അമ്മന്നൂര്‍ മാധവചാക്യാര്‍

മാര്‍ഗി മധു
സന്തോഷ് വെളിയന്നൂര്‍

അമ്മന്നൂര്‍ മാധവചാക്യാരുടെ ജീവചരിത്രം