മലയാള വ്യാകരണ പാഠം-5

അനുസ്വാരം എന്നാലെന്ത്?

സംസ്‌കൃതത്തിലെ പദാന്ത മകാരത്തിന് മലയാളത്തില്‍ വരുന്ന വികാരമാണ് അനുസ്വാരം. മലയാളം സംസ്‌കൃത അക്ഷരമാല സ്വീകരിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ഭാഷാ പ്രത്യേകതയാണിത്.

സംസ്‌കൃതത്തിലെ 'മ്' മലയാളത്തില്‍ 'ം' ആയി മാറി.
അനുസ്വാരത്തിനുശേഷം സ്വരത്തില്‍ തുടങ്ങുന്ന വാക്ക് ചേര്‍ത്ത് സമസ്ത പദമാക്കുമ്പോള്‍ മ കാരം വരുന്നു.

ഉദാ: മരം+അല്ല= മരമല്ല

അനുസ്വാരത്തിനുശേഷം വര്‍ഗാക്ഷരങ്ങള്‍ വരുമ്പോള്‍ വര്‍ഗത്തിലെ അഞ്ചാമക്ഷരം ആദേശമായി വരും.
ഉദാ: വരും+കാലം= വരുങ്കാലം (വരും+ങ്+കാലം)
പോകും+ തോറും= പോകുന്തോറും

അനുസ്വാരത്തിനുശേഷം സമുച്ചയ നിപാതമായ ‘ഉം’ ചേരുമ്പോള്‍ വകാരം വരും.
ഉദാ: ധനം+ഉം=ധനവും

ആഖ്യ എന്നാലെന്ത്?

വാക്യാംഗമാണ് ആഖ്യ. എതിനെപ്പറ്റിയാണോ പറയുന്നത് അതാണ് ആഖ്യ. നാമമോ സര്‍വനാമമോ നാമവാക്യമോ ആഖ്യയാകാം.
കര്‍ത്താവും കര്‍ത്താവിന്റെ പരിവാരങ്ങളും ചേര്‍ന്ന വാക്യാംഗമാണ് ഇത്.

ആഖ്യാതം എന്നാലെന്ത്?

ഇതും ഒരു വാക്യാംഗമാണ്. ആഖ്യയെപ്പറ്റി എന്തുപറയുന്നുവോ അതാണ് ആഖ്യാതം. ക്രിയാ പദങ്ങളും പരിവാരങ്ങളും ചേര്‍ന്നതാണിത്. മുറ്റുവിനയാണ് ആഖ്യാതം.

ഒരു വാക്യത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു ഘടകങ്ങളാണ് ആഖ്യയും ആഖ്യാതവും. ചെറിയ വാക്യത്തില്‍പ്പോലും ആഖ്യയും ആഖ്യാതവും ഉണ്ടായിരിക്കും. നാമവു നാമവിശേഷണവും ചേര്‍ന്നത് ആഖ്യ. ക്രിയയും ക്രിയാവിശേഷണവും ചേര്‍ന്നത് ആഖ്യാതം.

അന്വയം എന്നാലെന്ത്?

ആഖ്യയും ആഖ്യാതവും തമ്മില്‍ വാക്യത്തിലുള്ള പൊരുത്തമാണ് അന്വയം.

കാലം എന്നാലെന്ത്?

ക്രിയ നടക്കുന്ന സമയത്തെ കാണിക്കുന്നതിന് ധാതുവില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപഭേദമാണ് കാലം.
മൂന്നു കാലങ്ങളാണുള്ളത്. ഭൂതം, വര്‍ത്തമാനം, ഭാവി കഴിഞ്ഞത് ഭൂതം, നടക്കുന്നത് വര്‍ത്തമാനം, വരാനുള്ളത് ഭാവി.

 1. ഭൂതകാലം
  ഇംഗ്ലീഷില്‍ പാസ്റ്റ് ടെന്‍സ് എന്നു പറയുന്ന, നടന്നുകഴിഞ്ഞ ക്രിയയാണ് ഭൂതകാലം.
 2. വര്‍ത്തമാനകാലം
  പ്രെസന്റ് ടെന്‍സ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷില്‍ പറയുന്നതിന്റെ മലയാളം. ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന ക്രിയയാണിത്.
 3. ഭാവികാലം
  ഫ്യൂച്ചര്‍ ടെന്‍സ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷില്‍ പറയുന്നതാണിത്. നടക്കാനിരിക്കുന്ന ക്രിയയെക്കുറിക്കുന്ന കാലം. കാലപ്രത്യയങ്ങള്‍ ഇവയാണ്:
  ‘ഇ’ ഭൂതകാലപ്രത്യയം
  ‘ഉന്നു’ വര്‍ത്തമാന കാല പ്രത്യയം
  ‘ഉം’ ഭാവികാല പ്രത്യയം.

സ്വരാന്തമോ ചില്ലന്തമോ ആയ ധാതുവിന് ഭൂതത്തില്‍ ‘തു’ പ്രത്യയമാണുള്ളത്.
ഉദാ: തൊഴുതു (തൊഴു+തു)
കണ്ടു )കണ്‍+തു)

മൂന്നു കാലങ്ങളിലും ധാതുവിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ നോക്കുക

ഭൂതം വര്‍ത്തമാനം ഭാവി

ഓടി ഓടുന്നു ഓടും
ചെയ്തു ചെയ്യുന്നു ചെയ്യും
എടുത്തു എടുക്കുന്നു എടുക്കും
കറങ്ങി കറങ്ങുന്നു കറങ്ങും
പാടി പാടുന്നു പാടും

ബഹുവചനം നാലുവിധമുണ്ട്.

വചനം എന്നാലെന്ത്?
വസ്തു ഒന്നോ അതിലധികമോ എന്നു കാണിക്കുന്നതിനായി ശബ്ദത്തില്‍ വരുത്തുന്ന രൂപഭേദമാണ് വചനം. ദ്രാവിഡ ഭാഷയില്‍ ദ്വിവചനമില്ല. ഏകവചനവും ബഹുവചനവുമേ ഉള്ളൂ.
ശബ്ദത്തിന്റെ സ്വന്തം രൂപം തന്നെയാണ് ഏകവചനം. ഏകവചനത്തിന് പ്രത്യയമില്ല. രാമന്‍, സീത, കാട്.
ലിംഗപ്രത്യയത്തോടുകൂടിയോ അല്ലാതെയോ ശബ്ദരൂപം വരുന്നു.
ഒന്നിലധികം എണ്ണത്തെക്കുറിക്കുന്നത് ബഹുവചനം.
ഇതിന്റെ പ്രത്യയങ്ങള്‍:
അര്‍, മാര്‍, കള്‍.

 1. സലിംഗ ബഹുവചനം
  ആണ്‍, പെണ്‍ ഇവയിലൊന്നിന്റെ ബഹുത്വത്തെ കാണിക്കുന്നതാണിത്. ഉദാ: സ്ത്രീകള്‍, പുരുഷന്മാര്‍, സമര്‍ഥകള്‍, സമര്‍ഥന്മാര്‍.
 2. അലിംഗ ബഹുവചനം
  സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കൂടിച്ചേര്‍ന്ന ബഹുത്വത്തെ കാണിക്കുന്നു.
  ഉദാ: വിദഗ്ദ്ധര്‍, അധ്യാപകര്‍
 3. നപുംസക ബഹുവചനം
  നപുംസക വസ്തുക്കളുടെ ബഹുത്വത്തെ കാണിക്കുന്നു. ഇതിനുള്ള പ്രത്യയം ‘കള്‍;’ ആണ്.
  ഉദാ: മലകള്‍, ആനകള്‍, മരങ്ങള്‍, ഉണ്ണികള്‍, നാടുകള്‍, ഓര്‍മകള്‍, കുട്ടികള്‍
 4. പൂജക ബഹുവചനം
  ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബഹുമാനത്തിനുവേണ്ടി ചേര്‍ക്കുന്നത്.
  ഉദാ: വാധ്യാര്‍, ഗുരുക്കള്‍

നപുംസക ലിംഗ ശബ്ദങ്ങളില്‍ ബഹുത്വത്തിന് ബഹുവചന പ്രത്യയം ചേര്‍ക്കേണ്ടതില്ല.
ഉദാ: പത്തു രൂപ, ആയിരം തേങ്ങ

ലിംഗം എന്നാലെന്ത്?

മൂന്നു ലിംഗങ്ങളാണ് മലയാളത്തില്‍ പ്രധാനമായി ഉള്ളത്. അര്‍ഥത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇതു വരുന്നത്. 

പുരുഷ ജാതിയെ കുറിക്കുന്നത് പുല്ലിംഗം
സ്ത്രീ ജാതിയെ കുറിക്കുന്നത് സ്ത്രീലിംഗം
പുരുഷ-സ്്ത്രീഭേദമില്ലാത്തത് നപുംസക ലിംഗം
പുറമെ അധികം ഉപയോഗമില്ലാത്ത ഉഭയലിംഗം എന്ന ഒരു വിഭാഗവും ഉണ്ട്.

ഉദാഹരണങ്ങള്‍

പുല്ലിംഗം സ്ത്രീലിംഗം

അച്ഛന്‍ അമ്മ
അവന്‍ അവള്‍
മിടുക്കന്‍ മിടുക്കി

നപുംസക ലിംഗം
ഉദാ: നദി, പട്ടണം

ഉഭയലിംഗം

പുല്ലിംഗത്തിലും സ്ത്രീലിംഗത്തിലും ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണിത്.

ഉദാ: ചങ്ങാതി, കുട്ടി

മലയാളത്തില്‍ ലിംഗഭേദം വ്യക്തമാക്കാന്‍ ലിംഗപ്രത്യയത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആണ്‍വിഭാഗത്തിനുവേണ്ടത് പുല്ലിംഗ പ്രത്യയം

സ്ത്രീ വിഭാഗത്തിനുവേണ്ടത് സ്ത്രീലിംഗ പ്രത്യയം.

പുല്ലിംഗത്തില്‍ അന്‍, സ്ത്രീലിംഗത്തില്‍ ഇ, നപുംസക ലിംഗത്തില്‍ ‘ അം’ എന്നിവയാണ് പ്രത്യയങ്ങള്‍.

സര്‍വനാമങ്ങളില്‍ പുല്ലിംഗത്തിന് ‘അന്‍’, സ്ത്രീലിംഗത്തിന് ‘അള്‍’, നപുംസകലിംഗത്തിന് ‘ ത്’ എന്നിവയാണ് പ്രത്യയങ്ങള്‍.
ഉദാ: അവന്‍, അവള്‍, അത്

ചിലേടത്ത് നപുംസക ലിംഗത്തിന് അന്‍ പ്രത്യയം തന്നെ ചേര്‍ക്കുന്നു.
ഉദാ: മനുഷ്യന്‍, തെക്കന്‍
സംസ്‌കൃത ശബ്ദങ്ങളെ മലയാളത്തിലുപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ സംസ്‌കൃതത്തിന്റെ ലിംഗ നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കേണ്ടതില്ല