നാമങ്ങളിലും സര്‍വനാമങ്ങളിലും വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങളുടെ ഭേദം എങ്ങനെ എന്നറിയുന്നത് വ്യാകരണം അറിയുന്നതിനു മാത്രമല്ല, പ്രയോഗിക്കാനും ഉതകും. അനുസരിച്ച് സര്‍വനാമങ്ങളുടെ ലിംഗഭേദമനുസരിച്ചുള്ള രൂപമാതൃകയാണ് ഇവിടെ നല്‍കുന്നത്.

നാമങ്ങളിലും സര്‍വനാമങ്ങളിലും വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങളുടെ ഭേദം എങ്ങനെ എന്നറിയുന്നത് വ്യാകരണം അറിയുന്നതിനു മാത്രമല്ല, പ്രയോഗിക്കാനും ഉതകും. അനുസരിച്ച് സര്‍വനാമങ്ങളുടെ ലിംഗഭേദമനുസരിച്ചുള്ള രൂപമാതൃകയാണ് ഇവിടെ നല്‍കുന്നത്.

നാമങ്ങളിലും സര്‍വനാമങ്ങളിലും വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങളുടെ ഭേദം എങ്ങനെ എന്നറിയുന്നത് വ്യാകരണം അറിയുന്നതിനു മാത്രമല്ല, പ്രയോഗിക്കാനും ഉതകും. അനുസരിച്ച് സര്‍വനാമങ്ങളുടെ ലിംഗഭേദമനുസരിച്ചുള്ള രൂപമാതൃകയാണ് ഇവിടെ നല്‍കുന്നത്.

നാമങ്ങളിലും സര്‍വനാമങ്ങളിലും വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങളുടെ ഭേദം എങ്ങനെ എന്നറിയുന്നത് വ്യാകരണം അറിയുന്നതിനു മാത്രമല്ല, പ്രയോഗിക്കാനും ഉതകും. അനുസരിച്ച് സര്‍വനാമങ്ങളുടെ ലിംഗഭേദമനുസരിച്ചുള്ള രൂപമാതൃകയാണ് ഇവിടെ നല്‍കുന്നത്.