എ.ബാലകൃഷ്ണവാര്യര്‍
ജ:  1917 നവംബര്‍ 23
മ:  1997 ഡിസംബര്‍ 17ന്

എ.ഡി.ഹരിശര്‍മ്മ
ജ: 1893 ആഗസ്റ്റ് 21
മ: 1972 സെപ്തംബര്‍ 12

എ.പി. ഉദയഭാനു
ജ: 1915 ഒക്‌ടോബര്‍ 1
മ: 15-12-1999

എ.പി.പി. നമ്പൂതിരി
ജ: 1929 മാര്‍ച്ച് 18
മ: 1991ഡിസംബര്‍ 22

ഏ.ആര്‍. രാജരാജവര്‍മ്മ
ജ: 1863 ഫെബ്രുവരി 20
മ: 1918 ജൂണ്‍ 18

എ.വി.ശ്രീകണ്ഠപ്പൊതുവാള്‍
ജ: 1910 ആഗസ്റ്റ് 14
മ: 1999 ജൂണ്‍ 5

അമ്പാടി കാര്‍ത്ത്യായനി അമ്മ
ജ: 1895 ഡിസംബര്‍ 12
മ: 1990 ഓഗസ്റ്റ് 1

ആനി തയ്യില്‍
ജ: 1918 നവംബര്‍ 10
മ: 1993 ഒക്‌ടോബര്‍ 21ന്

രാമവര്‍മ്മ അപ്പന്‍ തമ്പുരാന്‍
ജ: 1875 നവംബര്‍ 9
മ: 1941 നവംബര്‍ 19

അര്‍ണ്ണോസ് പാതിരി
ജ: 1681
മ: 1732 ഏപ്രില്‍ 6

ആറ്റൂര്‍ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി
ജ: 1878 സെപ്തംബര്‍ 26
മ: 1964 ജൂണ്‍ 5

അഴകത്തു പത്മനാഭക്കുറുപ്പ്
ജ: 1869 ഫെബ്രുവരി 15
മ: 1931 നവംബര്‍ 6

ബി. കല്ല്യാണി അമ്മ
ജ: 1884 ഫെബ്രുവരി 22
മ: 1959 ഒക്‌ടോബര്‍ 9

ബഞ്ചമിന്‍ ബെയ്‌ലി
ജ: 1791
മ: 1871 ഏപ്രില്‍ 3

ബോധേശ്വരന്‍
ജ: 1901ഡിസംബര്‍ 28
മ: 1990 ജൂലൈ 3

സി. അച്യുതമേനോന്‍
ജ: 1913 ജനുവരി 10
മ: 1991 ഓഗസ്റ്റ് 16

സി. അന്തപ്പായി
ജ: 1862 ജനുവരി 2
മ: 1936 മെയ് 31

സി.എ. ബാലന്‍
ജ: 1919 മെയ് മാസം 2
മ: 1994 ഡിസംബര്‍ 2

സി.എ.ജോസഫ്
ജ: 1910 ഫെബ്രുവരി 17
മ: 1994 ജൂലൈ 3-