധനരണമശമം വീക്ഷ്യ യാതഃ പുരീന്തേ

86.10 സംസുപ്തദ്രൗപദേയക്ഷപണഹതധിയം ദ്രൗണിമേത്യ ത്വദുക്ത്യാ തന്മുക്തം ബ്രാഹ്മമസ്ത്രം സമഹൃത വിജയോ മൗലിരത്നം ച ജഹ്രേ ഉച്ഛിത്ത്യൈ പാണ്ഡവാനാം പുനരപി ച വിശത്യുത്തരാഗർഭമസ്ത്രേ രക്ഷന്നംഗുഷ്ഠമാത്രഃ കില ജഠരമഗാശ്ചക്രപാണിർവിഭോ ത്വം

86.11 ധർമൗഘം ധർമസൂനോരഭിദധദഖിലം ഛന്ദമൃത്യുഃ സ ഭീഷ്മ- സ്ത്വാം പശ്യൻഭക്തിഭൂംനൈവ ഹി സപദി യയൗ നിഷ്കലബ്രഹ്മഭൂയം സംയാജ്യാഥാശ്വമേധൈസ്ത്രിഭിരതിമഹിതൈർദ്ധർമജം പൂർണകാമം സമ്പ്രാപ്തോ ദ്വാരകാം ത്വം പവനപുരപതേ പാഹി മാം സർവരോഗാത്‌

ദശകം എൺപത്തിയേഴ്

87.1 കുചേലനാമാ ഭവതഃ സതീർത്ഥ്യതാം ഗതഃ സ സാന്ദീപനിമന്ദിരേ ദ്വിജഃ ത്വദേകരാഗേണ ധനാദിനിഃസ്പൃഹോ ദിനാനി നിന്യേ പ്രശമീ ഗൃഹാശ്രമീ

87.2 സമാനശീലാƒപി തദീയവല്ലഭാ തഥൈവ നോ ചിത്തജയം സമേയുഷീ കദാചിദൂചേ ബത വൃത്തിലബ്ധയേ രമാപതിഃ കിം ന സഖാ നിഷേവ്യതേ

87.3 ഇതീരിതോƒയം പ്രിയയാ ക്ഷുധാർതയാ ജുഗുപ്സമാനോƒപി ധനേ മദാവഹേ തദാ ത്വദാലോകനകൗതുകാദ്യയൗ വഹൻപടാന്തേ പൃഥുകാനുപായനം

87.4 ഗതോƒയമാശ്ചര്യമയീം ഭവത്പൂരീം ഗൃഹേഷു ശൈബ്യാഭവനം സമേയിവാൻ പ്രവിശ്യ വൈകുണ്ഠമിവാപ നിർവൃതിം തവാതിസംഭാവനയാ തു കിം പുനഃ

87.5 പ്രപൂജിതം തം പ്രിയയാ ച വീജിതം കരേ ഗൃഹീത്വാƒകഥയഃ പുരാ കൃതം യദിന്ധനാർത്ഥം ഗുരുദാരചോദിതൈരപർതുവർഷം തദമർഷി കാനനേ

87.6 ത്രപാജുഷോƒസ്മാത്പൃഥുകം ബലാദഥ പ്രഗൃഹ്യ മുഷ്ടൗ സകൃദാശിതേ ത്വയാ കൃതം കൃതം നന്വിയതേതി സംഭ്രമാദ്രമാ കിലോപേത്യ കരം രുരോധ തേ

87.7 ഭക്തേഷു ഭക്തേന സ മാനിതസ്ത്വയാ പുരീം വസന്നേകനിശാം മഹാസുഖം ബതാപരേദ്യുർദ്രവിണം വിനാ യയൗ വിചിത്രരൂപസ്തവ ഖല്വനുഗ്രഹഃ

87.8 യദി ഹ്യയചിഷ്യമദാസ്യദച്യുതോ വദാമി ഭാര്യാം കിമിതി വ്രജന്നസൗ ത്വദുക്തിലീലാസ്മിതമഗ്നധീഃ പുനഃ ക്രമാദപശ്യന്മണിദീപ്രമാലയം

87.9 കിം മാർഗവിഭ്രംശ ഇതി ഭ്രമങ്ക്ഷണം ഗൃഹം പ്രവിഷ്ടഃ സ ദദർശ വല്ലഭാം സഖീപരീതാം മണിഹേമഭൂഷിതാം ബുബോധ ച ത്വത്കരുണാം മഹാദ്ഭുതാം

87.10 സ രത്നശാലാസു വസന്നപി സ്വയം സമുന്നമദ്ഭക്തിഭരോƒമൃതം യയൗ ത്വമേവമാപൂരിതഭക്തവാഞ്ഛിതോ മരുത്പുരാധീശ ഹരസ്വ മേ ഗദാൻ

ദശകം എൺപത്തിയെട്ട്

88.1 പ്രാഗേവാചാര്യപുത്രാഹൃതിനിശമനയാ സ്വീയഷട്സൂനുവീക്ഷാം കാംക്ഷന്ത്യാ മാതുരുക്ത്യാ സുതലഭുവി ബലിം പ്രാപ്യ തേനാർചിതസ്ത്വം ധാതുശ്ശാപാദ്ധിരണ്യാന്വിതകശിപുഭവാൻശൗരിജാൻ കംസഭഗ്നാ- നാനീയൈനാൻ പ്രദർശ്യ സ്വപദമനയഥാഃ പൂർവപുത്രാന്മരീചേഃ

88.2 ശ്രുതദേവ ഇതി ശ്രുതം ദ്വിജേന്ദ്രം ബഹുലാശ്വം നൃപതിം ച ഭക്തിപൂർണം യുഗപത്ത്വമനുഗ്രഹീതുകാമോ മിഥിലാം പ്രാപിഥ താപസൈഃ സമേതഃ

88.3 ഗച്ഛന്ദ്വിമൂർത്തിരുഭയോര്യുഗപന്നികേതം ഏകേന ഭൂരിവിഭവൈർവിഹിതോപചാരഃ അന്യേന തദ്ദിനഭൃതൈശ്ച ഫലൗദനാദ്യൈ- സ്തുല്യം പ്രസേദിഥ ദദാഥ ച മുക്തിമാഭ്യാം

88.4 ഭൂയോƒഥ ദ്വാരവത്യാം ദ്വിജതനയമൃതിം തത്പ്രലാപാനപി ത്വം കോ വാ ദൈവം നിരുന്ധ്യാദിതി കില കഥയന്വിശ്വവോഢാƒപ്യസോഢാഃ ജിഷ്ണോർഗർവം വിനേതും ത്വയി മനുജധിയാ കുണ്ഠിതാം ചാസ്യ ബുദ്ധിം തത്ത്വാരൂഢാം വിധാതും പരമതമപദപ്രേക്ഷണേനേതി മന്യേ

88.5 നഷ്ടാ അഷ്ടാസ്യ പുത്രാഃ പുനരപി തവ തൂപേക്ഷയാ കഷ്ടവാദഃ സ്പഷ്ടോ ജാതോ ജനാനാമഥ തദവസരേ ദ്വാരകാമാപ പാർത്ഥഃ മൈത്ര്യാ തത്രോഷിതോƒസൗ നവമസുതമൃതൗ വിപ്രവര്യപ്രരോദം ശ്രുത്വാ ചക്രേ പ്രതിജ്ഞാമനുപഹൃതസുതസ്സന്നിവേക്ഷ്യേ കൃശാനും

88.6 മാനീ സ ത്വാമപൃഷ്ട്വാ ദ്വിജനിലയഗതോ ബാണജാലൈർമഹാസ്ത്രൈ രുന്ധാനഃ സൂതിഗേഹം പുനരപി സഹസാ ദൃഷ്ടനഷ്ടേ കുമാരേ യാമ്യാമൈന്ദ്രീം തഥായാസ്സുരവരനഗരീർവിദ്യയാƒസാദ്യ സദ്യോ മോഘോദ്യോഗഃ പതിഷ്യൻഹുതഭുജി ഭവതാ സസ്മിതം വാരിതോƒഭൂത്‌

88.7 സാർദ്ധം തേന പ്രതീചീം ദിശമതിജവിനാ സ്യന്ദനേനാഭിയാതോ ലോകാലോകം വ്യതീതസ്തിമിരഭരമഥോ ചക്രധാംനാ നിരുന്ധൻ ചക്രാംശുക്ലിഷ്ടദൃഷ്ടിം സ്ഥിതമഥ വിജയം പശ്യ പശ്യേതി വാരാം പാരേ ത്വം പ്രാദദശഃ കിമപി ഹി തമസാം ദൂരദൂരം പദം തേ

88.8 തത്രാസീനം ഭുജംഗാധിപശയനതലേ ദിവ്യഭൂഷായുധാദ്യൈ- രാവീതം പീതചേലം പ്രതിനവജലദശ്യാമളം ശ്രീമദംഗം മൂർത്തീനാമീശിതാരം പരമിഹ തിസൃണാമേകമർത്ഥം ശ്രുതീനാം ത്വാമേവ ത്വം പരാത്മൻ പ്രിയസഖസഹിതോ നേമിഥ ക്ഷേമരൂപം

88.9 യുവാം മാമേവദ്വാവധികവിവൃതാന്തർഹിതതയാ വിഭിന്നൗ സുന്ദ്രഷ്ടും സ്വയമഹമഹാർഷം ദ്വിജസുതാൻ നയേതം ദ്രാഗേനാനിതി ഖലു വിതീർണാൻപുനരമൂൻ ദ്വിജായാദായാദാഃ പ്രണുതമഹിമാ പാണ്ഡുജനുഷാ

88.10 ഏവം നാനാവിഹാരൈർജഗദഭിരമയന്വൃഷ്ണിവംശം പ്രപുഷ്ണ- ന്നീജാനോ യജ്ഞഭേദൈരതുലവിഹൃതിഭിഃ പ്രീണയന്നേണനേത്രാഃ ഭൂഭാരക്ഷേപദംഭാത്‌ പദകമലജുഷാം മോക്ഷണായാവതീർണഃ പൂർണം ബ്രഹ്മൈവ സാക്ഷാദ്യദുഷു മനുജതാരൂഷിതസ്ത്വം വ്യലാസീഃ

88.11 പ്രായേണ ദ്വാരവത്യാമവൃതദയി തദീ നാരദസ്ത്വദ്രസാർദ്ര- സ്തസ്മാല്ലേഭേ കദാചിത്ഖലു സുകൃതനിധിസ്ത്വത്പിതാ തത്ത്വബോധം ഭക്താനാമഗ്രയായീ സ ച ഖലു മതിമാനുദ്ധവസ്ത്വത്ത ഏവ പ്രാപ്തോ വിജ്ഞാനസാരം സ കില ജനഹിതായാധുനാƒസ്തേ വദര്യാം

88.12 സോƒയം കൃഷ്ണാവതാരോ ജയതി തവ വിഭോ യത്ര സൗഹാർദഭീതി- സ്നേഹദ്വേഷാനുരാഗപ്രഭൃതിഭിരതുലൈരശ്രമൈര്യോഗഭേദൈഃ ആർതിം തീർവാ സമസ്താമമൃതപദമഗുസ്സർവതഃ സർവലോകാഃ സ ത്വം വിശ്വാർതിശാന്ത്യൈ പവനപുരപതേ ഭക്തിപൂർത്ത്യൈ ച ഭൂയാഃ

ദശകം എൺപത്തിയൊൻപത്

89.1 രമാജാനേ ജാനേ യദിഹ തവ ഭക്തേഷു വിഭവോ ന സമ്പദ്യഃ സദ്യസ്തദിഹ മദകൃത്ത്വാദശമിനാം പ്രശാന്തിം കൃത്വൈവ പ്രദിശസി തതഃ കാമമഖിലം പ്രശാന്തേഷു ക്ഷിപ്രം ന ഖലു ഭവദീയേ ച്യുതികഥാ

89.2 സദ്യഃപ്രസാദരുഷിതാന്വിധിശങ്കരാദീൻ കചിദ്വിഭോ നിജഗുണാനുഗുണം ഭജന്തഃ ഭ്രഷ്ടാ ഭവന്തി ബത കഷ്ടമദീർഘദൃഷ്ട്യാ സ്പഷ്ടം വൃകാസര ഉദാഹരണം കിലാസ്മിൻ

89.3 ശകുനിജഃ സ ഹി നാരദമേകദാ ത്വരിതതോഷമപൃച്ഛദധീശ്വരം സ ച ദിദേശ ഗിരീശമുപാസിതും ന തു ഭവന്തമബന്ധുമസാധുഷു

89.4 തപസ്തപ്ത്വ്‌ ഘോരം സ ഖലു കുപിതഃ സപ്തമദിനേ ശിരശ്ഛിത്ത്വാ സദ്യഃ പുരഹരമുപസ്ഥാപ്യ പുരതഃ അതിക്ഷുദ്രം രൗദ്രം ശിരസി കരദാനേന നിധനം ജഗന്നാഥാദ്വവ്രേ ഭവതി വിമുഖാനാം ക്വ ശുഭധീഃ

89.5 മോക്താരം ബന്ധമുക്തോ ഹരിണപതിരിവ പ്രാദ്രവത്സോƒഥ രുദ്രം ദൈത്യാദ്ഭീത്യാ സ്മ ദേവോ ദിശി ദിശി വലതേ പൃഷ്ഠതോ ദത്തദൃഷ്ടിഃ തൂഷ്ണീകേ സർവലോകേ തവ പദമധിരോക്ഷ്യന്തമുദ്വീക്ഷ്യ ശർവം ദൂരാദേവാഗ്രതസ്ത്വം പടുവടുവപുഷാ തസ്ഥിഷേ ദാനവായ

89.6 ഭദ്രം തേ ശാകുനേയ ഭ്രമസി കിമധുനാ ത്വം പിശാചസ്യ വാചാ സന്ദേഹശ്ചേന്മദുക്തൗ തവ കിമു ന കരോഷ്യംഗുലീമംഗ മൗലൗ ഇത്ഥം ത്വദ്വാക്യമൂഢഃ ശിരസി കൃതകരഃ സോƒപതച്ഛിന്നപാതം ഭ്രംശോ ഹ്യേവം പരോപാസിതുരപി ച ഗതിഃ ശൂലിനോƒപി ത്വമേവ

89.7 ഭൃഗും കില സരസ്വതീനികടവാസിനസ്താപസാ- സ്ത്രിമർട്ഠിഷു സമാദിശന്നധികസത്ത്വതാം വേദിതും അയം പുനരനാദരാദുദിതരുദ്ധരോഷേ വിധൗ ഹരേƒപി ച ജിഹിംസിഷൗ ഗിരിജയാ ധൃതേ ത്വാമഗാത്‌

89.8 സുപ്തം രമാങ്കഭുവി പങ്കജലോചനം ത്വാം വിപ്രേ വിനിഘ്നതി പദേന മുദോത്ഥിതസ്ത്വം സർവം ക്ഷമസ്വ മുനിവര്യ ഭവേത്സദാ മേ ത്വത്പാദചിഹ്നമിഹ ഭൂഷണമിത്യവാദീഃ

89.9 നിശ്ചിത്യ തേ ച സുദൃഢം ത്വയി ബദ്ധഭാവാഃ സാരസ്വതാ മുനിവരാ ദധിരേ വിമോക്ഷം ത്വാമേവമച്യുത പുനശ്ച്യുതിദോഷഹീനം സത്ത്വോച്ചയൈകതനുമേവ വയം ഭജാമഃ

89.10 ജഗത്സൃഷ്ട്യാദൗ ത്വാം നിഗമനിവഹൈർവന്ദിഭിരിവ സ്തുതം വിഷ്ണോ സച്ചിത്പരമരസനിർദ്വൈതവപുഷം പരാത്മാനം ഭൂമൻ പശുപവിനതാഭാഗ്യനിവഹം പരീതപശ്രാന്ത്യൈ പവനപുരവാസിൻ പരിഭജേ

ദശകം തൊണ്ണൂറ്

90.1 വൃകഭൃഗുസുനിമോഹിന്യംബരീഷാദിവൃത്തേ- ഷ്വയി തവ ഹി മഹത്ത്വം സർവശർവാദിജൈത്രം സ്ഥിതമിഹ പരമാത്മൻ നിഷ്കലാർവാഗഭിന്നം കിമപി യദവഭാതം തദ്ധി രൂപം തവൈവ

90.2 മൂർത്തിത്രയേശ്വരസദാശിവപഞ്ചകം യത്‌ പ്രാഹുഃ പരാത്മവപുരേവ സദാശിവോƒസ്മിൻ തത്രേശ്വരസ്തു സ വികുണ്ഠപദസ്ത്വമേവ ത്രിത്വം പുനർഭജസി സത്യപദേ ത്രിഭാഗേ

90.3 തത്രാപി സാത്ത്വികതനും തവ വിഷ്ണുമാഹു- ഋദ്ധാതാ തു സത്ത്വവിരളോ രജസൈവ പൂർണഃ സത്വോത്കടത്വമപി ചാസ്തി തമോവികാര- ചേഷ്ടാദികം ച തവ ശങ്കരനാംനി മൂർത്തൗ

90.4 തം ച ത്രിമൂർത്ത്യതിഗതം പുരപൂരുഷം ത്വാം ശർവാത്മനാപി ഖലു സർവമയത്വഹേതോഃ ശംസന്ത്യുപാസനാവിധൗ തദപി സ്വതസ്തു ത്വദ്രൂപമിത്യതിദൃഢം ബഹു നഃ പ്രമാണം

90.5 ശ്രീശങ്കരോƒപി ഭഗവാൻസകലേഷു താവത്‌ ത്വാമേവ മാനയതി യോ ന ഹി പക്ഷപാതീ ത്വന്നിഷ്ഠമേവ സ ഹി നാമസഹസ്രകാദി വ്യാഖ്യദ്ഭവത്സ്തുതിപരശ്ച ഗതിം ഗതോƒന്തേ

90.6 മൂർത്തിത്രയാതിഗമുവാച ച മന്ത്രശാസ്ത്ര- സ്യാദൗ കലായസുഷമം സകലേശ്വരം ത്വാം ധ്യാനം ച നിഷ്കളമസൗ പ്രണവേ ഖലൂക്ത്വാ ത്വാമേവ തത്ര സകലം നിജഗാദ നാന്യം

90.7 സമസ്തസാരേ ച പുരാണസംഗ്രഹേ വിസംശയം ത്വന്മഹിമൈവ വർണ്യതേ ത്രിമൂർത്തിയുക്സത്യപദത്രിഭാഗതഃ പരം പദം തേ കഥിതം ന ശൂലിനഃ

90.8 യദ്ബ്രാഹ്മകൽപ ഇഹ ഭാഗവതദ്വിതീയ- സ്കന്ധോദിതം വപുരനാവൃതമീശ ധാത്രേ തസ്യൈവ നാമ ഹരിശർവമുഖം ജഗാദ ശ്രീമാധവഃ ശിവപരോƒപി പുരാണസാരേ

90.9 യേ സ്വപ്രകൃത്യനുഗുണാ ഗിരിശം ഭജന്തേ തേഷാം ഫലം ഹി ദൃഢയൈവ തദീയഭക്ത്യാ വ്യാസോ ഹി തേന കൃതവാനധികാരിഹേതോഃ സ്കാന്ദാദികേഷു തവ ഹാനിവചോƒഋത്ഥവാദൈഃ

90.10 ഭൂതാർത്ഥകീർതിരനുവാദവിരുദ്ധവാദൗ ത്രേധാർത്ഥവാദഗതയഃ ഖലു രോചനാർത്ഥാഃ സ്കാന്ദാദികേഷു ബഹവോƒത്ര വിരുദ്ധവാദാ- സ്ത്വത്താമസത്വപരിഭൂത്യുപശിക്ഷണാദ്യാഃ

90.11 യത്കിഞ്ചിദപ്യവിദുഷാപി വിഭോ മയോക്തം തന്മന്ത്രശാസ്ത്രവചനാദ്യഭിദൃഷ്ടമേവ വ്യാസോക്തിസാരമയഭാഗവതോപഗീത ക്ലേശാന്വിധൂയ കുരു ഭക്തിഭരം പരാത്മൻ

 

 

Exit mobile version