മലയാള വ്യാകരണ പാഠം-7

നാമം എന്നാലെന്ത്?

ഒരു ദ്രവ്യത്തിന്റെയോ, പ്രവൃത്തിയുടെയോ, ഗുണത്തിന്റെയോ പേരായ ശബ്ദമാണ് നാമം.

ഉദാ: ദ്രവ്യം-രാമന്‍, ആന, കുതിര
പ്രവൃത്തി-പഠിപ്പ്, കുളി, ഉറക്കം
ഗുണം-അഴക്, മിടുക്ക്, നന്മ

നാമങ്ങള്‍ മൂന്നുവിധം

 1. ദ്രവ്യനാമം
 2. ക്രിയാനാമം
 3. ഗുണനാമം
 4. ദ്രവ്യനാമം
  പദാര്‍ഥങ്ങള്‍, വസ്തുക്കള്‍, വ്യക്തികള്‍, സ്ഥലങ്ങള്‍ എന്നിവയെ കുറിക്കുന്നതാണ് ദ്രവ്യനാമം.

ഉദാ: ആന, കുതിര, രാമന്‍, അയോധ്യ

 1. ക്രിയാനാമം
  ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്നതാണ് ക്രിയാനാമം. അതായത് ക്രിയയില്‍ നിന്നുണ്ടായ നാമം.
  ഉദാ: നടത്തം, കുളി, ഉറക്കം, നോട്ടം, ചാട്ടം
 2. ഗുണനാമം
  ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഗുണത്തെയോ ദോഷത്തെയോ സ്വഭാവത്തെയോ കാണിക്കുന്നതാണ് ഗുണനാമം.
  ഉദാ: തണുപ്പ്, ഇരുട്ട്, അഴക്, സാമര്‍ഥ്യം, മണം, മിടുക്ക്, വിഡ്ഢിത്തം ദ്രവ്യനാമത്തെ വീണ്ടും നാലായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു:
 3. സംജ്ഞാനാമം 2. സാമാന്യ നാമം
 4. സര്‍വനാമം 4. മേയനാമം
 5. സംജ്ഞാനാമം
  ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയുടെയോ, വസ്തുവിന്റെയോ, സ്ഥലത്തിന്റെയോ പേരാണ് ഇത്.
  ഉദാ: രാമന്‍, കൃഷ്ണന്‍, മദര്‍ തെരേസ, തിരുവനന്തപുരം
 6. സാമാന്യ നാമം
  ഒരു ജാതിയെയോ വര്‍ഗത്തെയോ കുറിക്കുന്നതാണ് സാമാന്യനാമം
  ഉദാ: മനുഷ്യന്‍, മൃഗം, മരം, പൂവ്
 7. സര്‍വനാമം
  ഏതൊരു നാമത്തിനും പകരം പ്രയോഗിക്കുന്ന പദം. സര്‍വതിന്റെയും നാമമായിട്ടുള്ളത് എന്നു വാച്യാര്‍ഥം.

ഉദാ: നീ, ഞാന്‍, അവന്‍, അവള്‍, അത്

 1. മേയനാമം
  ജാതി-വ്യക്തിഭേദം കൂടാതെയുള്ള നാമം.
  ഉദാ: വെള്ളം, മണ്ണ്, വായു, സ്വര്‍ണം, ആകാശം

പ്രധാനപ്പെട്ട സര്‍വനാമ വിഭാഗങ്ങള്‍

 1. ഉത്തമപുരുഷന്‍
  പറയുന്ന ആളിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സര്‍വനാമം. ഞാന്‍ (എന്‍), ഞങ്ങള്‍, നമ്മള്‍, നാം
 2. മധ്യമപുരുഷന്‍
  ആരോട് പറയുന്നുവോ അയാള്‍. നീ (നിന്‍), താന്‍, താങ്കള്‍, നിങ്ങള്‍
 3. പ്രഥമ പുരുഷന്‍
  മൂന്നാമതൊരു നാമത്തെ കുറിക്കുന്നു. അവന്‍, അവള്‍, അത്, ഇവന്‍, ഇവള്‍, ഇത്, അവ, ഇവ, അദ്ദേഹം, ഇദ്ദേഹം.
 4. വ്യാക്ഷേപക സര്‍വനാമങ്ങള്‍
  യാതൊരുവന്‍, യാതൊരുവള്‍, ഏവന്‍ ഏവള്‍
 5. ചോദ്യ സര്‍വനാമം
  ഏവന്‍ ഏവള്‍, ഏത്, എന്ത്, ആര്
 6. സര്‍വവാചി
  എല്ലാം

വിഭക്തി

മറ്റു പദങ്ങളുമായുള്ള സംബന്ധത്തെ കുറിക്കുന്നതിന് നാമങ്ങളില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന പ്രത്യയങ്ങളാണ് വിഭക്തി.
മലയാളത്തില്‍ എഴു വിഭക്തികളാണ് ഉള്ളത്.
 1. നിര്‍ദേശിക
  കര്‍ത്താവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന് പ്രത്യേക പ്രത്യയമൊന്നുമില്ല. ഒരു നാമത്തെ നിര്‍ദേശിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നിടത്തും ഇതുതന്നെയാണ്.
  ഉദാ: രാമന്‍, അച്ഛന്‍, രാമന്‍ കാട്ടില്‍ താമസിച്ചു, രാമന്‍ രാവണനെ കൊന്നു.
 2. പ്രതിഗ്രാഹിക
  കര്‍മത്തെ കുറിക്കുന്നതിനും കര്‍മത്തിന് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നതുമായ വിഭക്തിയാണ് പ്രതിഗ്രാഹിക.

ഇതിന്റെ പ്രത്യയം ‘എ’.
ഉദാ: രാമന്‍ കൃഷ്ണനെ അടിച്ചു.

 1. സംയോജിക
  സാക്ഷി അല്ലെങ്കില്‍ ഉപാധി എന്ന അര്‍ഥത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിഭക്തി.

പ്രത്യയം-ഓട്
ഉദാ: ശിവന്‍ ശക്തിയോട് ചേരുന്നു.

 1. ഉദ്ദേശിക
  സ്വാമി കാരകം എന്ന അര്‍ഥമാണ് ഉദ്ദേശികയ്ക്ക്.
  ക്ക് എന്നോ കകാരം ലോപിച്ചിട്ട് വെറും ഉ് മാത്രമോ ആണ് പ്രത്യയം. ന് എന്നും വരും.
  ഉദാ: അവള്‍ക്ക് പുത്രനുണ്ടായി, അവന് പുത്രിയുണ്ടായി.
 2. പ്രയോജിക
  ഹേതുകാരകമായ അര്‍ഥമാണ് ഇതിനുള്ളത്. ആല്‍ എന്നാണ് പ്രത്യയം.
  ഉദാ: ഭാഗ്യത്താല്‍ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു. വീഴ്ചയാല്‍ പൊട്ടലുണ്ടായി.
 3. സംബന്ധിക
  ഉടമസ്ഥതാ ബോധം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ വിഭക്തിയുടെ ധര്‍മം. സ്വത്വം എന്ന അര്‍ഥം. പ്രത്യയം ന്റെ ‘ ഉടെ.

ഉദാ: എന്റെ പുസ്തകം, കൃഷ്ണന്റെ പുസ്തകം

 1. ആധാരിക
  അധികരണം എന്ന അര്‍ഥത്തിലുള്ള വിഭക്തി. രണ്ട് പ്രത്യയങ്ങള്‍-ഇല്‍, കല്‍

ഉദാ: യോഗത്തില്‍ പ്രസംഗിച്ചു, പടിക്കല്‍ നില്‍ക്കുന്നു

ബാലന്‍ എന്ന നാമത്തോട് ഈ വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങള്‍ ചേരുമ്പോഴുള്ള രൂപമാറ്റം നോക്കുക:

നിര്‍ദേശിക- ബാലന്‍ (പ്രത്യയം ഇല്ല)
പ്രതിഗ്രാഹിക- ബാലനെ
സംയോജിക- ബാലനോട്
ഉദ്ദേശിക- ബാലന്
പ്രയോജിക- ബാലനാല്‍
സംബന്ധിക- ബാലന്റെ
ആധാരിക- ബാലനില്‍

വിഭക്ത്യാഭാസം


അര്‍ഥം കൊണ്ട് വിഭക്തി എന്നു സിദ്ധിക്കുന്നതും എല്ലാ നാമങ്ങളുടെയും കൂടെ ചേര്‍ക്കാന്‍ പറ്റാത്തതുമായ ശബ്ദങ്ങളാണ് വിഭക്ത്യാഭാസം.
ഉദാ: കാറ്റത്ത് (കാറ്റില്‍ എന്ന് ആധാരികാ വിഭക്തിയുടെ അര്‍ഥം കിട്ടുന്നു.
മഴയത്ത്, മഞ്ഞത്ത് എന്നിവയിലെല്ലാം വിഭക്ത്യാഭാസമാണ്.
ഒന്നിലേറെ വിഭക്തി പ്ത്യയങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നുവരുന്നതും വിഭക്ത്യാഭാസമാണ്.
ഉദാ: കാട്ടിലെ (ഇല്‍, എ എന്നീ പ്രത്യയങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു)

വിഭക്തികള്‍ മനപ്പാഠമാക്കാന്‍

7 വിഭക്തികളുടെയും ആദ്യാക്ഷരങ്ങള്‍ അതിന്റെ ക്രമത്തില്‍ ചേര്‍ത്ത് മനപ്പാഠമാക്കിയാല്‍ മറക്കില്ല. അതിതാണ്:
” നിപ്രസം ഉപ്രസം ആ’