ദശകം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ്

97.1 ത്രൈഗുണ്യാദ്ഭിന്നരൂപം ഭവതി ഹി ഭുവനേ ഹീനമദ്ധ്യോത്തമം യത്‌- ജ്ഞാനം ശ്രദ്ധാ ച കർതാ വസതിരപി സുഖം കർമ ചാഹാരഭേദാഃ ത്വത്ക്ഷേത്രത്വന്നിഷേവാദി തു യദിഹ പുനസ്ത്വത്പരം തത്തു സർവം പ്രാഹുർനൈർഗുണ്യനിഷ്ഠം തദനുഭജനതോ മങ്ക്ഷു സിദ്ധോ ഭവേയം

97.2 ത്വയ്യേവ ന്യസ്തചിത്തഃ സുഖമയി വിചരൻസർവചേഷ്ടാസ്ത്വദർത്ഥം ത്വദ്ഭക്തൈസ്സേവ്യമാനാനപി ചരിതചരാനാശ്രയൻ പുംണ്യദേശാൻ ദസ്യൗ വിപ്രേ മൃഗാദിഷ്വപി ച സമമതിർമുച്യമാനാവമാന- സ്പർദ്ധാസൂയാദിദോഷഃ സതതമഖിലഭൂതേഷു സംപൂജയേ ത്വാം

97.3 ത്വദ്ഭാവോ യാവദേഷു സ്ഫുരതി ന വിശദം താവദേവം ഹ്യുപാസ്തിം കുർവന്നൈകാത്മ്യബോധേ ഝടിതി വികസതി ത്വന്മയോƒഹം ചരേയം ത്വദ്ധർമസ്യാസ്യ താവത്കിമപി ന ഭഗവൻ പ്രസ്തുതസ്യ പ്രണാശ- സ്തസ്മാത്സർവാത്മനൈവ പ്രദിശ മമ വിഭോ ഭക്തിമാർഗം മനോഝം

97.4 തഞ്ചൈനം ഭക്തിയോഗം ദ്രഢയിതുമയി മേ സാധ്യമാരോഗ്യമായു- ഋദിഷ്ട്യാ തത്രാപി സേവ്യം തവ ചരണമഹോ ഭേഷജായേവ ദുഗ്ധം മാർകണ്ഡേയോ ഹി പൂർവം ഗണകനിഗദിതദ്വാദശാബ്ദായുരുച്ചൈഃ സേവിത്വാ വത്സരം ത്വാം തവ ഭടനിവഹൈർദ്രാവയാമാസ മൃത്യും

97.5 മാർകണ്ഡേയശ്ചിരായുസ്സ ഖലു പുനരപി ത്വത്പരഃ പുഷ്പഭദ്രാ- തീരേ നിന്യേ തപസ്യന്നതുലസുഖരതിഃ ഷട്‌ തു മന്വന്തരാണി ദേവേന്ദ്രസ്സപ്തമസ്തം സുരയുവതിമരുന്മന്മഥൈർമോഹയിഷ്യൻ യോഗോഷ്മപ്ലുഷ്യമാണൈർന തു പുനരശകത്ത്വജ്ജനം നിർജയേത്‌ കഃ

97.6 പ്രീത്യാ നാരായണാഖ്യസ്ത്വമഥ നരസഖഃ പ്രാപ്തവാനസ്യ പാർശ്വം തുഷ്ട്യാ തോഷ്ടൂയമാനഃ സ തു വിവിധവരൈർലോഭിതോ നാനുമേനേ ദ്രഷ്ടും മായാം ത്വദീയാം കില പുനരവൃണോദ്ഭക്തിതൃപ്താന്തരാത്മാ മായാദുഃഖാനഭിജ്ഞസ്തദപി മൃഗയതേ നൂനമാശ്ചര്യഹേതോഃ

97.7 യാതേ ത്വയ്യാശു വാതാകുലജലദഗളത്തോയപൂർണാതിഘൂർണ- ത്സപ്താർണോരാശി മഗ്നേ ജഗതി സ തു ജലേ സംഭ്രമന്വർഷകോടീഃ ദീനഃ പ്രൈക്ഷിഷ്ട ദൂരേ വടദലശയനം കഞ്ചിദാശ്ചര്യബാലം ത്വാമേവ ശ്യാമളാംഗം വദനസരസിജന്യസ്തപാദാംഗുലീകം

97.8 ദൃഷ്ട്വാ ത്വാം ഹൃഷ്ടരോമാ ത്വരിതമഭിഗതഃ സ്പ്രഷ്ടുകാമോ മുനീന്ദ്രഃ ശ്വാസേനാന്തർനിവിഷ്ടഃ പുനരിഹ സകലം ദൃഷ്ടവാൻ വിഷ്ടപൗഘം ഭൂയോƒപി ശ്വാസവാതൈർബഹിരനുപതിതോ വീക്ഷിതസ്ത്വത്കടാക്ഷൈ- ഋമോദാദാശ്ലേഷ്ടുകാമസ്ത്വയി പിഹിതതനൗ സ്വാശ്രമേ പ്രാഗ്വദാസീത്‌

97.9 ഗൗര്യാ സാർദ്ധം തദഗ്രേ പുരഭിദഥ ഗതസ്ത്വത്പ്രിയപ്രേക്ഷണാർത്ഥീ സിദ്ധാനേവാസ്യ ദത്ത്വാ സ്വയമയമജരാമൃത്യുതാദീൻ ഗതോƒഭൂത്‌ ഏവം ത്വത്സേവയൈവ സ്മരരിപുരപി സ പ്രീയതേ യേന തസ്മാ- ന്മൂർത്തിത്രയ്യാത്മകസ്ത്വം നനു സകലനിയന്തേതി സുവ്യക്തമാസീത്‌

97.10 ത്ര്യംശേƒസ്മിൻസത്യലോകേ വിധിഹരിപുരഭിന്മന്ദിരാണ്യൂർദ്ധ്വമൂർദ്ധ്വം തേഭ്യോƒപ്യൂർദ്ധ്വം തു മായാവികൃതിവിരഹിതോ ഭാതി വൈകുണ്ഠലോകഃ തത്ര ത്വം കാരണാംഭസ്യപി പശുപകുലേ ശുദ്ധസത്ത്വൈകരൂപീ സച്ചിദ്ബ്രഹ്മാദ്വയാത്മാ പവനപുരപതേ പാഹി മാം സർവരോഗാത്‌