നെഹ്റുവിന്റെ ശാസ്ത്രദർശനം

ഡോ.ടി എസ് ജോയ്
സുധീര്‍ പി വൈ

 

നെഹറുവിന്റെ 125 -ആം ജന്മവാര്ഷികവുമായി ബന്ധപെട്ടു പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്ന പുസ്തകപരമ്പരയിലെ ഒന്നാണിത്
.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നെഹ്‌റുവിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ ആഴത്തിൽ അറിയാൻ സാധിയ്ക്കുന്നു