കൊല്‍കത്തയിലെ ഭാരതീയ ദേശീയ ഗ്രന്ഥശാലയില്‍ രൂപംകൊണ്ട ലിപ്യന്തരണ ഘടനയാണ് കൊല്‍ക്കത്ത ഭാരതീയ ദേശീയ ഗ്രന്ഥശാല ലിപ്യന്തരണ പദ്ധതി. ഭാരതീയ ഭാഷാ നിഘണ്ടുക്കളിലും വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ലത്തീന്‍ അക്ഷരമാലയിലേക്ക് ഇതര ഇന്തോ-ആര്യന്‍ ഭാഷകളിലെ വാക്കുകള്‍ ലിപിമാറ്റം ചെയ്യുവാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുറയാണിത്. ഇതിന് 'ലൈബ്രറി ഓഫ് കോണ്‍ഗ്രസ്സ്' എന്ന അന്യനാമവും ഉണ്ട്. പട്ടികയില്‍ കൂടുതലും ദേവനാഗരി ലിപിയിലെ അക്ഷരങ്ങളാണെങ്കിലും ആ ലിപിയിലില്ലാത്തതും കന്നഡ, തമിഴ്, മലയാളം, ബംഗാളി എന്നീ ലിപികളില്‍ക്കാണുന്നതുമായ അക്ഷരങ്ങളുടെ ലിപ്യന്തരണരീതി ഇവിടെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്‌കൃത ലിപ്യന്തരീകരണത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ലിപിയുടെ ഒരു വിപുലീകരണമായും ഈ പദ്ധതിയെക്കാണാം.