ശിഹാബുദ്ദീന്‍ പൊയ്ത്തുംകടവ് രചിച്ച തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍ എന്ന കൃതിക്കാണ് 2007ല്‍ ചെറുകഥാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്. 30 ചെറുകഥകളുടെ സമാഹാരമാണിത്.