അരാജകത്തംഅരാജകത്വം
അന്തസ്അന്തസ്സ്
അതോറിട്ടിഅതോറിറ്റി
അതിനോടകംഅതിനകം
അശ്ശേഷംഅശേഷം
അസ്സഹനീയംഅസഹനീയം
അടിമത്വംഅടിമത്തം
അനാശ്ചാദനംഅനാച്ഛാദനം
അജഗജാന്തര വ്യത്യാസംഅജഗജാന്തരം
അഗസ്ത്യാര്‍കൂടം- അഗസ്ത്യര്‍കൂടം,അഗസ്ത്യകൂടം
അജണ്ടഅജന്‍ഡ
അദ്ഭുതംഅത്ഭുതം
അര്‍ദ്ധരാത്രിയില്‍അര്‍ദ്ധരാത്രി
അപാകതഅപാകം
അന്തക്കരണം അന്തഃക്കരണം –അന്തഃകരണം
അപ്രമാദിത്തംഅപ്രമാദിത്വം
അതികായകന്‍അതികായന്‍
അതാത്അതത്
അന്ത:ഛിദ്രംഅന്തശ്ചിദ്രം
അതൊഅതോ
അധപതനം-അധപ്പതനം,അധഃപതനം
അടിച്ച് കൊന്നുഅടിച്ചുകൊന്നു
അഭ്യസ്ഥംഅഭ്യസ്തം
അനുവര്‍ത്തി അനുവൃത്തി
അല്‍പ്പത്തംഅല്പത്തം
അതിലേയ്ക്ക്അതിലേക്ക്
അനസ്യൂതംഅനുസ്യൂതം
അജ്ഞനംഅഞ്ജനം
അര്‍ദ്ധ സെഞ്ച്വറിഅര്‍ദ്ധ സെഞ്ചുറി
അന്യാദൃശ്യംഅന്യാദൃശം
അനുസ്സരിക്കുകഅനുസരിക്കുക
അടച്ചുപൂട്ടിപൂട്ടി
ആസ്പത്രിആശുപത്രി
ആദ്ധ്യക്ഷംആദ്ധ്യക്ഷ്യം
ആച്ഛര്യംആശ്ചര്യം
ആസ്വാദ്യകരംആസ്വാദ്യം
ആധുനീകംആധുനികം
ആണങ്കില്‍ആണെങ്കില്‍ (ആണ്+ എങ്കില്‍)
ആണന്ന്ആണെന്ന്
ആധുനികവല്‍ക്കരിക്കുകആധുനികീകരിക്കുക
ആവര്‍ത്തി ആവൃത്തി
ആശ്വാസകരം,ആശ്വാസപരംആശ്വാസം
ആവശ്യകതആവശ്യം
ആഢംബരംആഡംബരം
ആയിടക്ക്ആയിടയ്ക്ക്
അകകണ്ണ്അകക്കണ്ണ്
അകകാമ്പ്അകക്കാമ്പ്
അകന്മഷന്‍അകല്മഷന്‍
അകമ്പിടിഅകമ്പടി
അക്ലിഷ്ഠംഅക്ലിഷ്ടം
അക്ഷക്രീഢഅക്ഷക്രീഡ
അക്ഷരശ്ശുദ്ധിഅക്ഷരശുദ്ധി
അക്ഷരസംഖാതംഅക്ഷരസംഘാതം
അക്ഷയത്രിതീയഅക്ഷയതൃതീയ
അക്ഷരസംസ്താനംഅക്ഷരസംസ്ഥാനം
അഖണ്ഠംഅഖണ്ഡം
അഗ്നിപ്രതിഷ്ടഅഗ്നിപ്രതിഷ്ഠ
അഗ്നിപ്രസ്ഥരംഅഗ്നിപ്രസ്തരം (തീക്കല്ല്)
അഗ്നിവീധിഅഗ്നിവീഥി
അഗ്നിസ്പുലിംഗംഅഗ്നിസ്ഫുലിംഗം
അംഗപ്രദക്ഷണംഅംഗപ്രദക്ഷിണം
അംഗവൈകല്യതഅംഗവൈകല്യം
അംഗവേഷ്ഠിഅംഗവേഷ്ടി
അംഗസൗഷ്ടവംഅംഗസൗഷ്ഠവം
അംഗുഷ്ടംഅംഗുഷ്ഠം
അങ്ങാടിപ്പീഠികഅങ്ങാടിപ്പീടിക
അങ്ങിനെഅങ്ങനെ
അചേഷ്ഠഅചേഷ്ട
അച്ചുക്കൂടംഅച്ചുകൂടം
അച്ചുതന്‍അച്യുതന്‍
അജഗജാന്തരവ്യത്യാസംഅജഗജാന്തരം
അജഗളസ്ഥനംഅജഗളസ്തനം
അജ്ഞനംഅഞ്ജനം
അജ്ഞലിഅഞ്ജലി
അടക്കഅടയ്ക്ക
അടിമത്വംഅടിമത്തം
അടിയന്തിരംഅടിയന്തരം
അണ്ഡകടാകംഅണ്ഡകടാഹം
അതാത്അതത്
അതിഥീപൂജഅതിഥിപൂജ
അതില്‍തന്നെഅതില്‍ത്തന്നെ
അതിഭൗതീകംഅതിഭൗതികം
അതിവൃഷ്ഠിഅതിവൃഷ്ടി
അതുപ്രകാരംഅതിന്‍പ്രകാരം
അതൃത്തിഅതിര്‍ത്തി
അത്യാഗൃഹംഅത്യാഗ്രഹം
അത്യാവിശ്യംഅത്യാവശ്യം
അഥിതിഅതിഥി
അദ്ധ്യക്ഷം, അദ്ധ്യക്ഷ്യംആദ്ധ്യക്ഷ്യം, അദ്ധ്യക്ഷത
അദ്ധ്യാത്മികംആദ്ധ്യാത്മികം
അദ്യുതീയംഅദ്വിതീയന്‍
അധക്കരിക്കുകഅധ:കരിക്കുക
അധപ്പതനം, അധ:പ്പതനംഅധ:പതനം
അനന്തിരവന്‍അനന്തരവന്‍
അനര്‍ഗതഅനര്‍ഘത
അനര്‍ഘളംഅനര്‍ഗളം
അനിലന്‍ (കാറ്റ്)അനലന്‍- (അഗ്നി)
അനാഛാദനംഅനാച്ഛാദനം
അനാഢംബരംഅനാഡംബരം
അനായസേനഅനായാസേന
അനാവിശ്യംഅനാവശ്യം
അനിഷ്ഠംഅനിഷ്ടം
അനുകാലികംആനുകാലികം
അനുഗൃഹംഅനുഗ്രഹം
അനുഗ്രഹീതന്‍അനുഗൃഹീതന്‍
അനുഛേദംഅനുച്ഛേദം
അനുഭവസ്തന്‍അനുഭവസ്ഥന്‍
അനുരുക്തഅനുരക്ത
അനുഷ്ടാനംഅനുഷ്ഠാനം
അനുഷ്ഠുപ്പ്അനുഷ്ടുപ്പ്
അനുസ്സരണംഅനുസരണം
അനേകര്‍അനേകം പേര്‍
അന്തകരണം, അന്തക്കരണം,
അന്ത:ക്കരണം
അന്ത:കരണം
അന്തച്ഛിദ്രം, അന്തഛിദ്രംഅന്തശ്ചിദ്രം
അന്തപുരം, അന്തപ്പുരംഅന്ത:പുരം
അന്തര്‍രാഷ്ട്രംഅന്താരാഷ്ട്രം, അന്താരാഷ്ട്രീയം
അന്തര്‍സാരംഅന്തസ്സാരം
അന്തശ്ചിദ്രംഅന്തശ്ഛിദ്രം
അന്തസ്ഥാപംഅന്തസ്താപം
അന്തികൃസ്തുഅന്തിക്രിസ്തു
അന്ധാളിത്വംഅന്താളിത്തം
അന്നേദിവസംഅന്ന്, അദ്ദിവസം
അന്യായതടങ്കല്‍അന്യായത്തടങ്കല്‍
അന്വീക്ഷികിആന്വീക്ഷികി
അപകൃഷ്ഠന്‍അപകൃഷ്ടന്‍
അപഭ്രഷ്ഠഅപഭ്രഷ്ട
അപാകതഅപാകം
അപരാധന്‍അപരാധി
അപുഷ്ഠിഅപുഷ്ടി
അപേക്ഷാത്തീയതിഅപേക്ഷത്തീയതി
അപ്രഗത്ഭന്‍അപ്രഗല്ഭന്‍
അബ്ദിഅബ്ധി
അബ്ധംഅബ്ദം
അഭിനിവിഷ്ഠഅഭിനിവിഷ്ട
അഭിവാഞ്ചഅഭിവാഞ്ഛ
അഭിവൃത്തിഅഭിവൃദ്ധി
അഭിവ്യജ്ഞനംഅഭിവ്യഞ്ജനം
അഭീഷ്ഠംഅഭീഷ്ടം
അഭ്യസ്ഥവിദ്യന്‍അഭ്യസ്തവിദ്യന്‍
അഭ്യൂദയംഅഭ്യുദയം
അമഴ്ത്തുകഅമിഴ്ത്തുക
അമേദ്യംഅമേധ്യം
അമ്പത്തിഒന്ന്, അമ്പത്തിയൊന്ന്അമ്പത്തൊന്ന്
അമ്പാടിആമ്പാടി
അംബോജം, അംഭോജംഅംബുജം
അയിത്തോഛാടനംഅയിത്തോച്ചാടനം
അരക്കല്ല്അരകല്ല്
അര്‍ദ്ധംഅര്‍ത്ഥം (അര്‍ത്ഥവ്യത്യാസം)
അര്‍ദ്ധാന്തരന്യാസംഅര്‍ത്ഥാന്തരന്യാസം
അലൗകീകംഅലൗകികം
അല്‍പ്പന്‍അല്പന്‍
അല്ഭുതം, അത്ഭുതംഅദ്ഭുതം
അല്ലങ്കില്‍അല്ലെങ്കില്‍
അല്ലന്ന്അല്ലെന്ന്
അവഗാഡംഅവഗാഢം
അവദീര്‍ണ്ണഅവതീര്‍ണ്ണ
അവധാനതഅവധാനം (മനസ്സിരുത്തല്‍,ശ്രദ്ധ)
അവഭ്രഥസ്‌നാനംഅവഭൃഥസ്‌നാനം
അവലക്ഷണംകെട്ടത്ലക്ഷണംകെട്ടത്
അവലംഭംഅവലംബം
അവശിഷ്ഠംഅവശിഷ്ടം
അവശ്യംആവശ്യം
അവസ്താന്തരംഅവസ്ഥാന്തരം
അവറ്റകള്‍അവറ്റ
അവിഗ്നംഅവിഘ്‌നം
അവിടുത്തെഅവിടത്തെ
അവിദഗ്ദന്‍അവിദഗ്ദ്ധന്‍
അവുധിഅവധി
അവൈദീകഅവൈദിക
അശഅയ (അയഞ്ഞുകിടക്കുന്നത്)
അശ്വാരൂഡന്‍ശ്വാരൂഢന്‍
അശ്ശേഷംഅശേഷം
അഷ്ഠകംഅഷ്ടകം (എട്ടെണ്ണം ചേര്‍ന്നത്)
അഷ്ഠകലാശംഅഷ്ടകലാശം
അഷ്ടകോണ്‍അഷ്ടകോണം (എട്ടുമൂലയുള്ളത്)
അഷ്ഠചൂര്‍ണപ്പൊടിഅഷ്ടചൂര്‍ണം
അഷ്ഠപദിഅഷ്ടപദി (ഗീതഗോവിന്ദത്തിലെ പാട്ട്)
അഷ്ഠമിഅഷ്ടമി
അഷ്ഠലക്ഷ്മികള്‍അഷ്ടലക്ഷ്മികള്‍
അസന്നിഗ്ദ്ധംഅസന്ദിഗ്ദ്ധം
അസാദ്യംഅസാധ്യം
അസാധാരണയായഅസാധാരണമായ
അസാന്നിദ്ധ്യതഅസാന്നിദ്ധ്യം
അസാമര്‍ത്ഥ്യതഅസാമര്‍ത്ഥ്യം
അസാരസ്യതഅസ്വാരസ്യം
രസികത്വംരസികത്തം
അസൗകര്യതഅസൗകര്യം
അസ്തമനംഅസ്തമയം
അസ്തി (ഉണ്ട്)അസ്ഥി (എല്ല്)
അസ്ഥപ്രജ്ഞന്‍അസ്തപ്രജ്ഞന്‍
അസ്ഥാനസ്തപദംഅസ്ഥാനസ്ഥപദം
അസ്ഥിപജ്ഞരംഅസ്ഥിപഞ്ജരം
അസ്ഥിവാരംഅസ്തിവാരം
അസ്വാതന്ത്ര്യതഅസ്വാതന്ത്ര്യം
അസ്പൃഷ്ഠഅസ്പൃഷ്ട
അസ്വാരസ്യതഅസ്വാരസ്യം
അസ്സഹനീയംഅസഹനീയം
അഹോവൃത്തി

ഇതിനോടകം ഇതിനകം
ഇതപര്യന്തം ഇതഃപര്യന്തം (ഇതുവരെ)