പാപ്പിറസ് ബുക്‌സ്
എ4, ട്രീസ്‌സാ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ്‌സ്,
സംക്രാന്തി ജംഗ്ഷന്‍,
കോട്ടയം
ഫോണ്‍: 09656791669, 09746214177, 09847537340

email: books.papyrus@gmail.com