• ഓം ആജ്ഞാ ചക്രാബ്ജ നിലയായൈ നമഃ
 • ഓം ശുക്ലവര്ണ്ണായൈ നമഃ
 • ഓം ഷഡാനനായൈ നമഃ
 • ഓം മജ്ജാ സംസ്ഥായൈ നമഃ
 • ഓം ഹംസവതീ മുഖ്യ ശക്തി സമന്വിതായൈ നമഃ
 • ഓം ഹരിദ്രാനൈക രസികായൈ നമഃ
 • ഓം ഹാകിനീ രൂപ ധാരിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം സഹസ്രദള പത്മസ്ഥായൈ നമഃ
 • ഓം സര് വ്വ വര്ണ്ണോപ ശോഭിതായൈ നമഃ
 • ഓം സര് വ്വായുധ ധരായൈ നമഃ
 • ഓം ശുക്ല സംസ്ഥിതായൈ നമഃ
 • ഓം സര് വ്വതോമുഖ്യൈ നമഃ
 • ഓം സര്വൗദന പ്രീതചിത്തായൈ നമഃ
 • ഓം യാകിന്യംബാ സ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 • ഓം സ്വാഹായൈ നമഃ
 • ഓം സ്വധായൈ നമഃ
 • ഓം അമത്യൈ നമഃ
 • ഓം മേധായൈ നമഃ
 • ഓം ശ്രുത്യൈ നമഃ
 • ഓം സ്മൃത്യൈ നമഃ